Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “ Гомельскі дзяржаўны універсітэт
старонка11/12
Дата канвертавання18.03.2016
Памер1.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ТЭСТ 9АБАГУЛЬНЯЮЧЫ ТЭСТ
ВАРЫЯНТ 1

Заданні А
А 1 Адзначце, у якім парадку трэба размясціць сказы, каб атрымаўся звязны тэкст:

 1. На ім працавітыя насякомыя разводзяць грыбы.

 2. У трапічным лесе часам сустракаюцца працэсіі мурашоў-лістарэзаў, якія нясуць на сябе дадому акуратна настрыжанае лісце.

 3. Вучоныя даўно заўважылі, што на гэтым лісці, як правіла, “едуць” іншыя мурашы, значна меншыя.

 4. Гэта іх асноўны харч.

1) 2, 1, 4, 3;

4) 2, 3, 1, 4;

2) 4, 3, 1, 2;

5) 3, 4, 2, 1.

3) 3, 2, 4, 1;

А 2 Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні:

1) цвёрды грунт;

4 ) жалезны дах;

2) бура пачуццяў;

5) круглы сірата.

3) цяжкі сон;

А 3 Адзначце радкі слоў з няправільна ўжытымі паронімамі:

1) адзінарная кватэра;

4) аптэкарскі кіёск;

2) арэшнікавы зараснік;

5) асабістая справа.

3) бронь танка;

А 4 Адзначце рады, у якіх усе словы з’яўляюцца іншамоўнымі (запазычанымі):

1) вока, волат, поспех;

4) карчма, фермер, восень;

2) фунт, імпарт, школа;

5) свёкар, тэатр, піва.

3) свіння, плуг, апарат;

А 5 Адзначце, у якім з радоў першым напісана ўстарэлае слова, а запазычанаедругім:

1) спінінг, катэр;

4) цырульнік, канцэрт;

2) тарыф, піраміда;

5) гарадавы, асамблея.

3) біфштэкс, вецер;

А 6 Адзначце слова, якое з’яўляецца сінонімам да фразеалагізма БІЦЬ У ХАМУТ:

1) рабаваць коней;

3) рашуча не пагаджацца, упарціцца.

2) празмерна хваліцца нечым;

А 7 Устанавіце адпаведнасць паміж парамі слоў і іх сэнсавай характарыстыкай і адзначце нумар правільнага адказу:

А дыпламат – дыпламант;

1) амонімы;

Б дарожка – сцежка;

2) амаформы;

В дзень – ноч;

3) паронімы;

Г ручка дзіцяці – ручка дзвярэй;

4) антонімы;

Д вусны пераказ – вусны шэпчуць.

5) сінонімы.

1) А2Б4В5Г3Д1;

4) А1Б2В5Г4Д3;

2) А2Б5В1Г4Д3;

5) А3Б5В4Г1Д2.

3) А3Б4В2Г5Д1;

А 8 Адзначце словы, у якіх колькасць літар і гукаў не супадае:

1) кап’ё;

4) жменя;

2) ехаць;

5) дзянёк.

3) паўзці;

А 9 Адзначце словы, у якіх літара Я абазначае два гукі:

1) старая;

4) Янка;

2) алімпіяда;

5) выганяць.

3) мядок;

А 10 Адзначце словы, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем:

1) лісце;

4) зжаць;

2) скінуць;

5) красамоўства.

3) узвышша;

А 11 Адзначце словы, у якіх правільна пастаўлены націск:

1) павéдаміць;

4) цыгáны;

2) зáняць;

5) камбалá.

3) пурпур;

А 12 Адзначце радкі, у якіх усе падкрэсленыя літары абазначаюць націскныя гукі:

1) аб’інелы, грамадзянін;

4) бульбяны, дэфіс;

2) ціхенечка, апрануты;

5) імя, жальба.

3) беларусы, тытунь;


А 13 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара А:

1) гл...таць, р...чны, р...парцёр;

4) сол..., лод...р, ц...гельня;

2) ч...снок, др...васек, ч...ромха;

5) ж...ніцьба, ч...цвер, д...лікатэс.

3) лат...рэя, вод...р, д...лікатны;

А 14 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара О:

1) выс...кагорны, р...значасовы;

4) ч...рнавокі, мн...гавугольны;

2) г...рналыжны, с...кавыціскалка;

5) п...лімер, п...ўкіламетра.

3) ст...тысячны, сл…вазмяненне;

А 15 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара Э:

1) барт…р, пр...зідэнт;

4) фламаст…р, хр...шчэнне;

2) майст...р, Ц...йлон;

5) гард...роб, ч...кавы.

3) п’ед...стал, ц...рымонія;

А 16 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара Я:

1) зн...вага, п...чатка;

4) м...даль, н...добра;

2) п...шчотны, б...тон;

5) Св...тлана, дроб...зь.

3) в...сна, персп...ктыва;

А 17 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара І:

1) су…скальнік, аб…ржавець;

4) за...нтрыгаваць, за…сці;

2) тра...няты, над…шоў;

5) пры...сці, адна…менны.

3) пабо...шча, за…ка;

А 18 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара ў (нескладовае):

1) паўднёва-...сходні, бра…нінг;

4) тры...мф, на ...краіне;

2) пажа...целы, тэрары ...м;

5) Ма...рытанія, ска...тызм.

3) джо...ль, ліноле...м;

А 19 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца апостраф:

1) раўнапраў...е, ман...як;

4) мыш...як, узмор...е;

2) лас...ён, пад...ёмны;

5) пад...езд, з...яднанне.

3) за верф...ю, раз...юшаны;

А 20 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара Ь (мяккі знак):

1) ас...вяціць, грыл…яж;

4) будз...це, кан…як;

2) Мал...ер, шас...цю;

5) дз...ме, Яўціх…еў.

3) хтос...ці, гіл…ятына;


А 21 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх дапушчаны памылкі:

1) юнат, птаства;

4) добрушскі, Ефрасіння;

2) бястрашны, аванпосны;

5) расстраляць, меца.

3) фашыстскі, манна;

А 22 Адзначце рады слоў з падваеннем зычных:

1) коннік, Аўдоцця;

4) насценны, аддаць;

2) узлессе, замежжа;

5) каменне, рассыпаць.

3) аддзяліць, бяззбройны;

А 23 Адзначце рады, ва ўсіх словах якіх пішацца літара В:

1) на...одшыбе, ...озера;

4) за...улак, На...уменка;

2) ...аконны, …(О, о)рша;

5) ...угор, ...(О, о)льга.

3) па...учок, ...улада;

А 24 Адзначце словы, якія маюць прыстаўкі:

1) ажына;

4) акула;

2) акідаць;

5) ажыць.

3) акварыум;

А 25 Нулявы канчатак маюць словы:

1) добра;

4) сынаў;

2) дошка;

5) санаторый.

3) зацікаўлены;

А 26 Адзначце словы, якія маюць формаўтваральныя афіксы:

1) садовы;

4) маляваць;

2) устаньце;

5) несучы.

3) прыдарожны;

А 27 Адзначце словы з аднолькавай марфемнай будовай:

1) подбегам;

4) ускочыць;

2) тройка;

5) абараняцца.

3) дубовы;

А 28 Адзначце словы, якія ўтвораны аднолькавым спосабам:

1) завоблачны;

4) безгалосы;

2) тагачасны;

5) непарыўнасць.

3) даверху;

А 29 Адзначце неадушаўлёныя назоўнікі:

1) моладзь;

4) натоўп;

2) нябожчык;

5) Марс (планета).

3) валет;
А 30 Адзначце канкрэтныя назоўнікі:

1) цяжар;

4) гонар;

2) мяцеліца;

5) навальніца.

3) смеласць;

А 31 Адзначце назоўнікі, якія не маюць формы множнага ліку:

1) каменне;

4) зямля;

2) клён;

5) золата.

3) ціш;

А 32 Адзначце назоўнікі агульнага роду:

1) дырыжор;

4) выкладчык;

2) задавака;

5) манюка.

3) заіка;

А 33 Адзначце, лік якіх назоўнікаў не супадае ў беларускай і рускай мовах:

1) грудзі;

4) каноплі;

2) бацька;

5) суткі.

3) арэлі;

А 34 Адзначце да якіх назоўнікаў правільна дапасаваны прыметнікі:

1) прыгожая подпіс;

4) злая сабака;

2) залаты медаль;

5) вялікая гусь.

3) цёплае Сочы;

А 35 Адзначце назоўнікі І скланення:

1) краіна;

4) дзядуля;

2) выскачка прыйшоў;

5) возера.

3) хваля;

А 36 Адзначце назоўнікі ІІ скланення:

1) семя;

4) паліто;

2) горад;

5) дзяжурны.

3) поле;

А 37 Адзначце назоўнікі ІІІ скланення:

1) плюшч;

4) радасць;

2) рукапіс;

5) шынель.

3) верф;

А 38 Адзначце рознаскланяльныя назоўнікі:

1) імя;

4) полымя;

2) качаня;

5) племя.

3) старшыня;

А 39 Адзначце назоўнікі, якія ў родным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак -А:

1) кампрэс;

4) спартсмен;

2) крос;

5) твар.

3) табар;

А 40 Адзначце назоўнікі, якія ў родным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак -У:

1) дах;

4) экскаватар;

2) рэцэпт;

5) агняцвет.

3) гукапіс;

А 41 Адзначце словазлучэнні з граматычнымі памылкамі:

1) з няўмекай Антонам;

4) сумчатае кенгуру;

2) крывавая мазоль;

5) раённы ЗАГС.

3) двухмеснае купэ;

А 42 Адзначце словазлучэнні з якаснымі прыметнікамі:

1) жанаты чалавек;

4) залаты характар;

2) разумнае дзіця;

5) буслава гняздо.

3) студэнцкі інтэрнат;

А 43 Адзначце словазлучэнні з адноснымі прыметнікамі:

1) воўчы след;

4) жалезны характар;

2) сонечная ўсмешка;

5) карысныя рэчы.

3) пяцітонны самазвал;

А 44 Адзначце словазлучэнні з прыналежнымі прыметнікамі:

1) Кацін сшытак;

4) леснікова пасада;

2) нутрыевае футра;

5) салаўіная песня.

3) беларускі пераклад;

А 45 Адзначце прыметнікі, якія не ўтвараюць ступеней параўнання:

1) малады;

4) буланы;

2) каляровы;

5) васільковы.

3) малы;

А 46 Адзначце прыметнікі, якія пішуцца праз злучок:

1) будаўніча(мантажны);

4) агніста(чырвоны);

2) трох(зменны);

5) мала(спрыяльны).

3) вода(напорны);

А 47 Адзначце прыметнікі, якія пішуцца разам:

1) сацыял(шавінісцкі);

4) контр(адміральскі);

2) усе(баковы);

5) напаў(разбураны).

3) рыба(гандлёвы);

А 48 Адзначце адносныя займеннікі:

1) чый;

4) каторы;

2) ніякі;

5) уся.

3) некалькі;

А 49 Адзначце лічэбнікі, пры скланенні якіх дапушчаны памылкі:

1) трымястамі кнігамі;

4) сямісот чалавек;

2) у дзвюх тысячах восьмым годзе;

5) з абедзюма хлапчукамі;

3) у паўтара літрах;

А 50 Адзначце дзеясловы ІІ спражэння:

1) піць;

4) сядзець;

2) разрэзаць;

5) плесці.

3) запрэгчы;

А 51 Адзначце словазлучэнні з пераходнымі дзеясловамі:

1) глядзець кіно;

4) завалодаць сэрцам;

2) працаваць на заводзе;

5) выпіць квасу.

3) жаць жыта;

А 52 Адзначце сказы з дзеясловамі незалежнага стану:

1) Вучань прачытаў кнігу;

4) Лясы высякалі, выпальвалі;

2) Пісьмы разносяцца паштальёнам;

5) Сінеецца бор.

3) Лісце гналася ветрыкам;

А 53 Адзначце дзеясловы, якія не ўтвараюць трывальнай пары:

1) стаяць;

4) важнічаць;

2) бяліць;

5) разысціся.

3) перашэптвацца;

А 54 Адзначце словазлучэнні з дзеепрыметнікамі:

1) чытаючы твор;

4) пясчаны курган;

2) парэзаны хлеб;

5) нержавеючая сталь.

3) праштудзіраванае правіла;

А 55 Адзначце словазлучэнні з няправільна ўжытымі дзеепрыметнікамі:

1) растаяўшы снег;

4) дагледжаны сад;

2) бастуючы рабочы;

5) прыціхлая зямля.

3) расколаннае палена;
А 56 Адзначце словазлучэнні з дзеепрыслоўямі:

1) сустрэўшыся вечарам;

4) пазіраючы на хлопца;

2) бягучыя справы;

5) носячы ваду.

3) неасветленая вуліца;

А57 Адзначце прыслоўі, якія пішуцца праз злучок:

1) па(мойму);

4) калі(нікалі);

2) на(перакор);

5) па(дзіцячы).

3) (з)размаху;

А 58 Адзначце прыслоўі, якія пішуцца разам:

1) (да)смаку;

4) што(тыдзень);

2) (паў)сядзённа;

5) раз(пораз).

3) (у)адзіночку;

А 59 Адзначце словазлучэнні з правільна ўжытымі прыназоўнікамі:

1) смяяцца над сястрой;

4) пайсці ў суніцы;

2) хварэць на сухоты;

5) клапаціцца пра маці.

3) больш за сотню чалавек;

А 60 Адзначце сінтаксічныя канструкцыі, у якіх НЕ-(НЯ-) са словамі пішуцца разам:

 1. (не)ахайны, (не)дзе, (не)даядаць, (ня)зробленае заданне;

 2. (не)сустрэць, (ня)шчыра, (не)хта, (не)трэба;

 3. (не)праздольнасць, (не)цікава, (ня)ўклюда, (не)далёт;

 4. (не)людзімы, (не)зроблена, (не)шкада, (не)мінуча;

 5. (не)ўпапад, (не)ўжываючы, (не)надта, (не)як.


А 61 Адзначце сказы, у якіх НЕ(НЯ) пішацца асобна:

 1. Як сцягі, вынімаюць кашулі – напамінкі (не/ня)сцерпных страт.

 2. Сакавітыя пожні мурожныя (не/ня)заменіш нічым і нідзе.

 3. Шлях да цябе – аблогай (не/ня)ходжанай.

 4. Мяняецца толькі адзенне – (не/ня)мяняецца сутнасць мая.

 5. Калі паразважаеш, (не/ня)цяжка дазнацца, бо сведчаць на ўсю (не/ня)абсяжную шыр, што продкі любілі спакойную працу, – Шклоў, Клецк, Мір.


А 62 Адзначце сказы, у якіх часціца НІ надае выказванню сцвярджальнае значэнне:

 1. Куды ні глянь – людзі, людзі…

 2. Трэція суткі яна не спала ні часіны і ўсё ішла.

 3. Ён прачнуўся ні свет ні зара.

 4. Ні з месца!

 5. Людзі вартыя шчасця, дзе б яны ні жылі.

А 63 Адзначце пропускі, дзе пішацца НІ:

Калі б і ў якім настроі н1…ішоў, залюбуешся, н2… можаш, каб н3… залюбавацца, спынішся, н4… ў сілах адвесці вачэй, зачараваны н5… бывалай прыгажосцю.


А 64 Адзначце сінтаксічныя канструкцыі, якія не з’яўляюцца словазлучэннямі:

1) хлопцы і дзяўчаты;

4) адпачнуць на поўдні;

2) вакол хаты;

5) буду ад’язджаць.

3) дзякаваць сябру;

А 65 Адзначце сказы з састаўнымі іменнымі выказнікамі:

1) Васілю стала добра, хораша.

2) Лось – вялікі майстар прабірацца па балоце.

3) Лілася, лілася песня і гэта было падобна на дзіва.

4) Раніца выдалася ў той дзень на дзіва сонечная, ласкавая.

5) Хата затраслася ад смеху.


А 67 Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы з’яўляюцца азначэннямі:

 1. Начальнік выдаў загад – працаваць усім без выключэння.

 2. Паплылі Дняпровы хвалі ажно ў сіне мора.

 3. Падводчыкам быў пажылы селянін гадоў пад шэсцьдзесят.

 4. Цяплом агорнутае поле цвіце, красуецца, шуміць.

 5. Дзень ішоў пагодны.


А 68 Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя акалічнасці адасабляюцца:

 1. Стараючыся не рабіць многа шуму ў гэты ранні час імшыстай сцежкай паміж балотам і лесам ішло многа людзей расцягнуўшыяся доўгім ланцугом.

 2. Па праходзе не спяшаючы ідзе Купала і хаваецца за дзвярыма.

 3. Уздымаючы горы ўсё больш і больш затулялі неба, здавалася, падпіралі яго.

 4. Дамоў я ішоў падскокваючы.

 5. Чэсь апусціў галаву ў знак свае віны і стаяў панурыўшыся.


А 69 Адзначце сказы, у якіх набраныя курсівам словы (словазлучэнні, сказы) трэба выдзеліць коскамі:

 1. Зямля вільготная і мяккая дыхала на поўныя грудзі.

 2. Ты ж каханне маё стань пакутным агнём, стань вялікім акіянам без дна.

 3. Трэба быць аптымістам і жыць не апускаючы рук.

 4. Дрэвы у(ў) прыватнасці вольхі і асіны зімой вельмі крохкія.

 5. Поўдзень або Палессе дарэмна лічыць адной суцэльнай нізінай.

А 70 Адзначце сказы, у якіх коска перад параўнальнымі злучнікамі ставіцца:

 1. Ён адчуў, як шурпаты быццам тарка язык звера лізнуў яго шыю.

 2. Восень адышла, а зіма не бралася як след.

 3. На гарызонце віднеецца не што іншае як старажытны Нясвіжскі замак.

 4. Хворая як хворая. Такіх ён бачыў сотні.

 5. Пасля канцэрта ён спаў як пшаніцу прадаўшы.


А 71 Адзначце тып сказа па структуры:

Зачыняйце шчыльна хату, каб не дзьмулі халады, на акно пляціце мату, каб не клаў мароз сляды.1) просты;

2) складаназлучаны;

3) складаназалежны;

4) складаны бяззлучнікавы;

5) складаны з рознымі відамі сувязі.


А 72 Адзначце сказы, у якіх на месцы ўсіх пропускаў ставяцца коскі:

  1. Нягледзячы на шматлікія перашкоды__Максім Іванавіч Гарэцкі працаваў___не пакладаючы рук.

  2. Праз заснежаныя лапкі ён добра бачыў лісіцу__асветленую сонцам__зграбную__прывабную ў сваім рыжым уборы__далікатную і прыгожую.

  3. Хмурынкі белыя ў сіняве __нібыта гусі-лебедзі__плывуць.

  4. Ігнась вярнуўся дадому праз два тыдні__схуднелы__абарваны.

  5. Глушэц пачынае такаваць на досвітку__калі вакол цёмна __ і лес яшчэ не абудзіўся.


А 73 Адзначце сказы, у якіх на месцы пропускаў ставяцца працяжнікі:

 1. Чалавек па натуры сваёй __шукальнік.

 2. Квадрат __ёсць роўнастаронні прамавугольнік.

 3. Зямля на Случчыне__багатая, урадлівая.

 4. Сэрца __не камень.

 5. Песня __ гэта крыніца, яна будзе сачыцца, покуль сэрца жыве.


А 74 Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць двукроп’е:

 1. На шыбе ўсё __снапкі ржаныя, чароты хвацкія, буйныя, і розных красак траў нямала.

 2. Адчуванне дакладнасці слова, уменне карыстацца ім, культура мовы і пісьменнасць__усё залежыць ад таго, як загучала слова, пачутае ў маленстве.

 3. То не снег __то чаромха цвіце.

 4. Буду стаяць на сваім___паэзія – гэта ўздым, паэзія – гэта падзенне, малітва і ачышчэнне, неба твайго непазбежнасць.

 5. Адразу ж я заўважыў__вецер пачаў дзьмуць нам у бок, потым і зусім у твар.


А 75 Адзначце сказы, у якіх знакі прыпынку пастаўлены правільна:

 1. У гэту журботную восень, здаецца, зямля ўся галосіць, і вецер праклёны разносіць, і пушча трывожна гудзе.

 2. Да спаткання ж, рэчка, да другога лета, дарагія пушчы, нівы і лугі.

 3. Хутка, праз дзень ці праз тыдзень, восень дажджлівая прыйдзе яблыкі ў садзе атрэсці.

 4. Цудоўны бор, сасна ў сасну, абступіў невялікую паляну.

 5. Жывой паэзіі крыніца напоіць смагу маладых і будзе, светлая бруіцца праз незлічоныя гады.


А 76 Адзначце сказы, у якіх трэба паставіць тры коскі:

 1. І шугнуў дождж налётам смелым павіс абрусам густа-белым над гэтым лугам над палямі і льецца коса ручаямі бы невад цягнецца грымотны і б’юцца кроплі ў пыл вільготны

 2. Я глядзеў у неба і бачыў як у вышыні над лесам адзінока кружыў коршак і толькі яго тонкі адрывісты крык даносіўся да зямлі і абуджаў гэты лясны спакой.

 3. Калі апускаецца над ракой глухая палеская ноч і тады заціхае Пінск маўклівымі робяцца вуліцы і завулкі і рэдкія крокі прахожых рэхам аддаюцца ў каменных сценах.

 4. Гэта была яшчэ раніца ранняя раніца калі толькі пачынала брацца на дзень калі яшчэ сонца недзе далёка за лясамі.

5) Нарэшце дзённыя і начныя турботы змарылі хлопцаў і яны заснулі так моцна што мусціць цяпер іх не разбудзіў бы ні гром ні мароз.

А 77 Азначце віды сувязі ў складаным сказе:

А хлопец гаварыў, і голас яго зрываўся на дзіцячы ўскрык, у якім чулася нечалавечая крыўда, крывавы боль растаптаных мар, спадзяванняў… 1. злучальная;

 2. бяззлучнікавая;

 3. злучальная і падпарадкавальная;

 4. бяззлучнікавая і падпарадкавальная;

 5. бяззлучнікавая і злучальная.


А 78 Адзначце, колькі і якіх знакаў прыпынку павінна быць у сказе:

А ліст-хітрэц выжыга хуткі па снезе цягне шнур раўнюткі слядок з слядочкам супадае бы лапка тут адна ступае.1) 2 коскі, 1 працяжнік;

4) 2 коскі, 1 двукроп’е;

2) 3 коскі, 1 працяжнік;

5) 2 коскі, 2 працяжніка.

3) 3 коскі, 1 двукроп’е;

А 79 Адзначце, якая схема адпавядае пастаноўцы знакаў прыпынку ў дадзеным сказе з простай мовай:

Генерал выйшаў у завіруху і крыкнуў (П, п)а конях хоць усе былі іменна на конях.1) А: “П”, – а.

4) А – “П!” – а.

2) А: “П!” – а.

5) А – “П…” – а.

3) А: “П!” – А.

А 80 Адзначце правільныя сцвярджэнні:

 1. прыналежныя прыметнікі абазначаюць прыналежнасць прадмета асобе ці іншай жывой істоце;

 2. паводле паходжання прыназоўнікі падзяляюцца на вытворныя і невытворныя;

 3. словазлучэнне – гэта аб’яднанне двух слоў;

 4. выклічнікі ў адрозненне ад паўназначных слоў не маюць лексічнага значэння.

 5. састаўны дзеяслоўны выказнік складаецца з асабовай формы дапаможнага дзеяслова-звязкі і інфінітыва дзеяслова.


Заданні В

Пытанні


Адказы
Як называе(ю)цца:
В 1

асноўная мінімальная адзінка мовы, якая называе прадметы і з’явы і служыць для зносін паміж людзьмі;
В 2

разнавіднасць амонімаў – словы, якія маюць аднолькавае напісанне, але рознае гучанне і значэнне;
В 3

сінонімы, якія збліжаюцца сэнсава толькі ў пэўным кантэксце;
В 4

словы і выразы, запазычаныя з нямецкай мовы;
В 5

народны выраз, які мае выразнае іншасказальнае значэнне, не з’яўляецца закончаным суджэннем і не мае павучальнага зместу;
В 6

назоўнікі, якія абазначаюць розныя адцягненыя паняцці, пачуцці, працэссы, дзеянні, уласцівасці, якасці.Вызначце:
В 7

разрад займеннікаў па значэнні: ніхто, нішто, ніякі, нічый;
В 8

разрад прыслоўяў па значэнні: высока, далёка, зверху, сюды, дома;
В 9

разрад часціц па значэнні: што за, ну і, вось дык, ажно, такі;
В 10

тып словазлучэння ў залежнасці ад спосабу выражэння галоўнага слова: мурожная трава;
В 11

тып аднасастаўнага сказа: У гэты вечар сцямнела раней, чым звычайна.Запішыце:
В 12

назоўнік неба ў назоўным склоне множнага ліку;
В 13

назоўнік верф у творным склоне адзіночнага ліку;
В 14

назоўнік герой у месным склоне адзіночнага ліку.Замяніце сінтаксічную канструкцыю адным іншамоўным словам:
В 15

пункт найвышэйшага напружання, пад’ёму, развіцця чаго-небудзь;
В 16

непрымірымыя супярэчнасці;
В 17

усе словы, якія ўваходзяць у склад якой-небудзь мовы.Перакладзіце рускія словы на беларускую мову:
В 18

макароны;
В 19

уксус;
В 20

охрана.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка