Міністэрства адукацыі рэмпублікі беларусь уа “гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны” Кафедра гісторы Беларусі
Дата канвертавання17.03.2016
Памер86.58 Kb.
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭМПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УА “ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ім.Ф.СКАРЫНЫ”

Кафедра гісторы Беларусі

Тэматыка практычных заняткаў па дысцыпліне
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”
Для 1 курса (2 семестр) спецыяльнасць “Гісторыя. Англійская мова”

Выкладчык: асістэнт, Сідорэнка В.М.

Гомель, 2012-13 навуч.год.
Тэма 1: Унутрыпалітьтчнае становішча ў другой палове XIII - XV ст.

 1. Палітыка вялікіх князёў Віценя, Гедыміна, Альгерда.

 2. Дынастычная барацьба ў 70—90-я гады XIV ст.

 3. Крэўская унія. Гарадзельскі прывілей 1413 г.

 4. Абмежаванне вялікакняжацкай улады ў другой палове XV ст.

Літаратура:


 1. Вішнеўскі, А. Ф. Псторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо. - Мінск, 2003.

 2. Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времён до 1917 г. -Минск, 1977.

 3. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. Т.1.- Мінск, 2005; 2006.

 4. Ермаловіч, М. I. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М. I. Ермаловіч. - Мінск, 2003.

 5. Краўцэвіч, А. К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага / А. К. Краўцэвіч. -Мінск, 1998.

 6. Юхо, Я. А. Псторыя дзяржавы і права Беларусі: у 2 ч. / Я. А. Юхо. -Мінск, 2000; 2003.

 7. Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII - першая палова XVII ст.) / П. Ф. Дзітрачкоў. - Магілёў, 2003.

 8. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / пад рэд. М. П. Касцюка. - Мінск, 1994-1995.

 9. Ширяев, Е. Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Чёрная и Литва в картах / Е. Е.Ширяев. - Минск, 1991.

 10. Бардах, Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага княства Літоўскага /Ю. Бардах. - Мінск, 2002.

 11. Вялікі гістарычны атлас Беларусі (у 3-х тамах). Том 1. Мінск, "Белкараграфія", 2009.

 12. Косман М. З гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага / Уклад. Г. Сагановіча; пер. з пол. мовы С. Ішчанкі і інш. — М.: Медысонт, 2010. — 448 с. — (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістрычны Агляд").


Тэма 2: Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага.

 1. Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай,Полыпчай, Крымам і Ордэнам.

 2. Уніі Вялікага княства Літоўскага з Польшчай.

 3. Грунвальдская бітва і яе значэнне.
 1. Вішнеўскі, А. Ф. Псторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо. - Мінск, 2003.

 2. Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времён до 1917 г. -Минск, 1977.

 3. Снапкоўскі, У. Е. - Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: вучэб. дапам.: у 2 ч. / У. Е. Снапкоўскі. - Мінск, 2004.

 4. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. Т.1.- Мінск, 2005; 2006.

 5. Ермаловіч, М. I. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М. I. Ермаловіч. - Мінск, 2003.

 6. Краўцэвіч, А. К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага / А. К. Краўцэвіч. -Мінск, 1998.

 7. Юхо, Я. А. Псторыя дзяржавы і права Беларусі: у 2 ч. / Я. А. Юхо. -Мінск, 2000; 2003.

 8. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / пад рэд. М. П. Касцюка. - Мінск, 1994-1995.

 9. Вялікі гістарычны атлас Беларусі (у 3-х тамах). Том 1. Мінск, "Белкараграфія", 2009.

 10. Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII - першая палова XVII ст.) / П. Ф. Дзітрачкоў. - Магілёў, 2003.

 11. Косман М. З гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага / Уклад. Г. Сагановіча; пер. з пол. мовы С. Ішчанкі і інш. — М.: Медысонт, 2010. — 448 с. — (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістрычны Агляд").Тэма 3 Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі.
Занятак 1

 1. Сельская гаспадарка і асаблівасці яе развіцця.

 2. Становішча сялян ў XIII – XV ст.

 3. Формы землеўладанняў і прывілеі феадалаў у ВКЛ.

 4. Феадальная рэнта і запрыгоньванне сялян.


Занятак 2

 1. Гарады і мястэчкі. Магдэбургскае права.

 2. Асноўныя заняткі гараджан. Рамесная арганізацыя.

 3. Унутраны гандаль і знешнеэканамічныя сувязі.

 4. Фарміраванне феадальнага грамадства ў ВКЛ

Літаратура:

 1. Спиридонов, М.Ф. Закрепощение крестьянства Белоруссии (XV – XVI вв.) / М.Ф. Спиридонов. - Минск, 1993.

 2. Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII - першая палова XVII ст.) / П. Ф. Дзітрачкоў. - Магілёў, 2003.

 3. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии / М. В. Довнар-Запольский. - Минск, 2003.

 4. Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времён до 1917 г. -Минск, 1977.

 5. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. Т.1.- Мінск, 2005; 2006.

 6. Ермаловіч, М. I. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М. I. Ермаловіч. - Мінск, 2003.

 7. Грицкевич, А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI- XVIIIвв.: Социально-экономическое исследование городов / А.П. Грицкевич. -Минск, 1975.

 8. Гісторыя сялянства Беларусі: у 3 т. - Мінск, 1997. - Т. 1.; 2002. - Т. 2.

 9. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII - XX ст.). - Мінск, 1998.

 10. Разин Е. А. Военное искусство в войне славян с Тевтонским орденом // История военного искусства VI — XVI вв. — СПб.: Полигон, 1999. — С. 478—489. — 656 с.

 11. Тарас А. Грюнвальд, 15 июля 1410 г. — Мн.: ФУАинформ, 2010. — 160 с.

 12. Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. — Том I. / Перевод Г. И. Ефромова. — М.: Фонд имени И. Д. Сытина, Batrus, 2005.

Тэма 4: Фарміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі другой паловы XIII-XV ст.


 1. Складванне этнічнай тэрыторыі беларусаў.

 2. Літаратура ў XIII-XV ст. Рукапісныя кнігі.

 3. Выяўленчае мастацтва ў XIII-XV ст.

 4. Архітэктура ў XIII-XV ст.

. Літаратура:

 1. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII - XX ст.). - Мінск, 1998.

 2. Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапед. даведнік. - Мінск, 2001.

 3. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі / А. Ф. Самусік. - Мінск, 2004.

 4. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя / Г. Сагановіч. -Мінск, 2001.

 5. Славутыя імёны Бацькаўшчыны. - Мінск, 2000; 2003. - Вып. 1-2.

 6. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. - Мінск, 2005; 2006.

 7. Белоруссия в эпоху феодализма: сб. документов и материалов: в 4 т. - 1959-1979.

 8. Лазука, Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва У 2 т. - Мінск. Т. I. 2007.

 9. Высоцкая Н.Ф. Искусство Белоруссии XII – XVIII вв. – Мн., 1994.

 10. Кулагiн А. М. Каталiцкiя храмы Беларусi. Мн., 2008.

 11. Кулагiн А. М. Праваслаўныя храмы Беларусi. Мн., 2007.


Тэма 5:Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў XVI -першай палове XVII ст.
Занятак 1.

 1. Стан сельскай гаспадаркі. Станаўленне фальварка-паншчыннай сістэмы гаспадарання.

 2. Аграрная рэформа1557 г. і яе сутнасць.

 3. Пачатак юрыдычнага афармлення прыгоннага права

 4. Узмацненне антыфеадальнай барацьбы

 5. Казацкі рух пад кіраўніцтвам С Налівайкі.


Занятак 2

 1. Стан гарадоў і эвалюцыя гарадскога жыцця.

 2. Унутраны і знешні гандаль. Развіццё рыначных адносін.

 3. Гандлёва- эканамічныя сувязі беларускіх зямель з еўрапейскімі краінамі..

 4. Гарадскія паўстанні.
 1. Спиридонов, М.Ф. Закрепощение крестьянства Белоруссии (XV – XVI вв.) / М.Ф. Спиридонов. - Минск, 1993.

 2. Козловский, П.Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII - XVIII в. / П.Г. Козловский. - Мінск, 1969.

 3. Козловский, П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в конце XVIII - первой половине XIX в. / П.Г. Козловский. - Минск, 1982.

 4. Копысский, З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI - первой половине XVIII вв. / З.Ю. Копысский. - Минск, 1975.

 5. Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времён до 1917 г. -Минск, 1977.

 6. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. Т.1.- Мінск, 2005; 2006.

 7. Ермаловіч, М. I. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М. I. Ермаловіч. - Мінск, 2003.

 8. Грицкевич, А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI- XVIIIвв.: Социально-экономическое исследование городов / А.П. Грицкевич. -Минск, 1975.

 9. Лойка, П.А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: Эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI- XVIII ст. / П.А. Лойка. - Мінск, 1991.

 10. Гісторыя сялянства Беларусі: у 3 т. - Мінск, 1997. - Т. 1.; 2002. - Т. 2.

 11. Мелешко, В.И. Классовая борьба в белорусской деревне во второй половине XVII - XVIII в. / В.И. Мелешко. - Минск, 1982.

 12. Косман М. З гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага / Уклад. Г. Сагановіча; пер. з пол. мовы С. Ішчанкі і інш. — М.: Медысонт, 2010. — 448 с. — (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістрычны Агляд").Тэма 6: Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага XVI -першай палове XVII ст..

 1. Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Ордэнам і Польшчаю XVI -першай палове XVII ст.

 2. Лівонская вайна і яе вынікі.

 3. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Маскоўску дзяржаву.

 4. Барацьба за Смаленск у 30-я гг. XVII ст.

Літаратура::

 1. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дакументаў і матэрыялаў: у 7 т. - Мінск,1997-2004.

 2. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

 3. Косман М. З гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага / Уклад. Г. Сагановіча; пер. з пол. мовы С. Ішчанкі і інш. — М.: Медысонт, 2010. — 448 с. — (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістрычны Агляд").

 4. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя / Г. Сагановіч. -Мінск, 2001.

 5. Славутыя імёны Бацькаўшчыны. - Мінск, 2000; 2003. - Вып. 1-2.

 6. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. - Мінск, 2005; 2006.

 7. Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. — Том I. / Перевод Г. И. Ефромова. — М.: Фонд имени И. Д. Сытина, Batrus, 2005.

 8. Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. — Мн.: Амалфея, 2007. — 400 с. 

 9. Снапкоўскі, У. Е. - Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: вучэб. дапам.: у 2 ч. / У. Е. Снапкоўскі. - Мінск, 2004.


Тэма 7: Унутрыпалітычнае становішча. Усталяванне шляхецкай дэмакратыі.

 1. Унутрыпалітычная барацьба ў Вялікім княстве Літоўскім у першай палове XVI ст.

 2. Праўленне Аляксандра і Жыгімонта I Старога.

 3. Узрастанне ролі сойма як кіруючага органа дзяржаўнай улады

 4. Статуты 1529,1566 і 1588 гг.

 5. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная і судовая рэформы.

Літаратура:

 1. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.: Тэкст. Даведнік. Каментарыі. - Мінск, 1989.

 2. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дакументаў і матэрыялаў: у 7 т. - Мінск,1997-2004.

 3. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

 4. Косман М. З гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага / Уклад. Г. Сагановіча; пер. з пол. мовы С. Ішчанкі і інш. — М.: Медысонт, 2010. — 448 с. — (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістрычны Агляд").

 5. Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. — Том I. / Перевод Г. И. Ефромова. — М.: Фонд имени И. Д. Сытина, Batrus, 2005.

 6. Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. — Мн.: Амалфея, 2007. — 400 с. 


Тэма 8: Культура Беларусі ў XVI - першай палове XVII ст.


 1. Спецыфічныя рысы беларускага Рэнесансу.

 2. Кнігадрукаванне ў XVI - першай палове XVII ст.

 3. Адукацыя ў XVI - першай палове XVII ст.

 4. Жывапіс і скульптура ў XVI - першай палове XVII ст.

 5. Мураванае дойлідства ў XVI - першай палове XVII ст.

 6. Музыка і тэатр ў XVI - першай палове XVII ст..

Літаратура:


 1. Голенченко, Г. Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI - середине XVII в. / Г. Я. Голенченко. - Минск, 1989.

 2. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII - XX ст.). - Мінск, 1998.

 3. Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапед. даведнік. - Мінск, 2001.

 4. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі / А. Ф. Самусік. - Мінск, 2004.

 5. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя / Г. Сагановіч. -Мінск, 2001.

 6. Славутыя імёны Бацькаўшчыны. - Мінск, 2000; 2003. - Вып. 1-2.

 7. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. - Мінск, 2005; 2006.

 8. Белоруссия в эпоху феодализма: сб. документов и материалов: в 4 т. - 1959-1979.

 9. Лазука, Б.А. Псторыя беларускага мастацтва У 2 т. - Мінск. Т. I. 2007.

 10. Верашчагіна, А. Гісторыя канфесій у Беларусі: мінулае і сучаснасць /А.Верашчагіна, А. Гурко. - Мінск, 2000.

 11. Саверчанка І.В. Старажытная паэзія Беларусі, XVI – першая палова XVII. – Мн., 1992

 12. Высоцкая Н.Ф. Искусство Белоруссии XII – XVIII вв. – Мн., 1994.

 13. Кулагiн А. М. Каталiцкiя храмы Беларусi. Мн., 2008.

 14. Кулагiн А. М. Праваслаўныя храмы Беларусi. Мн., 2007.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка