Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
старонка4/9
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Запоўніце табліцу “Тэорыі паходжання беларускай народнасці”


Аўтар тэорыі

Час яе з’яўлення

Асноўны сэнсЛітаратура:

 1. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі, 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 2. Белоруссия в эпоху феодализма : сб. документов и материалов : в 3 т. / редкол.: А.И. Азаров, А.М. Карпачев, Е.И. Карнейчик. – Мінск : Изд-во Акад. наук БССР, 1959. – Т. 1 : С древнейших времен до середины XVII в. – 516 с.

 3. Блинова, Т.Б. Иезуиты в Белоруссии / Т.Б. Блинова. – Мінск : Беларусь, 1990. – 110 с.

 4. Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005–2006.

 5. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск. : Выш. школа, 2006. – 416 с.

 6. Гісторыя Беларусі : у 5 т. / рэдкал.: К.І. Шабуня (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1973. – Т. 1. – 632 с.

 7. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 8. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 9. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 10. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск : БелЭн, 1994. – 510 с.

 11. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский и др. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 12. Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі. – Мінск : Беларусь, 1991. – 190 с.

 13. Імя тваё “Белая Русь”. – Мінск : Полымя, 1991. – 319 с.

 14. Ковкель, И. И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 15. Котлярчук, А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў / А. Котлярчук. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2002. – 296 с.

 16. Ласкоў, І. Нашчадкі таямнічае Літвы / І. Ласкоў // Полымя. – 1991. – № 8. – С. 204–228.

 17. Ласкоў, І. Племя пяці родаў / І. Ласкоў // Літаратура і мастацтва. – 1989. – 18 літстапада.

 18. Марозава, С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596–1839 гг.) / С.В. Марозава. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 352 с.

 19. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 527 с.

 20. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 21. Пилипенко, М. Возникновение Белоруссии : новая концепция / М. Пилипенко. – Минск : Беларусь, 1991. – 142 с.

 22. Рогалев, А.Ф. Белая Русь и белорусы (в поисках истоков) / А.Ф. Рогалев. – Гомель, 1994. – 266 с.

 23. Тарасаў, К. Памяць пра легенды / К. Тарасаў. – Мінск : Полымя, 1994. – 270 с.

 24. Урбан, П. Старажытныя ліцвіны: мова, паходжаньне, этнічная прыналежнасьць / П. Урбан. – Мінск : Тэхналогія, 2003. – 216 с.

Тэма 17. Утварэнне Рэчы Паспалітай (2 гадзіны)

1. Адносіны паміж ВКЛ і Польшчай у XIII – першай палове XIV стст. Крэўская унія.

2. Сацыяльна-эканамічныя і знешнепалітычныя перадумовы ўтварэння Рэчы Паспалітай.

3. Люблінскі сойм і яго рашэнні. Умовы аб`яднання Кароны Польскай і ВКЛ.


Паняцці: інкарпарацыя, канфедэрацыя, Рэч Паспалітая, унітарная дзяржава, унія, федэрацыя.
Персаналіі: Жыгімонт II Аўгуст, Мiкалай Радзівіл Чорны, Мікалай Радзівіл Руды, Ян Геранім Хадкевіч.
Абсталяванне: карты Ваенныя дзеянні на беларускіх землях падчас Лівонскай вайны; Утварэнне Рэчы Паспалітай.
Крыніцы: акт Крэўскай уніі, акт Люблінскай уніі.
Літаратура:

 1. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 2. Белоруссия в эпоху феодализма : сб. документов и материалов : в 3 т. / редкол.: А.И. Азаров, А.М. Карпачев, Е.И. Карнейчик. – Мінск : Изд-во Акад. наук БССР, 1959. – Т. 1 : С древнейших времен до середины XVII в. – 516 с.

 3. Белоруссия в эпоху феодализма: сб. документов и материалов : в 3 т. Т. 1. – Минск, 1959.

 4. Вялікае княства Літоўскае : энцык. у 2 т. – Мінск : БелЭн, 2005–2006.

 5. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск. : Выш. школа, 2006. – 416 с.

 6. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 7. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 8. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 9. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ. Другая палова XIII – першая палова XVII стст. – Магілёў : МДУ імя А.П. Куляшова, 2003. – 312 с.

 10. Дмитрачков, П.Ф. К вопросу о Люблинской унии и образовании РП / П.Ф. Дмитрачков // Беларуская думка. – 2006. – № 6. – С. 139–148.

 11. Дмитрачков, П.Ф. К вопросу о предпосылках Люблинской унии / П.Ф Дмитрачков // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі 11–12 снежня 2003 г. – у 2ч. – Ч. 2. – Магілёў, 2004. – С. 115–118.

 12. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск : БелЭн, 1994. – 510 с.

 13. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 14. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 15. Лашкевіч, С. Знешнепалітычныя інтарэсы шляхты ВКЛ і механізмы іх рэалізацыі ў 60–70-я гг. XVI ст. / С. Лашкевіч // Бел. журнал международного права – 2004. – № 2. – С. 62–64.

 16. Лойка, П. Ад Крэва да Любліна / П. Лойка // Беларуская мінуўшчына. – 1997. – № 4. – С. 9–12.

 17. Лойка, П. Незалежнасць пасля Любліна, або магнацка-шляхецкая беларусізацыя (XVI–XVIII стст.) / П. Лойка // Спадчына. – 1991. – № 5. – С. 11–16.

 18. Мартос, А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни / А. Мартос. – Минск : Изд-во Белорусского экзархата, 2000. – 351 с.

 19. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 527 с.

 20. Падокшын, С.А. Унія ў кантэксце дзяржаўнасці і культуры Беларусі XIV–XVII стст. // Падокшын, С.А. Беларуская думка у кантэксце гісторыі і культуры. – Мінск, 2003. – С. 225–230.

 21. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 22. Сагановіч, Г. Гісторыя Беларусі: год за годам. 1413. Гарадзельская вунія / Г. Сагановіч // Беларуская мінуўшчына. – 1994. – № 2. – С. 15–16.

 23. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 24. Тарас, А.Е. Войны Московской Руси с ВКЛ и РП в XIV–XVII вв. – Мінск : Харвест, 2006. – 799 с.

 25. Цярохін, С. Таямніцы Крэўскай уніі / С. Цярохін // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 3. – С. 7–10.

 26. Чарняўскі, М. Гісторыя Беларусі ў ілюстрацыях. Люблінская драма / М. Чарняўскі // Маладосць. – 1993. – № 12. – С. 242–246.

 27. Чаропка, В. «Братэрская любоў” / В. Чаропка // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 1. – С. 7–10.

 28. Чаропка, В. Лёсы ў гісторыі / В. Чаропка. – Мінск : Беларусь, 2005. – 559 с.

 29. Чаропка, В. Люблінская ўнія / В. Чаропка // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 2. – С. 31–34.

 30. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад. агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 31. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 32. Юхо, І. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі (Крэўская і Гарадзельская уніі ВКЛ з Польшчай) / І. Юхо // Полацк. – 1993. – № 2. – С. 15–20.

 33. Юхо, Я. А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 18. Рэфармацыйны рух на Беларусi (2 гадзіны)

1. Лютэранскія абшчыны на Беларусі.

2. Ідэі кальвінізма. Мікалай Радзівіл Чорны.

3. Антытрынітарызм і сацыніянства.4. Асаблівасці рэфармацыі на Беларусі.
Паняцці: антытрынітарыі, дагматы, езуіты, ерась, інквізіцыя, кальвінізм, кальвінскі збор, канфесія, кірха, лютэранства, міністр, рэфармацыя, секулярызацыя.
Персаналіі: А. Волан (Волян), Авраам Кульва, Васіль Цяпінскі, Мікалай Радзівіл Чорны, Павел з Візны, Сымон Будны, Цыпрыян Базылік, Язэп Даманеўскі,Якуб з Калінаўкі, Ян Ліцыній Намыслоўскі.
Абсталяванне: карты Рэлігійнае становішча ў ВКЛ у другой палове ХVІ ст. Традыцыйнае хрысціянства і рэфармацыя.
Запоўніце табліцу «Рэфармацыя на беларускіх землях”


Асноўныя плыні рэфармацыі на Беларусі

Іх сутнасць і характэрныя рысы

Прадстаўнікі

Вынікі


Літаратура:

 1. Акінчыц, С. Беларуская рэфармацыя / С. Акінчыц // Народная воля. – 2003. – 31 кастр. – С. 2.

 2. Акінчыц, С. Час ўзнёсласці / С. Акінчыц // Новы час. – 2003. – № 4 (9). – С. 7–8.

 3. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 4. Васюк, Г. В. Общественно-политическая и конфессиональная обстановка в Речи Посполитой в 80–90-е гг. XVI в. / Г.В. Васюк // Веснік БДУ. Сер. 3. Гісторыя. – 1992. – № 3. – С. 22–24.

 5. Герасімовіч, К. Рэфармацыя і контрэфармацыя ў Заходняй Еўропе. Іх асаблівасці ў ВКЛ / К. Герасімовіч // Гісторыя : праблемы выкладання. – 2005. – № 6. – С. 35–44.

 6. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск. : Выш. школа, 2006. – 416 с.

 7. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 8. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 9. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я. К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 10. Грыцкевіч, А. Мікалай Радзівіл Чорны / А. Грыцкевіч // Краязнаўчая газета. – 2005. – № 6. – С. 7.

 11. Грыцкевіч, А. Рэфармацыя і яе ўплыў на развіццё грамадскіх адносін і культуры Беларусі XVI–XVIII ст. / А. Грыцкевіч // Краязнаўчая газета. – 2006. – № 14, 15 (крас.). – С. 4.

 12. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ. Другая палова XIII – першая палова XVII стст. / П.Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : МДУ імя А.П. Куляшова, 2003. – 312 с.

 13. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 14. Іванова, Л. Рэфармацыйны рух на Беларусі / Л. Іванова // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 2. – С. 54–72.

 15. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 16. Котлярчук, А. Праваслаўе у ВКЛ (XIII–XVII ст.) / А. Котлярчук // Запіскі культурна-гістарычнай калегіі імя К. Астрожскага. – Брэст, 2002. – С. 21–30.

 17. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 18. Станіслаўскі, Ф. Мара пра незалежнасць / Ф. Станіслаўскі // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 3. – С. 11–12, 51.

 19. Чаропка, В. Лёсы ў гісторыі. / В. Чаропка. – Мінск : Беларусь, 2005. – 559 с.

 20. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 21. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 22. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.

 23. Ялінская, М. Школы праваслаўных брацтваў у сярэднявечнай Беларусі / М. Ялінская // Спадчына. – 1992. – № 1. – С. 51–55.


Тэма 19. Контррэфармацыя і Брэсцкая царкоўная унія (2 гадзіны)

1. Канфесійнае становішча на беларускіх землях да сярэдзіны XVI ст.

2. Контррэфармацыя на Беларусі. Дзейнасць ордэна езуітаў. Праваслаўныя брацтвы.

3. Перадумовы, падрыхтоўка і заключэнне Брэсцкай царкоўнай уніі.4. Шляхі рэалізацыі Брэсцкай уніі. Стаўленне да ўніяцкай царквы розных сацыяльных груп. Значэнне ўніі ў гісторыі Беларусі.
Паняцці: акадэмія, анафема, калегіум, каталіцтва, мітраполія, навіцыяты.патрыярхія, праваслаўе, Фларэнтыйская ўнія, царкоўная ўнія.
Персаналіі: Афанасій Філіпові, Іосіф Руцкі, Іпацій Пацей, Іясафат Кунцэвіч, Кірыла Цярлецкі, Міхаіл Рагоза, Мялецій Сматрыцкі, Пётр Скарга.
Абсталяванне: карта Уніяцтва ў Беларусі ў канцы XVI – першай палове XVII ст.

Крыніцы: Условия соединения Католической и Православной церкви Речи Посполитой, принятые И. Потеем и К. Терлецким в Риме от 23 декабря 1595 г.; Соборная грамота Киевского митрополита Михаила Рогозы и православных епископов с низшими духовными властями о вступлении их в союз с римскою церковью от 8 октября 1596г.
Літаратура:

 1. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 2. Брэсцкая ўнія 1596 г.: гісторыя і культура / навук. рэд. С. А. Яцкевіч – Брэст, 1996. – 41 с.

 3. Васілюк, С. Не “адзіная” і не “самая”: Брэсцкая царкоўная унія / С. Васілюк // Літаратура і мастацтва. – 1995. – 26 мая. – С. 16.

 4. Васюк, Г.В. Общественно-политическая и конфессиональная обстановка в Речи Посполитой в 80–90-е гг. XVI в. / Г.В. Васюк // Веснік БДУ. Сер. 3. Гісторыя. – 1992. – № 3. – С. 22–24.

 5. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 6. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2006. – 416 с.

 7. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 8. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 9. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ. Другая палова XIII – першая палова XVII стст. / П.Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : МДУ імя А.П. Куляшова, 2003. – 312 с.

 10. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский и др. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 11. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 12. Котлярчук, А. Праваслаўе у ВКЛ (XIII–XVII ст.) / А. Котлярчук // Запіскі культурна-гістарычнай калегіі імя К. Астрожскага. – Брэст, 2002. – С. 21–30.

 13. Кутузава, Н.А. Праблема ўлады ў рэлігійнай палеміцы Беларусі у першай палове XVII ст. / Н.А. Кутузава // Весці АН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 1994. – № 1. – С. 26–33.

 14. Левшун, Л. Религиозно-культурная ситуация в ВКЛ на рубеже веков (XVI–XVII вв.) / Л. Левшун // Левшун, Л. История восточнославянского книжного слова XI–XVII вв. – Мінск, 2001. – С. 265–277.

 15. Любы, А.У. Царкоўная ўнія і адносіны да яе канфесій і дзяржаўцаў у ВКЛ (1430–1440) / А.У. Любы // Веснік БДУ. Сер. 3. Гісторыя. – 2005. – № 1. – С. 3–6.

 16. Марозава, С. Берасцейская ўнія і этнічная свядомасць беларусаў / С. Марозава // Беларускі гістарычны агляд. – 1996. – Т. 3, сш. 2. – С. 159–183.

 17. Падокшын, С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура : Філасофска-гістарычны аналіз / С.А. Падокшын. – Мінск : Беларуская навука, 2000. – 111 с.

 18. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 19. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 20. Туронак, Ю. Фармаванне сеткі рыма-каталіцкіх парафіяў у Беларусі (1387–1781 гг.) / Ю. Туронак // Беларускі гістарычны агляд. – 1995. – Т. 2, сш. 2. – С. 173–195.

 21. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 22. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 23. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 20. Статут 1588 г. – аснова заканадаўства ВКЛ (2 гадзіны)

1. Развіццё прававой думкі ў ВКЛ у XVI ст.

2. Дзяржаўнае (канстытуцыйнае) права паводле Статута 1588 г. Прававыя нормы, якія супярэчаць Люблінскай уніі 1569 г.

3. Грамадзянскае права.4. Крымінальное права.
Паняцці: выканаўчая ўлада, грамадзянскае, заканадаўчая ўлада, кадыфікацыя, канстытуцыйнае, канстытуцыя, крымінальнае права, права, прававая сістэма, прэзумпцыя невіноўнасці, статут.
Персаналіі: Стэфан Баторый, Жыгімонт III Ваза, Леў Сапега, Астафій Валовіч.
Крыніцы: Статут 1588 г.
Літаратура:

 1. Авакян, Г.С. Творцы і натхніцелі трох статутаў ВКЛ / Г.С. Авакян // Авакян, Г.С. Палітычныя мысліцелі і гуманісты Беларусі. – Мінск, 2002. – С. 22–31.

 2. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч ; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 3. Болбас, В., Сычова, І. З чым лічылася Еўропа? / В. Болбас // Беларуская думка. – 2002. – № 8. – С. 91–96.

 4. Бяспалы, Ю. Прынцып справядлівасці ў статутах ВКЛ / Ю. Бяспалы // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 9. – С. 13–16.

 5. Вішнеўская, І.У. Палітычная і прававая думка Беларусі на мяжы еўрапейскіх цывілізацый (IX – пачатак XXI стст.) / І.У. Вішнеўская. – Мінск : Тэсей, 2007. – 296 с.

 6. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах (Са старажытных часоў да нашых дзён) / А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. Юхо. – Мінск : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2003. – 320 с.

 7. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржаы і права Беларусі / А.Ф. Вішнеўскі. – Мінск : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2003. – 319 с.

 8. Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005–2006.

 9. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 10. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2006.– 416 с.

 11. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 12. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 13. Далідовіч, Г. Леў Сапега і статут 1588 г. / Г. Далідовіч // Літаратура і мастацтва. – 2003. – 10 кастр. – С. 15.

 14. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 15. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 16. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 17. Саверчанка, І.В. Канцлер ВКЛ: Леў Сапега / І.В. Саверчанка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 63 с.

 18. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 19. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Даведнік. Каментарыі / Бел. сав. энцыкл. ; рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1989. – 573 с.

 20. Чаропка, В. Лёсы ў гісторыі / В. Чаропка. – Мінск : Беларусь, 2005. – 559 с.

 21. Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф. Шалькевіч. – Мінск : Маладзежнае навуковае супольніцтва, 2002. – 248 с.

 22. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 23. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 24. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 21. Антыфеадальная барацьба ў канцы XVI – пачатку XVIII ст. (2 гадзіны)

1. Барацьба народных мас супраць феадальнага і нацыянальна–рэлігійнага прыгнёту:

а) барацьба супраць валочнай памеры;

б) казацка–сялянскі рух С. Налівайкі;

в) гарадскія паўстанні (барацьба жыхароў Магілёва, Полацка).

2. Казацка-сялянская вайна 1648–1651 гг. на поўдні і паўднёвым захадзе Беларусі. Яе вынікі.


Паняцці: «liberum veto», «каэквацыя правоў», акупацыя, Аліўскі мір, Андрусаўскі перамір`е, анексія, Ашмянскі з`езд, Вечны мір, Гадзяцкая дамова, грамадзянская вайна, інтэрвенцыя, канфедэрацыя, Кейданская ўнія, Паўночны саюз.
Персаналіі: Агінскія, Аўгуст II, Вішнявецкія, Пацы, Радзівілы, Сапегі, Станіслаў Ляшчынскі.
Абсталяванне: карты Беларусь у гады Паўночнай вайны 1700–1721 гг., Казацка–сялянская вайна 1648–1651 гг. на Беларусі; вайна Расіі і Рэчы Паспалітай 1654–1667 гг.

Крыніцы: Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов : в 3 т. Т. 2. – Мінск, 1960.
Запоўніце табліцу «Ваенныя падзеі з удзелам Рэчы Паспалітай у XVII – пачатку XVIII ст.»

Назва і час вайны

Асноўныя баявыя дзеянні

Вынікі
Літаратура:

 1. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 2. Асіноўскі, С. Як казакі Беларусь ваявалі (казацкія узрушэнні канца XVI – першай паловы XVII ст.) / С. Асіноўскі // Архивы и делопроизводство. – 2003. – № 4. – С. 110–122.

 3. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2006.– 416 с.

 4. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 5. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 6. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 7. Гісторыя сялянства Беларусі : у 3 т. / Я.К. Анішчанка, Г.Я. Галенчанка, В.Ф. Голубеў [і інш.] ; пад рэд. В.І. Мялешкі [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 1997. – Т. 1 : Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. – 431 с.

 8. Гісторыя сялянства Беларусі : у 3 т. Т. 1 : Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. / Я.К. Анішчанка і інш. – Мінск, 1997. – 431 с.

 9. Грицкевич, А. Частновладельческие города Белоруссии ХVІ–ХVІІІ вв.: социально-экономическое исследование городов / А. Грицкевич. – Мінск : Наука и техника, 1975. – 248 с.

 10. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский и др. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 11. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 12. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 527 с.

 13. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 14. Пушкін, І. “…праз агонь у попел і тло” (Беларусь у Паўночнай вайне Расіі са Швецыяй) / І. Пушкін // Беларуская мінуўшчына. – 1994. – № 3. – С. 23–24.

 15. Сагановіч, Г.М. Войска ВКЛ у XVI–XVII стст. / Г.М. Сагановіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1994. – 79 с.

 16. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 17. Сагановіч, Г. Першая грамадзянская (1648–1651) / Г. Сагановіч // Навіны. – 1999. – 24 сак. – С. 4.

 18. Тарас, А.Е. Войны Московской Руси с ВКЛ и РП в XIV–XVII вв. / А.Е. Тарас. – Мінск : Харвест, 2006. – 799 с.

 19. Тихомиров, А. Внешнеполитический механизм и организация дипломатической службы ВКЛ и РП в 1569–1795 гг. / А. Тихомиров // Белорусский журнал международного права. – 1998. – № 3. – С. 52–61.

 20. Ткачоў, М. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг. / М. Ткачоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 1. – С. 83–90; № 2. – С. 56–64.

 21. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 22. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 23. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 22. Знешняе становішча Рэчы Паспалітай у канцы XVI – пачатку XVIII ст. (2 гадзіны)

1. Агульная характарыстыка становішча Рэчы Паспалітай у канцы XVI – пачатку XVII ст.

2. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг.: прычыны, характар, вынікі.

3. Паўночная вайна на Беларусі.


Паняцці: «liberum veto», «каэквацыя правоў»,акупацыя, Аліўскі мір, Андрусаўскі перамір`е, анексія, Ашмянскі з`езд, Вечны мір, Гадзяцкая дамова, грамадзянская вайна, інтэрвенцыя, канфедэрацыя, Кейданская ўнія, Паўночны саюз.
Персаналіі: Агінскія, Аўгуст II, Вішнявецкія, Пацы, Радзівілы, Сапегі, Станіслаў Ляшчынскі,
Абсталяванне: карты Беларусь у гады Паўночнай вайны 1700–1721 гг. ,Казацка–сялянская вайна 1648–1651 гг. на Беларусі; вайна Расіі і Рэчы Паспалітай 1654–1667 гг.;

Крыніцы: Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов : в 3 т. Т. 2. – Мінск, 1960.
Запоўніце табліцу «Ваенныя падзеі з удзелам Рэчы Паспалітай у XVII–пачатку XVIII ст.»

Назва і час вайны

Асноўныя баявыя

дзеянні


Вынікі


Літаратура:

 1. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 2. Асіноўскі, С. Як казакі Беларусь ваявалі (казацкія узрушэнні канца XVI – першай паловы XVII ст.) / С. Асіноўскі // Архивы и делопроизводство. – 2003. – № 4. – С. 110–122.

 3. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2006.– 416 с.

 4. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 5. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 6. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917–2002 гг. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 7. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский и др. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 8. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 9. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 527 с.

 10. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 11. Пушкін, І. “…праз агонь у попел і тло” (Беларусь у Паўночнай вайне Расіі са Швецыяй) / І. Пушкін // Беларуская мінуўшчына. – 1994. – № 3. – С. 23–24.

 12. Сагановіч, Г.М. Войска ВКЛ у XVI–XVII стст. / Г.М. Сагановіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1994. – 79 с.

 13. Сагановіч, Г.М. Невядомая вайна : 1654–1667 / Г.М. Сагановіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1995. – 144 с.

 14. Сагановіч, Г.М. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г.М. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 15. Сагановіч, Г.М. Першая грамадзянская (1648–1651) / Г.М. Сагановіч// Навіны. – 1999. – 24 сак. – С. 4.

 16. Сідарэнка, Б. Старадубская вайна (1534–1537 гг.) / Б. Сідарэнка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1998. – № 1.

 17. Тихомиров, А. Внешнеполитический механизм и организация дипломатической службы ВКЛ и РП в 1569–1795 гг. / А. Тихомиров // Белорусский журнал международного права. – 1998. – № 3. – С. 52–61.

 18. Ткачоў, М. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг. / М. Ткачоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 1. – С. 83–90; № 2. – С. 56–64.

 19. Чаропка, В. Лёсы ў гісторыі / В. Чаропка. – Мінск : Беларусь, 2005. – 559 с.

 20. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 21. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 22. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А.  Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 23. Развіццё гарадоў і мястэчак Беларусі ў XVIIXVIII ст. (2 гадзіны)

1. Гарады і гарадское насельніцтва. Цэхавыя аб`яднанні.

2. Гандаль.

3. Рэформы А.Тызенгаўза


Паняцці: Агінскі канал, бурмістры, войт, гарадская рада, горад, Каралеўскі канал, ленвойт, магістрат, мануфактура, мястэчка, партачы, фундуш, цэхі, цэхмістр, штука, юрыдыкі.
Персаналіі: А. Тызенгаўз, І. Храптовіч.
Абсталяванне: карты Эканоміка Беларусі ў XVI – першай палове XVII ст.; гарады і мястэчкі Беларусі ў XVI – першай палове XVII; Эканоміка Беларусі ў XVIII ст.
Крыніцы: Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов: В 3 т. Т. 2. – Мінск, 1960.

Запоўніце табліцу “Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі”

Сфера

Дынаміка развіцця, асноўныя напрамкі і характэрныя рысы у XVII – першай палове XVIII стст.

Дынаміка развіцця, асноўныя напрамкі і характэрныя рысы ў другой палове XVIII ст.

Гарадское жыццёРамесная і мануфактурная вытворчасцьГандальТранспартСельская гаспадаркаЛітаратура:

 1. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 2. Белоруссия в эпоху феодализма : сб. документов и материалов : в 3 т. / редкол.: А.И. Азаров, А.М. Карпачев, Е.И. Карнейчик. – Мінск : Изд-во Акад. наук БССР, 1959. – Т. 1 : С древнейших времен до середины XVII в. – 516 с.

 3. Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005–2006.

 4. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я. К. Новік [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2006.– 416 с.

 5. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 6. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 7. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 8. Голубеў, В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі. XVI–XVIII стст. / В.Ф. Голубеў – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 175 с.

 9. Грицкевич, А. Частновладельческие города Белоруссии ХVІ–ХVІІІ вв. : социально-экономическое исследование городов / А. Грицкевич. – Мінск : Наука и техника, 1975. – 248 с.

 10. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе Вялiкага Княства Лiтоўскага, другая палова XIII – першая палова XVII стст. : вучэб. дапам. для студ. гіст. спецыяльнасцей устаноў, забяспечваючых атрыманне выш. адукацыі / П.Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : Магілёўскі дзярж. ун-т, 2003. – 311 с.

 11. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ. Другая палова XIII–першая палова XVII стст. / П.Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : МДУ імя А.П. Куляшова, 2003. – 312 с.

 12. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск : БелЭн, 1994. – 510 с.

 13. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский [и др.]. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 14. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – 5–е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 15. Копысский, З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в ХVІ – первой половине ХVІІІ вв. / З.Ю. Копысский. – Минск : Наука и техника, 1975. – 192 с.

 16. Копысский, З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии ХVІ–ХVІІ вв. / З.Ю. Копысский. – Минск : Наука и техника, 1966. – 227 с.

 17. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 527 с.

 18. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 19. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 20. Соловьёв, Н. Из истории предпринимательства: Белорусские мануфактуры XVIII века / Н. Сагановіч // Коммерсант Беларуси. – 1994. – № 12. – С. 3.

 21. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Даведнік. Каментарыі / Бел. сав. энцыкл. ; рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1989. – 573 с.

 22. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 23. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 24. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 24Становішча сельскай гаспадаркі Беларусі ў XVIIXVIII ст. (2 гадзіны)

1. Памешчыцкая гаспадарка. Вотчынная мануфактура.

2. Сялянская гаспадарка. Катэгорыі сялян і іх становішча.

3. Рэформы І.Храптовіча.


Паняцці: Агінскі канал, Каралеўскі канал, латыфундыі, магнаты, мануфактура, мястэчка, прыёмныя землі, сяляне-слугі, фальварак, фундуш, эканомія.
Персаналіі: А. Тызенгаўз, І. Храптовіч.
Абсталяванне: карты Эканоміка Беларусі ў XVI–першай палове XVII ст.; гарады і мястэчкі Беларусі ў XVI–першай палове XVII; Эканоміка Беларусі ў XVIII ст.
Крыніцы: Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов: В 3 т. Т. 2. – Мінск, 1960.

Запоўніце табліцу “Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі”

Сфера

Дынаміка развіцця, асноўныя напрамкі і характэрныя рысы у XVII – першай палове XVIII стст.

Дынаміка развіцця, асноўныя напрамкі і характэрныя рысы ў другой палове XVIII ст.

Рамесная і мануфактурная вытворчасцьГандальТранспартСельская гаспадарка
Літаратура:

 1. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі: 862–1918 / У. Арлоў, Г. Сагановіч; навук. рэд. Я. Запруднік. – 2-е выд. – Вільня : Падзеі. Даты. Ілюстрацыі, 2000.

 2. Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя. у 2 т. / рэдкал. : Г.П. Пашкоў (гал. рэд) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005–2006.

 3. Гісторыя Беларусі : падручнік для студ. : у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка [і інш.]. – 2-е выд. – Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917 г. / Я. К. Новік [і інш.]. – Мінск : Выш. школа, 2006.– 416 с.

 4. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005.

 5. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. : у пытаннях і адказах / В. Голубеў [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2003 – 297 с.

 6. Гісторыя Беларусі : падручнік у 2 ч. / рэдкал.: Я.К. Новік (гал. рэд.) [і інш.] – Мінск : Выш. школа, 2003. – Ч. 2 : Люты 1917 г. – 2002 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 472 с.

 7. Гісторыя сялянства Беларусі : у 3 т. Т. 1 : Гісторыя сялянства беларусі ад старажытнасці да 1861 г. / Я.К. Анішчанка [і інш.]. – Мінск, 1997. – 431 с.

 8. Голубеў, В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі. XVI–XVIII стст. / В. Ф. Голубеў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 175 с.

 9. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ. Другая палова XIII–першая палова XVII стст. П.Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : МДУ імя А.П. Куляшова, 2003. – 312 с.

 10. История Белоруссии / редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) М.В. Довнар-Запольский и др. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 679 с.

 11. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – 5-е изд. – Минск : Аверсэв, 2005. – 605 с.

 12. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 527 с.

 13. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 444 с.

 14. Сагановіч, Г. Нарысы гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУШ ст. / Г. Сагановіч. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. – 413 с.

 15. Соловьёв, Н. Из истории предпринимательства: Белорусские мануфактуры XVIII века / Н. Соловьёв // Коммерсант Беларуси. – 1994. – № 12. – С. 3

 16. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Даведнік. Каментарыі / Бел. сав. энцыкл. ; рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1989. – 573 с.

 17. Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1993. – 288с.

 18. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.

 19. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска–літоўскага права / Я.А. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.


Тэма 25. Беларусь у перыяд заняпаду Рэчы Паспалітай (2 гадзіны)

1. Грамадска–палітычнае развіццё Рэчы Паспалітай у XVIII ст.

2. Дысідэнцкае пытанне.

3. Барацьба магнацкіх груповак за ўладу.


Паняцці: “генеральная кангрэгацыя”, «liberum veto», дысідэнцкае пытанне, канстытуцыя, канфедэрацыя, рокаш.
Персаналіі: Іахім Храптовіч, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, Тадэвуш Касцюшка, Якуб Ясінскі.

Абсталяванне: карта Падзелы Рэчы Паспалітай.
Крыніцы: Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов :в 3 т. Т. 2. – Мінск, 1960, Канстытуцыя 3 мая 1791 г.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка