Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дзяржаўны універсітэт юрыдычны факультэт
Дата канвертавання01.05.2016
Памер40.15 Kb.
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

ЖЫЛІНСКІ


Пётр Андрэевіч

ДЗЯРЖАЎНЫ ЛАД ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

Ў XV – XVI СТСТ.
Дыпломная работа

Навуковы кіраўнік:

доктар юрыдычных навук, прафесар Т. І. Доўнар

Дапушчана да абароны

« » 2014 г.

Загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт С. А. Калінін
Мінск, 2014

РЕФЕРАТ

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы (включает 71 позицию). Общий объем работы составляет 65 страниц.

Ключевые слова: ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ, РАДА, СОЙМ, ШЛЯХЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ, ОРГАНЫ ВЛАСТИ, МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО, ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО, СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ.

Актуальность темы дипломной работы определяется тем, что становление Республики Беларусь как суверенного независимого государства потребовала от белорусской историко-правовой науки объективного изучения процессов формирования и развития белорусской государственности и права на разных исторических этапах.

Целью работы является исследование государственного строя Великого Княжества Литовского в XV – XVI вв.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере государственного права Великого Княжества Литовского. Предмет исследования – документально-правовая основа государственного строя Великого Княжества Литовского в XV - XVI вв.

В ходе исследования были использованы общенаучные методы, сравнительно-правовой метод, метод системного анализа, специально-исторические методы.

В данной работе исследуется государственный строй Великого Княжества Литовского, основные органы государственной власти. Анализируется эволюция формы правления и государственного устройства, освещаются особенности и характерные черты политической системы, государственного строя и права Великого княжества Литовского.

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что институты государственной власти Великого Княжества Литовского имели глубокую историю и местное происхождение, развивались вместе с развитием феодального права. В XV – XVI вв. Великое Княжество Литовское прошло эволюцию от вотчинной феодальной монархии в виде федеративного союза удельных княжеств с большой ролью великого князя в системе государственной власти до централизованной сословно-представительной монархии в составе Речи Посполитой, где власть монарха была ограничена сословно-представительными органами (радой, соймом) и существовали развитые институты местного управления и самоуправления.

SUMMARY

Diploma thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of sources and literature (including 71 items). The total volume of work is 65 pages.

Keywords: GRAND DUCHY OF LITHUANIA, POLITICS, RADA, SOJM, SZLACHTA DEMOCRACY, GOVERNMENT BODIES, MAGDEBURG RIGHTS, CITY SELF-GOVERNANCE, FEUDAL LAW, CLASS-REPRSENTATIVE MONARCHY.

The urgency of the diploma thesis is related to the fact that the formation of modern Belarus as a sovereign independent state demanded that the Belarusian historical science should objectively study the formation and development of Belarusian statehood and law during all historic phases.

The aim of the diploma thesis is research of the politics of the Grand Duchy of Lithuania in 15-17th centuries.

The object of research is public relations in the sphere of state law in the Grand Duchy of Lithuania. Subject of research is documentary and legal basis of the politics of the Grand Duchy of Lithuania in 15-17th centuries.

The study used general scientific, legal-comparative methods, system analysis, and special historical methods.

This thesis studies the politics of the Grand Duchy of Lithuania, main governmental bodies. It analyzes the evolution of governance forms and state system, covers the features and peculiarities of the political and legal system of the Grand Duchy of Lithuania.

Based on the results of the study we can come to the following conclusion: the governing bodies of the Grand Duchy of Lithuania had deep historic background and local origin and were transforming along with the feudal law development. In 15-16th centuries the Grand Duchy of Lithuania went through transition from the patrimonial feudal monarchy in the form of a federated union of separate duchies with a powerful role of the great duke to the centralized class-representative monarchy within the Polish–Lithuanian Commonwealth, where the sovereign’s power was limited by class-representative bodies (“rada”, “sojm”) and well-developed institutions of the local government and self-governance existed.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры (уключае 71 пазіцыю ) . Агульны аб’ём працы складае 65 старонак.

Ключавыя словы: ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ, ДЗЯРЖАЎНЫ ЛАД, РАДА, СОЙМ, ШЛЯХЕЦКАЯ ДЭМАКРАТЫЯ, ОРГАНЫ ЎЛАДЫ, МАГДЭБУРГСКАЕ ПРАВА, ГАРАДСКОЕ САМАКІРАВАННЕ, ФЕАДАЛЬНАЕ ПРАВА, САСЛОЎНА-ПРАДСТАЎНІЧАЯ МАНАРХІЯ.

Актуальнасць тэмы дыпломнай работы вызначаецца тым, што станаўленне Рэспублікі Беларусь як суверэннай незалежнай дзяржавы запатрабавала ад беларускай гісторыка-праваой навукі аб'ектыўнага вывучэння працэсаў фарміравання і развіцця беларускай дзяржаўнасці і права на розных гістарычных этапах.

Мэтай работы з'яўляецца даследаванне дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага ў XV - XVI стст.

Аб’ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны ў сферы дзяржаўнага права Вялікага Княства Літоўскага. Прадмет даследавання – дакументальна-прававая аснова дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага ў XV - XVI стст.

У ходзе даследавання былі выкарыстаны агульнанавуковыя метады, параўнальна-прававы метад, метад сістэмнага аналізу, спецыяльна- гістарычныя метады.

У дадзенай рабоце даследуецца дзяржаўны лад Вялікага Княства Літоўскага, асноўныя органы дзяржаўнай улады. Аналізуецца эвалюцыя формы праўлення і дзяржаўнага ладу, асвятляюцца асаблівасці і характэрныя рысы палітычнай сістэмы, дзяржаўнага ладу і права Вялікага Княства Літоўскага.На падставе праведенай работы можна зарбіць выснову, што інстытуты дзяржаўнай улады Вялікага Княства Літоўскага мелі глыбокую гісторыю і мясцовае паходжанне, развіваліся разам з развіццём феадальнага права. У XV – XVI стст. Вялікае Княства Літоўскае прайшло эвалюцыю ад вотчыннай феадальнай манархіі ў выглядзе федэратыўнага саюза удзельных княстваў са значнай роляй вялікага князя ў сістэме дзяржаўнай улады да цэнтралізаванай саслоўна-прадстаўнічай манархіі ў складзе Рэчы Паспалітай, дзе ўлада манарха была абмежаваная саслоўна-прадстаўнічымі органамі (радай, соймам) і існавалі развітыя інстытуты мясцовага кіравання і самакіравання.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка