Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
старонка6/15
Дата канвертавання15.03.2016
Памер2.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Ч а с т к а В

Пытанні

Як называе(ю)цца:

Адказы

В 1

навука аб гукавым складзе мовы
В 2

раздзел мовазнаўства, які вывучае сістэму націску ў мовах
В 3

гукі, якія вымаўляюцца пры дапамозе голасу
В 4

становішча гука ў дачыненні да тых гукаў, што стаяць побач з ім, а таксама да націску і месца ў слове
В 5

гукі [з,], [з’], [с,], [с’], [ц], [ц’], [дз’]

В 6

закон змянення націскных гукаў [о], [э] на [а] у першым складзе перад націскам пасля мяккіх зычных
В 7

змена зычнага [д] пры яго памякчэнні на мяккі [дз’] у роднасных словах
В 8

вымаўленне аднаго са складоў у слове з большай сілай і працягласцю
В 9

найкарацейшая адзінка моўнай плыні, якая складаецца з галоснага гука або спалучэння галоснага з зычнымі і вымаўляецца адным штуршком паветра
В 10

сукупнасць літар, размешчаных у традыцыйна ўстаноўленым парадку


ВАРЫЯНТ 2
Ч а с т к а А
А 1 Адзначце рады, у якіх усе гукі глухія:

1) [п’], [с], [х’];

4) [дж], [д], [р];

2) [ш], [ч], [б];

5) [ў], [п], [н].

3) [р], [л], [в’];

А 2 Адзначце рады, у якіх усе гукі санорныя:

1) [п], [р], [д];

4) [ч], [б’], [ш]

2) [й], [л], [м’];

5) [ф], [с’], [ў].

3) [ж], [в’], [з];

А 3Адзначце рады, у якіх ўсе гукі зацвярдзелыя:

1) [дж], [ф], [д];

4) [ў], [з], [к];

2) [ш], [ч], [в];

5) [й], [п], [г].

3) [р], [ж], [ц];

А 4 Адзначце словы, у якіх усе зычныя гукі глухія:

1) дзяцел;

4) шчупак;

2) снег;

5) печка.

3) спайка;

А 5 Адзначце словы, у якіх усе зычныя гукі мяккія:

1) звесці;

4) мяняешся;

2) скеміць;

5) схіліць.

3) здзяйсненне;

А 6 Адзначце словы, у якіх ёсць свісцячыя зычныя гукі:

1) самалёт;

4) зжаты;

2) зжую;

5) жыхар.

3) званок;

А 7 Адзначце словы, у якіх ёсць шыпячыя зычныя гукі:

1) смяешся;

4) калоссе;

2) расшчодрыцца;

5) вучыцца.

3) спеў;


А 8 Вызначце, у якіх словах правільна вызначана колькасць гукаў:

1) заінець (7);

4) медзь (4);

2) павільён (8);

5) дзве (3).

3) юнак (4);

А 9 Адзначце словы, у якіх гукаў больш, чым літар:

1) калодзеж;

4) мазаіка;

2) мядзведзь;

5) салаўі.

3) пераплётчык;

А 10 Адзначце словы, у якіх літары е, ё абазначаюць два гукі:

1) сёлы;

4) паштальён;

2) ёд;

5) прыёмная.

3) пад’езд;

А 11 Адзначце словы, у якіх літара ю абазначае два гукі:

1) цюль

4) пюрэ;

2) раз’юшаны

5) Юлія.

3) цюльпан

А 12 Адзначце словы, у якіх літара я абазначае два гукі:

1) праязны;

4) янот;

2) гняздо;

5) зямля.

3) яны;

А 13 Адзначце словы, у якіх літара і абазначае два гукі:

1) кіт;

4) Іван;

2) вераб’і;

5) брат і сястра.

3) над іржышчам;

А 14 Адзначце словы, у якіх вымаўленне зычных не адпавядае напісанню:

1) жаніцьба;

4) снег;

2) грыб;

5) сшытак.

3) маска;

А 15 Адзначце словы, у якіх вымаўленне зычных адпавядае напісанню:

1) сцэна;

4) купаешся;

2) збор;

5) малацьба.

3) поўнач;

А 16 Адзначце словы, у якіх вымаўляецца падоўжаны гук [ч]:

1) чайка;

4) часовы

2) адчапіць;

5) Чукотка.

3) Зарэчча;

А 17 Адзначце словы, у якіх спалучэнне літар дз, дж абазначае адзін гук:

1) адзвінець;

4) дзянёк;

2) падзяка;

5) падземны.

3) дзядзька;

А 18 Адзначце словы, у якіх гукі, абазначаныя падкрэсленымі літарамі, вымаўляюцца мякка:

1) разгінаць;

4) снедаць;

2) расхіліць;

5) расцвітаць.

3) сківіца;

А 19 Адзначце радкі, у якіх усе падкрэсленыя галосныя з’яўляюцца націскнымі:

1) аберуч, фурманка;

4) жардзіна, вэлюм;

2) грабар, цыганы;

5) заінець, запечак.

3) барыш, блукаць;

А 20 Адзначце словы, у якіх націск пастаўлены правільна:

1) квартáл;

4) крапівá;

2) кáменны;

5) ву́сы.

3) спінá;

А 21 Адзначце рады слоў з першым націскным складам:

1) вага, наледзь;

4) рубель, мезенец;

2) жальба, статус;

5) засланка, дзеяч.

3) фартух, цяжар;

А 22 Адзначце словы з другім націскным складам:

1) існую;

4) каўчук;

2) крупяны;

5) абагульніць.

3) дзеяч;

А23 Адзначце словы з трэцім націскным сладам:

1) арахіс;

4) індустрыя;

2) збажына;

5) ярына.

3) непісьменнасць;

А 24 Адзначце, якія прыметы адпавядаюць падкрэсленаму гуку ў слове калоссе:

 1. зычны, санорны, мяккі, падоўжаны, шыпячы;

 2. зычны, шумны, глухі, цвёрды, свісцячы;

 3. зычны, глухі, мяккі, падоўжаны, свісцячы;

 4. зычны, звонкі, мяккі, санорны, свісцячы;

 5. зычны, санорны, зацвярдзелы, падоўжаны, шыпячы.


А 25 Адзначце, якія фанетычныя працэсы (агульныя для ўсяго раду слоў) адбываюцца ў словах касьба, просьба, жаніцьба, малацьба, барацьба:

 1. асіміляцыя па звонкасці;

 2. аглушэнне звонкага гука;

 3. змякчэнне цвёрдага гука;

 4. прыпадабненне свісцячага да шыпячага;

 5. аглушэнне і змякчэнне гукаў (адначасова ў кожным слове).


А 26 Адзначце, якія фанетычныя працэсы (агульныя для ўсяго раду слоў) адбываюцца ў словах снег, след, сцяг, злёг, услед:

 1. азванчэнне глухога гука;

 2. аглушэнне звонкага гука;

 3. змякчэнне цвёрдага гука;

 4. прыпадабненне свісцячага да шыпячага;

 5. аглушэнне і змякчэнне гукаў (адначасова ў кожным слове).


А 27 Адзначце словы, у якіх правільна прадстаўлена транскрыпцыя слова:

1) не просіць – [н’эпрόсіц’];

4) ёд – [йόд];

2) расчоска – [рашчόска];

5) у куртцы – [уку́ртцы].

3) без ласкі – [б’эслáскі];

А 28 Адзначце словы, у якіх няправільна прадстаўлена транскрыпцыя слова:

1) людскі – [л’у́цк’і];

4) адчуваць – [атчувáц’];

2) цвёрды – [ц’в’όрды];

5) носьбіт – [нόз’б’іт].

3) на вокладцы – [навόклатцы];
А 29 Адзначце правільныя сцверджанні:

 1. усе зычныя гукі ўтвараюцца толькі пры дапамозе шуму;

 2. націскныя галосныя ў беларускай мове маюць выразнае гучанне;

 3. дзеканне і цеканне адбываецца як у словах славянскага паходжання, так і запазычаных;

 4. многія аднолькавыя беларускія і рускія словы адрозніваюцца месцам націску;

 5. беларускае пісьмо – літарна-гукавое.


А 30 Адзначце няправільныя сцверджанні:

 1. сучасны беларускі алфавіт складаецца з 35 літар;

 2. націск маюць як самастойныя, так і службовыя часціны мовы;

 3. у слове столькі складоў, колькі галосных гукаў;

 4. колькасць галосных гукаў адпавядае колькасці літар, якія іх перадаюць на пісьме;

 5. сучаснае беларускае пісьмо бярэ свае вытокі са стараславянскай кірыліцы.


Ч а с т к а В

Пытанні

Як называе(ю)цца:

Адказы

В 1

раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца нормы літаратурнага вымаўлення
В 2

раздзел мовазнаўства, у якім вывучаецца сукупнасць ўсіх сродкаў для абазначэння вуснай мовы на пісьме
В 3

найменшая (непадзельная) адзінка мовы, якую мы можам вымавіць і пачуць
В 4

гукі, якія ўтвараюць склады
В 5

гукі, якія вымаўляюцца пры дапамозе голасу і шуму або толькі шуму
В 6

закон змянення націскных гукаў [о], [э] на [а] у ненаціскным становішчы
В 7

змена зычнага [т] пры яго памякчэнні на мяккі [ц’] у роднасных словах
В 8

націск, які перамяшчаецца пры змене формы слова
В 9

славянскі сінонім да слова, якое называе сукупнасць літар, размешчаных у строгім, традыцыйна ўстаноўленым парадку
В 10

адна з першых славянскіх азбук, якая атрымала назву ў гонар выдатнага асветніка Канстанціна (у манастве насіў іншае імя)
ТЭСТ 5
АРФАГРАФІЯ
ВАРЫЯНТ 1
Ч а с т к а А
А 1 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара а:

1) р…ка, ч…рапіца;

4) ш…птаць, ч…кіст;

2) ч…чэнец, ац…ніць;

5) Токі…, с…рдэчны.

3) лід…р, ч…хол;

А 2 Адзначце словы, у якіх пішацца літара о:

1) рады…;

4) т…рты;

2) д…гляд;

5) піянін….

3) Антары…;

А 3 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара э:

1) ч…мпіён, ж…стыкуляцыя;

4) ч…рнаваты, бяспр…чна;

2) ц…нтральны, інж…нер;

5) ш…разём, р…корд.

3) інт…лігенцыя, ж…леза;

А 4 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара е:

1) дзес…ць, гал…рыя;

4) с…кунда, п…даль;

2) кал…ктыў, …нот;

5) з…ленаваты, б…з слоў.

3) н… хацеў, вас…мнаццаць;

А 5 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара я:

1) тыс…ча, ц…жкаваты;

4) по…с, …ўропа;

2) Н…птун, дз…журны;

5) …ўген, вец...р.

3) пле…да, с…ло;

А 6 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара і:

 1. ня…начай, між…нстытуцкі;

 2. за…кацца, пера…менаваць;

 3. аб…мшэлы, дэз…нфармацыя;

4) Пры…ртышша, пра…люстраваць;

5) транс…арданскі, за…скрыцца.


А 7 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара ы:

1) бр…во, др…ўляны;

4) тр…вога, кр…шыць;

2) спад…лба, ч… рвонец;

5) мед…нстытут, без…менны.

3) ябл…ня, кр…вавы;

А 8 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара й:

1) пры…шоў, непры…мальны;

4) ады…сці, вы…сці;

2) аб…граць, пера…начаны;

5) за…мець, па…менна.

3) за…меннік,на…маць;

А 9 Адзначце рады, ва ўсіх складаных словах якіх пішацца літара а:

 1. п…ўметра, ч…рнабароды;

  1. ск…раход, р...знавіднасць;

  2. в…даправод, шыр….катвары;

 2. с…нцапёк, м…тацыкл;

 1. сл…ваўтварэнне, п…літэхнічны.


А 10 Адзначце рады, ва ўсіх складаных словах якіх пішацца літара о:

1) в…гнеўстойлівы, час…піс;

4) ф…таздымак, д…браякасны;

2) д…брадзей, м…вазнаўства;

5) св…ечасова, п…ліклініка.

3) сл…ваформа, шт…сілы;

А 11 Адзначце рады, ва ўсіх складаных словах якіх пішацца літара е:

1) с…рпадзюб, бо…прыпасы;

2) св…жавымыты, жыцц…здольны;

3) в…лікадушны, м…дагонка;

4) В…лікабрытанія, крыв…творны;5) ба…здольны, л…дарэз.


А 12 Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне літар еа (эа):

1) пал…літ;

4) акард…ніст;

2) мемар…л;

5) ф…далізм.

3) б…тлон;

А 13 Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне літар іё (ыё):

1) мет…р;

4) кард…лаг;

2) глад…лус;

5) пант…н.

3) рад…эфір;
А 14 Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне літар ія (ыя):

1) зад…к;

4) ф…лка;

2) г…графія;

5) ід…л.

3) р…льны;

А 15 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца прыстаўны галосны:

1) пад …льдом, …мшара;

4) за…рдзецца, …ржавы;

2) …мгла, над …льнозаводам;

5) …мгненне, па…мчаць.

3) вока…мгненна, …льготы;

А 16 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца прыстаўны або ўстаўны зычны:

1) …асенні, Радзі…он;

4) …оклік, …отчына;

2) …ордэн, …опратка;

5) на…ука, …оцат.

3) …одзыў, пед…учылішча;

А 17 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх прыстаўны або ўстаўны зычны не пішацца:

1) …узор, …учоба;

4) …остры, …офіс;

2) …оканне, у…огуле;

5) …аблокі, на…огул.

3) …О(о)мск, …ужытак;

А 18 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара у (складовае):

1) рады…с, ток-шо…;

2) шэдэ…р, нака…т;

3) а…торак, Далёкі …сход;

4) со…с, тры…мф;5) дыназа…р, калгаснікі-…дарнікі.А 19 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара ў (нескладовае):

1) во…к, за …ралам;

4) па…за, е…рапеец;

2) ла…рэат, крыкі “…ра”;

5) ва …ніверсітэце, а…тамат.

3) Люблінская …нія, а…ра;

А 20 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх адбываецца падаўжэнне зычных:

1) зацішша, соллю;

4) ноччу, жыццё;

2) разводдзе, туманны;

5) Ганна, вяселле.

3) ванна, багацце;

А 21 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх адбываецца падваенне зычных:

1) бязлюддзе, лімонны;

4) Зарэчча, аббіты;

2) галлё, рассаднік;

5) вясенні, раззлавацца.

3) аддае, каменны;

А 22 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх прапушчана літара:

1) балас…ны, поз…ні;

4) тыней…жар, лан…шафт;

3) аблас…ны, пэн…заль;

5) выяз…ны, сэр…ца.

3) помс…лівы, карыс…ны;

А 23 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца апостраф:

1) надвор…е, трох…ярусны;

4) сям…я, аб…ём;

2) здароў…е, сур…ёзны;

5) кур…ёзны, рэл…еф.

3) камп…ютэрны, недал…ю;

А 24 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца мяккі знак:

1) мен…ш, кал…е;

4) н…юанс, міл…ён;

2) голуб…, п…еса;

5) Лавуаз…е, ліпен…скі.

3) вос…мы, парц…е;

А 25 Адзначце словы, у якіх пішацца літара ш:

1) у дзе…цы;

4) …чарствелы;

2) ра…чуліць;

5) хавае…ся.

3) пя…чотны;

А 26 Адзначце рады з правільным напісаннем слоў:

 1. блыха, клеймо;

4) медуза, тунэль;

 1. дыпеша, агрыгат;

5) спецоўка, рысора.

3) дрымучы, веялка;


А 27 Адзначце словы, у якіх дапушчана памылка:

1) ільвяня;

4) пяшчынка;

2) дзьве;

5) баластны.

3) вушанка;
А 28 Адзначце словазлучэнні, у якіх усе словы пішуцца з вялікай літары:

1) (В,в)ялікая (М,м)ядзведзіца;

2) (В,в)еткаўскі (Р,р)аён;

3) (П,п)рэзідэнт (Р,р)эспублікі (Б,б)еларусь;

4) (Д,д)ом (А,а)дпачынку;5) (С,с)таражытная (Г,г)рэцыя.А 29 Адзначце словазлучэнні, у якіх усе словы пішуцца з малой літары:

1) (О,о)рдэн (П,п)перамогі;

2) (К,к)андыдат (Ф,ф)ілалагічных (Н,н)авук;

3) (Ч,ч)асопіс “(П,п)олымя”;

4) (С,с)ізіфава (П,п) раца;

5) (Ч,ч)орнае (М,м)ора.


А 30 Адзначце словазлучэнні, у якіх толькі адно са слоў пішацца з вялікай літары:

1) (Г,г)омельскі (Д,д)зяржаўны (Ў,ў)ніверсітэт;

2) (К,к)ітайская (Н,н)ародная (Р,р)эспубліка;

3) (О,о)рдэн (Д,д)ружбы (Н,н)ародаў;

4) (В,в)ялікае (К,к)няства (Л,л)ітоўскае;

5) (Т,т)аварыства (Ч,ч)ырвонага (К,к)рыжа.


А 31 Адзначце словы, напісанне якіх заснавана на фанетычным прынцыпе:

1) мядзведзь;

4) надпіс;

2) мыешся;

5) бессаромны.

3) зайграць;

А 32 Адзначце словы, напісанне якіх заснавана на марфалагічным прынцыпе:

1) уезджаны;

4) любуешся;

2) дзяцел;

5) бясшумна.

3) контрідэя;

А 33 Адзначце словы, напісанне якіх не адпавядае новым арфаграфічным правілам:

1) саўна;

4) шніцэль;

2) дзевяты;

5) дзярж’юрвыдавецтва.

3) кантрасны;
А 34 Адзначце правільныя сцверджанні:

 1. асноўныя прынцыпы беларускага правапісу – фанетычны і марфалагічны;

 2. не пад націскам галосны [о] змяняецца на [а], акрамя некаторых слоў-тэрмінаў і выклічнікаў;

 3. ва ўсіх словах іншамоўнага паходжання ў першым складзе перад націскам пішацца літара я;

 4. прыстаўныя гукі [а] і [і] перад збегам зычных, першая з якіх р, л, або м, пішуцца заўсёды;

 5. прыстаўны [в] не пішацца перад пачатковымі [о] і [у] у іншамоўных словах і ў большасці ўласных назваў.


А 35 Адзначце няправільныя сцверджанні:

 1. у большасці слоў іншамоўнага паходжання літары д, т захоўваюцца нязменна;

 2. апостраф пішацца пасля прыставак і ў сярэдзіне слоў пасля цвёрдых гукаў перад літарамі е, ё, ю, я, і;

 3. ў (нескладовае) у беларускай мове пішацца пасля галосных замест у (складовага) ва ўсіх словах;

 4. аглушэнне звонкіх зычных у канцы слова адлюстроўваецца на пісьме;

 5. перад галоснымі, звонкімі і санорнымі зычнымі прыставачная літара з захоўваецца.


Ч а с т к а В

Пытанні

Як называе(ю)цца:

Адказы

В 1

раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца правілы аднастайнай перадачы вуснай мовы на пісьме
В 2

прынцып беларускага правапісу, сутнасць якога заключаецца ў тым, што правілы, заснаваныя на ім, патрабуюць аднолькавага напісання пэўнай марфемы слова ва ўсіх яго формах і роднасных словах незалежна ад вымаўлення
В 3

напісанні, якія перадаюцца па традыцыі і не адпавядаюць сучасным нормам пісьма
В 4

спалучэнне двух аднолькавых зычных на стыку марфем
В 5

мяккі знак, які пішацца пасля літар дз, з, л, н, с, ц для перадачы мяккасці абазначаных імі гукаў
ВАРЫЯНТ 2
Ч а с т к а А
А 1 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара а:

1) ч…мадан, бр…зент;

4) Ч…чня, адр…с;

2) сальфеджы…, ц…на;

5) характ…рыстыка, кр…пасны.

3) Антоні…, ч…рчэнне;

А 2 Адзначце словы, у якіх пішацца літара о:

1) сыр…ватка;

4) у кр...ві;

2) капрычы…;

5) Ватэрло….

3) фартэпіян…;

А 3 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара э:

1) р…дактар, ч…ранок;

4) р…гіён, д…фект;

2) ш…дэўр, пераас…нсаваць;

5) р…зьба, пар…заць.

3) т…мпература, ар…штаваць;

А 4 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара е:

1) м…даль, б…рэт;

4) дзев…ць, …рэванец;

2) л…генда, …фрэйтар;

5) н… ведаў, г…рой.

3) с…мнаццаць, б…сконца;

А 5 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара я:

1) выгл…д, зел…нь;

4) дал…чынь, в…ршыня;

2) с…зон, м…док;

5) ц…гнік, г…рбарый.

3) …фрэмаў, м…ккаваты;

А 6 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара і:

1) аб’…нець, спорт…нвентар;

2) паліт…нфармацыя, раз…грацца;

3) фін…нспектар, звыш…мклівы;
4) без…ніцыятыўны, пера…начаць;

5) за…скрыцца, пан…сламізм.


А 7 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара ы:

1) інж…нер, контр…дэя;

4) пад…сці, др…жаць;

2) гор…ч, звыш…ндустрыяльны;

5) пл…тагон, пед…нстытут.

3) ябл…к, ад…менны;
А 8 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара й:

1) над…шоў, за…сці;

4) сы…сціся, вы…граць;

2) про…грыш, пры…дзе;

5) па…сці, пра…гравальнік.

3) абы…ду, пра…нфармаваць;

А 9 Адзначце рады, ва ўсіх складаных словах якіх пішацца літара а:

1) п…ўгорада, Н…ваполацк;

2) ф…таатэлье, ст…годдзе;

3) ваг…нарамонтны, гр…маадвод;

4) шт…сутачна, кін…студыя;

5) м…вазнаўца, асн…васкладанне.


А 10 Адзначце рады, ва ўсіх складаных словах якіх пішацца літара о:

1) зб…жжаўборка, шт…дзень;

2) р…знастайны, т…рфаўборачны;3) м…такрос, ф…такопія;
4) св…еасаблівы, п…ўнаўладна;

5) ст…гадовы, Чарн…быль.


А 11 Адзначце рады, ва ўсіх складаных словах якіх пішацца літара е:

1) верхн…азёрскі, зерн…бабовы;

2) земл…карыстанне, кон…гадоўля;

3) вугл…здабыча, насенн…водства;

4) жыцц…радасны, л…сгаз;

5) в…лікамучанік, л…гкадумна.


А 12 Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне літар еа (эа):

1) Л…нід;

4) в…ланчэль;

2) алімп…да;

5) р…лізм.

3) д…пазон;

А 13 Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне літар іё (ыё):

1) р…кцыя;

4) п…н;

2) рад…антэна;

5) хар...графія.

3) т…рыя;

А 14 Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне літар ія (ыя):

1) д…дэма;

4) л…пард;

2) к…скёр;

5) ак…н.

3) ід…логія;

А 15 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца прыстаўны галосны:

1) за …льнозаводам, …лгаць;

4) алей …льняны, …мкненне;

2) дрот …ржавы, …мхі;

5) хлеб…ржаны, …мчацца.

3) чарга …льготная, …мжэць;

А 16 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца прыстаўны або ўстаўны зычны:

1) …осень, …улачка;

4) па…уцінне, Лары…он;

2) …азёрны, …оптам;

5) …абласны, …урна.

3) …ушанка, …оптыка;

А 17 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх прыстаўны або ўстаўны зычны не пішацца:

1) …О(о)зераў, за…ушніцы;

4) … У(у)ладзімір, …опіум;

2) за…астрыць, …універсальны;

5) …узкі, Тадэ…уш.

3)…оспа, …охкаць;

А 18 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара у (складовае):

1) фра…, до…га;

4) шлагба…м, но…-ха…;

2) ма…зер, хлопец-…далец;

5) мане…р, ...краіна.

3) аквары…м, стра…с;

А 19 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара ў (нескладовае):

1) а…дыторыя, жанчына-…рач;

4) а…тар, паўночна-…сходні;

2) ва …збекістане, …звод;

5) натары…с, на ...злессі.

3) а…кцыён, ба…л;

А 20 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх адбываецца падаўжэнне зычных:

1) узвышша, печчу;

4) паўнагалоссе, мадонна;

2) манна, асяроддзе;

5) мышшу, палоззе.

3) Жанна, паўстанне;
А 21 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх адбываецца падваенне зычных:

1) карэнне, чыгунны;

4) асенні, дзённы;

2) узіраецца, кішэнны;

5) падарожжа, суддзя.

3) збожжа, бяссонніца;

А 22 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх прапушчана літара:

1) аванпос…ны, браз…нуць;

4) жалас…лівы, міласэр…ны;

2) праяз…ны, шчас…лівы;

5) мнагамес…ны, капус…ны.

3) бу...галтар, дэсан…ны;

А 23 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца апостраф:

1) п…яніца, двух…ярусны;

4) б…ю, аб…езд;

2) салаў…і, п…едэстал;

5) аб…ектыўны, павіл…ён.

3) медал…ён, кар…ера;

А 24 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца мяккі знак:

1) бул…ён, дас…е;

4) бол…ш, паштал…ён;

2) пяц…сот, кап…ё;

5) восен…скі, сып….

3) бац…ка, канферанс…е;

А 25 Адзначце словы, у якіх пішацца літара ш:

1) пя…чаны;

4) ра…чыніць дзверы;

2) рыхтуе….ся;

5) вера…чаць.

3) во…чык;

А 26 Адзначце рады з правільным напісаннем слоў:

1) рэйсфдар, кватарант;

4) выкраслены, рэцыдыў;

2) выгляд, інтылегент;

5) пяльмені, кардыбалет.

3) дырыжабль, драўляны;

А 27 Адзначце словы, у якіх дапушчана памылка:

1) вокаімгненна;

4) цюрма;

2) дзьверы;

5) кантрасны.

3) воблачны;

А 28 Адзначце словазлучэнні, у якіх усе словы пішуцца з вялікай літары:

1) (С,с)адружнасць (Н,н)езалежных (Дз,дз)яржаў;

2) (О,о)рдэн (А,а)йчыны І (С,с)тупені;

3) (М,м)інскае (М,м)ора;


4) (П,п)рэм’ер-міністр (Р,р)эспублікі (Б,б)еларусь;

5) (П,п)аўночна-(З,з)аходні (К,к)рай.


А 29 Адзначце словазлучэнні, у якіх усе словы пішуцца з малой літары:

1) (К,к)афедра (Б,б)еларуска (М,м)овы;

2)(Д, д)октар (Т, т)эхнічных (Н, н)авук;

3) (К, к)араткевічаў (Р,р)аман; 1. (С,с)усветны (П,п)аштовы (С,с)аюз;

5) (К,к)упалаўскія (В,в)ершы.
А 30 Адзначце словазлучэнні, у якіх толькі адно са слоў пішацца з вялікай літары:

1) (М,м)іжнародны (А,а)лімпійскі (К,к)амітэт; 1. (Т,т)анталавы (П,п)акуты;

 2. (М,м)ыс (Д,д)обрай (Н,н)адзеі;

4) (П,п)аўночны (П,п)олюс;

5) (У,у)сеагульная (Д,д)экларацыя (П,п)равоў (Ч,ч)алавека.


А 31 Адзначце словы, напісанне якіх заснавана на фанетычным прынцыпе:

1) лічба;

4) бездакорны;

2) разбіць;

5) цяпло.

3) усплыць;

А 32 Адзначце словы, напісанне якіх заснавана на марфалагічным прынцыпе:

1) бездань;

4) дзеці;

2) ружжо;

5) гарадскі.

3) мароз;

А 33 Адзначце словы, напісанне якіх не адпавядае новым арфаграфічным правілам:

1) фаўна;

4) капрычыо;

2) дзесяты;

5) тэндэр.

3) баласны;

А 34 Адзначце правільныя сцверджанні:

 1. у беларускай мове літара д перадаецца спалучэннем літар дз і вымаўляецца як адзіны гук [дз’] ва ўсіх словах незалежна ад іх паходжання;

 2. каранёвае, а таксама пачатковае я ў імёнах і прозвішчах людзей пішацца заўсёды нязменна, незалежна ад месца націску ў слове;

 3. прыстаўны [в] не пішацца перад пачатковымі [у], які абазначае галосны, што ўзнік на месцы [в] і перад [у] прыставачным;

 4. на канцы слоў іншамоўнага паходжання спалучэнне [дт] перадаецца літарай т;

 5. для абазначэння на пісьме раздзельнага вымаўлення зычнага з літарамі е, ё, ю, я, і ўжываецца толькі апостраф.


А 35 Адзначце няправільныя сцверджанні:

 1. мяккі знак ставіцца пасля літар, што абазначаюць цвёрдыя зычныя гукі;

 2. калі [о] не пад націскам змяняецца на [а], прыстаўны [в] не вымаўляецца і не абазначаецца на пісьме;

 3. незалежна ад вымаўлення нязменна перадаецца на пісьме каранёвы [д] у спалучэнні з суфіксальным [с];

 4. перад глухімі зычнымі ў прыстаўках пішацца літара з (а не с);

 5. у пачатку ўласных назваў ў (нескладовае) пішацца, калі гэтыя назвы стаяць пасля слоў, якія заканчваюцца на галосны.


Ч а с т к а В

Пытанні

Як называе(ю)цца:

Адказы

В 1

мовазнаўчая дысцыпліна практычнага характару, збор агульнапрынятых, абавязковых для ўсіх правіл перадачы вуснай мовы на пісьме
В 2

прынцып беларускага правапісу, сутнасць якога заключаецца ў тым, што напісанне адпавядае літаратурнаму вымаўленню слова і дакладна перадае яго гукавы склад
В 3

напісанні, якія адрозніваюць сугучныя словы або іх формы, якія супадаюць у вымаўленні
В 4

мяккі знак, які ўжываецца паміж мяккімі зычнымі і ётавамі галоснымі
В 5

гукі [і], [а], якія ўзнікаюць у пачатку слова перад групай зычных, першым гукам у якой выступаюць [м], [р] або [л]1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка