Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
старонка6/9
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1-ы занятак

1. Асноўныя тэндэнцыі развіцця грамадска-палітычнай думкі Беларусі.

2. Расійскае і польскае масонства на землях Беларусі.

3. Патаемныя арганізацыі вызваленчага накірунку (“Віленская асацыяцыя”, “Польскае патрыятычнае таварыства”, “Нацыянальнае масонства”).2-гі занятак

1. Студэнцкія груткі Віленскага універсітэта (“Шубраўцы”, “Філаматы”, “Прамяністыя”, “Філарэты”, “Сармацкае племя”).

2. Арганізацыі вучнёўскай моладзі (“Заране” і інш.).

3. Дзекабрысты ў Беларусі. Дзейнасць таварыства “Ваенныя сябры”.Паняцці: бачны начальнік, Вялікі магістр, дзекабрысты, масонская ложа, масонства, нябачны начальнік, рустыканы, урбаны, філаматы, філарэты, шубраўцы.
Персаналіі:А. Вягелін, А. Міцкевіч, А. Ржэвускі, А. Снядзецкі, А. Сузін, А. Хэлміцкі, В. Зюлкоўскі, В. Лукасінскі, Д. Філіпс, І. Патоцкі, К. Ігельстром, М. Рукевіч, С. Трусаў, С. Юдзіцкі, Т. Зан, Ф. Цяцерскі, Ю. Яжоўскі, Я. Вайнеловіч, Я. Снядзецкі, Я. Чачот, Я. Шымкевіч.
Абсталяванне: выканайце заданне

Вызначыце і прадстаўце схематычна арганізацыйную структуру “Патрыятычнага таварыства”


Крыніцы: Артыкулы членам Віленскай асацыяцыі, Канстытуцыя М. Мураўёва, Кодэкс шубраўскі, Руская паўда П. Песцеля.
Літаратура:

 1. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 2. Букчын, С. Дзекабрысты на Беларусі / С. Букчын // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1986. – № 2. – С. 8–9.

 3. Вольныя муляры ў беларускай гісторыі. Канец ХУІІІ – пачатак ХІХ ст. / уклад. і навук. рэд. А.Ф. Смалянчук. – Вільня : Gudas, 2005. – 280 с.

 4. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 5. Грыцкевіч, А. Нацыянальнае пытанне ў праграмах дзекабрыстаў / А. Грыцкевіч // З гісторыяй на “Вы”. – Вып. 2 / уклад. У. Арлоў. – Мінск : Маст. літ., 1994. – С. 186–190.

 6. Гужалоўскі, А. Тамаш Зан – аўтар першага беларускага музейнага праекта / А. Гужалоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 3. – С. 60–62.

 7. Каўка, А. Беларускі вызваленчы рух : 1794–1869 / А. Каўка // Спадчына. – 1991. – № 5. – С. 5–10.

 8. Куль-Сяльвестрава, С. Расейская цэнзура ў Беларусі. 1795–1830г. / С. Куль-Сяльвестрава // Гістарычны альманах. – Гародня : ГрДУ, 2002. – Т.6. – С.44–45.

 9. Лялькоў, І. Традыцыі Вялікага княства Літоўскага ў палітычным жыцці беларускіх зямляў у ХІХ ст. / І. Лялькоў // Спадчына. – 2002. – № 2–3. – С. 56–66.

 10. Мохнач, Н.Н. Общественно-политическая и этическая мысль Белоруссии начала ХІХ в. / под ред. А.С. Майхровича. – Минск : Наука и техника, 1985. – 94 с.

 11. Таляронак, С.В. Тайнае вучнеўскае таварыства “Заране”(20–я гг. ХІХ ст.). / С.В. Таляронак // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – №.3. – С. 66–76.

 12. Таляронак, С.В. Моладзь марыць і бунтуе: Тайныя гурткі гімназістаў на Беларусі ў 20-я гг. ХІХ ст. / С.В. Таляронак // Адукацыя і выхаванне. – 1993. – № 5. – С. 93–96.

 13. Таляронак, С.В. Тайныя таварыствы ў Літве і на Беларусі ў канцы ХУШ ст. Віленская асацыяцыя 1796–1797 гг. / С.В. Таляронак // Весці АН Беларусі. Сер. гум. навук. – 1992. – № 5–6. – С. 60–66.

 14. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 15. Цвірка, К. Паданне пра філаматаў / К. Цвірка // Полымя. – 1994. – № 5. – С. 173–185.

 16. Швед, В. Дзекабрысты / В. Швед // Беларуская мінуўшчына. – 1993. – № 5–6. – С. 46–49.

 17. Швед, В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / навук. рэд. П. І. Брыгадзін. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.

 18. Швед, В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / навук. рэд. П.І. Брыгадзін. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.

 19. Швед, В.В. Беларускія старонкі гісторыі дзекабрыстаў / Бел. навук.-дасл. ін-т дакументазнаўства і арх. справы. – Мінск : Бел. навук.-дасл. ін-т дакументазнаўства і арх. справы, 1998. – 130 с.

 20. Швед, В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХУШ – першая чвэрць ХІХ стст. / В.В. Швед. – Гродна : ГрДУ, 2007. – 275 с.

 21. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.


Тэма 32. Беларусь у перыяд вайны 1812 г. (2 гадзіны)

1. Прычыны і характар вайны 1812 г. Адносіны розных сацыяльных і палітычных груп Беларусі да падзей 1812 г.

2. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1812 г.

3. Акупацыйны рэжым французскіх войск ў Беларусі. Партызанскі рух.4. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі восенню 1812 г. Вынікі вайны.
Паняцці:акупацыйны рэжым, валанцёры, гусары, дэпартамент, егеры, жандармерыя, кантрыбуцыя, люстрацыя, марадзёры, муніцыпалітэт, народная гвардыя, партызанскі рух, прэфектура, рэквізіцыя, уланы,
Персаналіі: А. Сапега, А. Тармасаў, Аляксандр І, Ж. Рэнье, І. Мюрат, К. Шварцэнберг, Л. Біньён, М. Барклай дэ Толі, М. Кутузаў, М. Маркаў, М. Раеўскі, Напалеон І, П. Баграціён, П. Вітгенштейн, П. Чычагоў, С. Солтан, Ф. Міронава, Ш. Удзіно, Ю. Касакоўскі, Я. Кульнёў.
Абсталяванне: карты Наступленне французскай арміі 12 чэрвеня – 20 верасня 1812 г., Наступленне рускай арміі 6 кастрычніка – 2 снежня 1812 г., Бярэзінская аперацыя 1812 г.

Крыніцы:ваенныя дзённікі 1812 г.
Літаратура:

 1. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 2. Блінец, А. Беларускія татары ў гвардыі Напалеона / А. Блінец // Спадчына. – 1997. – № 6. – С. 123–128.

 3. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 4. Данилов, А. Гроза двенадцатого года / А. Данилов // Армия. – 1997. – № 3–5; – 1998. – № 2.

 5. Корнейчик, Е. Белорусский народ в Отечественной войне 1812 года / Е. Корнейчик. – Минск : Гос. изд-во БССР, ред. соц.-экон. лит-ры, 1962. – 119 с.

 6. Литвиновская, Ю. Восточная политика Наполеона в Беларуси / Ю. Литвиновская // Гісторыя : праблемы выкладання. – 2006. – № 2. – С. 45–51.

 7. Ліс, Я. Палітыка Напалеона на Беларусі / Я. Ліс // Спадчына. – 1996. – № 5. – С. 117–123.

 8. Літвіноўская, Ю. Унутраная палітыка ўрада Аляксандра І ў Беларусі напярэдадні і ў часы вайны 1812 г. / Ю. Літвіноўская // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 5. – С. 18–24.

 9. Літвінскі, І.А. У плыні сцюдзенай Бярэзіны / І.А. Літвінскі // Беларуская мінуўшчына. – 1993. – № 5–6. – С. 43–45.

 10. Лукашэвіч, А. 1812 год і Беларусь / А. Лукашэвіч // Беларуская думка. – 2007. – № 8. – С. 119–124.

 11. Мазинг, Г.Ю., Ерусалимчик, Л.Ф. Березина, год 1812–й / Г.Ю. Мазин, Л.Ф. Ерусалимчик. – Минск : Полымя, 1991. – 127 с.

 12. Нестерчук, Л.М. Отечественная война 1812 г. на Брестчине / Л.М. Нестерчук . – Брест : Брестский гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина, 1990. – 50 с.

 13. Паўлоўскі, А. Разведка і контразведка на беларуска-польскім памежжы на пярэдадні вайны 1812 г. / А. Паўлоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 1. – С. 3–8.

 14. Паўлоўскі, А., Лукашэвіч, А. “Лятучы” казачы корпус атамана М. І. Платава на ахове заходняй мяжы Расійскай імперыі (красавік – чэрвень 1812 г.) / А. Паўлоўскі, А. Лукашэвіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 2005. – № 1. – С. 13–21.

 15. Родионов, А. Комплектование российской армии на территории Гродненской губернии накануне Отечественной войны 1812 г. / А. Родионов // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2009. – № 2. – С. 81–90.

 16. Таляронак, С., Блінец, А. Апошняя армія ВКЛ (1812–1814 гг.) / С. Таляронак, А. Блінец // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 2. – С. 22–34.

 17. Тарасаў, К. “Насустрач уласнай пагібелі” // К. Тарасаў, Памяць пра легенды. – Мінск : Полымя, 1993. – С. 231–244.

 18. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 19. Швед, В. Вялікае княства Літоўскае ў 1812 годзе / В. Швед // Беларускі гістарычны часопіс. – 2000. – № 3. – С. 9–15.

 20. Швед, В. Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў. 1805–1815 гады / В. Швед, С. Данскіх. – Гродна : ГрДУ, 2006. – 130 с.

 21. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.


Тэма 33. Асвета ў Беларусі ў апошняй трэці ХУШ-першай чвэрці ХІХ стст. (2 гадзіны)

1. Школьная рэформа 1773 г. у Рэчы Паспалітай. Дзейнасць Адукацыйнай камісіі.

2. Рэформа адукацыі 1782 г. у Расіі. Народныя вучылішчы Віцебскай і Магілёўскай губерняў.

3. Прыватныя і канфесійныя навучальныя ўстановы. Полацкая езуіцкая акадэмія.4. Заснаванне і дзейнасць Віленскага універсітэта. Увядзення новай школьнай сістэмы ў Віленскай вучэбнай акрузе.
Паняцці:Адукацыйная камісія, акруговая школа, візітацыі, вучэбная акруга, галоўная школа, гімназія, народнае вучылішча, павятовае вучылішча, парафіяльная школа, прыходскае вучылішча, семінарыя.
Персаналіі:А. і Я. Снядзецкія, А. Чартарыйскі, Аляксандр І, Г. Грубэр, Г. Калантай, І. Анацэвіч, І. Дамейка, І. Даніловіч, І. Лялевель, І. Масальскі, І. Патоцкі, І. Храптовіч, Л. Плятэр, М. Баброўскі, М. Пачобут-Адляніцкі, Н. Навасільцаў, Ю. Ярашэвіч.
Абсталяванне: карты Межы рассялення беларусаў, Асноўны масіў беларускіх гаворак.
Крыніцы: Статут Адукацыйнай камісіі, Статут камісіі па арганізацыі народных вучылішчаў, Статут, або агульныя пастановы Віленскага універсітэта і вучылішчаў яго акругі.
Літаратура:

 1. Арлоў, У. Alma mater Polocensis / У. Арлоў // Спадчына. – 1999. – № 2. – С. 30–73.

 2. Арлоў, У. Пра Полацкую езуіцкую акадэмію, што была адкрыта / У. Арлоў // Беларуская мінуўшчына. – 1996. – № 3. – С. 66–69.

 3. Арлоў, У.А. Таямніцы Полацкай гісторыі / У. Арлоў. – Мінск : Полымя, 2002. – 464 с.

 4. Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 г. – Мінск : Нар. асвета, 1985. – 464 с.

 5. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 6. Блинова, Т.Б. Иезуиты в Беларуси. Роль иезуитов в организации образования и просвещения / Т.Б. Блинова. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 427 с.

 7. Блинова, Т.Б. Иезуиты в Белоруссии / Т.Б. Блинова. – Минск : Беларусь, 1990. – 108 с.

 8. Блинова, Т.Б. Основные черты образования и воспитания в иезуитских учебных заведениях / Т.Б. Блинова // Адукацыя і выхаванне. – 2002. – № 5. – С. 34–37.

 9. Блінова, Т.Б. Езуіцкі музей у Полацку / Т.Б. Блінова // Мастацтва Беларусі. – 1993. – № 3. – С. 59–62.

 10. Блінова, Т.Б. Пансіёны ордэна езуітаў у Беларусі (к. ХУШ – 20-я гг. ХІХ стст.) / Т.Б. Блінова // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 4. – С. 67–80.

 11. Ганчарук, І. Каталіцкія манаскія ордэны на Беларусі ў 1770-х – 1820-х гг. (Спецыфіка духоўнасці і фармацыйныя дамы) / І. Ганчарук // Гістарычны альманах. – Гродна : ГрДУ, 2003. – Т. 9. – С. 185–196.

 12. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва. 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 13. Жлутко, А. Езуіты на Беларусі: Пошукі праўды / А. Жлутко // З гісторыяй на “Вы”. – Вып. 2 / уклад. У. Арлоў. – Мінск : Маст. літ., 1994. – С. 118–137.

 14. Зельскі, А. Планы і спробы стварэння універсітэта ў Беларусі (першая палова ХІХ ст. – 1918 г.) / А. Зельскі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 2. – С. 22–30.

 15. Лаўровіч, Г., Серада, С. Адукацыя на Беларусі ў апошняй чвэрці ХУШ ст. / Г. Лаўровіч, С. Серада // Беларусі гістарычны часопіс. – 1995. – № 4. – С. 59–72.

 16. Лаўрык, Ю.М. Скарбніцы мудрасці. Бібліятэкі езуіцкіх навучальных устаноў (к. ХУІ – пач. ХІХ стст.) / Ю.М. Лаўрык // Адукацыя і выхаванне. – 1994. – № 8. – С. 87–92.

 17. Лушпай, В.Б. Антипапская пропаганда белорусских иезуитов во 2-ой пол. ХУШ в./ В.Б. Лушпай // Вопросы истории. – 2002. № 8. – С. 124–133.

 18. Мацюшэнка, В.В. Ордэн езуітаў і адукацыя / В.В. Мацюшэнка // Народная асвета. – 2001. – № 6. – С. 66–68.

 19. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : уч. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 20. Цярохін, С. Многія прыйдуць пад імем маім: Езуиты на Беларуси / С. Цярохин . – Мінск : Полымя, 1995. – 143 с.

 21. Шайкоў, В. Да пытання аб езуіцкай бібліятэцы ў Полацку / В. Шайкоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 4. – С. 54–55.

 22. Шайкоў, В. Полацкая езуіцкая акадэмія (1812–1820 гг.) / В. Шайкоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – № 4. – С. 73–82.

 23. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.


Тэма 34. Паўстанне 1830–1831 гг. у Беларусі (2 гадзіны)

1. Падрыхтоўка і пачатак паўстання.

2. Дэмакратычная і кансерватыўная плыні ў паўстанні.

3. Разгортванне паўстання ў Літве і Беларусі.4. Прычыны паражэння. Вынікі і значэнне паўстання.
Паняцці: Адміністрацыйны савет, адраджэнне, Акадэмічны саюз, Ваены саюз, Варшаўская школа падхарунжых, Нацыянальны урад, незалежнасць.
Персаналіі: А. Бенкендорф, А. Гелгуд, А. Чартарыйскі, Г. Дэмбінскі, І. Дзібіч, І. Паскевіч, М. Раддзівіл, Мікалай ІІ, П. Высоцкі, Ю. Нямцэвіч, Ю. Хлапіцкі, Ю. Хлапіцкі.

Абсталяванне: карта Адміністарацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі і сумежных тэрыторый у другой палове ХІХ – пачатку ХХ стст.
Крыніцы: Маніфест польскага народа
Літаратура:

 1. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 2. Гарбачова, В.В. Заклікі і адозвы часоў паўстання 1830–1831 гг. на Беларусі / В.В. Гарбачова // Весці АН Беларусі. Серыя гум. навук . – 1993. – № 4. – С. 53–59.

 3. Гарбачова, В.В. Паўстанне 1830–1831 гг. на Беларусі / В.В. Гарбачова. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 238 с.

 4. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 5. Гісторыя Беларусі : з 1795 г. да вясны 1917 г. : вуч. дапаможнік / І.І. Коўкель [і інш.] ; рэдкал.: І.П. Крэнь, І.І. Коўкель. – Мінск : Аверсэв, 2001. – 400 с.

 6. Данскіх, С. Гародня ў паўстанне 1830–1831 гг. / С. Данскіх // Спадчына. – 2000. – № 1. – С. 116–142.

 7. Дзяржаўныя злачынцы (царскі маніфест 4 лістапада 1834 г. аб пакаранні ўдзельнікаў паўстання 1830–1831 гг.) // Беларуская мінуўшчына. – 1994. – № 3. – С. 28.

 8. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі // Бел. энцыкл., нац. арх. рэсп. Беларусь. – Мінск : БелЭН, 1994. – 510 с.

 9. Падгайская, Л. Роля паўстанняў 1794, 1830–1831 і 1863–1864 гг. у фарміраванні ўяўленняў пра-беларуска-ліцвінскую шляхту / Л. Падгайская // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 7. – С. 3–11.

 10. Смяховіч, М.У. Арганізацыі і асобы: Паўстанне 1830–1831 гг. на Беларусі / М.У. Смяховіч // Полымя. – 1996. – № 4. – С. 218–234.

 11. Талерчык, А. Лістападаўская паўстанне 1830 г. і удзел у ім Міхаіла Валовіча / А. Талерчык // Спадчына. – 2000. – № 2. – С. 58–86.

 12. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 13. Швед, В. Паміж Польшчай і Расіяй : Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / навук. рэд. П.І. Брыгадзін. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.

 14. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.


Тэма 35. Палітыка Расійскага ўрада на беларускіх землях у1830–1850–я гады (2 гадзіны)

1. Тэорыя “афіцыйнай народнасці”.

2. Дакладныя запіскі М.М. Мураўёва 1831 г. Паварот ва ўрадавай палітыцы.

3. Палітыка ўрада Мікалая І у галіне асветы. Закрыццё Віленскага універсітэта.4. Канфесійная палітыка ўладаў. Скасаванне Брэсцкай уніі.
Паняцці: Беларуская навучальная акруга, ешылы, Заходні камітэт, меламеды, паліятыў, русіфікацыя, сакрэтны камітэт па уніяцкіх справах, саслоўнае навучанне, славянафілы, тэорыя афіцыйнай народнасці, хедары.
Персаналіі: А. Зубко, А. Шышкоў, В. Лужыцкі, Д. Блудаў, І. Даніловіч, І. Жарскі, І. Сямашка, М. Мураўёў, М. Пагодзін, М. Пратасаў, Мікалай І, Р. Карташэўскі, С. Увараў, С. Шэвыроў.
Абсталяванне: Выканайце заданне і запоўніце табліцу “Сістэма навучання ў Расіі ў адпаведнасці са Статутам для школ 1828 г.”

Саслоўе

Тып школ і тэрмін навучання
Крыніцы: Запіскі М. Мураўёва 1831 г., Школьны статут 1828 г.
Літаратура:

 1. Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 г. – Мінск : Нар. асвета, 1985. – 464 с.

 2. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 3. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 4. Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г. : вуч. дапаможнік / І.І. Коўкель [і інш.] ; рэдкал.: І.П. Крэнь, І.І. Коўкель. – Мінск : Аверсэв, 2001. – 400 с.

 5. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / Бел. энцыкл., нац. арх. рэсп. Беларусь. – Мінск : БелЭН, 1994. – 510 с.

 6. Драгун, Ю. Уніяцкая царква Беларусі і дзяржаўная палітыка / Ю. Драгун // З гісторыяй на “Вы”: Выпуск 2 / уклад. У.А. Арлова. – Мінск : Маст. літ., 1994. – С. 89–107.

 7. Канфесіі на Беларусі (к. ХУШ–ХХ стст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк; У.І. Навіцкі, А.М. Філатава навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск : ВП “Экапеспектыва”, 1998. – 340 с.

 8. Марозава, С.В. Уніяцкая царква ў кантэкце гістарычнага развіцця Беларусі (1596–1839 гг.) : навучальны дапаможнік / С.В. Марозава. – Гродна : ГрДУ, 1996. – 257 с.

 9. Самусік, А.Ф. Праекты арганізацыі ліцэяў на Беларусі ў першай палове ХІХ ст. / А.Ф. Самусік // Адукацыя і выхаванне. – 1996. – № 10. – С. 26–30.

 10. Таляронак, С. Палітыка царызму ў адносінах да каталіцкай і уніяцкай царквы на Беларусі (1772–1839 гг.) / С. /Таляронак / Весці АН Беларусі. Серыя гум. навук – 1992. – № 2. – С. 60–66.

 11. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 12. Філатава, А. Палітыка царскага ўраду ў адносінах да уніяцкай ццарквы (1772–1838 гг.) / А. Філатава // Брэсцкай царкоўнай уніі – 400 : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Брэст : БрДУ, 1997. – С.84–88.

 13. Хаустовіч, М. Скасавванне уніі / М. Хаустовіч // З гісторыяй на “Вы”. Вып. 2 / уклад. У. Арлова. – Мінск : Маст. літ., 1994. – С. 107–117.

 14. Швед, В. Паміж Польшчай і Расіяй : Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / навук. рэд. П.І. Брыгадзін. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.

 15. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.


Тэма 36. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў 30-50-ыя гады ХІХ ст. (2 гадзіны)

1.  Аграрная палітыка ўрада. Становішча сялян.

2. Крызіс прыгонніцтва. Рэформы П. Кісялёва.

3. Развіццё прамысловасці.

4. Шляхі зносін. Гандаль.

5. Гарады і мястэчкі.


Паняцці: гільдыя, згоны, інвентарная рэформа, латыфундыі, люстрацыя, сяляне–агароднікі, сяляне–бабылі, сяляне–кутнікі, таварная гаспадарка, фабрыка.

Персаналіі: А. Радзівіл, Мікалай І, П. Вітгенштейн, П. Кісялёў, Р. Паскевіч, Ф. Бібікаў.

Абсталяванне: запоўніце табліцы:

Стадыі развіцця прамысловасці БеларусіСтадыя

Характэрныя рысыБуйнейшыя сухапутныя дарогі Беларусі

Назва

Год увядзення ў дзеяння
Літаратура:

 1. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 2. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 3. Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да 1996 г. : у 3 т.– Мінск : Бел. навука, 1997. – Т. 1 : Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. / Я.К. Анішчанка [і інш.] ; пад рэд. В. Мялешкі. – 1997. – 431 с.

 4. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / Бел. энцыкл., нац. арх. рэсп. Беларусь. – Мінск : БелЭН, 1994. – 510 с.

 5. Козловский, П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в ХУШ – первой половине ХІХ в. / ред. Н.Н. Улащик. – Минск : Наука и техника, 1982. – 206 с.

 6. Луговцова, С.Л. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце ХУШ – первой половине ХІХ века / С.Л. Луговцова. – Минск : Бел. гос. пед. ун-т, 1999. – 18 с.

 7. Люты, А.М. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове ХУШ – першай палове ХІХ стагоддзя / А.М. Люты. – Мінск : Бел. гос. пед. ун-т, 2004. – 181 с.

 8. Лютый, Л.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХУШ – первой половине ХІХ века / Л.М. Лютый. – Минск : Наука и техника, 1987. – 176 с.

 9. Сосна, У.А. Фарміраванне саслоўна-групавога складу сялянства ў Беларусі ў канцы ХУШ – першай палове ХІХ ст. / навук. рэд. А.П. Ігнаценка. – Мінск : БДУ, 2000. – 115 с.

 10. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 11. Філатава, А. Саслоўная палітыка царскага ўраду ў Беларусі (1772–1860) / А. Філатава // Гіст. альманах. – Гродна : ГрДУ, 2002. – Т. 6. – С. 56–83.

 12. Чепко, В.В. Города Белоруссии в первой половине ХІХ века. Экономическое развитие / В.В. Чепко. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 143 с.

 13. Шаўчэня, М. Сацыяльна-прававы статус беларускага купецтва ў апошняй трэці ХУШ – першай трэці ХІХ стст. / М. Шаўчэня // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 7. – С. 47–51.

 14. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека . – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.

 15. Эканамічная гісторыя Беларусі / пад гал. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 288 с.


Тэма 37. Грамадска-палітычны рух на беларускіх землях у 30-50-я гады ХІХ ст. (2 гадзіны)

1. Кансерватыўная плынь.

2. Ліберальны рух.

3. Польскія і рускія навукоўцы аб Беларусі і беларусах.

4. Пачатак беларускага адраджэння. Станаўленне беларускай навуковай школы.

5. Зараджэнне рэвалюцыйна-дэмакратычнага руху. Дзейнасць тайных арганізацый “Дэмакратычнае таварыства” і “Саюз свабодных братоў”.


Паняцці: кансерватыўны рух, карбанарыі, ліберальны рух, нацыяналізм, радыкалізм, разначынцы, рамантызм, рацыяналізм, рэвалюцыйны дэмакратызм, экспедыцыя Ю. Заліўскага.
Персаналіі: А. Вярыга-Дарэўскі, А. і Ф. Далеўскія, А. Кіркор, А. Міцкевіч, А. Плюшар, А. Рыпінскі, А. Турчынович, В. Дунін-Марцынкевіч, В. Севяргін, Г. Ржавускі, Ж.дэ Мэстр, З. Даленга-Хадакоўскі, І. Грыгаровіч, І. Анацэвіч, І. Даніловіч, І. Ярашэвич, Л. Галамбіёўскі, Л. Трынкоўскі, М. Балінскі, М. Без-Карніловіч, М. Валовіч, М. Грэч, М. Качаноўскі, М. Лавіцкі, Н. Навіцкі, П. Шпілеўскі, С. Манюшка, Т. Нарбут, У. Сыракомля, Ф. Адэлунг, Ф. Бохвіц, Ф. Савіч, Ф. Шымкевіч, Ш. Канарскі, Ю. Лукашэвіч,Ю. Заліўскі, Ю. Славацкі, Я. Баршчэўскі, Я. і К. Тышкевичы, Я. Чачот.
Абсталяванне: карта Межы рассялення беларусаў.
Крыніцы: Статут “Прынцыпы дэмакратызму”.
Літаратура:

 1. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 2. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 3. Гісторыя Беларусі : з 1795 г. да вясны 1917 г. : вуч. дапаможнік / І.І. Коўкель [і інш.] ; рэдкал.: І.П. Крэнь, І.І. Коўкель. – Мінск : Аверсэв, 2001. – 400 с.

 4. Доўна-–Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В Даўнар-Запольскі // Бел. энцыкл., нац. арх. рэсп. Беларусь. – Мінск : БелЭН, 1994. – 510 с.

 5. Мохнач, Н.Н. Идейная борьба в Белоруссии в 30–40-е гг. ХІХ в. / Н.Н. Мохнач. – Минск : Наука и техника, 1971. – 160 с.

 6. Смірноў, А. Франц Савіч. З гісторыі беларуска-польскіх рэвалюцыйных сувязей 30–40-х гадоў ХІХ стагоддзя / А. Смірноў. – Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1961. – 172 с.

 7. Троицкий, НА Россия в ХІХ веке : курс лекций : уч. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 8. Швед, В. Паміж Польшчай і Расіяй : Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / навук. рэд. П.І. Брыгадзін. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.

 9. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.


Тэма 38. Сялянская рэформа 1861 г. у Беларусі (2 гадзіны)

1. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя прычыны адмены прыгоннага права. Падрыхтоўка рэформы.

2. Маніфест і Палажэнні 19 лютага 1861 г. Сялянскія падзелы і павіннасці.

3. Выкупная аперацыя і выкупныя плацяжы.

4. Сялянскія ўстановы. Распаўсюджванне рэформы на дзяржаўных сялян.

5. Сялянскія выступленні.


Паняцці: агульныя палажэнні, валасное праўленне, выкупная сдзелка, выкупныя плацяжы, Галоўны камітэт, дадатковыя правілы, міравы пасрэднік, мясцовыя палажэнні, Рэдакцыйная камісія, рэскрыпт, Сакрэтны камітэт, устаўныя граматы, часоваабавязаныя.
Персаналіі: Аляксандр ІІ, В. Панін, М. Мілюцін, С. Ланской, У. Назімаў, Я. Растоўцаў.
Абсталяванне: Выканайце заданне: вызначыце памер выкупной сумы за душавы надзел, калі гадавы аброк за яго складаў 6 рублёў.

Крыніцы: Маніфест і Палажэнне ад 19 лютага 1861 г.
Літаратура:

 1. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 2. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 3. Гісторыя Беларусі : з 1795 г. да вясны 1917 г. : вуч. дапаможнік / І.І. Коўкель [і інш.] ; рэдкал.: І.П. Крэнь, І.І. Коўкель. – Мінск : Аверсэв, 2001. – 400 с.

 4. Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён : у 3 т. – Т. 2 : Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. / З.Е. Абезгаўз [і інш.] ; пад рэд. В.П. Панюціча. – Мінск : Бел. навука, 2002. – 552 с.

 5. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / Бел. энцыкл., нац. арх. рэсп. Беларусь. – Мінск : БелЭН, 1994. – 510 с.

 6. Панютич, В.П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1961–1900 г. / науч. ред. П.Г. Козловский. – Минск : Наука и техника, 1990. – 376 с.

 7. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : уч. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 8. Улащик, Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии / Н.Н. Улащик // Отв. ред. В.П. Пашуто. – Минск : Наука и техника, 1965. – 480 с.

 9. Фридман, М.Б. Отмена крепостногоь права в Белоруссии / М.Б. Фридман. – Минск : Изд-во Белгосуниверситет, 1958. – 203 с.

 10. Швед, В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / навук. рэд. П.І. Брыгадзін. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.

 11. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.

 12. Эканамічная гісторыя Беларусі / пад гал. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 288 с.

Тэма 39. Паўстанне 1863 г. у Беларусі (2 гадзіны)

1. “Белыя” і “чырвоныя”. Падрыхтоўка паўстання.

2.  К. Каліноўскі. “Мужыцкая праўда”.

3. Пачатак паўстання. Баявыя дзеянні.

4. Прычыны паражэння, вынікі і значэнне паўстання.
Паняцці: Аддзел кіраўніцтва правінцыямі Літвы, “белыя”, “чырвоныя”, Камітэт руху, Літоўскі правінцыяльны камітэт, маніфестацыя, народаўладдзе, Нацыянальны урад, Цэнтральны нацыянальны камітэт.
Персаналіі: А. Авейдэ, Б. Рыльскі, В. Урублеўскі, В. Ратч, К. Каліноўскі, Л. Звяждоўскі, Н. Дзюлеран, Р. Рагінскі, Р. Траўгут, С. Сангін, С. Трусаў, Ф. Ражанскі, Э. Вярыга, Я. Ваньковіч, Я. Гейштар.

Абсталяванне: карта Адміністарацыйна–тэрытарыяльны падзел Беларусі і сумежных тэрыторый у другой палове ХІХ – пачатку ХХ стст.
Крыніцы: Мужыцкая праўда.
Літаратура:


 1. Барыс, С. Сістэма кіравання паўстаннем 1863–1864 гг. ў Літве і Беларусі / С. Барыс // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 7. – С. 21–26.

 2. Біч, М. Нацыянальнае і аграрнае пытанні ў час паўстання 1863–1864 гг. / М. Біч // Бел. гіст. часопіс. – 1993. – № 3. – С. 36–45.

 3. Восстание в Литве и Белоруссии. 1863–1864 гг. : материалы и документы. – М. : АН СССР. Институт Славяноведения; АН БССР. Ін-т гісторыі; редкол. тома : В. Дьяков [и др.]. – М. : Наука, 1965. – 586 с.

 4. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 5. Грыгор’ева, В. Каталіцкае і праваслаўнае духавенства ў паўстанні 1863 г. / В. Грыгор’ева // Бел. гіст. часопіс. – 1993. – № 3. – С. 46–50.

 6. Калиновский, К. Из печатного и рукописного наследия / К. Калиновский // Ин-т истории при ЦК КП Белоруссии. – Минск : Беларусь, 1988. – 208 с.

 7. Каліноўскі, К. За нашую вольнасць: творы, дакументы / К. Каліноўскі // уклад. Г. Кісялёў. – Мінск : Бел. кнігазбор, 1999. – 404 с.

 8. Паўстанне 1863 года і яго гістарычнае значэнне / матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі 10–11 кастрычніка 2003 г. – Брэст : выдавец Лаўроў С.Б., 2004. – 140 с.

 9. Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине ХІХ века / С.М. Самбук. – Минск : Наука и техника, 1980. – 224 с.

 10. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 11. Філатава, А. З хронікі баявых сутычак паўстанцаў / А. Филатава // Бел. гіст. часопіс. – 1993. – № 3. – С. 54–60.

 12. Шалькевич, В.Ф. Кастусь Калиновский : страницы биографии / В.Ф. Шалькевич. – Минск : Университетское, 1988. – 240 с.

 13. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.


Тэма 40. Буржуазныя рэформы 60-70-х гадоў хіх ст. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі (4 гадзіны)

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка