Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыістаронка5/9
Дата15.03.2016
Памер1.7 Mb.
#350
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Літаратура:

 1. Аніпяркоў, В. Апошні гетман ВКЛ. Таргавіцкі шлях Шымана Касакоўскага / В. Аніпяркоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 9. – С. 44–52.

 2. Анішчанка, Я.К. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі Анішчанка, Я.К. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах РП / Я. К. Анішчанка. – Мінск : Хурсік, 2003. – 469 с.

 3. Напярэдадні першага падзелу РП / Я.К. Анішчанка // Весці АН Беларусі. Сер. гум. навук. – 1995. – № 3. – С. 51–59.

 4. Анішчанка, Я.К. Паўстанне 1794 г. / Я.К. Анішчанка // Полымя. – 1995. – № 5. – С. 225–241.

 5. Анішчанка, Я.К. Сакрэты смаленскага следства (следства па справе кіраўнікоў паўстання 1794 г.) / Я.К. Анішчанка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 1. – С. 53–56.

 6. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 7. Белоруссия в эпоху феодализма : сб. документов и материалов: в 3 т. / редкол.: А.И. Азаров, А.М. Карпачев, Е.И. Карнейчик. – Мінск : Изд-во Акад. наук БССР, 1959. – Т. 1 : С древнейших времен до середины XVII в. – 516 с.

 8. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2006. – 416 с.

 9. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 10. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 11. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 12. Гісторыя сялянства Беларусі : у 3 т. / Я.К. Анішчанка, Г.Я. Галенчанка, В.Ф. Голубеў [і інш.] ; пад рэд. В.І. Мялешкі [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 1997. – Т. 1 : Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. – 431 с.

 13. Грыцкевіч, А. Паўстанне 1794 г. : перадумовы, ход і вынікі / А. Грыцкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 1. – С. 39–47.

 14. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск : БелЭн, 1994. – 510 с.

 15. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский и др. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 16. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 17. Козловский, П.Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII–XVIII вв. / П.Г. Козловский. – Минск : Наука и техника, 1969. – 203 с.

 18. Макарова, Т.И. Конституция РП 3 мая 1791 г. / Т.И. Макарова // Веснік Беларускага універсітэта. Сер. 3. – 1991. – № 2. – С. 55–58.

 19. Никитин, М.Г. К вопросу о добровольном присоединении белорусской шляхты к Тарговицкой конфедерации (1792) / М.Г. Никитин // Веснік БДУ. Сер. 3. Гісторыя. – 1995. – № 1. – С. 15–18.

 20. Палуцкая, С. Апошні сейм РП / С. Палуцкая // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 4. – С. 2–5.

 21. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 22. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 23. Сковронек, Е. Удары с трёх сторон : Разделы Польши как составная часть европейской истории / Е. Сковронек // Родина. – 1994. – № 12. – С. 36–40.

 24. Спиридонов, М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (ХV–ХVІ вв.) / М.Ф. Спиридонов. – Минск : Наука и техника, 1993. – 223 с.

 25. Стогн. Паўстанне і вайна 1794 г. у Літоўскай правінцыі : Дакументы. – Мінск : Пейта, 2002. – 207 с.

 26. Чаропка, В. Лёсы ў гісторыі / В. Чаропка. – Мінск : Беларусь, 2005. – 559 с.

 27. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 28. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 29. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 26. Падзелы Рэчы Паспалітай (2 гадзіны)

1. Першы падзел Рэчы Паспалітай. Рэформы ў дзяржаве пасля першага падзелу. Чатырохгадовы сейм. Канстытуцыя 3 мая 1791 г.

2. Другі падзел Рэчы Паспалітай. Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі.

3. Трэці падзел Рэчы Паспалітай.


Паняцці: “генеральная кангрэгацыя”, «liberum veto», «нямы сойм», дысідэнцкае пытанне, канвенцыя, канстытуцыя, канфедэрацыя, Паланецкі універсал, рокаш.
Персаналіі: Іахім Храптовіч, Міхаіл Агінскі, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, Тадэвуш Касцюшка, Тамаш Ваўжэцкі, Юльян Нямцэвіч, Якуб Ясінскі.

Абсталяванне: карта Падзелы Рэчы Паспалітай.
Крыніцы: Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов : в 3 т. Т. 2. – Мінск, 1960, Канстытуцыя 3 мая 1791 г.
Літаратура:

 1. Аніпяркоў, В. Апошні гетман ВКЛ. Таргавіцкі шлях Шымана Касакоўскага / В. Аніпяркоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 9. – С. 44–52.

 2. Анішчанка, Я.К. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах РП / Я.К. Анішчанка . – Мінск : Хурсік, 2003. – 469 с.

 3. Анішчанка, Я.К. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі напярэдадні першага падзелу РП / Я.К. Анішчанка // Весці АН Беларусі. Сер. гум. навук. – 1995. – № 3. – С. 51–59.

 4. Анішчанка, Я.К. Паўстанне 1794 г. / Я.К. Анішчанка // Полымя. – 1995. – № 5. – С. 225–241.

 5. Анішчанка, Я.К. Сакрэты смаленскага следства (следства па справе кіраўнікоў паўстання 1794 г.) / Я.К. Анішчанка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 1. – С. 53–56.

 6. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 7. Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. у 2 т. / рэдкал. : Г.П. Пашкоў (гал. рэд) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005–2006.

 8. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2006. – 416 с.

 9. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 10. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 11. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я. К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 12. Грыцкевіч, А. Аўгуст III // Культура. – 1994. – 29 чэрвеня.

 13. Грыцкевіч, А. Паўстанне 1794 г. : перадумовы, ход і вынікі / А. Грыцкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 1. – С. 39–47.

 14. Грыцкевіч, А. Станіслаў Ляшчынскі / А. Грыцкевіч // Культура. – 1994. – 1 чэрвеня.

 15. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский и др. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 16. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 17. Макарова, Т.И. Конституция РП 3 мая 1791 г. / Т.И. Макарова // Веснік Бел. ун-та. Сер. 3. – 1991. – № 2. – С. 55–58.

 18. Никитин, М.Г. К вопросу о добровольном присоединении белорусской шляхты к Тарговицкой конфедерации (1792) / М.Г. Никитин // Веснік БДУ. Сер. 3. Гісторыя. – 1995. – № 1. – С. 15–18.

 19. Палуцкая, С. Апошні сейм РП / С. Палуцкая // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 4. – С. 2–5.

 20. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 21. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 22. Сковронек, Е. Удары с трёх сторон: Разделы Польши как составная часть европейской истории / Е. Сковронек // Родина. – 1994. – № 12. – С. 36–40.

 23. Стогн. Паўстанне і вайна 1794 г. у Літоўскай правінцыі : Дакументы. – Минск : Пейта, 2002. – 207 с.

 24. Чаропка, В. Лёсы ў гісторыі / В. Чаропка. – Мінск : Беларусь, 2005. – 559 с.

 25. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 26. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 27. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 27Беларускія землі ў апошняй трэці ХVШ – пачатку ХІХ стст. (4 гадзіны)

1-ы занятак

1. Задачы, асноўныя накірункі, перыядызацыя расійскай урадавай палітыкі на далучаных землях Беларусі.

2. Палітыка правячых колаў Расіі ў дачыненні да шляхты.

3. Рэгуляванне адносін на вёсцы. Укараненне рускага землеўладання.

4. Змяненні ў жыцці гарадскога насельніцтва. Увядзенне мяжы яўрэйскай аседласці.

2-гі занятак

1. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўладкаванне беларускіх зямель.

2. Арганізацыя кіравання. Кадравая палітыка царскага ўрада.

3. Усталяванне судовай сістэмы.4. Вайсковая ахова беларускіх зямель.
Паняцці: дваравыя людзі, дэпартацыя, кагал, кансісторыя, канфіскацыя, рэвізія, рэкруцтва, секвестар, уездны ключ.
Персаналіі: А. Нарышкін, А. Сапега, А. Тызенгаўз, А. Чартарыйскі, Аляксандр І, З. Чарнышоў, І. Патоцкі, К. Козьмян, К. Радзівіл, Кацярына ІІ, Л. Пацей, М. Агінскі, М. Кахоўскі, М. Крачэтнікаў, М. Любаўскі, М. Рапнін, П. Пасек, Павел І., Р. Пацёмкін, Ц. Годэбскі.
Абсталяванне: карта Далучэнне Беларусі да Расіі.
Крыніцы: Даравальная грамата гарадам, Даравальная грамата дваранству, Учреждения для управления губернией.
Літаратура:

 1. Анищенко, Е.К. Евреи Белорусской губернии : Исторический очерк и документы / Е.К. Анищенко. – Минск : Пейта, 2002. – 200 с.

 2. Анішчанка, Я.К. Дваранскія выбары ў Полацкім намесніцтве 1789 г. / Я.К. Анішчанка // Весці АН Беларусі. сер. гум. навук. – 1992. – № 3–4.

 3. Анішчанка, Я.К. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я.К. Анішчангка. – Мінск : Хурсік, 2003. – 470 с.

 4. Анішчанка, Я.К. Перадумовы Генеральнага межавання Усходняй Беларусі / Я.К. Анішчанка // Старонкі гісторыі Беларусі. – Мінск, 1992. – С. 104–113.

 5. Анішчанка, Я.К. Прававы статус белаурскіх зямель у палітыцы адміністрацыі Кацярыны ІІ / Я.К Анішчанка // Весці АН Беларусі сер. гум. навук. – 1994. – № 2.

 6. Анішчанка, Я.К. Рускія мігранты на Беларусі / Я.К. Анішчанка // Весці АН Беларусі сер.гум. навук. – 1995. – № 4.

 7. Анішчанка, Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772–1790-я гады) / пад рэд. У.А. Сосна. – Мінск : Веды, 1998. – 210 с.

 8. Арлоў, У. Трэба казаць пра акупацыю. Уз’яднанне Беларусі з Расіяй (канец ХУШ ст.) / У. Арлоў // Спадчына. – 1991. – № 2. – С. 18–20.

 9. Атрушкевіч, М. Гарадское кіраванне на Беларусі ў канцы ХУШ – пачатку ХІХ стст. / М. Атрушкевіч // Беларусі гістарычны часопіс. – 1999. – № 3. – С. 57–60.

 10. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 11. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэд.кал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва. Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 12. Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да 1996 г. : у 3 т. – Мінск : Бел. навука, Т. 1 : Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. / Я.К. Анішчанка [і інш.] : пад рэд. В. Мялешкі. – 1997. – 431 с.

 13. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі // Бел. энцыкл., Нац. арх. рэсп. Беларусь. – Мінск : БелЭН, 1994. – 510 с.

 14. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс, В.А. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов, В.А. Шелкопляс – Минск : Дикто, 1999. – 272 с.

 15. Луговцова, С.Л. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце ХУШ – первой половине ХІХ века / С.Л. Луговцова. – Минск : Бел. гос. пед. ун-т, 1999. – 18 с.

 16. Люты, А.М. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове ХУШ – першай палове ХІХ стагоддзя / А.М. Люты. – Мінск : Бел. гос. пед. ун-т, 2004. – 181 с.

 17. Лютый, Л.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХУШ – первой половине ХІХ века / Л.М. Лютый. – Минск : Наука и техника, 1987. – 176 с.

 18. Радзюк, А. Канфіскацыя прыватнай уласнасці ў Беларусі ў канцы ХУШ – першай трэці ХІХ стст. / А. Радзюк // Беларускі гістарычны часопіс. – 2002. – № 6. – С. 15–23.

 19. Сосна, У. Царскія падараванні сялян на Беларусі і іх сацыяльна–палітычныя наступствы / У. Сосна // Беларускі гістарычы часопіс. – 1999. – № 2. – С. 14–18.

 20. Токць, С. Чужынцы тут спраўлялі баль. Расейскія чыноўнікі на беларускай глебе / С. Токць // Беларуская мінуўшчына. – 1993. – № 3–4.

 21. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : уч. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 22. Філатава, А. Саслоўная палітыка царскага ўраду ў Беларусі (1772–1860) / А. Філатава // Гістарычны альманах. – Гродна : ГрДУ, 2002. – Т. 6. – С. 56–83.

 23. Швед, В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / Навук. рэд. П.І. Брыгадзін. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.

 24. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека . – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.

 25. Эканамічная гісторыя Беларусі / пад гал. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 288 с.

 26. Юхо, Я. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я. Юхо. – Мінск : Універсітэцкае, 1992. – 270 с.


Тэма 28Рэлігійная палітыка Расійскага ўрада на тэрыторыі Беларусі ў апошняй трэці ХVШ – першай чвэрці ХІХ стст.( 2 гадзіны)

1. Канфесійная сітуацыя на беларускіх землях падчас падзелаў Рэчы Паспалітай.

2. Умацаванне пазіцій праваслаўя.

3. Палітыка расійскіх уладаў у адносінах да каталіцкага касцёла.

4. Езуіты ў палітыцы Кацярыны ІІ, Паўла І і Аляксандра І.

5. Становішча ўніяцкай царквы.


Паняцці: була, духоўная калегія, дысідэнты, дыяцэзія, епархія, кансісторыя, канфесія, кляштар, курыя, легат, нунцый, парафія, прыход, прэлат, сінод, эмісар.
Персаналіі: Аляксандр І., В. Садоўскі, Г. Каніскі, І. Булгак, І. Лісоўскі, Кацярына ІІ, Клімент ХІУ, Павел І, С. Богуш-Сестранцэвіч, Я. Касакоўскі, Я. Смагаржэўскі.
Абсталяванне: карта Далучэнне Беларусі да Расіі.
Крыніцы: Учреждения для управления губернией.
Літаратура:

 1. Анішчанка, Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772–1790-я гады) / пад рэд. У.А. Сосна. – Мінск : Веды 1998. – 210 с.

 2. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 3. Ганчарук, І. Палітыка царызму ў адносінах да каталіцкай царквы (1772–1830 гг.) / І. Ганчарук // Беларускі гістарычны часопіс. – 2002. – № 1. – С. 39–47.

 4. Ганчарук, І. Становішча і арганізацыйная структура рымска–каталіцкага касцёла на беларускіх землях у складзе Расейскай імперыі (1772–1830 гг.) / І. Ганчарук // Гістарычны альманах. – Гродна : ГрДУ, 2002. – Т.3. – С. 97–117.

 5. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва. – 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд. тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 6. Драгун, Ю. Уніяцкая царква Беларусі і дзяржаўная палітыка / Ю. Драгун // З гісторыяй на “Вы” : вып. 2 / уклад. У. А. Арлова. – Мінск : Маст. літ., 1994. – С.89–107.

 7. Казлоўскі, П.Г. Землеўладанне і землекарыстанне ў Беларусі ў ХУІІІ – першай палове ХІХ стст. / рэд. Н.Н. Улашчык. – Мінск : Наука и техника, 1982. – 206 с.

 8. Канфесіі на Беларусі (к. ХУШ–ХХ стст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк; У.І. Навіцкі, А.М. Філатава навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск : ВП “Экапеспектыва”, 1998. – 340 с.

 9. Касяк, І. З гісторыі праваслаўнай царквы / І. Касяк // Спадчына. – 1998. – № 2. – С. 139–155.

 10. Лушпай, В.Б. Иезуиты в политике Екатерины ІІ / В.Б. Лушпай // Вопросы истории. – 1999. – № 8. – С. 130–137.

 11. Мараш, Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии / Я.Н. Мараш. – Минск : Выс. школа, 1971. – 272 с.

 12. Марозава, С.В. Уніяцкая царква ў кантэкце гістарычнага развіцця Беларусі (1596–1839 гг.) : навуч. дапаможнік / С.В. Марозава. – Гродна : ГрДУ, 1996. – 257 с.

 13. Марозава, С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596–1839 гг.) / С.В. Марозава. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 268 с.

 14. Мартос, А. Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни / А. Мартос. – Минск : БелЭкзархат, 2000. – 351 с.

 15. Смяховіч, М. Узаемаадносіны самадзяржа’я з каталіцкай царквой на Беларуі ( 1772–1867 гг.) / М. Смяховіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – №1. – С. 45–50.

 16. Сосна, У. “ … с благочестивым свирепством всекал униат в православие” / У. Сосна // Беларуская мінуўшчына. – 1996. – № 4. – С. 4–11.

 17. Таляронак, С. Палітыка царызму ў адносінах да каталіцкай і уніяцкай царквы на Беларусі (1772–1839 гг.) / С. Таляронак // Весці АН Беларусі. – Сер. гум. навук. – 1992. – № 2. – С. 60–66.

 18. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : Курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 19. Філатава, А. Палітыка царскага ўраду ў адносінах да уніяцкай ццарквы (1772–1838 гг.) / А. Філатава // Брэсцкай царкоўнай уніі – 400 : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Брэст : БрДУ, 1997. – С. 84–88.


Тэма 29Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў 1801-1825 гг. (4 гадзіны)

1-ы занятак

1. Зямельнае пытанне падчас праўлення Аляксандра І.

2. Землеўладанне. Памешчыцкая гаспадарка і дзяржаўныя маёнткі.

3. Землекарыстанне. Сялянская гаспадарка. Катэгорыі сельскага насельніцтва.

4. Феадальныя падаткі і павіннасці сялян.

2-гі занятак

1. Развіццё прамысловасці, яе формы і галіновая структура.

2. Шляхі зносін. Унутраны і знешні гандаль.

3. Гарады і мястэчкі Беларусі: агульная характарыстыка.

4. Сацыяльная і канфесійна-нацыянальная структура гарадскога насельніцтва, яго падаткі і павіннасці.
Паняцці: аброк, дым, падушны падатак, паншчына, рэвізская душа.

Персаналіі: А. Радзівіл, А. Скірмунт, А. Тызенгаўз, Аляксандр І, В. Пуслоўскі, І. Храптовіч, Кацярына ІІ, М. Навасільцаў, М. Румянцаў, П. Вітгенштэйн, Павел І, Р. Ботэ, Р. Пацёмкін, С. Зорыч, Ф. Паскевіч.
Абсталяванне: запоўніце табліцы

Раённая спецыялізацыя сельскай гаспадаркі БеларусіНазва раёна

Спецыялізацыя


Водныя сістэмы БеларусіНазва

Год увядзення ў дзеянне

Басейны якіх рэк злучала?Крыніцы: Даравальная грамата гарадам, Даравальная грамата дваранству.

Літаратура:

 1. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из-во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 2. Бобас, М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795–1861 гг.) / М.Ф. Болбас. – Миснк : Наука и техника, 1966. – 268 с.

 3. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэд. кал. М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 4. Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да 1996 г. : у 3 т. – Мінск : Бел. навука, – 1997. – Т. 1: Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. / Я.К. Анішчанка [і інш.] : пад рэд. В. Мялешкі. – 1997. – 431 с.

 5. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / Бел. энцыкл., Нац. арх. рэсп. Беларусь. – Мінск : БелЭН, 1994. – 510 с.

 6. Заікін, М. Арганізацыя мытнай (пагранічнай ) службы на заходняй мяжы Расійскай імперыі (1819–1922 гг.) / М. Заікін // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 10. – С. 39–45.

 7. Казлоўскі, П.Г. Землеўладанне і землекарыстанне ў Беларусі ў ХУШ – першай палове ХІХ ст. / П.Г. Казлоўскі. – Мінск : Навука, 1982. – 286 с.

 8. Казлоўскі, П.Г. Землеўладанне і землекарыстанне ў Беларусі ў ХУІІІ – першай палове ХІХ стст. / рэдактар Н.Н. Улашчык. – Мінск : Наука и техника, 1982. – 206 с.

 9. Луговцова, С.Л. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце ХУШ – первой половине ХІХ века / С.Л. Луговцова. – Минск : Бел. гос. пед. ун-т, 1999. – 18 с.

 10. Люты, А.М. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове ХУШ – першай палове ХІХ стагоддзя / А.М. Люты. – Мінск : Бел. гос. пед. ун–т, 2004. – 181 с.

 11. Лютый, Л.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХУШ – первой половине ХІХ века / Л.М. Лютый. – Минск : Наука и техника, 1987. – 176 с.

 12. Радзюк, А. Канфіскацыя прыватнай уласнасці ў Беларусі ў канцы ХУШ – першай трэці ХІХ стст. / А. Радзюк // Беларускі гістарычны часопіс. – 2002. – № 6. – С. 15– 23.

 13. Сосна, У.А. Фарміраванне саслоўна-групавога складу сялянства ў Беларусі ў канцы ХУШ – першай палове ХІХ ст. / навук. рэд. А.П. Ігнаценка. – Мінск : БДУ, 2000. – 115 с.

 14. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 15. Філатава, А. Саслоўная палітыка царскага ўраду ў Беларусі (1772–1860) / А. Філатава // Гістарычны альманах. – Гродна : ГрДУ, 2002. – Т. 6. – С. 56–83.

 16. Чепко, В.В. Города Белоруссии в первой половине ХІХ века. Экономическое развитие / В.В. Чепко. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 143 с.

 17. Шаўчэня, М. Сацыяльна-прававы статус беларускага купецтва ў апошняй трэці ХУШ – першай трэці ХІХ стст. / М. Шаўчэня // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 7. – С. 47–51.

 18. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.

 19. Эканамічная гісторыя Беларусі / пад гал. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 288 с.


Тэма 30. Нацыянальнае пытанне ў першай чвэрці ХІХ ст. (2 гадзіны)

1. Польскае пытанне і месца ў ім Беларусі.

2. План А.Е. Чартарыйскага аб аднаўленні Рэчы Паспалітай і М.К. Агінскага аб аднаўленні ВКЛ праз унію з Расіяй.

3. Палітыка Напалеона ў дачыненні да польскіх і беларускіх зямель.4. Нацыянальнае пытанне ў праграмах і планах дзекабрыстаў.

Паняцці: Адміністрацыйная рада, інтэграцыя, Камісія Часовага ўрада ВКЛ, канфедэрацыя, Польскае пытанне, самавызначэнне, сепаратызм.
Персаналіі: А. Сапега, А. Чартарыйскі, Аляксандр І, Г. Калантай, Д. ван Гогендорп, Д. Радзівіл, Канстанцін Паўлавіч, Л. Біньён, Л. Плятар, М. Мураўёў, М.К. Агінскі, П. Песцель, С. Солтан, Ю. Касакоўскі, Ю. Панятоўскі.
Абсталяванне: карта Далучэнне Беларусі да Расіі.
Крыніцы: Канстытуцыя М. Мураўёва, Руская праўда П. Песцеля.
Літаратура:

 1. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов / Институт истории АН БССР, Архивное управление при Совете Министров БССР. – Минск : Из–во АН БССР, 1961. – Т. 3 : Воссоединение Белоруссии с Россией и её экономическое развитие в конце ХУІІІ – первой половине ХІХ века (1772–1860) / сост. В.В. Чепко и В.В. Шатило, 1961. – 665 с.

 2. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэд.кал. М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУШ – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.] ; рэд.тома В. Яноўская, С. Рудовіч. – 2005. – 519 с.

 3. Грыцкевіч, А. Памятныя запіскі Міхаіла Клеофаса Агінскага Аляксандру І у 1811 г. / А. Грыцкевіч // Адраджэнне. Гіст. альманах. – Вып. 1. – Мінск : Універсітэцкае, 1995. – С. 195–223.

 4. Ерашэвіч, А. Палітычныя праекты адраджэння Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага ў палітыцы расейскага царызму напрэдадні вайны 1812 г. / А. Ерашэвіч // Гіст. альманах. – Т. 6.– Гародня : ГрДУ, 2002. – С. 48–96.

 5. Запіска графа Агінскага, пададзеная Аляксандру І 15 мая 1811г. : Праект указа аб новай арганізацыі заходніх губерняў; Памятная запіска, пададзеная імператару Аляксандру І Міхаілам Агінскім // Адраджэнне. Гіст. альманах. – Вып. 1. – Мінск : Універсітэцкае, 1995. – С. 200–222.

 6. Ліс, Я. Палітыка Напалеона на Беларусі / Я. Ліс // Спадчына. – 1996. – № 5. – С. 17–123.

 7. Літвіноўская, Ю. Унутраная палітыка ўрада Аляксандра І у Беларусі напярэдадні і ў часы вайны 1812 г. / Ю. Літвіноўская // Беларускі гістарыны часопіс. – 2003.– № 5. – С. 18–24.

 8. Лялькоў, І. Традыцыі Вялікага княства Літоўскага ў палітычным жыцці беларускіх земляў у ХІХ ст. / І. Лялькоў // Спадчына. – 2002. – № 2–3. – С. 56–66.

 9. Таляронак, С., Блінец, А. Апошняя армія ВКЛ (1812–1814 гг.) / С. Таляронак, А. Блінец // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 2. – С. 22–34.

 10. Троицкий, Н.А Россия в ХІХ веке : курс лекций : учеб. пособие для ВУЗов по напр. и спец. “История” / Н.А. Троицкий. – М. : Выс. школа, 2003. – 431 с.

 11. Швед, В. Паміж Польшчай і Расіяй : Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / Навук. рэд. П.І. Брыгадзін. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.

 12. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека . – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 489 с.


Тэма 31Грамадска-палітычны рух на беларускіх землях у канцы ХУШ-першай чвэрці ХІХ ст. (4 гадзіны)

Каталог: sites -> default -> files
files -> -
files -> Ініцыятывы салідарнасці ў вэб-кампаніях падчас прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы і Беларусі
files -> Прарэктар па вучэбнай працы Кансультацыі напярэдадні экзамену – 13. 30
files -> Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
files -> Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі
files -> Carlsbad Plaza 5* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение
files -> Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
files -> Гарадская палітыка ў беларусі: case-study рэканструкцыі гістарычнага цэнтра гродна
files -> Медыяадукацыя. Еўрапейскія практыкі і беларуская рэчаіснасць Аналітычная запіска
files -> Пералік (каляндарны графік)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка