Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
старонка7/9
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1-ы занятак

1. Перадумовы буржуазных рэформ.

2. Земская рэформа.

3. Гарадская рэформа.

4. Судовая рэформа.

2-гі занятак

1. Школьная рэформа.

2. Цэнзурная рэформа.

3. Ваенная рэформа.

4. Фінансавыя рэформы
Паняцці: акцызны збор, гарадская ўправа, земства, курыя, міравы суддзя, натарыус, прафесарская калегія, прысяжны засядацель, рэальная гімназія, судовы следчы, усеагульная воінская павіннасць,цэнз.
Персаналіі: А. Галавин, Аляксандр ІІ, Д. і М. Мілюціны, Д. Талстой, Н. Сергіеўскі, П. Валуеў.
Крыніцы: Палажэнне аб пачатковых народных вучылішчах 1864 г.; Палажэнні аб губернскіх і уездных земскіх установах 1864 г.; Гарадавое палажэнне 1870 г.; Статут аб воінскай павіннасці 1874 г.; Статут гімназіі 1864 г.; Судовыя статуты 1864 г.; Універсітэцкі статут 1863 г.; Часовыя правілы аб друку 1865 г.;
Літаратура:


 1. Гісторыя Беларусі. Курс лекцый / І. П. Крэнь [і інш.] // Ч. 1 : Са старажытных часоў да канца ХУІІІ ст. – Мінск : РІВШ БДУ, 2000. – 656 с.

 2. Гісторыя Беларусі : з 1795 г. да вясны 1917 г. : вуч. дапаможнік / І.І. Коўкель [і інш.] ; рэдкал.: І.П. Крэнь, І.І. Коўкель. – Мінск : Аверсэв, 2001. – 400 с.

 3. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 4. Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён : у 3 т. – Мінск : Бел. навука, 2002. – Т. 2 : Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. / З.Е. Абезгаўз [і інш.] ; пад рэд. В.П. Панюціча. – Мінск : Бел. навука, 2002. – 552 с.

 5. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / Бел. энцыкл., нац. арх. рэсп. Беларусь. – Мінск : БелЭн, 1994. – 510 с.

 6. Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине ХІХ века / ред. В.П. Панютич. – Минск : Наука и техника, 1980. – 224 с.

 7. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : уч. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 8. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.

 9. Эканамічная гісторыя Беларусі / пад гал. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 288 с.


Тэма 41. Сельская гаспадарка Беларусі ў 60–90-я гг. XIX ст. (2 гадзіны)

1. Памешчыцкае і сялянскае землеўладанне і землекарыстанне.

2. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі. Феадальна-прыгонніцкія перажыткі.

3. Класавая палярызацыя вёскі: фарміраванне сельскагаспадарчага пралетарыяту і буржуазіі.

4. Сялянскі рух: яго формы і дынаміка.
Паняцці: адработкі, гандлевае земляробства, раслаенне сялянства, спецыялізацыя сельскай гаспадаркі; сусветны аграрны крызіс; сялянскі банк.
Персаналіі: Абуховіч Альгерд (1840–1898), Авейдэ А., Вітгенштейна, Вярыга-Дарэўскі (1816–1884), Гілер А., Дамброўскі Я., Каліноўскі К., Лекерты Цукерман, Ліўшыц, Мацкявічус А., Паляк, Паскевічы, Патоцкія, Радзівіл, Трусаў А., Урублеўскі В., Чарнышоў-Круглікаў, Шарашэўскі, Якабсон.

Абсталяванне:

1. Развіцце сельскай гаспадаркі Беларусі і сялянскі рух у парэформенны перыяд (60–90-я гады ХIХ ст.). – Гісторыя Беларусі (ХIХ ст. – 1917 г.) Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С.11.

2. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі ў 2-й пал. 19 ст. Карта.
Крыніцы:

Белоруссия в эпоху капиттолизма. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии: сб. документов и материалов. – Минск : Наука и техника, 1983. – Т.1. – С. 83–162.


Літаратура:

 1. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2 выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 2. Бейлькін, Х. Да пытання аб фермерах і кулаках на Беларусі (др. пал. XIX – пач. XX ст.) / Х. Бейлькін // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 4. – С. 70–76.

 3. Бейлькін, Х. Памешчыцкая гаспадарка Беларусі ў 60–70 гг. XIX ст. / Х. Бейлькін // Весці АН Беларусі. Сер. гум. навук. – 1995. – № 2. – С. 49–67.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : вуч. дапаможнік / пад рэд. У.А. Сосна [і інш.] ; Рэспуб. ін-т выш. школы. – 2 выд., пашыр. і перапр. – Мінск : РІВШ, 2005. – 333 с.

 5. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый : вуч. дапаможнік : у 2 ч. / пад рэд. А.А. Кавалені [і інш.]. – 2 выд. – Мінск : БДПУ, 2006. – Ч. 1. – 211 с.

 6. Гронский, А. Крестьянство Беларуси после реформы /А. Гронский // Белорусский предприниматель. – 1995. – № 46 (дек.). – С. 4.

 7. Дмитрачков, П. К вопросу о Люблинской уни и образованию Речи Посполитой / П.К. Дмитрачков // Бел. думка. – 2006. – № 6. – С. 15–17.

 8. Ерусалимский, К.Ю. Ливонская война и московские эмигранты в Речи Посополитой / К. Ю. Ерусалимский // Отечественная история. – 2006. – № 3. – С. 17–19.

 9. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2 изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 10. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель [и др.]. – 5 изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 11. Панюціч, В.П. Да ацэнкі некаторых праблем аграрнай гісторыі Беларусі перыяду капіталізму / В.П. Панюціч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 3. – С. 51–57.

 12. Панюціч, В.П. Пазямельныя арэндныя адносіны на Беларусі ў др. палове XIX – пач. XX ст. / В.П. Панюціч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 4. – С. 40–48.

 13. Панюціч, В.П. Падаткі сялян Беларусі ў 60–90 гг. XIX ст. / В.П. Панюціч // Весці НАН Беларусі. Сер. гум. навук. – 2000. – № 4. – С. 67–73.

 14. Чигринов, П.Г. История Беларуси с древности до наших дней : уч. пособие / П.Г. Чигринов. – Минск : Книжный Дом, 2004. – 671 с.


Тэма 42. Развіццё прамысловасці Беларусі ў 60–90-я гг. XIX ст. (2 гадзіны)

1. Дынаміка развіцця асноўных форм вытворчасці ў Беларусі. Галіновая структура і размяшчэнне прамысловасці.

2. Развіццё гарадоў і мястэчак. Тэмпы ўрбанізацыі ў Беларусі ў другой палове XIX ст.

3. Фарміраванне гандлёва-прамысловай буржуазіі і пралетарыяту (крыніцы росту і нац. склад). Становішча рабочых.

4. Транспарт, гандаль, фінансава-крэдытныя ўстановы.
Паняцці: акцыянерныя кампаніі, будаўніцтва, буржуазія, картэль, конка, паравое суднаходства, пралетарыят, сіндыкат, трэст, фабрыка, фабрычная інспекцыя, чыгуначнае цэнзавая прамысловасць.
Персаналіі: Вітгенштейн, Лекерты Цукерман, Ліўшыц, Паляк, Паскевічы, Патоцкія, Радзівіл, Чарнышоў-Круглікаў, Шарашэўскі, Якабсон.
Абсталяванне:

1. Развіцце прамысловасці і рабочы рух у Беларусі (1861–1900 гг).– Гісторыя Беларусі (ХIХст. – 1917 г.) Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С. 12.

2. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі ў 2-й пал. ХІХ ст. Карта

3. Беларусь у другой палове ХІХ – пачатку ХХ стст. Карта.


Крыніцы:

1. Белоруссия в эпоху капитализма. Развитие капитализма в промышленности, положение промышленных рабочих и рабочее движение в Белоруссии : сборник документов и материалов. – Минск : Наука и техника, 1990. – С. 28–145.

2. Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времён до 1917 г. – Минск : БГУ, 1977. – с. 298–303.


Літаратура:


 1. Бейлькін, Х.Ю. Транспартная сістэма і аграрны рынак Беларусі ў 60–80 гг. XIX ст. / Х.Ю. Бейлькін // Весці АН Беларусі. Сер. гум. навук. – 1994. – № 1. – С. 67–73.

 2. Бригадин, П.И. История Беларуси в контексте европейской истории : курс лекций / П.И. Бригадин. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2007. – 332 с.

 3. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст.: у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : дапаможнік / пад рэд. У.А. Сосна [і інш.] ; Рэспуб. ін-т выш. школы. – 2 выд., пашыр. і перапр. – Мінск : РІВШ, 2005. – 333 с.

 5. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пач. ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005.– 519 с.

 6. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский и др. – 2 изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 7. Кобрын, М. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Беларусі ў пач. ХХ ст. (1990–1917) / М. Кобрын // Гісторыя : праблемы выкладання. – 2007. – № 11. – С. 25–27.

 8. Коршук, У. Беларускае грамадства ў пачатку ХХ ст. / У. Коршук // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2007. – № 5. – С. 32–34.

 9. Котов, А. История Беларуси и мировые цивилизации / А. Котов. – 4 изд. – Минск : Энциклопедикс, 2006. – 177 с.

 10. Панютич, В.П. Из истории формирования пролетариата Белоруссии. 1961–1900 гг. / В.П. Панютич. – Минск, 1990.

 11. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2 выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 12. Прымачук, І. Прававое рэгуляванне ўзаемаадносін прадпрымальнікаў і рабочых Беларусі (60-я гг. XIX – пач. XX ст.) І. Прымачук // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 2. – С. 19–23.


Тэма 43. Эвалюцыя рэвалюцыйнага руху на Беларусі ў другой палове ХІХ стагоддзя (2 гадзіны)

1. Ліберальны рух на Беларусі.

2. Народніцкі рух на Беларусі.

3. Рабочы рух ў 60–90 гг. ХІХ ст. Першыя рабочыя гурткі і арганізацыі.


Паняцці: “аграрны сацыялізм”; “Гоман”; “Зямля і воля”; “Камітэт рускіх афіцэраў у Польшчы”; “Мінскі лісток”; “Народная воля”; народніцтва; “Чорны перадзел”.

Персаналіі: Аляксандр ІІІ, Барэйша А.С., Бонч-Асмалоўскі А.В. (1857–1930), Грынявіцкі І.І. (1856–1881), Гурыновіч (1869–1894), Іваноўскі Вацлаў (1880–1943), Ісаеў Р.П. (1857–1886), Кавалік С.П., Корба-Прыбылева А.П., Ластоўскі Вацлаў (1883–1938; Луцкевіч Іван (1881–1919) і Антон (1884–1946), Скірмунт Раман (1879–1939), Судзілоўскі М.К. (1850–1930), Эпімах-Шыпіла Б.І. (1859–1934).
Абсталяванне:

1.Грамадскі рух у Беларусі ў другой палове ХIХ ст.– Гісторыя Беларусі (ХIХст. – 1917 г.) Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С. 14.


Крыніцы:

1. Белоруссия в эпоху капитализма. Развитие капитализма в промышленности, положение промышленных рабочих и рабочее движение в Белоруссии: Сборник документов и материалов. – Минск : Наука и техника, 1990. – Т. 2. – С. 186–306.2. Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времен до 1917 года. – Минск : БГУ, 1977. – С. 311–323.
Літаратура:

 1. Александровіч, С. Яны выдавалі “Гоман” /С. Александровіч // Літаратура і мастацтва. – 1970. – 14 жніўня.

 2. Багдановіч, А. Да гісторыі партыі «Народная воля» у Мінску і Беларусі (1880–1892 гг.) / А. Багдановіч // Маладосць. – 1995. – № 11. – С. 212–239.

 3. Беларуская сацыялістычная грамада : Бібіляграфічны спаіс // Новыя кнігі Беларусі. – 1992. – № 10. – С. 15–16.

 4. Бич, М.О. Рабочее движение в Беларуси в 1861–1904 / М. О. Бич. – Минск, 1983.

 5. Біч, М. Калі паўстала першая беларуская партыя? / М. Біч // Народная воля. – 2003. – 9 снеж. – С. 3.

 6. Біч, М. Нягледзячы на жорсткі ідэалагічны прэсінг: Гісторыя вызваленчага руху на Беларусі ў XIX – пач. XX ст. у асвятленні У.М. Ігнатоўскага / М. Біч // Навіны Бел. акадэміі. – 1991. – 14, 21 чэрвеня.

 7. Біч, М.В. Беларусы: вызваленчы рух / М.В Біч // Наша слова. – 1994. – 11 траўня. – С. 4.

 8. Брыгадзін, П. З гісторыі партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў / П. Брыгадзін // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 3. – С. 99–102.

 9. Булацкі, Б. Беларускія народнікі / Б. Булацкі // Беларусь. – 1969. – № 3.

 10. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / І.У. Вішнеўская. – Мінск, 2004.

 11. Галубовіч, В. Беларуская грамада / В Галубовіч // Навіны Беларускай акадэміі. – 1990. – 19 кастр. – С. 5.

 12. Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. – Ч. 1. – Мінск, 1994.

 13. Гісторыя беларускага нацыянальна руху вачыма чыноўнікаў Дэпартамента паліцыі. 1908, 1913 гг. // Гістарычны агляд. – Т. 6. – Гродна , 2002. – С. 93.

 14. Ермолович, Н. Они сделали первый шаг / Н. Ермолович // Нёман. – 1984. – № 6. – С. 169–171.

 15. История рабочего класса Белорусской ССР: в 4 т. – Минск, 1984.

 16. Каўка, А. Беларускі вызваленчы рух: спроба агляду / А. Каўка // Спадчына. – 1991. – № 5. – С. 6.

 17. Кобрын, М.У. Беларускі нацыянальны рух у др. пал. XIX – пач. XX ст. / М.У. Кобрын // Вопросы философии и истории : сб. науч. статей. – Брест, 2005. – С. 7–13.

 18. Колеснева, О.В. Эволюция организационных принципов Бунда на рубеже XIX–XX вв. / О.В. Колеснева // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навук. канферэнцыі, 11–12 снеж. 2003 г. Тэзісы дакдадаў. – Ч. 2. – Магілёў, 2004. – С. 127–129.

 19. Ласінскі, М. Арганізацыя «Народнай волі» у Паўночна-Заходнім краі / М. Ласінскі // Полымя. – 1973. – № 8. – С. 213–218.

 20. Літвінёнак, Р.С. Польскія партыі сацыялістычнай арыентацыі ў Беларусі і Літве (90-я гг. XIX – пач. XX ст.) / Р.С. Літвінёнак // Весці АН Беларусі. Сер. гум. навук. – 1998. – № 4. – С. 54–61.

 21. Лосинский, Н.Б. Революционно-демократическое движение в Беларуси (1870–1884) / Н.Б. Лосинский. – М., 1983.

 22. Лущицкий, И.К вопросу о распространении марксизма в Белоруссии (80–90 гг. XIX в.) / И.К. Лущицкий // Коммунист Белоруссии. – 1953. – № 12. – С. 59–72.

 23. Народники в Белоруссии // Нёман. – 1996. – № 10. – С. 147–152.

 24. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 527 с.

 25. Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции : в III ч. – Ч. I–II. Гомель, 1993.

 26. Разенблат, Я. Дзейнасць Бунда на тэрыторыі Беларусі ў 1897–1900 гг. / Я. Разенблат // Беларусіка. Кн. 4. – Мінск, 1995. – С. 81–85.

 27. Сакалова, М. Легальныя грамадскія арганізацыі Беларусі ў 70–90-я гг. XIX ст. / М. Сакалова // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 3. – С. 29–32.

 28. Сідарэвіч, А. Народзіны Беларусі / А. Сідарэвіч // Народная воля. – 2003. – 29 ліп. – С. 3.

 29. Смалянчук, А.Ф. Польскі грамадска-палітычны рух на беларускіх і літоўскіх землях у 1864 – лютым 1917 г. : аўтарэф. канд. дысертацыі.

 30. Соусь, Г. Вы ведаеце Палогу Бадунову? А Ганну Даўгерт? : жанчыны ў нацыянальна-вызваленчым руху Беларусі ў пач. XX ст. / Г. Соусь // Народная воля. – 1997. – 9 снеж. – С. 2.

 31. Сташкевіч, М. Перадумовы і працэс стварэння паліт. партый Беларусі (кан. XIX – люты XX г.) / М. Сташкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 3. – С. 18–23.

 32. Сувалова, Е.Н. История общественных движений и политических партий : уч. пособие / Е.Н. Сувалова. – Минск, 2004.

 33. Титок, В.А. Рабочее движение на железных дорогах Белоруссии в кон. XIX – нач. XX в. / В.А. Титок // Вопр. истории БССР. Вып. 37. – 1969. – С. 121–141.

 34. Тогулева, А.Д. БСГ: праблема ўтварэння і палітычнай дзейнасці : аўтарэф. – Минск, 1996.

 35. Цуба, М. Беларускі нацыянальны рух на пач. XX ст. / М. Цуба // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 1. – С. 182–192.

 36. Чыкалаў, Р., Чыкалава, У. Лібералізм у XIX – пач. XX ст. / Р. Чыкалаў // У дапамогу педагогу : Гісторыя. – 1998. – № 1. – С. 8–15.

 37. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : ў 6 т. – Мінск, 1993, 1994, 1996, 1997.

 38. Яцкевіч, І. ППС на Беларусі / І. Яцкевіч // Беларуская мінуўшчына. – 1997. – № 4. – С. 18–22.


Тэма 44. Палітычныя партыі і аб’яднанні на Беларусі (канец XIX – пачатак XX) (2 гадзіны)

1. Узнікненне і дзейнасць палітычных саюзаў, партый і арганізацый на Беларусі.

2. І з’езд РСДРП і яго рашэнні.

3. Зараджэнне беларускага нацыянальнага руху. Утварэнне Беларускай сацыялістычнай грамады (БСГ).


Паняцці: Бальшавікі, БСГ, Бунд, камітэты РСДРП, меньшавікі, ППС на Літве, працэс палітызацыі рабочага руху, РСДРП, сацыялісты-рэвалюцыянеры, стачкі, “эканамізм”.
Персаналіі: Абрамовіч Э., Гурвіч І., Іваноўскі Вацлаў (1880–1943), Крэмер А., Ластоўскі Вацлаў (1883–1978), Луцкевіч Антон (1884–1940), Луцкевіч Іван (1881–1919), Радчанка С., Спонці Я., Сямукі В., Трусевіч С.

Абсталяванне:

1.Грамадскі рух у Беларусі ў другой палове ХIХ ст.– Гісторыя Беларусі (ХIХст. – 1917 г.) Атлас. Белкартаграфія, 2007. – С. 14.


Крыніцы:

1. Белоруссия в эпоху капитализма. Развитие капитализма в промышленности, положение промышленных рабочих и рабочее движение в Белоруссии : сборник документов и материалов. – Минск : Наука и техника, 1990. – Т. 2. – С. 186–306.2. Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времён до 1917 года. – Минск : БГУ, 1977. – С. 311–312.
Літаратура:

 1. Александровіч, С. Яны выдавалі “Гоман” /С. Александровіч // Літаратура і мастацтва. – 1970. – 14 жніўня.

 2. Арлоў, У. Прысуд выканаў невядомы: Ігнат Грынявіцкі / У. Арлоў. – Мінск, 1992.

 3. Багдановіч, А. Да гісторыі партыі «Народная воля» у Мінску і Беларусі (1880–1892 гг.) / А. Багдановіч // Маладосць. – 1995. – № 11. – С. 212–239.

 4. Беларуская сацыялістычная грамада : Бібіляграфічны спаіс // Новыя кнігі Беларусі. – 1992. – № 10. – С. 15–16.

 5. Бич, М.О. Рабочее движение в Беларуси в 1861–1904 / М.О. Бич. – Минск, 1983.

 6. Біч, М. Калі паўстала першая беларуская партыя? / М. Біч // Народная воля. – 2003. – 9 снеж. – С. 3.

 7. Біч, М. Нягледзячы на жорсткі ідэалагічны прэсінг: Гісторыя вызваленчага руху на Беларусі ў XIX – пач. XX ст. у асвятленні У. М. Ігнатоўскага / М. Біч // Навіны Беларускай акадэміі. – 1991. – 14, 21 чэрвеня.

 8. Біч, М.В. Беларусы: вызваленчы рух / М. Біч // Наша слова. – 1994. – 11 траўня. – С. 4.

 9. Бригадин, П.И. Эсеры в Беларуси (конец XIX в. – февраль 1917 г.) / П.И. Бригадин. – Минск, 1994.

 10. Брыгадзін, П. З гісторыі партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў / П. Брыгадзін // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 3. – С. 99–102.

 11. Булацкі, Б. Беларускія народнікі / Б. Булацкі // Беларусь. – 1969. – № 3.

 12. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / І.У. Вішнеўская. – Мінск, 2004.

 13. Галубовіч, В. Беларуская грамада / В Галубовіч // Навіны Беларускай акадэміі. – 1990. – 19 кастр. – С. 5.

 14. Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. – Ч. 1. – Мінск, 1994.

 15. Гісторыя беларускага нацыянальна руху вачыма чыноўнікаў Дэпартамента паліцыі. 1908, 1913 гг. // Гістарычны агляд. – Т. 6. – Гродна, 2002. – С. 93.

 16. Ермолович, Н. Они сделали первый шаг / Н. Ермолович // Нёман. – 1984. – № 6. – С. 169–171.

 17. История рабочего класса Белорусской ССР : в 4 т. – Минск, 1984.

 18. Каўка, А. Беларускі вызваленчы рух: спроба агляду / А. Каўка // Спадчына. – 1991. – № 5. – С. 6.

 19. Кобрын, М.У. Беларускі нацыянальны рух у др. пал. XIX – пач. XX ст. / М.У. Кобрын // Вопросы философии и истории : сб. науч. статей. – Брест, 2005. – С. 7–13.

 20. Колеснева, О.В. Эволюция организационных принципов Бунда на рубеже XIX–XX вв. / О.В. Колеснева // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навук. канферэнцыі, 11–12 снеж. 2003 г. Тэзісы дакдадаў. – Ч. 2. – Магілёў, 2004. – С. 127–129.

 21. Ласінскі, М. Арганізацыя «Народнай волі» у Паўночна–Заходнім краі / М. Ласінскі // Полымя. – 1973. – № 8. – С. 213–218.

 22. Літвінёнак, Р.С. Польскія партыі сацыялістычнай арыентацыі ў Беларусі і Літве ( 90-я гг. XIX – пач. XX ст.) / Р.С. Літвінёнак // Весці АН Беларусі. Сер. гум. навук. – 1998. – № 4. – С. 54–61.

 23. Лосинский, Н.Б. Революционно-демократическое движение в Беларуси (1870–1884) / Н.Б. Лосинский. – М. , 1983.

 24. Лущицкий, И. К вопросу о распространении марксизма в Белоруссии (80–90-е гг. XIX в.) / И. Лущицкий // Коммунист Белоруссии. – 1953. – № 12. – С. 59–72.

 25. Народники в Белоруссии // Нёман. – 1996. – № 10. – С. 147–152.

 26. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 527 с.

 27. Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции : в 3 ч. – Ч. I–II : – Гомель, 1993.

 28. Разенблат, Я. Дзейнасць Бунда на тэрыторыі Беларусі ў 1897–1900 гг. / Я. Разенблат // Беларусіка кн. 4. – Мінск, 1995. – С. 81–85.

 29. Сакалова, М. Легальныя грамадскія арганізацыі Беларусі ў 70–90 гг. XIX ст. / М. Сакалова // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 3. – С. 29–32.

 30. Сідарэвіч, А. Народзіны Беларусі / А. Сідарэвіч // Народная воля. – 2003. – 29 ліп. – С. 3.

 31. Смалянчук, А.Ф. Польскі грамадска-палітычны рух на беларускіх і літоўскіх землях у 1864 – лютым 1917 г. : аўтарэф. канд. дысертацыі.

 32. Соусь, Г. Вы ведаеце Палогу Бадунову? А Ганну Даўгерт? : жанчыны ў нацыянальна-вызваленчым руху Беларусі ў пач. XX ст. / Г. Соусь // Народная воля. – 1997. – 9 снеж. – С. 2.

 33. Сташкевіч, М. Перадумовы і працэс стварэння паліт. партый Беларусі (кан. XIX – люты XX г.) / М. Сташкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 3. – С. 18–23.

 34. Сувалова, Е.Н. История общественных движений и политических партий : уч. пособие / Е.Н. Сувалова. – Минск, 2004.

 35. Титок, В.А. Рабочее движение на железных дорогах Белоруссии в кон. XIX – нач. XX в. / В.А. Титок // Вопр. истории БССР. Вып. 37. – 1969. – С. 121–141.

 36. Тогулева, А.Д. БСГ: праблема ўтварэння і палітычнай дзейнасці : аўтарэф. – Минск, 1996.

 37. Цуба, М. Беларускі нацыянальны рух на пач. XX ст. / М. Цуба // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 1. – С. 182–192.

 38. Чыкалаў, Р., Чыкалава, У. Лібералізм у XIX – пач. XX ст. / Р. Чыкалаў // У дапамогу педагогу : Гісторыя. – 1998. – № 1. – С. 8–15.

 39. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : ў 6 т. – Мінск, 1993, 1994, 1996, 1997.

 40. Яцкевіч, І. ППС на Беларусі / І. Яцкевіч // Беларуская мінуўшчына. – 1997. – № 4. – С. 18–22.


Тэма 45. Фарміраванне беларускай нацыі (2 гадзіны)

1. Нацыянальная (канфесіянальная і саслоўная) палітыка Расійскага ўрада ў дачыненні да Беларусі ў другой палове XIX ст.

2. Заходнерусізм.

3. Этнічная тэрыторыя беларусаў. Нацыянальны, рэлігійны склад і сацыяльна-класавая структура насельніцтва.

4. Фарміраванне агульных нацыянальных прыкмет.
Паняцці: Беларусазнаўства, Віленская навучальная акруга, Віленская школа жывапісу, газета “Мінскі лісток”, даследчыкі фальклору, дыферэнцыяцыя культуры, жанры жывапісу, “заходнерусізм”, канфесіянізмы, касцёльная скульптура, класіцызм, “лацінка”, музей старажытнасцяў, “мураўёўка”, “мяжа аседласці”, народная (сялянская) культура, неаготыка, паланізацыя, рамантызм, русіфікацыя, рэалізм, рэформа адукацыі 1864 г., свецкасць культуры, старабеларуская пісьмова-культурная традыцыя, «Этнаграфічны погляд на Віленскую губерню» А. Кіркора.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка