М.І. Запрудскі Арыенціровачная карта
Дата канвертавання06.07.2016
Памер85.19 Kb.
М.І. Запрудскі
Арыенціровачная карта

для праектавання ўрока (матэрыялы для трэнінгу)


  1. Запішыце тэму ўрока

(факультатыўнага занятку), клас, узровень навучання

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  1. Правядзіце дыягностыку

Тут ажыццяўляецца комплекснае вывучэнне, высвятленне ўсіх абставін, якія папярэднічаюць вашаму ўроку. Патрэбна высветліць:

а) станоўчыя і адмоўныя фактары і ўмовы, якія будуць (адпаведна) садзейнічаць і перашкаджаць дасягненню мэты;

б) прычыны поспехаў і няўдач вучняў і настаўніка на папярэдніх уроках;

в) дасягнутыя ўзроўні навучанасці і асобаснага развіцця вучняў;

г) свае сілы і магчымасці забяспечыць высокую выніковасць урока.Запішыце, у якіх умовах будзе праводзіцца урок, да праектавання якога вы прыступаеце _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Пазнаемцеся з нарматыўнымі патрабаваннямі і метадычнымі рэкамендацыямі да ўрока

Якія нарматыўныя і метадычныя патрабаванні вы будзеце ўлічваць пры падрыхтоўцы да ўрока і чаму?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Вызначыце тып і месца ўрока ў тэме або вучэбным модулі (блоку ) урокаў

Запішыце і патлумачце_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
5. Вызначыце навучальную мэту і вучэбны змест
Навучальную мэту, калі ласка, фармуліруйце адным са спосабаў, што прыведзены ніжэй:

1. Навучальная мэта ўрока: валоданне вучнямі наступнымі ўменнямі (пералічыце).

2. Навучальная мэта ўрока: плануецца (мяркуецца), што да заканчэння ўрока вучні будуць умець (далей пералічваюцца адпаведныя дзеянні: выдзяляць, знаходзіць, устанавліваць сувязь і г.д..).3. Навучальная мэта урока: плануецца, што на выхадзе з урока вучні змогуць правільна выканаць наступны тэст (і далей змяшчаецца гэты тэст або робіцца спасылка на яго – кнігу, або дадатак).

Запішыце навучальную мэту урока ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Перафармуліруйце мэту так, каб яна была зразумелай вучням ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Апішыце матывуючую сітуацыю прыняцця вучнямі мэты ўрока_________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Калі вы ўсе ж сфармуліравалі мэту праз сваю дзейнасць (даць паняцце, навучыць, пазнаеміць...; па вялікім рахунку – гэта не мэта, а ўказанне на тое, што вы самі будзеце рабіць на ўроку: даваць, вучыць, знаеміць), то вызначыце крэтырыі для ацэнкі выніковасці ўрока ___________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пералічыце асноўны вучэбны матырыял, які будзе вывучацца на ўроку___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Устанавіце задачы асобаснага развіцця вучняў

і сплануйце адпаведныя сітуацыі развіццевага тыпу

Задачы зручна фармуліраваць на основе наступнай схемы:
Клішэ
Садзейнічаць ...
Спрыяць….
Стварыць умовы….
Арганізаваць сітуацыю…

Разрывы

Нажніцы сімвалізуюць супярэчнасці паміж ідэальным прадстаўленнем аб выпускніку школы і рэальнымі ўзроўнямі выхавання і развіцця вучняў класа. Рашэнне задач выхавання і развіцця дасягаецца ўвядзеннем ва ўрок дзейнаснага зместу адукацыі (мы вучым таму, з дапамогай чаго вучым) -- арганізацыяй адпаведных сітуацый, напрыклад: для фарміравання ўменняў дыялога на ўроку патрыбныя дыялогі; для выхавання рэфлексіўных здольнасцей -- на розных этапах урока робяцца рэфлексіўныя паўзы; для выпрацоўкі вучнямі каштоўнаснага стаўлення да гістарычнага факту -- на ўроку неабходна сітуацыя выпрацоўкі гэтага стаўлення і г.д.Запішыце задачы__ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Апішыце адпаведныя вылучаным вамі задачам развіваючыя і выхаваўчыя сітуацыі для вашага ўрока ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Вызначыце паслядоўнасць

і сплануйце вынікі этапаў урока

Для кожнага этапа важна вызначыць яго працягласць (у хвілінах), карысна прапісаць вынікі, якія чакаюцца, а таксама адпаведныя задачы настаўніка (каб нечага дасягнуць, патрэбна вырашыць пэўныя педагагічныя задачы). Гэта можна аформіць у выглядзе табліцы:Назва і працягл. Этапа

Вынік, які чакаецца

Задачы настаўніка

Дыягнас-тычны

(8 мін.)


Дасведчанасць вучняў аб тым, што яны ведаюць і ўмеюць і што яшчэ не ведаюць і не ўмеюць

Арганізаваць выкананне вучнямі кантрольных заданняў

Арганізаваць самакантроль і самаацэнку па прапанаваных эталонах
Складзіце такую ж табліцу для вашага ўрока


  1. Прыміце рашэнне аб метадах і формах

Самавызначэнне настаўніка ў адносінах да этапаў урока, іх працягласці і выніках, якія плануюцца, дазваляе перайсці да выбару метадаў і формаў навучання. Гэтыя метады ўключаюцца ў тэхналагічную карту. Тым самым вызначаецца змест і характар дзейнасці вучняў і кіраўніцкай дзейнасці настаўніка.


Запішыце метады работы настаўніка і вучняў для кожнага з этапаў будучага ўрока _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Метады маюць знешняе выражэнне (афармленне) у формах навучання (індывідуальная, ў парах, групавая, калектыўная, франтальная) і формах арганізацыі навучання (лекцыя, трэнінг, семінар, экскурсія, канферэнцыя, дыспут і г.д.). Выбор форм абумоўлены мэтамі і задачамі ўрока, а таксама выбранымі метадамі.

Запішыте формы работы (по этапах):__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Падбярыце сродкі навучання

Для выбару сродкаў навучання рэкамендуецца ўлічваць наступныя дэтэрмінаты: мэты і задачы ўрока, змест, метады навучання, асаблівасці вучняў класа. Пакажам гэта на прыкладах:

- калі, напрыклад, стаіць задача «спрыяць развіццю творчых здольнасцей вучняў”, то ў якасці сродкаў навучання патрэбна выкарыстоўваць адкрытыя заданні і пытанні;

- калі мэта ўрока «уменне будаваць графікі лінейнай функцыі», то сродак – адпаведныя практыкаванні;

- для авалодання вучнямі дзейнасным зместам адукацыі на ўроку неабходныя адпаведныя сітуацыі развіццевага тыпу, якія, па сутнасці, з’яўляюцца сродкамі: калі змест – уменне рабіць выбар, то прымяняецца сітуацыя выбару і г.д. ;

- кожны метад падтрымліваецца адпаведнымі сродкамі: метад работы з кнігай – патрэбна кніга, пытанні і заданні вучням; метад дэманстрацыі – адпаведныя прылады і г.д. ;

- пры прыняцці рашэння аб тым, якія сродкі будуць выкарыстоўвацца на ўроку, важна ўлічваць, ці ўмеюць вучні імі карыстацца.

Такім чынам, калі разумець урок як сістэму, то сродкі патрэбна падбіраць з улікам усіх кампанентаў гэтай сістэмы.Прадстаўце выбраны вамі спіс сродкаў навучання (для кожнага этапа занятка)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Вырашыце, як на ўроку будзе ажыццяўляцца адваротная сувязь

Магчымыя варыянты адваротнай сувязі:  • кожны з вучняў піша або гаворыць, ці дасягнуў ён мэты;

  • вучні выконваюць тэст і параўноўваюць свае адказы з эталонамі, арганізуецца абмеркаванне вынікаў і карэкцыйная праца;

  • вучні параўноўваць сваю дзейнасць і яе вынікі з крытэрыямі і г.д.

Напішыце, як будзе арганізавана адваротная сувязь_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. Прыміце рашэнне аб змесце і спосабе падачы хатняга задання

Зразумела, што дакладна вызначыць змест хатняга задання і тое, як яго тлумачыць, магчыма толькі пасля адваротнай сувязі на самім уроку.Напішыце, некалькі варыянтаў хатняга задання ў залежнасці ад вынікаў, якія можна ўбачыць па выніках адваротнай сувязі _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. Ацаніце распрацаваны вамі ўрок

праз прызму прыкмет яго эфектыўнасці
Характарыстыкі праекта ўрока

Так

Не

1.

Ці зрабіў(ла) я дыягностыку будучага ўрока?2.

Ці ўзаемазвязаны ўсе кампанеты ўрока?3.

Ці дыягнастычна вызначаны мэты?4.

Задачы выхавання і развіцця: ці вылучаны яны з супярэчнасці паміж ідэальным уяўленнем аб вучні і рэальнымі дзецьмі класа?5.

Ці зарыентаваны мой урок на гарманічнае развіцце вучняў, на фарміраванне вучэбных і сацыяльных кампетенцый?6.

Ці добра я валодаю вучэбным матэрыялам урока?7.

Ці абапіраецца дыдактычная канструкцыя ўрока на абгрунтованыя педагогікай прынцыпы?8.

Ці плануецца апора на дасягнуты вучнямі ўзровень навучанасці і іх суб’ектны досвед?9.

Ці плануецца пасільная і напружаная праца вучняў?10.

Ці рацыянальна мною выбраны дыдактычныя сродкі?11.

Ці будзе ў мяне дыферэнцыраваны падыход да вучняў?12.

Ці будзе на ўроку супрацоўніцтва, партнерства настаўніка з вучнямі?13.

Ці запланавана мною адваротная сувязь?14.

Ці будзе эфектыўна выкарыстоўвацца кожная хвіліна ўрока?Калі неабходна, зрабіце карэкціроўку праекту.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка