Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
старонка3/3
Дата канвертавання14.03.2016
Памер0.75 Mb.
1   2   3

3 Іранічны напрамак у сучаснай украінскай паэзіі
З’яўленне іранічнага напрамку ў сучаснай украінскай паэзіі зв’язана з агульнаэстэтычнымі ператварэннямі ў межах сучаснага мастацтва, пануючымі для якога становяцца іронія і самаіронія як галоўныя сродкі выражэння стаўлення лірычнага героя або аўтарскай маскі да рэчаіснасці.

Постмадэрнісцкая гульня са словам, парадыйнасць, калажнасць і цытатнасць, гібрыдызацыя жанраў масавай культуры адзначаецца ў вершах Ю. Андруховіча, В. Небарака, У. Дзібровы, І. Андрусяка, І. Лучука, А. Ірванца, Ю. Іздрыка, У. Цыбулькі, і інш.

Аб’яднаннне патэтыкі з іроніяй, замена лірычнага героя карнавальнай аўтарскай маскай – вызначальныя мастацкія прыёмы ў паэзіі Ю. Андруховіча.

Аўтар у шматлікіх вершах “працягвае дэміфалагізаваць жыццёвыя рэаліі”, пры дапамозе іранічнага стварае эфект унутранай разняволенасці і свабоды лірычнага “я”.

Для вершаў Ю. Андруховіча характэрны: метафарычнасць і цытаванне тэкстаў папярэдніх культурных эпох, актыўнае стварэнне неалагізмаў, аднаўленне моўнай карціны сучаснага ўкраінскага грамадства.

Рысы гратэскнага светаўспрымання, лірыка-буфанаднай манеры, мае паэзія А. Ірванца. Паэт балансуе на мяжы з літаратурным кітчам, гуляе ў тэкстах штампамі і стэрэатыпамі масавай культуры, закранае злабадзённыя пытанні сучаснага грамадства, выкарыстоўвае магчымасці інтэртэкстуальнасці (наследванні, пераспевы, алюзіі, рэмінісцэнцыі).

Урбаністычныя матывы, аб’яднаныя з іранічна-смехавым і фантасмагарычным светаўспрыманнем, з’яўляюцца мастацкім центрам паэтычнай творчасці В. Небарака.

Гіпертэкстуальнае філасафічнае маўленне, іранічнае высмейванне нацыянальных міфаў і размоўных клішэ ўласціва вершам У. Цыбулькі.

Узорам іранічнай паэзіі можна лічыць асобныя творы І. Андрусяка. Яго паэзію характарызуе адсутнасць веры ў аб’ектыўную ісціну, утылізацыя старых культурных тэкстаў, дэвальвацыя ідэалаў, эксцэнтрычная гульня са словам.

4 Эстэтычнае поле паэзіі С. Жадана
Сяргей Жадан з’яўляецца адным з самых вядомых паэтаў у сучаснай украінскай літаратуры, эстэтычным лідэрам украінскай паэзіі 1990-х, аўтарам паэтычных зборнікаў “Цытатнік”(1995), “Генерал Юда”(1995), “Пэпсі”(1998), “Балады пра вайну і адбудову”(2000), “Гісторыя культуры пачатку стагоддзя”(2003), “Марадона”(2007), “Эфіопія”(2009).

Жадан прыўнёс у паэтычны текст элементы субкультуры, распачаў шырокае выкарыстанне пародыі і самапародыі.

Па словах І. Андрусяка, вядомасць С. Жадана ў межах сучаснай украінскай літаратуры “абумоўлена яго ўдалай спробай дэміфалагізацыі рэчаіснасці, памножанай на канцэптуальнасць, а яшчэ – магчымасцю шматузроўневага прачытання тэксту, дзе кожны чытач, залежна ад уласнай ступені падрыхтоўкі, можа абраць сабе адпаведны семантычны блок і ў гэтым напрамку ўспрымаць напісанае”.

Як сцвярджае Г. Біла, усе паэтычныя творы С. Жадана можна падзяляць на ўмоўна-сімвалічныя, алегарычныя і гратэскна-іранічныя.

Прысутнічаюць у паэзіі С. Жадана таксама вершы сімвалічна-алегарычнага характару з выразнай трагічнай танальнасцю. Крыніцай алегарызму, як правіла, выступае Біблія, або гатовыя вобразныя элементы рэалізму.

Паэтычны свет Жадана рэлігійны, біблейскімі алюзіямі насычаны вобразы яго паэзіі. Некаторыя творы разгортваюцца як сюжэты прыпавесці, агіяграфіі, апокрыфа.

У аснове яго мастацкага метаду – аб’яднанне стылістычных элементаў розных культур. Яго творчай манеры ўласціва прыхаваная інтэлектуальная гульня як форма самавыяўлення.

Класіка і авангард ў паэзіі Жадана асвойваюцца як жыццёвы досвед.

Лірыка Жадана незвычайна інтымная і гранічна шчырая, выяўляе засяроджанасць аўтара на прадметнасці акаляючага свету.

Нярэдка С. Жадан звяртаецца да эпатажу, гратэскна-травесційных мастацкіх прыёмаў, цытавання класічнага корпусу тэкстаў, трансліравання ўкраінскай футурыстычнай традыцыі.

На думку М. Сулімы, паэтычныя інтанацыі С. Жадана нагадваюць футурыстычныя эксперыменты М. Бажана і М. Семенкі, “схільнасць да вулічнай цытаты” І. Бродскага.

Паэтычнае бачанне С. Жадана дыскрэтнае, яно ахоплівае быццё і небыццё ў іх фрагментарных праявах.

Сярод галоўных вобразаў у паэзіі С. Жадана прысутнічаюць вобразы мытні, мяжы, парога, чыгункі, вакзала, гатэля, якія сімвалізуюць рух, шлях, немагчымасць чалавека пераступіць праз часавую дэтэрмініраванасць.

У сваёй творчасці Жадан часта паўтарае матыў існавання тэхнагеннага і прыроднага ў іх сінкрэтычным узаемадзеянні.

Лірычны герой С. Жадана цесна зв’язаны з апісаннем урбаністычных реалій. Уся паэзія С. Жадана можа ўспрымацца як адзіны “алегарычны урбаністычны малюнак”.

Тэма горада кіруе аўтарскай свядомасцю, вымагаючы ператварэння аўтара ў “медыума таемных гарадскіх сфер” (Г. Біла).

Амаль кожную з’яву Жадан звязвае з горадам, нават не ствараючы пейзажаў. Аўра сучаснага вялікага горада прасякнута урбаністычным матывам смерці. Горад у вершах паэта паўстае як сімвал усяго штучнага.

Паэтычная прастора тэкстаў С. Жадана таксама ўтвараецца пры дапамозе трагічнага асэнсавання прасторы ўкраінскай культуры і гісторыі, чалавечага і творчага “я”, якое вельмі часта пераходзіць ва ўсведамленне абсурднасці рэчаіснасці.

Абсурдны свет паэзіі Жадана выяўляецца змястоўным сімвалам свету рэальнага і прыхаваным здзекам, праз пасрэдніцтва іроніі, над яго абсурднасцю.

З постмадэрнісцкай паэтыкай паэзію С. Жадана аб’ядноўваюць скразныя рэмінісцэнцыі, калажнасць і інтэртэкстуальнасць.

Як слушна заўважыў А. Хадановіч, “Жадан сумяшчае несумяшчальнае: жорсткі эпатаж – і пранікнёны лірызм, выразную іронію – і гранічную шчырасць, вышуканую мэтафорыку – і жаданне называць рэчы сваімі імёнамі, філалагічную адукацыю – і пэрлы прастамоўя і моладзевага слэнгу”.

На думку Г. Білай, паэт толькі перадае свой стан, “стан чалавека канца тысячагоддзя”.Лекцыя 4 Сучасная ўкраінская драматургія
1 Жанрава-стылёвыя навацыі ў сучаснай украінскай драматургіі

2 Драматургія А. Ірванца


1 Жанрава-стылёвыя навацыі ў сучаснай украінскай драматургіі
Сучасная ўкраінская драматургія знаходзіцца ў стане інтэнсіўных мастацкіх пошукаў, эксперыментавання на ўсіх мастацкіх узроўнях – вобразным, сюжэтным, жанравым, структурным.

Украінскую драматургію сёння рэпрэзентуюць творы У. Дзібровы, А. Дністрова, Л. Демськай, Ю. Шчарбака, Н. Нежданай, А. Мікалайчука, В. Герасім’юка, В. Шаўчука, Я. Верашчакі, В. Сердзюка, З. Сагалава, А. Ірванца, І. Андрусяка, В. Кажэлянкі, Б. Жолдака, Л. Падэрвянскага і інш.

Пачынаючы з 1980-х гг. украінская драматургія поступова вызваляецца ад ілюстратыўнасці і апісальнасці. У гэты перыяд выразна пачынае вымалёўвацца тэндэнцыя да адлюстравання найперш маральна-этычных праблем, даследвання псіхалогіі асобы і яе духоўных пошукаў.

Украінская драматургія пачатку дзевяностых выводзіць на тэатральную сцэну новыя тыпы персаанажаў, у гэты перыяд зараджаецца ўкраінская постмадэрновая драма.

У аснове большасці сучасных украінскіх драматычных твораў – гульнёвая стратэгія, звязаная з руйнаваннем і дэструкцыяй старых ідэалагічных міфаў, прафанацыяй ідэалаў масавай культуры.

У цэлым, у драматургіі пануе прытчавасць, міфатворчасць, пабудова новых тэкстаў на аснове старых (напрыклад, узнаўленне вертэпных сюжэтаў).

Як лічыць М. Шапавал, хуткае засваенне ўкраінскімі драматургамі раней недасягальных узораў эксперыментальнай драмы і драмы абсурду прывяло да стварэння новых гібрыдных мастацкіх формаў.

Сучасная ўкраінская драматургія дыстанцыруецца ад рэалістычнага ўзнаўлення жыцця, часта ў творах прысутнічаюць паралельныя прасторы дзеяння, пашыраецца выкарыстанне, у якасці галоўных, маргінальных і інфернальных персанажаў, актыўным становіцца ўжыванне дыялектаў і слэнгаў.

На думку А. Бондаравай, сярод навацый у сучаснай украінскай драматургіі найперш трэба вылучыць:

- актыўнае ўнутрыжанравае развіцце монадрамы, якая мае выразныя сувязі з “перфарматыўнай стратэгіяй” сучаснай культуры;

- развіццё “біяграфічнай” драматургіі, дзе ў ролі галоўных персанажаў выступаюць рэальныя гістарычныя асобы;


  • канцэптуальны падыход аўтараў да драматычнай дзеі, што мае вынікам “віртуальнасць” як шырокамаштабную структуру сучаснай украінскай драматургіі;

  • спробу актуалізацыі розных рэлігійных і філасофскіх сістэм, рэцэпцыю хрысціянскай міфалогіі.

  • узнікненне новых жанравых утварэнняў на мяжы з кампьютэрнымі і іншымі мас-медыйнымі мадэлямі драматургічнага мастацтва.

Цікавай мастацкай з’явай у сучаснай украінскай літаратуры можна лічыць драматургічныя эксперыменты Б. Жолдака. Сярод яго п’ес “Хто прадасць Брута?”, “Закаханы д’ябал”, “Гліна” асабліва вылучаецца драматургічная перапрацоўка аповесці Р. Квіткі-Аснаўяненкі “Канатопская ведзьма”, паводле якой створана аднайменная “гапак-опера”.

2 Драматургія А. Ірванца
Найбольшую вядомасць ў сучаснай украінскай драматургіі атрымалі п’есы А. Ірванца: спектаклі паводле п’ес драматурга з поспехам ставіліся ў Польшчы, Германіі, Люксембургу, творы перакладзены на англійскую, французкую, нямецкую, харвацкую, польскую мовы.

Драматургія А. Ірванца мае выразныя сувязі з паэтыкай постмадэрнізму і мастацкай практыкай “драмы абсурду”.

Аўтар імкнецца адбудаваць дзеянне п’ес у межах абсурдысцкага соцыумнага інтэр’ера, а самі рэаліі ў межах свабоднай постмадэрновай гульні ў версіі, мадэлі і гіпотэзы.

П’еса А. Ірванца “Маленькая п’еса пра здраду для адной актрысы” ўтрымлівае дынамічныя алюзіі, псіхалагізаваныя дэталі, трагедыйныя матывы, фантасмагарычныя апісанні.

Фінал твора цесна спалучаны з прыёмам карнавалізацыі дзеяння і з’яўляецца “вяршыняй гульнёвай культуры”(Я. Галабародзька).

З удзелам гульнёвай стылістыкі створана п’еса А. Ірванца “Прамы эфір”. Фінал у творы аб’яднаны з кульмінацыяй.

Дыскусійная тэлеперадача, якую ў п’есе нібыта запісвалі ў прамым эфіры, становіцца чарговай няўдалай імітацыяй рэчаіснасці. Імітацыяй з’яўляецца і дыялог, бо персанажы твора вымушаны выконваюць толькі свае “сольныя соцыумныя партыі”.

Парадыйнымі, гратэскнымі нотамі насычаны рэплікі ўдзельнікаў дыскусіі. У залежнасці ад сваёй сацыяльнай прыналежнасці, яны рэтрансліруюць розныя моўныя стэрэатыпы, штампы і клішэ.

Гульневы пачатак з’яўляецца лейтматывам п’есы “Recording”. П’еса пабудавана на падкрэслена віртуальнай і абсурднай фабуле, паводле якой на галоўнага героя твора ўскладзены абавязак вызначыць пераможцу ў Чацвёртай сусветнай вайне.

Аўтарская гульня ў “рэальнасць-нерэальнасць усяго” прыводзіць да трагічнага разумення паўсюднай імітацыі ў сучасным жыцці.

У вагоне цягніка адбываецца дзеянне п’есы А. Ірванца “Электрычка на Вялікдзень”. Галоўныя героі п’есы – выпадковыя пасажыры, паміж якімі разгортаецца ўмоўны сацыяльны канфлікт. Дзякуючы падрабязным аўтарскім рэмаркам у творы з’яўляецца элемент феерычнасці дзеяння, вынікам якога становіцца алагічна-гратэскны фінал.


Лекцыя 5 Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі: сучасны стан і перспектывы развіцця
Сучасны перыяд беларуска-ўкраінскіх літаратурных узаемасувязяў адкрываецца пачаткам 1990-х. Абумоўлены ён сацыяльнымі зменамі – распадам СССР, атрыманнем Беларуссю і Украінай дзяржаўнай незалежнасці.

Традыцыйнымі формамі беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязяў і творчага супрацоўніцтва трэба лічыць: асобныя кантакты пісьменнікаў двух братніх народаў, абмен літаратурнымі выданнямі паміж краінамі, узаемнае наладжванне літаратурных тыдняў і фестываляў, арганізацыю сумесных выданняў і інш.

Адной з самых плённых форм творчага супрацоўніцтва сёння застаецца мастацкі пераклад. Гэта дзейсны сродак узаемаўзбагачэння нацыянальных літаратур і культур у цэлым.

Як заўважае В. Рагойша, апошнім часам “беларусы перакладаюць украінцаў часцей, чым украінцы беларусаў”.

У 1990-я на Украіне з’явілася некалькі невялікіх кніжак беларускіх пісьменнікаў у перакладзе на ўкраінскую мову.

Гэта цікавая мікраанталогія беларускай паэзіі (творы падаюцца ў арыгінале і па-ўкраінску) “Мелодії білорускої жалейки” (Кіеў, 1998), укладзеная і цалкам перакладзеная У. Гуцаленкам; кніжка харкаўскай паэткі М. Львовіч “Цяпельца – Вогник”(Харкаў, 1997), у якую ўвайшлі вершы ў арыгінале і ў самаперакладзе; зборнік са 110 вершаў Максіма Багдановіча “Вянок”, выдадзены ў Белай Царкве ў перакладзе У. Іванцава; невялікі зборнік Я. Янішчыц “Неприручена пташка” (1997), што ў перакладзе Г. Косцік-Гускі і з прадмовай С. Законнікава выйшаў у Тарнопалі; кніга вершаў А. Пісарыка, што ў 2000 г. убачыла свет у Мінску ў перастварэнні В. Стралко.

Невялікая колькасць перакладаў з беларускай мастацкай літаратуры (пераважна паэзіі) з’явілася і на старонках украінскай перыёдыкі, у тым ліку правінцыйнай (Екацерынаград, Запарожжа, Тарнопаль і інш.)

Што да перакладаў у 1990-я гг. украінскай літаратуры на беларускую мову, то тут набытак значна большы.

У 1989 г. у мінскім выдавецтве “Мастацкая літаратура” ўбачыў свет вялікі том выбраных паэтычных твораў Т. Шаўчэнкі, якім пачаўся выпуск адной з самых прыкметных у Беларусі кніжных серый “Скарбы сусветнай літаратуры”.

Выданне склалі вядомыя творы Песняра як у класічных перакладах Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, П. Броўкі, А. Куляшова, так і ў зусім новых перастварэннях В. Зуёнка, Р. Барадуліна.

У 1995 г. з’явілася кніга Т. Шаўчэнкі “Вершы. Паэмы”, аўтар прадмовы і ўкладальнік В. Бехціна.

Увогуле, 1990-я пачаліся з выдання шматлікіх арыгінальных і перакладных украінскіх кніг. Гэта зборнік вершаў Р. Лубкіўскага “Пялёсткі святла”(1990), гумарыстычныя апавяданні і гумарэскі 53 украінскіх аўтараў “Эліксір маладосці” (1990, укладанне і пераклад Р. Родчанкі), зборнік прозы “Марыя з палыном у канцы стагоддзя”(1991) У. Яварыўскага, вялікі том гістарычных аповесцяў В. Шаўчука “Забойства Пятра Невядомага”(1993) у перакладзе У. Арлова.

Укладзеныя Т. Кабржыцкай і В. Рагойшам, у 1996 г. у серыі “Школьная бібліятэка” ўбачылі свет выбраныя творы М. Кацюбінскага і Л. Украінкі.

На пачатку 1997 г. у выдавецтве “Юнацтва” выйшаў збор беларускіх і ўкраінскіх падарожных легендаў, паданняў і казак “Падарожжа ў чароўны свет”, прадмову да выдання напісалі Б. Чайкоўскі і М. Пазнякоў, творы беларускага фальклору на ўкраінскую мову пераклала Т. Кабржыцкая.

У 1999 г. пабачыла свет кніга выбраных твораў М. Вінграноўскага “Украінскі прэлюд” (Мінск, серыя “Беларускі кнігазбор”) у перакладах У. Скарынкіна.

Апрача таго, у перыёдыцы, некаторых калектыўных і аўтарскіх зборніках (такіх, як “Поціск рукі” У. Паўлава (1991), “Сустрэча роднасных сусветаў” С. Панізніка (1997) і інш.) апублікавана больш за трыста твораў больш як ста ўкраінскіх паэтаў і празаікаў.

У 2002 г. вядомы беларускі перакладчык А. Траяноўскі выдаў кнігу сваіх перастварэнняў з украінскай паэзіі “Іменем няўмольным свабоды”, куды ўвайшлі творы А. Алеся, А. Ольжыча, Г. Чупрынкі, М. Драй-Хмары, М. Зерава, Я. Плужныка і інш. Большасць твораў дагэтуль былі беларускаму чытачу амаль невядомыя.

У 2003 г. у Мінску выйшаў зборнік перакладаў В. Стралко “Непагасны агонь – Непогасний вогонь”, у які ўключаны, з аднаго боку, асобныя творы Т. Шаўчэнкі, Л. Украінкі, І. Франко на беларускай мове і, з другога боку, Я. Купалы, Я. Коласа і М. Багдановіча – на ўкраінскай.

Пераклады твораў украінскіх пісьменнікаў даволі рэгулярна з’яўляюцца на старонках беларускіх літаратурна-мастацкіх выданняў (“Полымя”, “Дзеяслоў”, “Крыніца”, “ЛіМ”, “Прайдзісвет” і інш.).

Напрыклад, пяты нумар беларускга часопіса “Arche” за 2001 г. цалкам прысвечаны Украіне, яе культуры, літаратуры, грамадскай і філасофскай думцы.

У 2002 г. вядомы ўкраінскі паэт Д. Паўлычка выдатна перастварыў на ўкраінскую мову цыкл з 22 купалаўскіх санетаў для кнігі Я. Купалы “Санеты”, якая выйшла ў Мінску на васьмі мовах.

На ўкраінскай мове ў перакладзе С. Жадана, І. Лучука, Д. Маціаш, М. Саўкі і М. Стрыхі ўбачыў свет першы вершаваны зборнік беларускага паэта А. Хадановіча “Листи з-під ковдри” (Кіеў : Факт, 2002).

Сапраўднай з’явай украінскай культуры стаў выхад у 2002 г. у львоўскім выдавецтве “Світ” збору твораў М. Багдановіча “Страцім-лебідзь”. У кнігу ўвайшлі літаральна ўсе паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя, літаратурна-крытычныя творы аўтара “Вянка” і яго эпісталярый. Збор уклаў, напісаў для яго прадмову і каментары, пераклаў большасць твораў Р. Лубкіўскі.

У 2004-2005 гг. у кіеўскім выдавецтве “Факт” з’явіліся ў перакладзе на ўкраінскую мову кніга публіцыстыкі В. Быкава “Крыжовы шлях” і кніга прыпавесцяў “Пахаджане” (“Ходільці”), пераклад апошняй ажыццявіў А. Ірванец.

На пачатку новага тысячагоддзя, у 2006 г. у буйным украінскім выдавецтве “Крытыка” была выдадзена паэтычная анталогія “Зв’язокрозрив/Сувязьразрыў”.

У першым такога рода двухмоўным зборніку ўзаемаперакладаў прадстаўлены вершы дванаццаці ўкраінскіх і дванаццаці беларускіх аўтараў.

Украінскую паэзію прадстаўляюць О. Лышэга, В. Герасім’юк, Ю. Андруховіч, А. Ірванец, В. Небарак, І. Андрусяк, Г. Петрасаняк, М. Кіяноўска, М. Саўка, С. Жадан, А. Бондар, О. Слывінскі.

Беларускі бок прадстаўлены тэкстамі У. Арлова, А. Глобуса, С. Адамовіча, І. Бабкова, Л. Вольскага, С. Мінскевіча, А. Хадановіча, В. Бурлак, В. Жыбуля, М. Баярына, М. Барадзіной, В. Морт.

Дасканалая па падборы тэкстаў і сваіх мастацкіх вартасцях, у 2006 г. у Мінску ў перакладзе на беларускую мову з’явілася кніга твораў І. Франко “Народзе мой...”. Пераклад яе ажыццявіў В. Рагойша, а прадмову напісала Т. Кабржыцкая.

Асобным выданнем на беларускай мове ў 2006 г. выйшла кніга выбранага Ю. Андруховіча “Уводзіны ў геаграфію” (Мінск, выдавецтва Логвінаў) у перакладах А. Хадановіча і М. Шоды.

У перакладзе і з прадмовай У. Арлова ў 2007 г. у асобным выданні з’явілася кніга выбранага А. Ірванца “Ровно/Роўна” (Мінск, выдавец Зміцер Колас).

Таксама ў 2007 годзе, упершыню на ўкраінсую мову была перакладзена паэма Я. Коласа “Новая зямля”. Кнігу выпусціла кіеўскае выдавецтва “Украінскі пісьменнік”, а пераклад ажыццявіў В. Стралко.

З’явай у прасторы славянскай літаратуры стала выданне кнігі “Трыяда славянскай паэзіі”(2008). Ад кожнай літаратуры тут прадстаўлены па тры аўтары, пераклады выкананы В. Стралко. У кантэксце кнігі дыялог паміж сабой вядуць Т. Шаўчэнка, Л. Украінка, І. Франко, Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч, А. Пушкін, М. Лермантаў, А. Блок.

Значнай падзеяй у галіне беларускага і ўкраінскага літаратуразнаўства стаў выхад у 2002 г. (пад рэдакцыяй М. Тычыны, У. Мархеля) “Нарысаў беларуска-ўкраіскіх літаратурных сувязей”. Кніга, створаная на базе Інстытута літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі, прысвечана разгляду найбольш складаных пытанняў тыпалагічных літаратурных сувязяў.

“Нарысы беларуска-ўкраiнскiх лiтаратурных сувязей” – гэта сiстэмнае і актуальнае даследаванне. “Нарысы” пашыраюць уяўленнi пра культурна-гiстарычныя i творчыя кантакты народаў-суседзяў, дапамагаюць лепш зразумець мастацкую, духоўную, эстэтычную унiкальнасць беларускай i ўкраiнскай лiтаратур.

На пачатку 21 ст. ажывіліся і асабістыя сувязі пісьменнікаў братніх краін. У апошнія гады ў Беларусі пабывалі ўкраінскія пісьменнікі Л. Кастэнка, Д. Паўлычка, Р. Лубкіўскі, А. Забужка, А. Ірванец, С. Жадан, Ю. Андруховіч, і інш.

Маладыя беларускія і ўкраінскія літаратары ўсё часцей з’яўляюцца актыўнымі ўдзельнікамі супольных літаратурна-мастацкіх фестываляў, паэтычных слэмаў (“Парадак слоў”, “Кіеўскія Лаўры”, “Беларуская вясна” і інш.).
Бібліяграфічны даведнік
Іван Андрусяк (нар. 1968 г.)

Паэт, празаік, літаратурны крытык, перакладчык. Аўтар паэтычных зборнікаў “Дэпрэсіўны сіндром”(1992), “Атручванне голасам”(1996), “Шарга”(1999), “Вяртанне ў Галапагос”(2001), “Сад пералётны”(2001), “Дрэвы і воды”(2002), “Часночны сок”(2004), “Храбуст”(2006), “Пісаць думаць”(2008), зборніка прозы “Вургун”(2005). Жыве ў Кіеве.Юрый Андруховіч (нар. 1960 г.)

Паэт, празаік, перакладчык. Аўтар паэтычных зборнікаў “Неба і плошчы”(1985) “Середміста”(1989), “Экзатычныя птушкі і расліны”(1991), “Індыя”(1997), “Песні для мёртвага пеўня”(2004), раманаў “Рэкрэацыі”(1992), “Маскавіяда”(1993), “Перверзія”(1997), “Дванаццаць абручоў”(2003), “Таямніца. Замест рамана”(2007). Андруховічу належаць зборнікі эсэ “Дэзарыентацыя на мясцовасці”(1999), “Мая Еўропа”(2000), “Д’ябал хаваецца ў сыры”(2006). Жыве ў Івана-Франкоўску.Сафія Андруховіч (нар. 1982 г.)

Пісьменніца, перакладчык. Аўтар кніг прозы “Лета Мілены”(2002), “Старыя людзі”(2003), “Жонкі іх мужчын”(2005), “Сёмга”(2007). Жыве ў Кіеве.Эма Андрыеўская (нар. 1931 г.)

Пісьменніца, паэтэса, мастак. Аўтар шматлікіх паэтычных зборнікаў, сярод якіх “Спакусы святога Антонія”(1985), “Архітэктурныя ансамблі”(1989), “Знакі. Тарок”(1995), “Міжрэчча”(1998), “Сегменты сну”(1998), “Атракцыёны з арбітамі і без”(2000), “Хвалі”(2002), “Ход канём”(2004), “Погляд з кручы”(2006), “Ідыліі”(2009), зборнікаў прозы “Казкі”(2000), “Праблема галавы”(2000). Жыве ў Мюнхене.Юрый Бедрык (нар. 1968 г.)

Паэт, перакладчык, літаратуразнаўца. Аўтар паэтычных зборнікаў “Ахвярнік”(1992), “Метафізіка восені”(1996), кнігі “Свята небыцця”(1999). Жыве ў Кіеве.Наталка Белацэрківец (нар. 1958 г.)

Паэтэса, крытык. Аўтар паэтычных зборнікаў “У краіне майго сэрца”(1979), “Падземны агонь”(1984), “Лістапад”(1989), “Алергія”(1999), зборніка літаратурна-крытычных артыкулаў “У кантэксце эпохі”(1989). Жыве ў Кіеве.Андрэй Бондар (нар. 1974 г.)

Паэт, перакладчык, публіцыст. Аўтар паэтычных зборнікаў “Веснавая ерась”(1998), “Ісціна і мёд”(2001), “Прымітыўныя формы ўласнасці”(2004). Жыве ў Кіеве.Мікола Вараб’ёў (нар. 1941 г.)

Паэт. Аўтар паэтычных зборнікаў “Прыгадай на дарогу мяне”(1985), “Месяц шыпшыны”(1986), “Ажына гарызонта”(1988), “Прагулка ў адзіноце”(1990), “Вярхоўны голас”(1991), “Іскры ў слядах”(1993), “Човен”(1999), “Срэбная рука”(2000), “Служка півонні”(2004), “Падманлівы аркестр (Канфігурацыі)”(2006). Жыве ў Кіеве.Мікола Вінграноўскі (1936-2004)

Пісьменнік, сцэнарыст, рэжысёр. Аўтар шматлікіх паэтычных зборнікаў, сярод якіх “Гэту жанчыну я люблю”(1990), “З абнятых табою дзён”(1993), “Любове, не развітвайся!”(1997), аповесцяў “Лета на Дзясне”(1983), “Конь на вячэрнім золку”(1986), рамана “Налівайка”(1991), гістарычнага нарыса “”Чатырнаццаць стагоддзяў Украіны”(1997), кніг для дзяцей.Юрый Вінічук (нар. 1952 г.)

Пісьменнік, журналіст, перакладчык. Аўтар аповесцяў “Цуды ночы”(1991), “Сардэчна запрашаем ў Шчураград”(1992), “Гы-гы-гы-ы”(1992), раманаў “Мальва Ланда”(2000), “Вясновыя гульні ў восеньскіх садах”(2005). Жыве ў Львове.Васіль Галабародзька (нар. 1945 г.)

Паэт. Аўтар паэтычных зборнікаў “Зялёны дзень”(1988), “Ікар на матыльковых крылах”(1990), “Каліна пра Каляды”(1992), “Словы ў вышываных сарочках”(1999), “Украінскія птушкі ва ўкраінскім краявідзе”(2001), “Дохлая Кошка”(2003). Жыве ў в. Адрыянапаль Луганскай вобласці.Любоў Галота (нар.1939 г.)

Паэтэса, публіцыст, пісьменніца. Аўтар паэтычных зборнікаў “Вокны”(1983), “Жанчыны і птушкі”(1986), “Люстэркі”(1989), “На мужчынскі голас”(1995), “Апрамененая часам”(1999), рамана “Эпізадычная памяць”(2008). Жыве ў Кіеве.Васіль Герасім’юк (нар. 1956 г.)

Паэт. Аўтар паэтычных зборнікаў “Патокі”(1986), “Касмацкі ўзор”(1990), “Дзеці трапятанні”(1991), “Восеньскія псы Карпат: З лірыкі васьмідзесятых”(1998), “Жнівень па старому стылю”(2000), “Паэт у паветры”(2002). Жыве ў Кіеве.Паўло Гірнік (нар. 1956 г.)

Паэт. Аўтар паэтычных зборнікаў “Прага”(1983), “Ляцелі гусі”(1988), “Кітайка”(1994), “Каліна”(1994), “Выбранае”(1996), “Брат мой, воўча”(2000), “Па вайне”(2000), “Конік на снезе”(2003), “Світае”(2008). Жыве у г. Деражні Хмяльніцкай вобласці.Уладзімір Дзіброва (нар. 1951 г.)

Пісьменнік, драматург, перакладчык, літаратуразнаўца. Аўтар кніг прозы “Тэксты з назвамі і без назваў”(1990), “Песні Бітлз”(1991), “Супаўшая”(1999), “Выбганае”(2002), “Даўкола стала”(2005), “Андрэеўскі пад’ём”(2007). З 1994 года жыве ў Кіеве і ЗША.Анатоль Дністровы (нар. 1974 г.)

Пісьменнік, паэт, перакладчык. Аўтар паэтычных зборнікаў “Пропаведзь да магмы”(1998), “На смерць Кліо”(1999), “Назіранне”(1999), “Жоўтая імгла”(2001), “Пакінутыя гарады”(2004), раманаў “Невядомы за вакном”(2001), “Горад запаволенай дзеі”(2003), “Пацыкі”(2005), “Патэтычны блуд”(2005). Жыве ў Кіеве.Іван Драч (нар. 1936 г.)

Паэт, перакладчык, драматург, кінасцэнарыст, дзяржаўны і грамадскі дзеяч. Аўтар шматлікіх паэтычных зборнікаў, сярод якіх “Шабля і хусціна”(1981), “Драматычныя паэмы”(1982), “Кіеўскі абярэг”(1983), “Сланечнік”(1985), “Чарнобыльская мадонна”(1987), “Храм сонца”(1988), зборнікаў кінаповесцей. Жыве ў Кіеве.Любко Дэрэш (нар. 1984 г.)

Пісьменнік. Аўтар раманаў “Культ”(2002), “Пакланенне яшчарцы”(2004), “Архе”(2005), “Палёт!”(2007), “Трохі цемры”(2007). Жыве ў Кіеве.Сяргей Жадан (нар. 1974 г.)

Паэт, празаік, перакладчык. Аўтар паэтычных зборнікаў “Цытатнік”(1995), “Генерал Юда”(1995), “Пэпсі”(1998), “Балады пра вайну і адбудову”(2000), “Гісторыя культуры пачатку стагоддзя”(2003), “Марадона”(2007), “Эфіопія”(2009), кніг прозы “Біг Мак”(2003), “Дэпеш Мод”(2004), “Anarchy in the UKR”(2006), “Гімн дэмакратычнай моладзі”(2006). Жыве ў Харкаве.Богдан Жолдак (нар. 1948 г.)

Пісьменнік, драматург, сцэнарыст. Аўтар кніг прозы і драматургіі “Спакусы: фантастычныя і іншыя гісторыі”(1991), “Як сабака пад танк”(1994), “Бог бывае”(1999), “Антыклімакс”(2001), “Водблескі”(2001), “Тапінамбур, сыну”(2002), “Шызатэрапія”(2004), “Альманах”(2007). Жыве ў Кіеве.Ірына Жыленка (нар. 1941 г.)

Паэтэса, пісьменніца. Аўтар паэтычных кніг “Збылася лета”(1983), “Канцэрт для скрыпкі, дажджу і цвыркуна”(1984), “Чайная цырымонія”(1990), “Апошні вулічны шарманшчык”(1993), “Поры года”(1999), “Евангелле ад ластаўкі”(2000). Жыве ў Кіеве.Аксана Забужка (нар. 1960 г.)

Паэтэса, пісьменніца, літаратуразнаўца, публіцыст, філосаф. Аўтар паэтычных зборнікаў “Майскі іней”(1985), “Дырыжор апошняй свечкі”(1990), “Аўтастоп”(1994), “Kingdom of Fallen statues”(1996), “Новы закон Архімеда. Выбраныя вершы 1988-1998”(2000), “Другая спроба: выбранае”(2005), зборнікаў прозы “Іншапланецянка”(1992), “Палявыя даследванні ўкраінскага сэксу”(1996), “Казка пра калінавую жалейку”(2000), “Музей пакінутых сакрэтаў”(2009), зборніка эсэ “Хронікі ад Фарцінбраса”(1999), філасофска-літаратуразнаўчых прац “Дзве культуры”(1990), “Філасофія Украінскай ідэі і еўрапейскі кантэкст: франкоўскі перыяд”(1992), “Шаўчэнкаў міф Украіны”(1997), “Notre Dame d’Ukraine: Украінка ў канфлікце міфалогій”(2007). Жыве ў Кіеве.Паўло Заграбельны (1924-2009)

Пісьменнік, грамадскі дзеяч, сцэнарыст. Аўтар каля каля дваццаці раманаў і аповесцяў, сярод якіх “Раксалана”(1980), “Я, Багдан”(1983) “Паўднёвы камфорт”(1984), “Пераходзім да любові”(1985), “Выгнанне з раю”(1985), “Бессмяротны Лукас”(1989), “Анёльская плоць”(1993), “Тысячагадовы Мікалай”(1994), “З погляду вечнасці”(1996), “Юлія”(1997), “Брухт”(2002), “Стоўпатварэнне”(2004).Раман Іванычук (нар. 1929 г.)

Паэт, пісьменнік, грамадскі дзеяч. Аўтар шматлікіх кніг прозы, сярод якіх “Вада з каменю”(1983), “Чацвёртае вымярэнне”(1985), “Бо вайна-вайною..”(1991), “Арда”(1992), “Благаславі, душа мая, Госпада…”(1993), “Рэнегат”(1994), “Евангелле ад Томы”(1997), “Мая кунсткамера”(2009), “Люлька з чырвонага дрэва”(2009), “Краіна irredenta”(2009). Жыве ў Кіеве.Юрко Іздрык (нар. 1962 г.)

Паэт, празаік. Аўтар аповесці “”Востраў Крк”(1994), паэтычнага зборніка “Станіслаў і 11 яго вызваліцеляў”(1996), раманаў “Воццек”(1996), “Падвойны Леон”(2000), “АМтм”(2004), зборніка прозы “Таке”(2009), зборнікаў эсэ “Флэшка”(2007), “Флэшка-2gb”(2009). Жыве ў г. Калуш Івана-Франкоўскай вобласці.Аляксандр Ірванец (нар. 1961 г.)

Паэт, пісьменнік, драматург, перакладчык. Аўтар кніг “Вогнішча на дажджы”(1986), “Цень вялікага класіка”(1991), “Вершы апошняга дзесяцігоддзя”(2001), “Роўна/Ровно”(2002), “Пяць п’ес”(2002), “Любіць!..”(2004), “Шчаўкунчык-2004”(2005), “Прэамбулы і тэксты”(2005). Жыве ў Ірпені.Ірэна Карпа (нар. 1980 г.)

Пісьменніца, журналіст. Аўтар кніг прозы “50 хвілін травы”(2004), “Фройд бы плакаў”(2004), “Супермаркет самотнасці”(2005), “Bitches Get Everything” (2007), “Дабро і зло”(2008) . Жыве ў Кіеве.Ліна Кастэнка (нар. 1930 г)

Пісьменніца, паэтэса, грамадскі дзеяч. Аутар паэтычных зборнікаў “Непаўторнасць”(1980), “Сад нетонучых скульптур”(1987), “Бузіновы цар”(1987), раманаў у вершах “Маруся Чурай”(1979), “Берэстэчка”(1999). Жыве ў Кіеве.Іван Малковіч (нар. 1961 г.)

Паэт. Аўтар паэтычных зборнікаў “Белы камень”(1984), “Ключ”(1988), “Вершы”(1992), “З анёлам на плячы”(1997). Аўтар-складальнік шматлікіх кніг для дзяцей. Жыве ў Кіеве.Таня Малярчук (нар. 1983 г.)

Пісьменніца, журналіст. Аўтар кніг прозы “Ендшпіль Адольфа, або ружа для Лізы”(2004), “Згары ўніз. Кніга страхаў”(2006), “Як я стала святой”(2006), “Гаварыць” (2007), “Звераслоў”(2009), “Боская камедыя”(2009). Жыве ў Кіеве.Канстанцін Маскалец (нар. 1963 г.)

Паэт, празаік, літаратурны крытык. Аўтар паэтычных зборнікаў “Думы”(1989), “Песня старога пілігрыма”(1994), “Начныя пастухі быцця”(2001), “Сімвал ружы”(2001), кніг прозы “Вячэрні мёд”(1996), “Ранняя восень”(2000), “Келля чайнай ружы”(2001), зборнікаў эсэ “Чалавек на крыжыне”(1999), “Гульня працягваецца”(2006). Жыве ў в. Маціеўка на Чарнігаўшчыне.Марыя Маціос (нар. 1959 г.)

Паэтэса, пісьменніца. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў “З травы і лісця”, “Сад нецярпення”, “Жаночы аркан” і інш. Найбольшую вядомасць атрымалі кнігі прозы пісьменніцы “Жыццё кароткае”(2001), “Нацыя”(2001), “Фуршэт ад Марыі Маціос”(2002), “Салодкая Даруся”(2004), “Дзённік пакаранай смерцю”(2005), “Містэр і місіс Ю ў краіне ўкраў”(2006), “Маскаліца. Мама Марыя – жонка Хрыстафора Калумба”(2008), “Чатыры пары жыцця”(2009). Жыве ў Кіеве.Пятро Мідзянка (нар. 1959 г.)

Паэт, перакладчык. Аўтар паэтычных кніг “Парог”(1987), “Асяроддзе”(1994), “Фараметлікі”(1994), “Зялёны фірес”(1999), “Трава Гасподня”(2001), “Дыжма”(2003), “Срэбны прымаш”(2004), “Ярмінок”(2008). Жыве ў в. Шырокі Луг Закарпацкай вобласці.Юры Мушкецік (нар. 1929 г.)

Пісьменнік, грамадскі дзеяч. Аўтар шматлікіх кніг прозы, сярод якіх раманы і аповесці “Пазіцыя”(1980), “Рубеж”(1984), “Абвал”(1984), “Сляза Афеліі”(1985), “Яса”(1987), “Суд”(1990). Жыве ў Кіеве. Вячаслаў Мядзвідзь (нар. 1951 г.)

Пісьменнік. Аўтар аповесцей і раманаў “Збіральнікі каменняў”(1989), “Лёх”(1993), “Кроў на саломе”(1996), “Ловы”(2005), кнігі эсэ “Pro domo sua”(1999). Жыве ў Кіеве.Віктар Небарак (нар. 1961 г.) 

Паэт, празаік, перакладчык. Аўтар паэтычных зборнікаў “Бурштынавы час”(1987), “Лётаючая галава”(1990), “Alter ego”(1993), “Размова са служкай”(1994), “Эпас пра трыццаць пятую хату”(1999), кнігі эсэ “Уводзіны ў Бу-Ба-Бу”(2001). Жыве ў Львове.Святлана Паваляева (нар. 1974 г.)

Паэтэса, пісьменніца, журналіст. Аўтар кніг “Эксгумацыя горада”(2002), “Арыгамі-блюз”(2003), “Замест крыві”(2005), “Сімург”(2006), “Камуфляж у памадзе”(2007), “Неба – кухня мёртвых”(2007). Жыве ў Кіеве.Галіна Пагуцяк (нар. 1958 г.)

Пісьменніца. Аўтар кніг прозы “Дзеці”(1982), “Гаспадар”(1986), “Патрапіць у сад”(1989), “Гарчычнае зерне”(1990), “Запіскі Белай Птушачкі”(1999), “Заход сонца ва Урожы”(2003), “Пісар Усходніх Варот Прытулку”(2003), “Каралеўства”(2005), “Уцёкі звяроў або Новы Бестыарый”(2006), “Слуга з Дабраміля”(2006), “Урыжская готыка”(2009). Жыве ў Львове.Юрый Пакальчук (1941-2008)

Пісьменнік, перакладчык, літаратуразнаўца, грамадскі дзеяч. Аўтар кніг прозы і паэзіі “Вялікі і малы”(1986), “Шабля і страла”(1990), “Хімера”(1992), “Тое, што на сподзе”(1998), “Дзверы ў…”(1999), “Азёрны вецер”(2000), “Іншы бок месяца”(2000), “Іншае неба”(2001), “Адысей, бацька Ікара”(2001), “Яны кажуць”(2002), “Таксі блюз”(2003), “Акружная дарога”(2004), “Забароненыя гульні”(2005), “Дурманлівы пах джунгляў”(2005), “Хуліганы”(2006).Дзмітрый Паўлычка (нар. 1929 г.)

Паэт, перакладчык, грамадскі і дзяржаўны дзеяч. Аўтар кніг паэзіі і паэтычных перакладаў “Паэмы і прытчы”(1986), “Пакаянныя псалмы”(1994), “Анталогія славацкай паэзіі XX стагоддзя”(1997), “Залаты яблык”(1998), “Санеты У.Шэкспіра”(1998), “50 польскіх паэтаў”(2000), “Наперстак”(2002), “Рубаі”(2003), “Санеты”(2004), “Не здрадзь”(2005), “Тры страфы”(2007), “Аўтадафэ”(2008), “Малая анталогія харвацкай паэзіі”(2008). Жыве ў Кіеве.Яўген Пашкоўскі (нар. 1962 г.)

Пісьменнік. Аўтар раманаў “Свята”(1989), “Воўчая зара”(1991), “Бездань”(1992), “Восень для анёла”(1993), “Штодзённы жэзл”(1999), Жыве ў Кіеве.Галіна Петрасаняк (нар. 1969 г.)

Паэтэса, перакладчык. Аўтар кніг прозы і паэзіі “Парк на схіле”(1996), “Святло акраінаў”(2000), “Спакуса гаварыць”(2008). Жыве ў Івана-Франкоўску.Тарас Прахаська (нар. 1968 г.)

Пісьменнік, журналіст. Аўтар кніг прозы “Іншыя дні Ганны”(1998), “FM “Галіччына”(2001), “НепрО́сті”(2002), “Лексікон таемных ведаў”(2004), “З гэгага можна зрабіць некалькі апавяданняў”(2005), “Порт Франкоўск”(2006). Жыве ў Івана-Франкоўску.Сцяпан Працюк (нар. 1964 г.)

Паэт, празаік. Аўтар паэтычных зборнікаў “На вастрыі дзвюх праўд”(1992), “Апалагетыка на світанку”(1995), “Заўжды і ніколі”(1999), раманаў “Татэм”(2004), “Руйнаванне Лялькі”(2006), “Ахвярапрынашэнне”(2007), кніг эсэ “Рыцары стыласу і кавярняў”(1996), “Канатаходцы”(2007). Жыве ў Івана-Франкоўску.Ігар Рымарук (1958-2008)

Паэт, крытык, грамадскі дзеяч. Аўтар паэтычных зборнікаў “Высокая вада”(1984), “Падчас снегападу”(1988), “Начныя галасы”(1991), “Дзева Абіда”(2000), “Бермудскі трохвугольнік”(2007), “Сляза Багародзіцы”(2007).Раман Скіба (нар. 1970 г.)

Паэт. Аўтар зборнікаў вершаў “Мяне завуць лістапад”(1992), “Восень на месяцы, або Усмешка цмока”(1993), “Цень савы”(1994), “Хвароба росту”(1998), “Золак Аркада”(1998), “Адысея-2000”(2002). Жыве ў Кіеве.Васіль Слапчук (нар. 1961 г.)

Паэт, празаік. Аўтар паэтычных зборнікаў “Як доўга гэтая вайна трывала”(1991), “Нямая зязюля”(1994), “Трохкніжжа Явіна: максімы і простатакі”(1996), “Укол гадзіннікавай стрэлкай”(1998), “Кропка з сярэдзіны”(2002), “Саламяная страха Айчыны”(2003), раманаў “Сляпы дождж”(2003), “Дзікія кветкі”(2004), “Восень за шчакою”(2005), “Клетка для неба”(2006). Жыве ў Луцку.Васіль Стус (1938 - 1985)

Паэт, крытык, перакладчык, грамадскі дзеяч. Аўтар паэтычных зборнікаў “Кругаверць”(1964), “Зімовыя дрэвы”(1970) “Вясёлы цвінтар”(1970), “Час творчасці”(1972), “Свіча в свічаді”(1977), “Палімпсесты”(1986), рукапіснага сшытку вершаў “Птах душы”.Галіна Тарасюк (нар. 1948 г.)

Паэтэса, пісьменніца, крытык, перакладчык. Аўтар шматлікіх зборнікаў прозы і паэзіі. Сярод іх: зборнікі вершаў “Святло крыніцы”(1984), “Жаўруковае поле”(1987), “Горальефы”(1988), “На тройцу дождж”(1998), зборнікі навел “Любоў і грэх Марыі Магдаліны”(1995), “Дама апошняга рыцара”(2004), “Паміж пеклам і раем”(2005). Жыве ў Кіеве.Олесь Ульяненка (нар. 1962 г.)

Пісьменнік. Аутар раманаў і аповесцяў “Сталінка”(1994), “Дафін сатаны”(1999), “Зімовая аповесць”(1995), “Багемная рапсодыя”(2003), “Вогненнае вока”(2003), “Знак Саваофа”(2003), “Серафіма”(2007), “Жанчына яго мары”(2008), “Там, дзе поўдзень”(2009). Жыве ў Кіеве.Тарас Федзюк (нар. 1954 г.)

Паэт, грамадскі дзеяч. Аўтар шматлікіх паэтычных зборнікаў, сярод якіх кнігі “Палёт восеньскай пчалы”(1989), “Чорным па беламу”(1990), “Хрещаті південні сніги”(1995), “Золата інкаў”(2001), “Таемнае ложа”(2002), “Гарышча”(2009). Жыве ў Кіеве.Уладзімір Цыбулька (нар. 1964 г.)

Паэт, перакладчык, грамадскі дзеяч. Аўтар зборнікаў “Хвост яшчаркі”(1991), “Піраміда”(1992), “Анёлы і тэксты”(1996), “Майн кайф”(2002), “Выбранае, вырванае, выгранае, выпранае…”(2003), “Кніга засцярог”(2003), “Песеннік”(2005). Жыве ў Кіеве.Валерый Шаўчук (нар. 1939 г.)

Пісьменнік, перакладчык. Аўтар шматлікіх кніг прозы, сярод якіх “Каменны месяц”(1987), “Птушкі з невядомага вострава”(1989) “Мор”(1989), “Панна кветак”(1991), , “Сцежка ў траве”(1994), “У чэраве апакаліптычнага звера”(1995), “Вока прорвы”(1996), “Жанчына-змяя”(1998), “Юнакі з вогненнай печы”(1999), “Бес плоці”(1999), “Срэбнае малако”(2002), “Цёмная музыка соснаў”(2003), “Прывід мёртвага дому”(2005), “Сон спадзяванай веры”(2007), літаратуразнаўчых кніг “Дарога ў тысячу гадоў”(1990), “З вяршыняў і нізінаў”(1990). Жыве ў Кіеве.Літаратура


 1. Андруховіч, Ю. “Трэба дастуквацца да людзей, трэба актыўней іх заахвочваць…” Інтэрв’ю. Гутарка А.Хадановіча з Ю. Андруховічам / Ю. Андруховіч, А. Хадановіч // Дзеяслоў. – 2003 – №2.

 2. Артюх, А. Поетика самопізнання (за романом Галини Пагутяк “Слуга з Добромиля”) / А. Артюх // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літературах : Матэрыялы Міжнар. навук. канф. “Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, прысвеч. памяці народнага пісьменніка Беларусі І. Шамякіна : у 2 т. Т. 2 / рэдкал. : I.Ф. Штэйнер (адказ. рэд.) [і інш]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – С.96-101.

 3. Баршчэўскі, Л. Беларуская літаратура і свет : ад эпохі рамантызму да нашых дзён / Л.П. Баршчэўскі, П.В. Васючэнка, М.А. Тычына. – Мн. : Радыёла-плюс, 2006. – 596 c.

 4. Бедзір, Н. Компроміс як стратегія виживання: чесько-українські паралелі постмодерної прози / Н. Бездір // Художні та наукові картіни світу ХХ століття. Вип. 2 / Упоряднік В.О.Захаржевська. Під редакцією І.М. Юдкіна. – Київ : “Наука-Сервіс”, 2006. – С.122-135.

 5. Бедзир, Н.П. Русская постмодернистская проза в восточно- и западнославянском литературном контексте / Н.П. Бедзир. – Ужгород: “Видавництво Олександри Гаркуші”, 2007. – 472 с.

 6. Бібєрова, Г. Месниця? Зрадниця? Феміністка? Міф про
  Клітемнестру в поезії Оксани Забужко / Г. Бібєрова // Слово і Час. – 2006. – №6. – С.53-63.

 7. Біла, А. Від ломки до ломки…(лірика Сергія Жадана) / А. Біла // Кальміюс. – 2000. – №1-2.

 8. Біла, І.В. Романи Галини Пагутяк: проблема прафабули / І.В. Біла // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А.Зарва. – К. : Освіта України, 2008.– Вип. ХІX: Лінгвістика і літературознавство. – С.167-172.

 9. Бондарева, О.Є. Міф і драма у новітньому літературному контексці: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделюванне / О.Є. Бондарева. – К. : “Четверта хвиля”, 2006. – 512 с.

 10. Борисенко, К. “..І слів несли” (“Істинність слова” в поезії Івана Андрусяка) / К. Борисенко // Кальміюс. – 2002. – №1-2.

 11. Боротьба нового і старого чи витіснення національного? Постмодернізм – український варіант сьогодні й завтра [учасники полілогу Д. Дончик, Д. Дроздовський, П. Іванишин] // Слово і Час. – 2008. – № 6. – С.16-31.

 12. Брадзіхіна, А.В. Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі: курс лекцый па спецкурсе для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вну / А.В. Брадзіхіна; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – 140 с.

 13. Будний, В. Порівняльне літературознавство: Підручник / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Вид. дім “Киево-Могилянская академія”, 2008. – 430 с.

 14. Вінічук, Ю. Трэба не быць сквапным, каб падараваць твор іншаму. Інтэрв’ю / Ю. Вінічук // Прайдзісвет. – 2009. – №3.

 15. Вертій, О. “Образ душі народу…” : національна картина світу Василя Голобородька / О. Вертій // Слово і Час. – 2007. – №7. – С.42-50.

 16. Вертипорох, О. В. Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського постмодернізму. Автореферат дис… канд. філол. наук: 10.01.01. / О.В. Вертіпорох; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – К., 2007. – 21 с.

 17. Гаврилюк, Н. Поліметричний вірш періоду постмодерну (Індія” Юрія Андруховича) / Н. Гаврилюк // Слово і Час. – 2007. – №11. – С.42-48.

 18. Голобородько, Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент : Збірка статей / Я. Голобородько. – К. : Факт, 2006. – 160 с.

 19. Голобородько, Я. Поетична меритократия: Василь Герасим’юк, Игор Римарук, Тарас Федюк / Я.Ю. Голобородько. – К. : Факт, 2005. – 108 с.

 20. Голобородько, Я. Соціумній интер’єр чи психологічний дизайн? Художні дилеми Марії Матіос / Я. Голобородько // Слово і час. – 2008. – №12. – С.81-94.

 21. Гундорова, Т. Післячорнобильска бібліотека : Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 263 с.

 22. Долженкова, І. Хаос на ім’я Жолдак // Жолдак, Б. Топінамбур, сіну : Extra drive stories / Упорядкування та передмова Інни Долженкової. – Львів : Кальварія, 2002. – С.3-5.

 23. Дроздовський, Д. Поетична суб’єктність у віршах Ірини Жиленко / Д. Дроздовський // Слово і Час. – 2008. – № 1. – С.10-14.

 24. Дударенко, Л.В. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.В. Дударенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 19 с.

 25. Ешкилев, В. “Чьи вы, хлопцы, будете?..” Беседу ведёт Наталья Игрунова / В. Ешкилев // Дружба народов. – 1999. – №12.

 26. Жадан, С. “Пісьменнік нічога не павінен”. Гутарыла М. Мартысевіч / С. Жадан, М. Мартысевіч // Прайдзісвет. – 2009. – №1.

 27. Зборовська, Н. Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема / Н. Зборовська // Слово і Час. – 2007. – №6. – С.3-8.

 28. Іванова, Н. Специфіка есею як жанру художньо-небелетристичной літератури / Н. Іванова // Слово і Час. – 2007. – №9. – С.44-50.

 29. Караткевіч, В.І. Тэарэтычныя і гістарычныя аспекты постмадэрнізму ў беларускай літаратуры другой паловы 80 – 90-х гадоў ХХ стагоддзя: матэрыялы да спецкурса / В.І. Караткевіч. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2004. – 22 с.

 30. Кісліцына, Г. Новая літаратурная сітуацыя: змена культурнай парадыгмы / Г. Кісліцына. – Мн. : Логвінаў, 2006. – 207 с.

 31. Кисла, Т.М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01. / Т.М. Кисла. – Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 22 с.

 32. Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу / М.А. Тычына [і інш.]; навук. рэд. М.А. Тычына. – Мн. : Беларуская навука, 2007. – 363 с.

 33. Literatury słоwiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy / Pod redakcją naukową Haliny Janaszek-Ivanićkovej. Tom I. Transformacja. – Warszawa : ELIPSA, 2005. – 297 c.

 34. Логвиненко, Ю. В. Молода поезія 90-х рр. ХХ століття: проблеми художнього світобачення. – Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01. / Ю.В. Логвиненко; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 18 с.

 35. Логвиненко, Ю. Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології / Ю. Логвиненко // Слово і Час. – 2008. – № 6.

 36. Мельнікава, А. М. Беларуская літаратура 20 стагоддзя ў еўрапейскім кантэксце : курс лекцый па спецкурсе / А.М. Мельнікава. – Гомель : “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2007. – 124 с.

 37. Мельників, Р. Еротософія на берегах однієї книги [творчасць Ю. Покальчука] / Р. Мельників // Кальміюс. – 1999. – №2.

 38. Москалец, К. Гра тривае : литературна критика та есеїстика / К. Москалець. – К. : Факт, 2006. – 240 с.

 39. Москалець, К. Людина на крижині : литературна критика та есеїстика / К. Москалець. – К. : Критика, 1999. – 255 с.

 40. Нарысы беларуска-ўкраiнскiх лiтаратурных сувязей : Культурна-гіcтарычны і літаратуразнаўчы аспекты праблемы / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т. літ. імя Я. Купалы. – Мн. : Беларуская навука, 2002. – 363 с.

 41. Нецензурний Стус. Книга у 2-х частинах. Частина 1. Упорядкування Богдана Підгірного. – Тернопіль : Підручники і пособники, 2002. – 336 с.

 42. Пазняк, Н. Мадыфікацыі постмадэрновай іроніі ў прозе А. Бахарэвіча і Л. Дэрэша / Н. Пазняк // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008.– Вип. ХІX: Лінгвістика і літературознавство. – С.220-225.

 43. Пазняк, Н. Іронія як спосаб мыслення ў паэтычных тэкстах А.Хадановіча і С. Жадана / Н. Пазняк // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавече ў літаратуры : Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі : зб. навук. арт. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, Гомельскі абл. Савет дэпут., Гомельская спецыяліз. слав. бібл-ка ; рэдкал. : І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] – Гомель : ЦДІР, 2009. – С.158-160.

 44. Паўлычка, Д. Іван Франко – па-беларуску / Д. Паўлычка // Літаратура і мастацтва. – 2009. – №35. – С.13.

 45. Плерома : Повернення деміургів. Мала українська енциклопедія актуальної літератури. – Ч.3. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. – 776 с.

 46. Поліщук, О.Б. Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки XX ст.) Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Б. Поліщук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2004. – 19 с.

 47. Полищук, О. Сучасна україньска література : стан і перспективи розвитку / О. Полищук // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літературах : Матэрыялы Міжнар. навук. канф. “Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, прысвеч. памяці народнага пісьменніка Беларусі І. Шамякіна : у 2 т. Т. 2 / рэдкал. : I.Ф. Штэйнер (адказ. рэд.) [і інш]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007 . – С.40-44.

 48. Постмодернизм. Энциклопедия / Концепция, составление: Грицанов А.А., Можейко М.А. – Мн. : Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. – 1040 с.

 49. Рагойша, В. Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі. Развагі пра сучасны стан і перспектывы / В. Рагойша // Роднае слова. – 2006. – №6. – С.74-77.

 50. Рарицький, О.А. Василь Стус: еволюція поетичного мислення. Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.А. Рарицький; Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 19 с.

 51. Сверстюк, Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. – К. : Т-во “Знання” України, 1993. – 256 с.

 52. Скоропанова, И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык / И.С. Скоропанова. – СПб. : Невский простор. – 416 с.

 53. Старовойт, І.М. Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця XX століття. Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / І.М. Старовойт; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. –Л., 2001. – 19 с.

 54. Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні / Л. Тарнашинська // Слово і Час. – 2006. – №3. – С.32-45.

 55. Філоненко, Н.М. Група “Бу-Ба-Бу” як явище українського літературного процесу кінця ХХ століття. – Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01. / Н.М. Филоненко; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 21 с.

 56. Фіцнер, Т.А. Гендэрны аспект у беларускай літаратуры XX стагоддзя: курс лекцый па спецкурсе / Т.А. Фіцнер. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2005. – 183 с.

 57. Харчук, Р.В. Сучасна українська проза. Постмодерний період / Р.В. Харчук. – К. : Академія, 2008. – 247 с.

 58. Черненко, Г. Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі (С. Жадан “Депеш мод” та І. Карпа “Фройд би плакав”) / Г. Черненко // Слово і Час. – 2008. – №12. – С.83-89.

 59. Чернишова, Н. Текст як психічна імітація альтернативних сценаріїв (за романом Т. Прохаська “Інші дні Анни”) / Н. Чернишова // Кальміюс. – 2002. – №1-2.

 60. Чернишова, Н. Психологічний аспект герменевтичного прочитання роману Ю. Іздрика “Подвійний Леон. Історія Хвороби“: на окупованій території власного “я” / Н. Чернишова // Кальміюс. – 2001. – №3-4.

 61. Шевчук, З.В. Моделювання історії в сучасній українській прозі. – Атореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.06. / З.В.Шевчук; Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 21 с.

 62. Начало формы

 63. Штейнер, И. Кому без человека нужно слово: перспективы литературы в III тысячелетии / И. Штейнер. – Мн. : Книгосбор, 2008. – 60 с.

 64. Штолько, М.А. Фемінність поезії Ірини Жиленко / М.А. Штолько // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008.– Вип. ХІX: Лінгвістика і літературознавство. – С. 327-336.


Літаратурна-мастацкія тэксты


 1. Андруховіч, Ю. Вершы. Пераклаў з украінскай А. Хадановіч / Ю. Андруховіч // Дзеяслоў. – 2003 – №2.

 2. Андруховіч, Ю. Злева, дзе сэрца [апавяданне] / Ю. Андруховіч // Крыніца. – 2000. – №4-5.

 3. Андруховіч, Ю. Лірыка / Ю. Андруховіч // ARCHE. – 2007. – №1-2.

 4. Андруховіч, Ю. Малая інтымная урбаністыка [эсэ] / Ю. Андруховіч // ARCHE. – 2000. – №8.

 5. Андруховіч, Ю. Маскавіяда [раман] / Ю. Андруховіч // ARCHE. – 2001. – №5.

 6. Андруховіч, Ю. Час і месца, альбо Мая апошняя тэрыторыя [эсэ] / Ю. Андруховіч // ARCHE. – 2001. – №1.

 7. Андруховіч, Ю. Shevchenko is OK [эсэ] / Ю. Андруховіч // ARCHE. – 2001. – №5.

 8. Андрухович, Ю. 10 песен для мертвого кочета. Стихи / Ю. Андрухович // Сибирские огни. – 2009. – №10.

 9. Андрухович, Ю. Московиада: роман / Ю. Андрухович // Знамя. – 2001. – №12.

 10. Андрухович, Ю. Рекреации. Роман. С украинского. Перевод Ю. Ильиной-Король / Ю. Андрухович // Дружба народов. – 2000. – №4.

 11. Андрухович, Ю. Стихи. Перевод И. Белова, Е. Буевич / Ю. Андрухович // Дружба народов. – 2009. – №9.

 12. Белацэрківец, Н. Апошні месяц доўгае зімы. Вершы / Н. Белацэрківец // Дзеяслоў. – 2009. – №38.

 13. Винграновский, М. Стихи. Перевод В. Богуславской / М. Винграновский // Дружба народов. – 2009. – №9.

 14. Вінічук, Ю. Кроў-Любоў. Дзень анёла. Жоўтая хустка [апавяданні] / Ю. Вінічук // Прайдзісвет. – 2009. – №3.

 15. Вінічук, Ю. Летапіс ад смаўжа [навэла] / Ю. Вінічук // Дзеяслоў. – 2005. – №13.

 16. Дзіброва, У. Дзень Нараджэньня. Перакладнік. Саўчанка [апавяданні] / У. Дзіброва // ARCHE. – 2001. –№5.

 17. Драч, І. Душа. Вершы. Пераклад Э. Акуліна / І. Драч // Дзеяслоў. – 2004. – №10.

 18. Дэрэш, Л. Культ. Пераклала з украінскай М. Мартысевіч [раман] / Л. Дэрэш // ARCHE. – 2008. – №4.

 19. Дэрэш, Л. Культ. Заканчэньне. Пераклала з украінскай М. Мартысевіч [раман] / Л. Дэрэш // ARCHE. – 2008. – №6.

 20. Жадан, С. Дэпеш мод [раман] / С. Жадан // ARCHE. – 2006. – №10.

 21. Жадан, С. Мэры Крыстмас, Джызус Крайст! Батлейка / С. Жадан // Прайдзісвет. – 2009. – №3.

 22. Жадан, С. Порна. Дынама-Харкаў. Тэрытарыяльныя воды яе ванны [апавяданні] / С. Жадан // Прайдзісвет. – 2009. – №1.

 23. Жадан, С. Украінскія авіялініі. Лірыка / С. Жадан // ARCHE. – 2001. – №5.

 24. Жадан, С. “Час працуе на нас…”. Вершы / С. Жадан // Прайдзісвет. – 2009. – №1.

 25. Жадан, С. “Демоны чёрного нала…” Стихи. / С. Жадан // Сибирские огни. – 2009. – №10.

 26. Жадан, С. Навстречу горячим ветрам. Перевод с украинского И. Белова / С. Жадан // Новый мир. – 2009. – №11.

 27. Жадан, С. Новые стихи / С. Жадан // Знамя. – 2008. – №9.

 28. Жадан, С. Паспорт моряка. Рассказ. Перевела с украинского А. Бражкина / С. Жадан // Новый мир. – 2009. – №2.

 29. Жадан, С. Рассказы. Перевод: А. Пустогаров / С. Жадан // Новый мир. – 2008. – №4.

 30. Жадан, С. Стихи. Перевод И.Сида / С. Жадан // Дружба народов. – 2009. – №9.

 31. Жиленко, И. Нет времени для печали… Стихи. Перевод: С. Соложонкина / И. Жиленко // Дружба народов. – 2004. – №4.

 32. Забужка, А. Комлекс Ітакі [эсэ] / А. Забужка // ARCHE – 1998. – №1.

 33. Забужка, А. Палявыя дасьледаваньні ўкраінскага сэксу [урывак з рамана] / А. Забужка // ARCHE. – 2001. – №5.

 34. Забужка, А. Палявыя доследы ўкраінскага сэксу. Пераклад А. Астраўцова / А. Забужка // Крыніца. – 2002. – №1-2.

 35. Забужко, А. Разьвітанне зь Імперыяй: Некалькі рысак да аднаго партрэту [эсэ] / А. Забужко // Фрагменты. – 1999. – №1-2.

 36. Забужко, О. Полевые исследования украинского секса. Роман. С украинского. Перевод Ю. Ильиной-Король [отрывки из романа] / О. Забужко // Дружба народов. – 1998. – №3.

 37. Іздрык, Ю. Бэўвульф. Першыя разьдзелы паэмы / Ю. Іздрык // Дзеяслоў. – 2009. – №38.

 38. Іздрык, Ю. Востраў Крк. Аповесць / Ю. Іздрык // Дзеяслоў. – 2009. – №38.

 39. Ірванец, А. Дзень Перамогі [апавяданне] / А. Ірванец // ARCHE. – 2006. – №5.

 40. Ірванец, А. Любі! [лірыка] / А. Ірванец // ARCHE. – 2001. – №5.

 41. Ірванец, А. Роўна. Ровно. Раман / А. Ірванец // Дзеяслоў. – 2007. – №28.

 42. Ірванец, А. Роўна. Ровно. Раман. Заканчэнне / А. Ірванец // Дзеяслоў. – 2007. – №29.

 43. Ірванец, А. Электрычка на Вялікдзень. П’еса на дзьве дзеі / А. Ірванец // Дзеяслоў. – 2003. – №1.

 44. Кананенка, Я. Новыя калготы [апавяданне] / Я. Кананенка // Крыніца. – 2000. – №4-5.

 45. Кастэнка, Л. Гуманітарная аўра нацыі, альбо дэфект галоўнага люстэрка. Пераклаў з украінскай М. Скобла [эсэ] / Л. Кастэнка // Дзеяслоў. – 2004. – №6.

 46. Кастэнка, Л. Мелодыя любові. Вершы. Пераклад з украінскай Н. Мацяш / Л. Кастэнка // Дзеяслоў. – 2005. – №13.

 47. Костенко, Л. Стихи. Перевод В. Богуславской / Л. Костенко // Дружба народов. – 2009. – №9.

 48. Костенко, Л. Чёрный сон веков не сбудется. Стихи. Перевод и вступительная заметка С. Соложенкиной / Л. Костенко // Дружба народов. – 2003. – №2.

 49. Лина Костенко, Наталка Белоцерковец, Юрий Андрухович. Стихи с украинского. Переводы И. Кручика / Л. Костенко, Н. Белоцерковец, Ю. Андрухович // Дружба народов. – 2008. – №7.

 50. Лина Костенко, Александр Ирванец, Игорь Кручик, Александр Тесленко, Наталка Белоцеркивец, Микола Воробьев, Василь Стус. Тур в страну, где хорошо. Стихи / Л. Костенко, А. Ирванец, И. Кручик, А. Тесленко, Н. Белоцеркивец, М. Воробьев, В. Стус // Сибирские огни. – 2009. – №10.

 51. Малярчук, Т. Цветка и её я. Рассказ. Перевела с украинского Е. Мариничева / Т. Малярчук // Новый мир. – 2009. – №6.

 52. Малярчук, Т. Я и моя священная корова. Рассказ. Перевела с украинского Е. Мариничева / Т. Малярчук // Новый мир. – 2008. – №12.

 53. Медвидь, В. Награда. Рассказ. Перевод с укр. И. Сергеевой / В. Медвидь // Дружба народов. – 1989. – №4.

 54. Оксана Забужко, Василь Махно, Галина Глодзь, Сергей Жадан. Где растут слова. Из современной украинской поэзии / О. Забужко, В. Махно, Г. Глодзь, С. Жадан // Новая юность. – 2008. – №4.

 55. Олейник, Б. Перед людьми и честью. Стихи / Б. Олейник // Нёман. – 2004. – №6. – С.3-87.

 56. Паўлычка, Д. Мы ёсць! Вершы / Д. Паўлычка // Дзеяслоў. – 2006. – №25.

 57. Пашковский, Е. Вседенный жезл. Роман-эссе / Е. Пашковский // Сибирские огни. – 2009. – №10.

 58. Прахаська, Т. Увабраць горад [апавяданні] / Т. Прахаська // ARCHE. – 2007. – №7.

 59. Рабчук, М. Гісторыя аднаго кахання [апавяданне] / М. Рабчук // Крыніца. – 2000. – №4-5.

 60. Рымарук, І. Глоссалалії [лірыка] / І. Рымарук // ARCHE. – 2001. – №5.

 61. Рымарук, И. Дева Обида. Стихи. Вступительные заметки С. Буниной и С. Жадана; составитель С. Бунина / И. Рымарук // Дружба народов. – 2009. – №10.

 62. Рымарук, И. Свет в камине. Перевод с украинского Н. Бельченко / И. Рымарук // Дружба народов. – 2009. – №.4.

 63. Рымарук, И., Кручик, И. Нырнуть блесною в реку речи… Стихи. Перевод Н. Бельченко // Дружба народов. – 2005. – №3.

 64. Стус, В. Вершы. Пераклад А. Мінкіна, В. Стралко // Крыніца. – 2001. – №4.

 65. Стус, В. З лагернага сшытку. Запісы. Уступнае слова і переклад з украінскай Ціхана Чарнякевіча // Дзеяслоў. – 2009. – №35.

 66. Стус, В. На этом поле, синем, словно лен. Стихи. С украинского. Перевод А. Купрейченко // Дружба народов. – 2009. – №3.

 67. Тарнаўскі, В. Дрэва жыцця [апавяданне] / В. Тарнаўскі // Крыніца. – 2000. – №4-5.

 68. Федюк, Т. Стихи. Перевод с украинского А. Пустогарова / Т. Федюк // Октябрь. – 2005. – №7.

 69. Яварыўскі, В. Дзень пераможаных [навэла] Пераклад А. Пашкоўскага / В. Яварыўскі // Дзеяслоў. – 2005. – №13.

 70. Яворивский, В. Незалежность в триумфальном шествии. Рассказы / В. Яворивский // Сибирские огни. – 2009. – №10.

 71. Янчук, У. Пятнаццаць хвілін супакою [апавяданне] / У. Янчук // Крыніца. – 2000. – №4-5.


Інтэрнэт-рэсурсы


 1. http://ukrcenter.com/ – Электронная бібліятэка ўкраінскай літаратуры, змяшчае каля 6000 твораў, для зручнасці творы размежаваны паводле жанру і тэматыкі.

 2. http://poetry.uazone.net/ – Паэтыка. Сайт змяшчае самую поўную электронную падборку ўкраінскай паэзіі XVII пачатку XXI стст.

 3. http://magazines.russ.ru/ – Электронная версія часопісаў “Дружба народов”, “Новый мир”, “Новое Литературное Обозрение”, “Новая юность”, “Знамя”, “Сибирские огни”, “Октябрь”.

 4. http://litakcent.com/ – ЛітАкцэнт. Агляд літаратурных навінаў украінскай і замежнай літаратуры, рэцэнзіі, водгукі, творчае забеспячэнне сайта здзяйсняецца на базе цэнтра даследванняў сучаснай літаратуры Нацыянальнага універсітэта “Кіева-Магілянская акадэмія”.

 5. http://bukvoid.com.ua/ – Букваед. Сайт знаёміць з актуальнымі падзеямі ў сферы ўкраінскай літаратуры. Змяшчае інфармацыю пра ўкраінскіх пісьменнікаў і выдавецтвы, літаратурна-мастацкія выставы, прэзентацыі, конкурсы.Прыкладная тэматыка рэфератаў


 1. Літаратурныя аб’яднанні і арганізацыі на Украіне канца 80-х пачатку 90-х гг. 20 ст.

 2. Тэарэтыка-літаратурныя адметнасці паэзіі “кіеўскай” школы.

 3. Украінскі “хімерны” раман, гісторыя і спецыфіка жанру.

 4. Сучасная ўкраінская “жаночая” паэзія.

 5. Адзнакі постмадэрнізму ў паэзіі Ю. Андруховіча.

 6. Паэтычны свет Э. Андрэеўскай.

 7. Асаблівасці паэтычнай манеры І. Андрусяка.

 8. Сімволіка паэзіі М. Вараб’ёва.

 9. Інтымная лірыка Л. Кастэнка.

 10. “Тэксты-метафары” ў паэзіі І. Малковіча.

 11. Карнавальна-правакацыйны пачатак паэзіі А. Ірванца.

 12. Паэтычная творчасць В. Галабародзькі.

 13. Эксперыментальная паэзія В. Небарака.

 14. Жанр санета ў творчасці Д. Паўлычкі.

 15. Медытатыўны пачатак у паэзіі І. Рымарука.

 16. Урбаністычныя матывы ў паэзіі С. Жадана.

 17. Мастацкая дэталь у паэзіі І. Жыленка.

 18. Філасофская аснова лірыкі А. Забужка.

 19. Канцэпцыя “карнавалу” М. Бахціна ў творах Ю. Андруховіча.

 20. Элементы пародыі ў раманах Л. Дэрэша.

 21. Асаблівасці паэтыкі раманаў Г. Пагуцяк.

 22. Асаблівасці кампазыйнай будовы раманаў П. Заграбельнага.

 23. Дакументальная аснова прозы Р. Іванычука.

 24. Асаблівасці паэтыкі раманаў Я. Пашкоўскага.

 25. Інтэртэкстуальная аснова творчасці Ю. Іздрыка.

 26. Драматургічнае майстэрства А. Ірванца.

 27. Традыцыйныя духоўныя каштоўнасці ў паэзіі М. Вінграноўскага.

 28. Іронія як прыем у вершах У. Цыбулькі.

 29. Элементы фантастычнага ў прозе В. Шаўчука.

 30. Сімволіка вершаў Т. Федзюка.

 31. Стылістычныя асаблівасці прозы Т. Малярчук.

 32. Філасафізм паэзіі В. Слапчука.

 33. Постмадэрнісцкія кірункі творчасці А. Бондара.

 34. Міфалагічная аснова вершаў В. Герасім’юка.

 35. Грамадзянскі пафас паэзіі І. Драча.

 36. Экзістэнцыяльная аснова лірыкі В. Стуса.

 37. Метафарызм паэзіі П. Мідзянкі.

 38. Наратыўныя асаблівасці прозы О. Ульяненкі.

 39. Міфапаэтычныя традыцыі ў творчасці І. Калынца.

 40. Мастацкія асаблівасці прозы В. Мядзвідзя.

 41. Жанравыя асаблівасці прозы Ю. Вінічука.

 42. Асаблівасці сюжэтна-кампазіцыйнай будовы раманаў М. Маціос.

 43. Эпатажнасць як прыём у прозе І. Карпы.

 44. Містычная плынь прозы Т. Прахаські.

 45. Асаблівасці эсэістыкі ў сучаснай украінскай літаратуры.

 46. Ю. Андруховіч як эсэіст.

 47. Эсэістыка А. Забужка.

 48. Эсэістыка К. Маскальца.

 49. Украінская літаратурная перыёдыка канца 20 пачатку 21 ст.

 50. Пераклад як форма беларуска-ўкраінскага творчага супрацоўніцтва.


Вучэбнае выданнеПазняк Наталля Міхайлаўна


ЛІТАРАТУРА БЛІЖНЯГА ЗАМЕЖЖА

тЭКСТЫ ЛЕКЦЫЙ

па раздзеле “Сучасная ўкраінская літаратура” для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” і 1-21 05 02 “Руская філалогія”
У аўтарскай рэдакцыі

Падпісана ў друк ____________ Фармат 60х84 1/16. Папера пісчая №1. Гарнітура “Таймс”. Ум. др. ар.______.Ул.- выд. арк. ______. Тыраж 25 экз.


Аддрукавана ва установе адукацыі

“Гомельскі дзяржаўны універсітэт

імя Францыска Скарыны”246019, г. Гомель, вул. Савецкая, 104


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка