Міністэрства Адукацыі Рэспублікі Беларусь уа “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны” Тэматыка практычных заняткаў
Дата канвертавання15.03.2016
Памер66.32 Kb.
Міністэрства Адукацыі Рэспублікі Беларусь

УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны”

Тэматыка практычных заняткаў

па дысцыплінеГ І С Т О Р Ы Я К У Л Ь Т У Р Ы Б Е Л А Р У С І

Для студэнтаў 3 курса спецыяльнасці 1-23 01 12-01 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (гісторыя і музеалогія)»

(1 семестр)

Гомель

2012-2013 вучэбны год

Тэма 1. Полацкая школа дойлідства 10-13 ст.


 1. Асаблівасці полацкай архітэктурнай школы ў 10-13 ст.

 2. Полацкі Сафійскі сабор.

 3. Спаса-Прэабражэнскі сабор ў Полацку.

 4. Пятніцкая царква Барысаглебскага манастыра.

Літаратура:

 1. Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.1. IX – XIV стст./А.І.Лакотка [і інш.] Навук. рэд. А.І. Лакотка – Мн.: Бел.навука, 2005. – с.392.

 2. Лазука, Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва. У 2 т. Т.1. Першабытны лад – XVІІ ст./ Б.А.Лазука. – Мн.: Беларусь, 2007. – с.252.

 3. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т.1: Ад старажытных часоў да другой паловы XVІ ст./ Рэд.кал.: С.В.Марцэлеў (гал.рэд.) і інш. – Мн.: Навука і тэхніка, 1987 – с. 304.

 4. Мураваная царкоўная архітэктура/Беларусы: У 8 т. Т.2.Дойлідства/ А.І.Лакотка; Інст-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэдкал.: В.К.Бандарчык, М.Ф.Піліпенка, А.І.Лакотка: Мн.: Тэхналогія, 1997 – с.391.

 5. Кулагін А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыкл. даведнік/ Маст. І.І.Бокі – Мн.: БелЭн, 2001. – с.328.

 6. Архітэктура Беларусі: Энцыкл.даведнік/ Бел. Энцыкл.; Рэдкал.: А.А.Воінаў і інш. – Мн.: БелЭн, 1993 – с.620.


Тэма 2. Гродзенская архітэктурная школа 10-13 ст.

 1. Асаблівасці гродзенскай архітэктурнай школы ў 10-13 ст.

 2. Царква Барыса і Глеба 12 ст. ў Гродна.

 3. Ніжняя царква ў Гродна.

Літаратура:

 1. Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.1. IX – XIV стст./А.І.Лакотка [і інш.] Навук. рэд. А.І. Лакотка – Мн.: Бел.навука, 2005. – с.392.

 2. Лазука, Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва. У 2 т. Т.1. Першабытны лад – XVІІ ст./ Б.А.Лазука. – Мн.: Беларусь, 2007. – с.252.

 3. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т.1: Ад старажытных часоў да другой паловы XVІ ст./ Рэд.кал.: С.В.Марцэлеў (гал.рэд.) і інш. – Мн.: Навука і тэхніка, 1987 – с. 304.

 4. Мураваная царкоўная архітэктура/Беларусы: У 8 т. Т.2.Дойлідства/ А.І.Лакотка; Інст-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэдкал.: В.К.Бандарчык, М.Ф.Піліпенка, А.І.Лакотка: Мн.: Тэхналогія, 1997 – с.391.

 5. Кулагін А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыкл. даведнік/ Маст. І.І.Бокі – Мн.: БелЭн, 2001. – с.328.

 6. Архітэктура Беларусі: Энцыкл.даведнік/ Бел. Энцыкл.; Рэдкал.: А.А.Воінаў і інш. – Мн.: БелЭн, 1993 – с.620.Тэма №3: Помнікі эпіграфікі 10-13 ст.


 1. Помнікі эпіграфікі і пісьменства 10-13 ст.

 2. Пячатка Ізяслава.

 3. Графіці.

 4. Барысавы камяні.

Літаратура 1. Хабургаев, Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры. – М.: МГУ., 1994

 2. Уханова, Е.В. У истоков славянской письменности. – М.: Муравей, 1998 – с. 240

 3. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М., Издательство АН СССР, 1963, 179 с.

 4. Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI—XIV веков. — М., 1964

 5. Янин В.Л. Актовые печати древней Руси X-XV вв., т. 1. Печати Х-начала XIII в. М., 1970

 6. Стависский В.И., Бобровский Т.А. Клейма на голосниках XI-XII вв. // СА 1986, № 3

 7. Чудинов В.А. Загадки славянской письменности. М., 2002, “Вече”, 528 с.

 8. Алексеев Л. В. Археология и краеведение Беларуси. XVI в.- 30-е гг. XX в. Минск, 1996. С. 97-134.

 9. Медынцева А. А. Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора XI-XIV века. М., 1978.

 10. Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI-XV вв. – Спб., Изд-во Спб ун-та, 1992

 11. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 12. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. рэд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

 13. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: Экаперспектыва,1996. – 453 с.


Тэма№4: Пісьменнасць усходніх славян 10-13 ст.
1. Пісьменнасць ўсходніх славян 10-13 ст. Алфавіт.

2. Тэхніка пісьма і прыналежнасці для пісьма.

3. Скрыпторыі і бібліятэкі.

4. Берасцяныя граматы – помнікі пісьма ўсходніх славян.


Літаратура:

 1. Сказания о начале славянской письменности.– М.: «Наука», 1981.

 2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуке.– 2-е изд., испр. и доп.– М.: «Наука», 1988.

 3. Верещагин Е.М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка: Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников.– М.: «Мартис», 1997.

 4. Уханова У.В. У истоков славянской письменности.– М.: «Муравей», 1998.

 5. Флоря Б.Н., Турилов А.А., Иванов С.А. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия.– Спб.: «Алетейя», 2000.

 6. Муравьев А.В., Сахаров А.М.Очерки истории русской культуры IX-XVII вв.- М.: «Просвещение», 1984

 7. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 2002.

 8. Гриневич Г.С. Праславянская письменность. Результаты дешифровки. М., 1993.

 9. Папина А.Ф. Происхождение славянской письменности. М., 2004.

 10. Ремнева М.Л. Старославянский язык. М., 2004.

 11. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988.
Тэма №5: Помнікі літаратуры 10-13 ст.


 1. Перакладная літаратура 10-13 ст.

 2. Кананічныя творы, патрыстыка, агіяграфія, пацерык.

 3. Жыціе Ефрасініі Полацкай.

 4. Тураўскае і Аршанскае евангіліе.

Літаратура:  1. В.В.Кусков. "История древнерусской литературы". Издание шестое,исправленное и дополненное. - М.: Высшая школа, 1998

  2. Кніга жыцій і хаджэнняў // Уклад. А. А. Мельнікаў. — Мн., 1994. — С. 25—41.

  3. Мельнікаў, А. Помнік беларускай агіяграфіі // Спадчына. — 1989. — № 1.

  4. Аповесць жыція і смерці святой Еўфрасінні Полацкай // Спадчына. — 1989. — № 1.

  5. Прохоров Г. М. Сказание об Индийском царстве //Литература Древней Руси: Биобиблиографический словарь / Под ред. О. В. Творогова. М., 1996.

  6. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков Эпохи и стили. Л., 1973, с. 15-23.

  7. Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 2: XI–XII века. – 555 с. http://lib.pushkinskijdom.ru/


Тэма№6:Помнікі літаратуры 10-13 ст.


 1. Аратарская проза 10-13 ст.

 2. Творы Кірылы Тураўскага.

 3. Слова пра паход Ігара.

 4. Жыціе трох віленскіх пакутнікаў.

Літаратура: 1. Мельнікаў А. Кірыл, епискап Тураўскі. – Мн., 1997.

 2. Конан У.М. Кірыла Тураўскі // Мысліцелі і асветнікі Беларуси. Х – ХІХ стагаддзі: Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1995. – С. 23–29 .

 3. Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі. Жыццё, спадчына, светапогляд. 2-е выд., Мн., 2000. (Издание Института литературы им. Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси). - Эл. версия: О.Лицкевич, 2002.

 4. Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — 2-е изд. — Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1985. — 352 с.

 5. Слово о полку Игореве / Вступит. статья и подготовка древнерус. текста Д. Лихачева; Сост. и коммент. Л. Дмитриева. — М.: Худож. лит., 1985. — 222 с. (Классики и современники. Поэтическая библиотека)

 6. Кніга жыцій і хаджэнняў // Уклад. А. А. Мельнікаў. — Мн., 1994. — С. 25—41.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка