Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
старонка4/4
Дата канвертавання14.03.2016
Памер0.63 Mb.
1   2   3   4

Літаратура
1. Багамольнікава, Н. А. Тапанімія Гомельшчыны: структурна-семантычная характарыстыка : манаграфія / Н. А. Багамольнікава; навук. рэд. А. А. Станкевіч; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2008. – 242 с.

2. Багамольнікава, Н. А. Асаблівасці словаўтварэння ойкадамонімаў / Н. А. Багамольнікава // Беларуская анамастыка. Гісторыя і сучаснасць: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 20 красавіка 2010 г.). Інстытут мовы і літаратуры імя Янкі Купалы і Якуба Коласа. НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 50 - 54.

3. Багамольнікава, Н. А. Ойкадамонімы Гомельшчыны на беларуска-руска-ўкраінскім памежжы / Н. А. Багамольнікава // Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24–25 лістапада 2009 г.) / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск.: Права і эканоміка, 2009. – С. 214–218.

4. Гуліцкая, В. А. Семантычная матывацыя урбонімаў Гомеля / В. А. Гуліцкая, Н. А. Старасценка // Беларуская мова: міжвед. зб. – Мінск: Універсітэцкае, 1989. – Вып. 17. – С. 38 – 43.

5. Жучкевич, В. А. Улицы помнят: История, события, люди в названиях улиц и площадей города-героя Минска / В. А. Жучкевич. – Минск, 1979. – 185 с.

6. Рогалев, А. Ф. От Гомеюка до Гомеля. Городская старина в фактах, именах, лицах: научно-популярное издание / А. Ф. Рогалев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Гомель: Барк, 2006. – 220 с.

7. Мезенка, Г. М. Словаўтваральная структура гадонімаў Гомеля / Г. М. Мезенка // Беларуская мова: міжвед. зб.– Мінск: Універсітэцкае, 1989. Вып. 17. – С. 80 – 87.

8. Мезенко, А. М. Урбанонимия Белоруссии / А. М. Мезенко. – Минск: Университетское, 1991. – 166 с.

9. Мезенка, Г. М. Беларуская анамастыка / Г. М. Мезенка. – Мінск: Вышэйшая школа, 1997. – 119 с.

10. Мезенко, А. М. Имя внутригородского объекта в истории. Об урбанонимах Беларуси XIV–нач. XX в.: науч. изд. / А. М. Мезенко – Минск: Вышэйшая школа, 2003. – 296 с.

11. Суперанская, А. В. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии /А. В. Суперанская // Микротопонимия. – Москва, 1967.

12. Суперанская, А. В. Структура имени собственного (Фонология и морфология) / А. В. Суперанская. – Москва: Наука, 1969. – 208 с.


Трэніровачныя практыкаванні
Практыкаванне 1. Знаёмства з відамі аналізу ўрбанонімаў па наступных працах: Багамольнікава, Н. А. Тапанімія Гомельшчыны: структурна-семантычная характарыстыка : манаграфія / Н. А. Багамольнікава; навук. рэд. А. А. Станкевіч; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 242 с. Урбанонімы – С.101 – 126; Багамольнікава, Н. А. Асаблівасці словаўтварэння ойкадамонімаў /Н. А. Багамольнікава // Беларуская анамастыка. Гісторыя і сучаснасць: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 20 красавіка 2010 г.). Інстытут мовы і літаратуры імя Янкі Купалы і Якуба Коласа. НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 50 – 54; Багамольнікава, Н. А. Ойкадамонімы Гомельшчыны на беларуска-руска-ўкраінскім памежжы /Н. А. Багамольнікава //Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24-25 лістапада 2009 г.) / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – С. 214 – 218.
Практыкаванне 2. Занатуйце гадонімы і ойкадамонімы сваёй роднай мясцовасці і правядзіце з імі розныя віды аналізу.
Практыкаванне 3. Занатуйце неафіцыйныя назвы частак вашых вёсак і г. Гомеля і растлумачце іх матывацыю.
Практыкаванне 4. Карыстаючыся працай А. Ф. Рогалева (От Гомеюка до Гомеля. Городская старина в фактах, именах, лицах: научно-популярное издание / А. Ф. Рогалев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Гомель: Барк, 2006. – 220 с.) выявіце працэс перайменаванняў у гадонімах Гомеля. Як вы лічыце, у сувязі з чым яны адбыліся?
Практыкаванне 5. Па слоўніку Н. У. Падольскай (Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии: науч. изд. / Н. В. Подольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – 192 с.) выявіце значэнні такіх відаў тапонімаў, як аграонімы, драмонімы, дрымонімы, інсулонімы, прыродныя харонімы. Прасачыце па інтэрнэце, хто і ў якім аспекце вывучаў гэтыя віды тапонімаў.

Практыкаванне 6. Прывядзіце ўласныя прыклады мясцовых аграонімаў, драмонімаў, дрымонімаў. Якім відам аналізу яны падвяргаюцца?
Практыкаванне 7. Карыстаючыся геаграфічнай картай Беларусі, складзіце слоўнік прыродных харонімаў. Патлумачце значэнне іх матывавальных асноў.
Пытанні і заданні для самакантролю
1. Раскажыце пра ўрбананіміку як падраздзел тапанімікі.

2. Назавіце віды ўрбанонімаў.

3. Якія іх функцыі ў соцыуме?

4. Ахарактарызуйце перыяды развіцця беларускай урбананімікі.

5. Гісторыя вывучэння беларускай урбананіміі.

6. Хто займаўся вывучэннем урбанонімаў Гомельшчыны і ў якіх аспектах?Літаратура
Асноўная
1. Богоедова, Т. Н. Гидронимия бассейна Сожа (праславянский фонд): дис. на соиск. уч. степ. канд. фил. наук: 10.02.03 / Т. Н. Богоедова. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 1997. – 141 с.

2. Багамольнікава, Н. А. Гідронімы басейна ракі Прыпяць: структурна-семантычныя тыпы матывацыі / Н. А. Багамольнікава. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2004. – 195 с.

3. Багамольнікава, Н. А. Тапанімія Гомельшчыны: структурна-семантычная характарыстыка : манаграфія / Н. А. Багамольнікава; навук. рэд. А. А. Станкевіч; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 242 с.

4. Бирилло, Э. К. Ойконимия Гомельской области: автофер. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Э. К. Бирилло. – Минск: МГПИ им. А.М. Горького, 1974. – 24 с.

5. Гуліцкая, В. А. Семантычная матывацыя урбонімаў Гомеля / В. А. Гуліцкая, Н. А. Старасценка // Беларуская мова: міжвед. зб. – Мінск: Універсітэцкае, 1989. – Вып. 17. – С. 38 - 43.

6. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении Литвы и Белорусского Полесья: репринт. воспроизведение изд. 1882 г. – 2-е изд. – Минск: БелЭн, 1994. – 490 с.

7. Жучкевич, В. А. Происхождение географических названий Белоруссии / В. А. Жучкевич. – Минск: Наука и техника, 1961. – 78 с.

8. Жучкевич, В. А. Топонимика Белоруссии / В. А. Жучкевич. – Минск: Наука и техника, 1968. – 184 с.

9. Жучкевич, В. А. Улицы помнят: История, события, люди в названиях улиц и площадей города-героя Минска / В. А. Жучкевич. – Минск: Наука и техника, 1979. – 185 с.

10. Жучкевич, В. А. Общая топонимика / В. А. Жучкевич. – Минск: Вышэйшая школа, 1980. – 287 с.

11. Казлова, Р. М. Беларуская і славянская гідранімія. Праславянскі фонд: у 2 т. / Р. М. Казлова. – Т.1. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2000. – 262 с. Т.2. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2002. – 264 с.

12. Казлова, Р. М. Славянская гідранімія. Праславянскі фонд. Т. 3. / Р. М. Казлова. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. – 361 с.

13. Казлова, Р. М. Айканімія Палесся (агульная характарыстыка) / Р. М. Казлова // VI Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча: зб. навук. арт. (г. Гомель, 23 мая 2003 г.) / гал. рэд. А. А. Станкевіч. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. – С. 140–144.

14. Козлова, Р. М. Славянская гидронимия. Праславянский фонд. Т. IV. / Р. М. Козлова.; ГГУ им. Ф. Скорины. – Минск: Право и экономика, 2006. – 310 с.

15. Казлова, Р. М. Айканімія Беларускага Палесся. Генезіс назваў: манаграфія. Вып.1 / Р. М. Казлова; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 320 с.

16. Катонова, Е. М. Гидронимия Западной Двины на территории Белоруссии / Е. М. Катонова. – Автореф. на соиск. уч. степени канд. филол. наук. – Минск, 1975. – 24 с.

17. Кузьменка, Г. У. Айконімы-кампазіты Усходняга Палесся, матываваныя тэрмінам бель / Г. У. Кузьменка // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: Зборнік навуковых артыкулаў / Адк. рэд.: А. В. Солахаў, В. В. Шур; М-ва адук. РБ, Мазырскі дзярж. пед. ун-т. – Мазыр: УА МДПУ, 2006. – С. 168–170.

18. Кузьменка, Г. У. Лексіка-семантычныя асаблівасці айконімаў-кампазітаў Гомельшчыны / Г. У. Кузьменка // Актуальные вопросы славянской ономастики. III Международная научн. конф. “Славянская ономастика в ареальном, этимологическом аспектах” 6 – 7 октября 2006 г.: [материалы] / Отв. ред. Р. М. Козлова. – Гомель: ГГУ им Ф. Скорины, 2006. – С.129 – 137.

19. Лемцюгова, В. П. Беларуская айканімія. Лінгвістычны аналіз назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці] / В. П. Лемцюгова. – Мінск: Навука і тэхніка, 1970.– 155 с.

20. Лемтюгова, В. П. Восточнославянская ойконимия апеллятивного происхождения. Названия типов поселений / В. П. Лемтюгова. – Минск: Наука и техника, 1983. – 198 с.

21. Лемцюгова, В. П. Тапонімы распавядаюць: навукова-папулярныя эцюды / В. П. Лемцюгова. – Мінск: Литература и Искусство, 2008. – 416 с.

22. Лыч, Л. М. Назвы зямлі беларускай / Л. М. Лыч. – Мінск: Універсітэцкае, 1994. – 126 с.

23. Мезенка, Г. М. Словаўтваральная структура гадонімаў Гомеля / Г. М. Мезенка // Беларуская мова: міжвед. зб.– Мінск: Універсітэцкае, 1989. Вып. 17. – С. 80–87.

24. Мезенко А. М. Урбанонимия Белоруссии / А. М. Мезенко. – Минск: Университетское, 1991. – 166 с.

25. Мезенка, Г. М. Беларуская анамастыка / Г. М. Мезенка. – Мінск: Вышэйшая школа, 1997. – 119 с.

26. Мезенко, А. М. Имя внутригородского объекта в истории. Об урбанонимах Беларуси XIV – нач. XX вв.: науч. изд. / А. М. Мезенко – Минск: Вышэйшая школа, 2003. – 296 с.

27. Мезенка, Г. М. Беларуская антрапанімія: вучэбны дапаможнік / Г. М. Мезенка (навук. рэд.) [і інш.] – Віцебск: УА “ВДУ імя П. М. Машэрава”, 2009. – 254 с.

28. Подольская, Н. В. Типовые восточнославянские топоосновы. Словообразовательный анализ / Н. В. Подольская. – М.: Наука, 1983. – 158 с.

29. Поспелов, Е. М. Топонимика и картография / Е. М. Поспелов. – М.: Мысль, 1971. – 256 с.

30. Рогалеў, А. Ф. Сцежкі ў даўніну: Геагр. назвы Беларус. Палесся : навук.-папул. выданне / А. Ф. Рогалеў. – Мінск: Полымя, 1992. – 159 с.

31. Рогалев, А. Ф. Этнотопонимия Беларуси (на фоне этнической истории) / А. Ф. Рогалев. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 1993. – 168 с.

32. Рогалев, А. Ф. От Гомеюка до Гомеля. Городская старина в фактах, именах, лицах: научно-популярное издание / А. Ф. Рогалев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Гомель: Барк, 2006. – 220 с.

33. Рогалеў, А. Ф. Назвы бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі) / А. Ф. Рогалеў. – Гомель: Барк, 2008. – 216 с.

34. Рогалев, А. Ф. Географические названия в калейдоскопе времён / А. Ф. Рогалев. – Гомель: Барк, 2008. – 256 с.

35. Смаль, Н. Р. Гідранімія і айканімія Пабужжа. Праблема ўзаемадзеяння / Н. Р. Смаль // Аўтарэф. дысерт. на атрым. вуч. ступені канд. філал. навук. – Мінск: 1966. – 17 с.

36. Суперанская, А. В. Что такое топонимика? / А. В. Суперанская. – М.: Наука, 1975. – 176 с.

37. Сядоў, В. В. Старажытная тапанімія на беларускай тэрыторыі. / В. В. Сядоў // Пытанні беларускай тапанімічнай канферэнцыі (1–3 снежня 1967 г.) – Мінск: Вышэйшая школа, 1970. – С. 17–25.

38. Толстой, Н. И. О лингвистическом изучении Полесья / Н. И. Толстой // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика) – М.: Наука, 1968. – С. 5–17.

39. Топоров, В. Н., Трубачёв, О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепрвья /В. Н. Топоров, О. Н. Трубачёв. – М., 1962. – 270 с.

40. Шпилевский, П. М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю / П. М. Шпилевский; Предисл., текстол. подгот., прим. и коммент. С. А. Кузняевой. – Минск: Беларусь, 2004. – 251 с.

41. Шур, В. В. З гісторыі ўласных імёнаў / В. В. Шур; пад рэд. П. У. Сцяцко. – Мінск: Выш. шк., 1993. – 156 с.

42. Шур, В. В. Беларускія ўласныя імёны: Бел. антрапаніміка і тапаніміка :дапам. для настаўнікаў / В. В. Шур. – Мінск: Маст. літ., 1998. – 239 с.

43. Шур, В. В. Анамастычная лексіка ў беларускай мастацкай літаратуры : навук. выданне / В. В. Шур. – Мінск: УП “Тэхнапрынт”, 2002. – 228 с.

44. Яшкін, І. Я. Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія / І. Я. Яшкін; рэд. д. філ. н. М. В. Бірыла. – Мінск: Навука і тэхніка, 1971. – 256 с.


ДАДАТКОВАЯ

45. Адамовіч, Я. М. Мікратапанімічныя назвы / Я. М. Адамовіч; пад рэд. Ф. Янкоўскага – Мінск: Вышэйшая школа, 1971. – 112 с.

46. Антонова, С. О чём говорят названия рек / С. Антонова // Наука и жизнь, 1982, № 10. – С. 86.

47. Багаедава, Т. М. Праславянская гідранімія ў басейне ракі Сож: фітафорныя назвы / Т. М. Багаедава // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. № 1 (10). Беларуская мова-26. – Гомель, 2002. – С. 3–8.

48. Богоедова, Т. Н. Наровля: к этимологии названия / Т. Н. Богоедова // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 20-21 мая 2004 г.). У 2 ч. / гал. рэд. А. А. Станкевіч . Частка 2. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. – С. 72–75.

49. Багамольнікава, Н. А. Гісторыя Лоеўшчыны ў тапанімічных назвах / Н. А. Багамольнікава // Лоеўшчына… бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны. – Гомель: Сож, 2007. – С. 430 – 432.

50. Багамольнікава, Н. А. “Зямля мая – мой кут адзіны”. Гісторыя краю ў тапанімічных назвах / Н. А. Багамольнікава // Зямля чароўная дабра. Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць: манаграфія / пад агульнай рэд. А. А. Станкевіч. – Гомель: Палесдрук, 2008. – 315 / 28 с.

51. Барашков, В. Ф. Знакомые с детства названия / В. Ф. Барашков. – М.: Просвещение, 1982. – 111 с.

52. Бобрык, У. А. Гідранімічныя назвы Петрыкаўшчыны / У. А. Бобрык // Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. Матэрыялы навуковых чытанняў (Гомель, 25 красавіка 1991 г.) – Гомель: ГДУ, 1991. – С. 29–31.

53. Вартаньян, Э. А. История с географией, или жизнь и приключения географических названиий / Э. А. Вартаньян. – М.: Детская литература, 1986. – 238 с.

54. Гуліцкая, В. А. Тыпалагічнае апісанне гідронімаў Беларускага Палесся / В. А. Гуліцкая, Л. І. Злобін // Беларуская мова. Вып. 15.—Мінск: Універсітэцкае, 1987. – С. 19–27.

55. Емельяновіч, В. М. Геаграфічная тэрміналогія як крыніца мікратапаніміі (На матэрыяле Пружанскага і Камянецкага раёнаў Брэсцкай вобл. / В. М. Емельяновіч // Беларуская анамастыка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. – С. 87–97.

56. Желэзняк, І. М. Ойконім Мозир у слов’янському контексті / І. М. Желэзняк // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: зборнік навук. арт. / адк. рэд.: А. В. Солахаў, В. В. Шур; М-ва адук. РБ, Мазырскі дзярж. пед. ун-т. – Мазыр: УА МДПУ, 2006. – С. 161–162.

57. Казлова, Р. М. Палеская Моза, Мозыр / Мазыр (храналагічна-этымалагічны аспект) / Р. М. Казлова // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: зборнік навуковых артыкулаў / рэд.: А. В. Солахаў, В. В. Шур; М-ва адук. РБ, Мазырскі дзярж. пед. ун-т. – Мазыр: УА МДПУ, 2006. – С. 165–166.

58. Кузьміч, Л. П. Чачэршчына: з этналінгвістычных назіранняў / Л. П. Кузьміч // YI Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча. Зб. навук. арт. (г. Гомель, 23 мая 2003 г.) / Гал. рэд. А. А. Станкевіч. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. – С. 147–151.

59. Кузьміч, Л. П. Пра што гаворыць тураўскае слова / Л. П. Кузьміч // Слово в культуре: сб. научн. ст.: в 2 ч. – Ч. 1: Актуальныя пытанні беларускага мовазнаўства. Язык в этнокультурном аспекте. Иностранные языки в ХХ1 столетии. Студенческая наука – 2004 / под общ. ред. Л. С. Банниковой, В. И. Коваля. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. – С. 51–54.

60. Кузьміч, Л. П. Рэчыцкі раён: з этналінгвістычных назіранняў / Л. П. Кузьміч // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. артыкулаў / гал. рэд. А. А. Станкевіч [і інш.] – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – С. 321–322.

61. Лемцюгова, В. П. Роздум над лёсам і правапісам беларускіх уласных геаграфічных назваў / В. П. Лемцюгова // Звязда 2002 г., 3, 4 і 5 красавіка

62. Мезенка, Г. М. Структурна-граматычныя тыпы урбонімаў Віцебска 1838 і 1889 гг. / Г. М. Мезенка // Беларуская мова: міжвед. зб. Вып.15. – Мінск: Універсітэцкае, 1987. – С. 138–142.

63. Мурзаев, Э. М. География в названиях / Э. М. Мурзаев. – М.: Наука, 1979. – 163 с.

64. Попов, А. И. Следы времён минувших / А. И. Попов. – Ленинград: Наука, 1981. – 206 с.

65. Пракопчык, Л. Ц. Адкуль у вёскі імя / Л. Ц. Пракопчык. – Мн.: Юнацтва, 1981. – 111 с.

66. Радзіваноўская, Н. А. Айконімы, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне: аўтарэфер. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Н. А. Радзіваноўская; БДПУ імя Максіма Танка. – Мінск, 2003. – 20 с.

67. Смолицкая, Г. П. Речки-деревья / Г. П. Смолицкая // Русская речь, 1969, № 1. – С. 94–98.

68. Хмара, А. В. Лоев: к вопросу о происхождении / А. В. Хмара // Гісторыя Лоеўскай зямлі. Факты. Каментарыі. Матэрыялы міжнароднай навук.-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю ўтварэння г.п. Лоеў, (Лоеў, 20 кастрычніка 2005 г.) / рэд. кал. С. А. Чаропка (адк. рэд.) [і інш.] – Гомель: УА “ ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2006. – С. 187–190.
Навукова-метадычныя матэрыялы

69. Багамольнікава, Н. А. Айканімія Гомельшчыны: слоўнік / Н. А. Багамольнікава, А. А. Станкевіч; навук. рэд. В. П. Лемцюгова. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 392 с.

70. Гарады і вёскі Беларусі: давед. выданне / С. В. Марцэлеў // Гомельская вобласць. Т. 1. Кн. 1. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя. – 2004. – 629 с.; Т. 2. Кн.2. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя. – 2005. – 518 с.

71. Гомель: Энциклопедический словарь / Белорус. Сов. Энцикл.; редкол. И. П. Шамякин (гл. ред.) [и др.] – Минск: БелСЭ, 1990. – 527 с.

72. Жучкевич, В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии / В. А. Жучкевич. – Минск: Изд. БГУ, 1974. – 448 с.

73. Иванова, А. А. Микротопонимия Мозырского Полесья / А. А. Иванова. – 2-е изд. – Мозырь: МГПУ им. И. П. Шамякина , 2003. – 220 с.

74. Их именами названы…: Энцикл. справочник / БелСЭ; редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред) [и др.] – Минск: БелСЭ, 1987. – 711 с.

75. Матэрыялы да слоўніка гідронімаў Гомельшчыны // Беларуская мова: зб. навук. арт. – Мінск: Універсітэцкае, 1987. – Вып. 15. – С. 110-157; 1988. – Вып. 16. – С. 131–153; 1989. – Вып. 17. – С. 157–176; 1990. – Вып. 18. – С. 112–158; 1991. – Вып. 19. – С. 108–168; 1993. – Вып. 20, Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны – С. 87–147; 1996. – Вып. 22. – С. 124–253.

76. Мурзаев, Э. М. Словарь народных географических терминов / А. М. Мурзаев. – М.: Мысль, 1984. – 653 с.

77. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Мін. вобл. : нармат. давед. / І. А. Гапоненка [і інш.]; пад агул. рэд. В. П. Лемцюговай. – Мінск: Тэхналогія, 2003. – 605 с.

78. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Гродзен. вобл. : нармат. давед. / І. А. Гапоненка [і інш.]; пад агул. рэд. В. П. Лемцюговай. – Мінск: Тэхналогія, 2006. – 471 с.

79. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Гомел. вобл. : нармат. давед. / Н. А. Багамольнікава [і інш.]; пад агул. рэд. В. П. Лемцюговай. – Мінск: Тэхналогія, 2006. – 382 с.

80. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Магіл. вобл. : Нармат. дав. / У. М. Генкін, І. Л. Капылоў, В. П. Лемцюгова; пад рэд. В. П. Лемцюговай. – Мінск: Тэхналогія, 2009. – 669 с.

81. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцеб. вобл. : нарм. дав. / І. А. Гапоненка [і інш.]; пад рэд. В. П. Лемцюговай. – Мінск: Тэхналогія, 2007. – 407 с.

82. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Акцябрскага р-на / рэдкал.: У. І Лемяшонак (гал. рэд.) [і інш.]; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 1997. – 478 с.

83. Памяць: Брагінскі р-н: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / уклад. І. Ф. Ганжураў; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Маст. літ., 2003. – 750 с.

84. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Буда-Кашалёўскага р-на: у 2 кн. Кн. 1. / уклад. У. Я. Райскі; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 2001. – 448 с.; Кн. 2. / уклад. У. Я. Райскі; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 2002. – 544 с.

85.Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Веткаўскага р-на / у 2 кн. Кн. 1. / уклад. У. Я. Райскі ; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 1997. – 376 с; Кн.2. / уклад. У. Я. Райскі. ; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Беларусь, 1998. – 464 с.

86. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Гомельскага р-на / У 2-х кн. Кн. 1. / уклад. М. З. Башлакоў, Г. А. Карасік; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 1998. – 376 с.; Кн. 2. . / уклад. М. З. Башлакоў, Г. А. Карасік; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 1998. – 414 с.

87. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Гомеля / у 2 кн. Кн. 1. / уклад. П. П. Рабянок; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 1998. – 608 с.; Кн. 2. . / уклад. П. П. Рабянок; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 1999. – 558 с.

88. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Добрушскага р-на / у 2 кн. Кн. 1. / укл. П. П. Рабянок; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Маст. літ., 1999 – 358 с.

89. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Ельскага р-на / укл. У. М. Вягера і інш.; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Ураджай, 2001. – 487 с.

90. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Жлобіна і Жлобінскага р-на / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БелЭн, 2000. – 752 с.

91. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Жыткавіцкага р-на / рэдукл. В. Ф. Феранц; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Ураджай, 1994. – 767 с.

92. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Калінкавіцкага р-на / рэдукл. В. Р. Феранц; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Ураджай, 1999. – 798 с.

93. Памяць: Кармянскі р-н: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / рэдкал. М. Я. Дзяткоў [і інш.]; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Беларусь, 2003. – 462 с.

94. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчыцкага р-на / уклад. М. З. Башлакоў, Дз. С. Жук; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Паліграфафармленне, 2002. – 606 с.

95. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лоеўскага р-на / рэдкал. Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш]; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БелЭн, 2000. – 592 с.

96. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Мазыра і Мазырскага р-на / укл. М. К. Капач, В. Р. Феранц; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Маст. літ., 1997. – 574 с.

97. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Нараўлянскага р-на / укл. П. П. Рабянок, К. Ф. Ярмоленка; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 1998. – 448 с.

98. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Петрыкаўскага р-на / рэдукл. В. Р. Феранц; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Ураджай, 1995. – 639 с.

99. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Рэчыцкага р-на / у 2 кн. Кн. 1. / укл. П. П. Рабянок; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Беларусь, 1998 – 503 с. Кн. 2. / укл. П. П. Рабянок; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Маст. літ., 1998. – 327 с.

100. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Рагачоўскага р-на / Беларус. Энцыкл.; Гал. рэд. Беларус. Энцыкл.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.]; маст. А. М. Хількевіч. – Мінск: БелЭн, 1994. – 535 с.

101. Памяць: Светлагорск і Светлагорскі р-н: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі. / у 2 кн. Кн. 1. / укл. П. П. Рабянок; рэдкал. У. Дз. Бурачонак [і інш.]; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Беларусь, 2000. – 511 с.; Кн. 1. / укл. П. П. Рабянок; рэдкал. У. Дз. Бурачонак і інш.; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: Беларусь, 2003. – 750 с.

102. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Хойніцкага р-на / БелЭн; рэдкал.: М. А. Ткачоў (гал. рэд.) [і інш.]; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БелЭн, 1993. – 383 с.

103. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Чачэрскага р-на / укл. У. Я. Райскі, Я. А. Шыпенка; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 2000. – 622 с.

104. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии: науч. изд. / Н. В. Подольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

105. Природа Белоруссии: Попул. энцикл. / БелСЭ; Редк.: И. П. Шамякин (гл. ред.) [и др.] – Минск: БелСЭ, 1886. – 599 с.

106. Рагаўцоў, В. І. Анамастычны слоўнік Магілёўшчыны / В. І. Рагаўцоў, С. Я. Кечык. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2000. – 168 с.

107. Рапановіч, Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Віцебскай вобласці / Я. Н. Рапановіч; рэд. П. П. Шуба. – Мінск: Навука і тэхніка, 1977. – 504 с.

108. Рапановіч Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Брэсцкай вобласці /Я. Н. Рапановіч; рэд. П. П. Шуба.– Мінск: Навука і тэхніка, 1980. – 176 с.

109. Рапановіч, Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці /Я. Н. Рапановіч; рэд. П. П. Шуба. – Мінск: Навука і тэхніка, 1981. – 358 с.

110. Рапановіч, Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гродзенскай вобласці / Я. Н. Рапановіч; рэд. П. П. Шуба. – Мінск: Навука і тэхніка, 1982. – 319 с.

111. Рапановіч, Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Магілёўскай вобласці / Я. Н. Рапановіч; рэд. П. П. Шуба. – Мінск: Навука і тэхніка, 1983. – 240 с. 104.

112. Рапановіч, Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гомельскай вобласці / Я. Н. Рапановіч; рэд. П. П. Шуба. – Мінск: Навука і тэхніка, 1986. – 240 с.

113. Рогалев, А. Ф. Географические названия Гомельщины: учебное пособие: в 2 частях. Часть 2. Историко-топонимический словарь Ветковского района Гомельской области. / А. Ф. Рогалев. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 1992. – 99 с.

114. Рогалев, А. Ф. Родные названия: Топонимический словарь Гомеля и окрестностей / А. Ф. Рогалев. – Гомель: Общественное объединение “Белорусское общество “Книга”, 2003. – 168 с.

115. Рогалев, А. Ф. Топонимический словарь Ветковского района Гомельской области: справочное издание / А. Ф. Рогалев. – Гомель: Общество с дополнительной ответственностью “Барк”, 2004. – 196 с.

116. Толстой, Н. И. Славянская географическая терминалогия / Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1969. – 261 с.

117. Тураўскі слоўнік: у 5 т. склад.: А. А. Крывіцкі, [і інш.]. Т.1: А – Г / – Мінск: Навука і тэхніка, 1982 – 254 с.; Т. 2: Д – К. – Мінск: Навука і тэхніка, 1982 – 271 с.; Т. 3: Л – О. – Мінск: Навука і тэхніка, 1984 – 311 с.; Т. 4: П – Р. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985 – 360 с.; Т. 5: С – Я. – Мінск: Навука і тэхніка, 1987 – 423 с.

118. Шахоўская, С.У. Беларуская анамастычная лексікаграфія: фарміраванне, сучасны стан, вектары развіцця / С.У. Шахоўская; навук. рэд. П.А. Міхайлава. – Мн.: Красная звезда, 2012. – 258 с.

119. Янкова, Т. С. Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны: слоўнік / Т. С. Янкова. – Мінск: Навука і тэхніка, 1982. – 432 с.Дадатак А (абавязковы)

Прыкладная тэматыка рэфератаў
1. Параўнальны аналіз сучаснага стану вывучэння раздзелаў анамастыкі.

2. Легенды, звязаныя з паходжаннем онімаў роднага краю.

3. Працэс перайменаванняў у айканіміі Гомельшчыны.

4. Працэс перайменаванняў ва ўрбанонімах Гомеля (раённых цэнтраў вобласці).

5. Тыпалогія анамастычных разрадаў Гомельшчыны на лексіка-семантычным узроўні.

6. Адметнасці анамастычных класаў Гомельшчыны на лексіка-семантычным узроўні.

7. Спосабы, тыпы, мадэлі айконімаўтварэння.

8. Спосабы, тыпы, мадэлі гідронімаўтварэння.

9. Спосабы, тыпы, мадэлі ўтварэння гадонімаў.

10. Спосабы, тыпы, мадэлі ўтварэння ойкадамонімаў.

11. Спосабы, тыпы, мадэлі ўтварэння эклезіёнімаў.

12. Паходжанне назваў абласных цэнтраў Беларусі.

13. Паходжанне назваў буйных рэк Беларусі.

14. Тапанімічныя назвы Гомельшчыны этнанімічнага паходжання.

15. Лексікаграфічная работа па анамастыцы на Гомельшчыне.

16. З’ява сінаніміі ў тапаніміі Гомельшчыны.17. З’ява антаніміі ў тапаніміі Гомельшчыны.

18. З’ява аманіміі ў тапаніміі Гомельшчыны.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка