Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
старонка4/6
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6
Пытанні для самаправеркі


 1. Якія рэлігійны працэсы адбываюцца ў сучаснай Беларусі? У

чым спецыфіка гэтых працэсаў?

 1. Чым рэлігійная сітуацыя ў сучаснай Беларусі адрозніваецца ад рэлігійнай сітуацыі ў Польшчы і Расіі?

 2. Што такое рэлігія? Якія яе асноўныя кампаненты? Якое месца кожнага з гэтых кампанентаў у сучасным рэлігійным жыцці на Беларусі?

 3. Што такое функцыі рэлігіі? Праілюструйце кожную з функцый на прыкладзе сучаснай Беларусі.

 4. Наколькі ўзрасла колькасць рэлігійных суполак на Беларусі за апошнія 20 год? Колькасць суполак якіх канфесій расла найбольш інтэнсіўна?

 5. Што такое права на свабоду сумлення? Пакажыце яго месца сярод іншых правоў чалавека?

 6. Назавіце асноўныя заканадаўчыя акты Беларусі, у якіх гаворыцца пра свабоду сумлення.

 7. Раскажыце аб праве на свабоду сумлення, абапіраючыся на беларускае заканадаўства.

 8. Якая адказнасць наступае за парушэнне заканадаўства аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях?

 9. Параўнайце колькасць рэлігійных суполак у канфесіях, якія дзейнічаюць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Назавіце пяць найбольш шматколькасных.

 10. Параўнайце структуру праваслаўнай і каталіцкай царквы ў сучаснай Беларусі.

 11. Раскажыце пра структуры неапратэстанцкіх цэркваў у сучаснай Беларусі.

 12. Якія народы з’яўляюцца носьбітамі іудаізму і ісламу на Беларусі?

 13. Што такое нетрадыцыйныя рэлігіі? Ахарактарызуйце тыя з іх, якія зарэгістраваны на Беларусі.

 14. Як вы думаеце, якое будучае ў рэлігій на Беларусі?Тэматыка рэфератаў
1 Рэлігія і яе роля ў сучасным беларускім грамадстве.

 1. Месца рэлігіі ў сучасным беларускім грамадстве.

 2. Дваявер’е ў сучаснай Беларусі.

 3. Катэгорыі веруючых у сучаснай Беларусі

 4. Суаднясенне рэлігіі з іншымі галінамі сучаснай беларускай культуры.

 5. Рэлігійныя працэсы ў сучаснай Беларусі.

 6. Параўнальны аналіз росту колькасці рэлігійных суполак у сучаснай Беларусі.

 7. Змена адносін да рэлігіі ў сучаснай Беларусі.

 8. Узаемаадносіны рэлігіі і дзяржавы ў сучаснай Беларусі.

 9. Права на свабоду сумлення – неад’емнае права чалавека.

 10. Міжнародная заканадаўства пра свабоду сумлення.

 11. Беларускае заканадаўства пра свабоду сумлення.

 12. Правы веруючых на Беларусі.

 13. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях.

 14. Структура рэлігійных арганізацый у сучаснай Беларусі.

 15. Праваслаўе: яго гісторыя і сучасны стан у Беларусі.

 16. Каталіцтва: яго гісторыя і сучасны стан у Беларусі.

 17. Іудаізм: яго гісторыя і сучасны стан у Беларусі.

 18. Іслам: яго гісторыя і сучасны стан у Беларусі.

 19. Неапратэстанцкія цэрквы на Беларусі.

 20. Нетрадыцыйныя рэлігіі ў сучаснай Беларусі.

 21. Сучасныя рэлігійныя працэсы ў Гомельскай вобласці.

 22. Канфесіянальная структура Гомельскай вобласці.

 23. Манастыры ў Гомельскай вобласці.

 24. Дабрачынная дзейнасць рэлігійных арганізацый на Гомельшчыне.


Літаратура


 1. Адзiночанка, В. А. Рэлiгiязнаўства : вучэб. дап. /В. А. Адзiночанка. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 2001. – 240 с.

 2. Алешко, А. Место и роль православной церкви в современной Беларуси // Государственно – конфессиональные отношения в Республике Беларусь: Материалы заседания «круглого стола» 22 апреля 1999 года. – Минск, 1999.– С.27–31.

 3. Верашчагiна, А. У. Гiсторыя канфесiй у Беларусi: мiнулае i сучаснасць: Дапам. для настаўнiкаў /А. У. Верашчагіна, А. В. Гурко. – Мн.: Тэхналогiя, 2000. – 157с.

 4. Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь: Сборник документов и материалов / Аат.-сост. М. В. Цвилик; под ред. В. И. Новицкого. – Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005. – 336с.

 5. Головко, А. А. Свобода совести и взаимоотношения государства с церковью // Весн. Бел. ун–та. Сер.3. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. – 1996.– № 2.– С. 48 – 52.

 6. Гурко, А. В. Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи : монография / А. В. Гурко; Минский институт управления. – Мн.: Изд-во МИУ, 2006. – 276с.

 7. Дьяченко, О. В. Новые религиозные объединения /О. В. Дьяченко. – Мозырь: ООО НД «Белый Ветер», 1998. – 132с.

 8. Аб свабодзе веравызнанняў i рэлiгiйных арганiзацыях : закон Рэспублiкi Беларусь.............. – Мн.: «Беларусь», 1996. – 23с.

 9. Земляков, Л .Е. Некоторые аспекты трансформации современных религиозных верований в Республике Беларусь / Л. Е. Замляков // Проблемы управления.– 2006.– № 1. –С. 41-47.

 10. Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь (са змяненнямi i дапаўненнямi). – Мн.: «Беларусь», 2004. – 95с.

 11. Канфесii на Беларусi (канец ХVIII – ХХ ст.) /В. Грыгор’ева [ i iнш.]. – Мн.: «Экаперспектыва», 1998. – 340с.

 12. Короткая, Т.П. Религиоведение: религии в Беларуси: учеб. пособие / Т. П. Короткая. – Мн.: БГЭУ, 2004. – 98с.

 13. Котляров, И. В. Республика Беларусь в конфессиональном измерении / И. В. Котляров, Л. Е.; Минский ин-т управления. – Мн.: Изд-во МИУ, 2004. – 231с.

 14. Миронов, А.В. Государственно–церковные отношения / А. В. Миронов, Ю. А. Бабинов // Соц.–гуманит. знания. – 1999.– № 2. – С.106–124.

 15. Новикова Л.Г., Белая Е.А. Конфессиональные особенности массовой религиозной культуры в современной Беларуси / Л.Г. Новикова Е.А. , Е.А. Белая //Беларусь и Россия: социальная сфера и социокультурная динамика: Сб. научн. тр. / Под общ. ред. О.В. Пролесковского, Г.В. Осипова. – Мн.: ИАЦ, 2008.—С. 133-153.

 16. Новикова Л. Молодежь и религия / Л. Новикова // Молодежь и гражданское общество: Белорусский вариант; под. ред. О. Манаева. –Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1999. – С. 197-208.

 17. Новикова Л.Г. Религиозность в Беларуси на рубеже веков: тенденции и особенности проявления: социологический аспект /Л.Г. Новикова —Мн., 2001.

 18. Одиноченко, В.А. Право на свободу совести в Беларуси / В. А. Одиноченко. – Мн.: Тесей, 2006. – 20 с. – (Знай свои права).

 19. Оржеховский, И.В. Церковь и государство в современной Беларуси / И. В. Оржеховский // Весн. Бел. дзярж. ун–та. Сер.3. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права.– 1996 .– № 3.– С.10–14.

 20. Пирожник, И.И. Беларусь после «религиозного бума»: что изменилось? / И. И. Пирожник [и др.] // Социология.—2006. – № 4.—С. 46-55.

 21. Пирожник, И.И. Социально-географические тенденции изменения конфессиональной структуры населения Беларуси / И. И. Пирожник [и др.] // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.2. Геаграфія. –2007. –№ 1. –С. 76-83.

 22. Польский, С. Сколько религий в Беларуси? / С. Польский. – Мн., 1997.– 312 с.

 23. Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6т. Т.1 / редкол.: Г.П. Пашков [и др.]. – Мн.: БелЭн, 2005. – 1040с.: ил.

 24. Рудкоўскі, П. Рэлігія як фактар геапалітычнага самавызначэння Беларусі / Пётра Рудкоўскі // Новости НИСЭПИ.2007. – Вып.1. – С. 61-77.

 25. Рэлiгiя i царква на Беларусi: Энцыкл. Давед. / гал. рэд. Г. П. Пашкоў. – Мн.: БелЭн, 2001. – 368с.

 26. Традиционные вероисповедания и новые религиозные движения в Беларуси : пособие для рук. учреждений образования, педагогов, воспитателей / сост. А. И. Осипов; под ред. А. И. Осипова. – Мн.: Беларусь, 2000. – 255с.

Дадатак А

Табліца 1 - Звесткі аб колькасным росце рэлігійных суполак

у Рэспубліцы Беларусь (1988-2008 гг.)
Канфесія

Колькасць рэлігійных суполак

Рост рэлігійных суполак

На

1.01


1988

На

1.01


2006

На

1.01


2007


На

1.01


2008

На 1.01 2009

1988-

2008У

2007


У 2008

Праваслаўная царква

399

1349

1399

1431

1473

1032

32

42

Стараверская царква

22

33

33

32

32

10

-1

0

Рыма-каталіцкая царква

121

438

440

457

467

336

17

10

Католікі лацінскага абраду

0

1

1

1

1

1

0

0

Грэка-каталіцкая царква

0

13

13

14

14

14

1

0

Рэфармацкая царква

0

1

1

1

1

1

0

0

Лютэранская царква

0

25

27

27

27

27

0

0

Евангельскія хрысціяне- баптысты

171

265

267

268

269

97

1

1

Іаганская царква

0

1

1

1

1

1

0

0

Новаапостальская царква

0

20

21

21

21

21

0

0

Пресвітэрыянская царква

0

1

1

1

1

1

0

0

Хрысціяне веры евангельскай

39

488

493

494

500

455

1

6

Хрысціяне поўнага Евангелля

0

54

54

54

54

54

0

0

Хрысціяне веры апостальскай

0

9

9

9

9

9

0

0

Царква Хрыстова

0

5

5

5

5

5

0

0

Месіянскія суполкі

0

1

2

2

2

2

0

0

Адвентысты сёмага дня

11

72

74

73

72

62

-1

-1

Сведкі Іеговы

0

26

26

26

26

26

0

0

Мармоны

0

4

4

4

4

4

0

0

Іудзейская рэлігія

1

28

29

29

29

28

0

0

Прагрэсіўны іудаізм

0

17

17

17

17

17

0

0

Мусульманская рэлігія

1

24

24

24

25

23

0

1

Бахаі

0

5

5

5

5

5

0

0

Крышнаіты

0

5

6

6

6

6

0

0

Армянская апостальская царква

0

1

1

1

1

1

0

0

Усяго

765

2886

2953

3003

3062

2238

50

59


Табліца 2 Звесткі аб колькасці хрысціянскіх рэлігійных суполак у Гомельскай вобласці (1970-2009 гг.)


1970 г.

1995 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.


Руская Праваслаўная Царква

44

108

181

190

197


Рыма-Каталіцкая Царква

0

15

17

17

17


Пратэстанцкія суполкі

10

59

132

133

133


Усяго

54

182

330

340347
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка