Метадычныя ўказаннні Напісанне кантрольнай работы з’яўляецца адной з важных форм праверкі ведаў студэнта, атрыманых у курсе «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый»
старонка3/3
Дата канвертавання14.03.2016
Памер0.51 Mb.
1   2   3

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1996. – Т. 3. – С. 486 – 488.
ТЭМА 32. КАЛЕКТЫВІЗАЦЬІЯ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БССР У 20 – 30-я ГАДЫ XX ст.

План


 1. Абгрунтуйце неабходнасць і пакажыце працэс радыкальнага пераўладкавання сельскай гаспадаркі.

 2. Якія падыходы партыйнае і дзяржаўнае кіраўніцтва выкарыстоўвала для ажыццяўлення масавай калектывізацыі на Беларусі? Памылкі, пралікі ў гэтым працэсе.

Літаратура

О мероприятиях но укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством. Постановление ЦИК и СНК СССР. 1930 г.; Укрепление колхозов за счёт раскулачивания. 1930 г.; Директивы Центрального Комитета. 1930 г.; Обложение кулацких хозяйств. Положение о едином сельскохозяйственном налоге на 1931 г. (Извлечение) // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 431, 440, 451, 455.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 120 – 127.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 332 – 338.

Бяспалая, М. Стварэнне калектыўных гаспадарак на Беларусі ў першыя гады НЭПа / М. Бяспалая // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 2. – С. 37 – 40.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 346 – 352.

Ходзін, С. М. Беларуская веска: ад Дэкрэта аб зямлі да суцэльнай калектывізацыі / С. М. Ходзін // Актуальныя пытанні гісторыі БССР. Савецкі перыяд. – Мінск, 1991. – С. 117 – 128.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 273 – 286.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1997. – Т. 4. – С. 17 – 22.
ТЭМА 33. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў 20 –30-я ГАДЫ XX ст.

План


 1. У чым сутнасць нацыянальна-культурнага адраджэння? На што была накіравана палітыка беларусізацыі?

 1. Растлумачце прычыны палітычных рэпрэсій.

Літаратура

Справа № 233771: «Беларускі нацыянальны цэнтр». (Извлечение). 1933 // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец.  – Минск, 2000. – С. 477 – 489.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 128 – 144.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 338 – 349.

Адамушка, У. І. Палітычныя рэпрэсіі 20 – 50-х гадоў на Беларусі / У. І. Адамушка. – Мінск, 1994.

Мяснікоў, А. Нацдэмы / А. Мянікоў. – Мінск, 1993.

Смирнов, Ю. К., Сташкевич, Н. С. Об одном из аспектов идейно-политической борьбы на Белоруссии в 20 – 30 гг. / Ю. К. Смирнов, Н. С. Сташкевич // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. – Минск, 1990. – С. 156 – 177.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 352 – 354.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С. 348 –350; Мінск, 2000. – Т. 5. – С. 304 – 305.
ТЭМА 34. КУЛЬТУРНАЕ БУДАЎНІЦТВА Ў БССР У 20 – 30-я ГАДЫ XX ст.

План


 1. Вызначце асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця беларускай літаратуры.

 2. Як адбываўся працэс станаўлення тэатральнага і музычнага мастацтва?

 3. Ахарактарызуйце развіццё нацыянальнага беларускага мастацтва.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 159 – 179.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 352 – 355.

Гісторыя беларускага мастацтва. Канец ХVIII ст. – пачатак XX ст.: У 6т. – Мінск, 1990. – Т. 4.

Ковкель, И. И. История Беларуси с древнейших времён до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – Минск, 2001. – С. 467 – 474.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 357 – 361.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 35. РАЗВІЦЦЁ АСВЕТЫ Ў БЕЛАРУСІ Ў 20 –30-я ГАДЫ XX ст.

План


 1. Пакажыце працэс увядзення ўсеагульнага абавязковага навучання на базе пачатковай школы.

 2. Якім чынам адбывалася станаўленне вышэйшай школы Савецкай Беларусі?

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 144 – 159.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 349 – 352.

История Беларуси: Словарь-справочник / Под ред. С.Ф. Дубенецкого. –Минск, 2000.

Красовский, Н. И. Высшая школа Советской Белоруссии / Н. И. Красовский. – Минск, 1972.

Куракевіч, Н. І. Асаблівасці развіцця агульнаадукацыйнай школы на Беларусі ў 20-я гады: Метадыч. дапам. для выкл. і студэнтаў / Н. І. Куракевіч. – Мінск, 2000.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 354 – 357.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С. 429 –431.


ТЭМА 36. СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ НАПЯРЭДАДНІ ВЯЛІКАЙ

АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ (ВЕРАСЕНЬ 1939 г. – ЧЭРВЕНЬ 1941 г.)

План


 1. Раскрыць сутнасць перадваеннага палітычнага крызісу ў Еўропе, прычыны, характар, асаблівасці Другой сусветнай вайны.

 2. Якія змяненні адбыліся на этнічнай тэрыторыі Беларусі напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны і іх гістарычнае значэнне?

Літаратура

Из соглашения между Германией, Соединённым Королевством, Францией и Италией, заключённого в Мюнхене 29 сентября 1938 г. // Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). – М., 1996. – С. 478.

Советско-германский договор о ненападении, подписанный в Москве 23 августа 1939 г. // История Второй мировой войны 1939 – 1945 гг.: В 12 т. Т. 2. Накануне войны. – М., 1974. – С. 283.

Закон Верховного Совета Союза ССР «О включении Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоединением её с Белорусской Советской Социалистической Республикой» 2 ноября 1939 г. // Хрестоматия по истории БССР (1917 – 1983). – Минск, 1984. – С. 259.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 199 – 207.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 370 – 381.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945: Энцыклапедыя. – Мінск, 1960. – С. 6 – 10.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1975. – Т. 4. – С. 117 – 144.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 254 – 265.

Мацко, А., Кобяк, С. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР – акт гістарычны і справядлівы / А. Мацко, С. Кобяк. – Мінск, 1989.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 37. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

План


1. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза.

2. Дзейнасць савецкіх і партыйных органаў СССР і БССР па мабілізацыі сіл і сродкаў для барацьбы з агрэсарам.

Літаратура

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / под ред. Ковалени А. А., Сташкевича Н. С. – Минск, 2004. – С. 69 – 78, 97 –103.

Новік, Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 63 – 68, 71 – 78.

Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007.– С. 208 – 211.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам./ Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск, 2009. – С. 381 – 389.

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны). Справочник /под ред. А. А. Ковалени. – Минск, 2007.

Иринархов, Р. С. Западный Особый…/ Р. С. Иринархов. – Минск, 2002.

История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 – 1945. В 6 т. Т. 1 – 6 /под ред. П. Н. Поспелова и др. – М., 1960 – 1965.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. – Мінск, 1994. – Ч. 2. – С. 116 – 132.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 / В. А. Анфилов, Ю. В. Арутюнян, А. В. Басов и др. – Изд. 2-е, испр. – М., 1985.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 38. АБАРОНЧЫЯ БАІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 1941 г.

План


1. Гераічнае супраціўленне абаронцаў Брэсцкай крэпасці, Мінска, Магілёва, Віцебска, Гомеля і іншых гарадоў і населеных пунктаў.

2. Эвакуацыя насельніцтва, прадпрыемстваў, маёмасці ў савецкі тыл летам 1941 г.

Літаратура

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / под ред. Ковалени А. А., Сташкевича Н. С. – Минск, 2004. – С. 91 – 97, 103 –106.

Новік Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 78 – 83.

Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007. – С. 209 – 212.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск, 2009. – С. 389 – 393.

Баграмян, И. Х. Так начиналась война / И. Х. Баграмян. – М., 2000.

Басюк, І. А. Навагрудскі “кацёл”/ І. А. Басюк. – Гродна, 1998.

Борисенко, Н. Днепровский рубеж: трагическое лето 1941 г. / Н. Борисенко. – Мн., 2005.

Иринархов, Р. С. Западный Особый…/ Р. С. Иринархов. – Минск, 2002.

Кузьменко, В. И. В суровые сороковые: Интеллигенция Беларуси в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) / В. И. Кузьменко. – Минск, 2006.

Макеева, И. Е. Эхо июня 41-го: страницы истории / И. Е. Макеева. – Гродно, 2005.

Олехнович, Г. И. Экономика Белоруссии в условиях Великой Отечественной войны (1941 – 1945) / Г. И. Олехнович. – Минск, 1982. – С. 3 – 54.

Павлов, Я. С. В суровом сорок первом / Я. С. Павлов. – Минск, 1985.

Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы / П. Н. Кнышевский, О. Ю. Васильева, В. В. Высоцкий, С. А. Соломатин. – М., 1992.

Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны /Ответ. ред. Г. А. Куманев. – М., 1988. – С. 159 – 299.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991. – 2003.


ТЭМА 39. УСТАНАЎЛЕННЕ Ў БЕЛАРУСІ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКАГА АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ

План


1. Генеральны план “Ост” – праграма каланізацыі тэрыторыі, германізацыі, высялення і знішчэння народаў Усходняй Еўропы.

2. Ваенна-эканамічнае і палітычнае становішча на акупіраванай тэрыторыі Беларусі.

3. Калабарацыянізм і яго праявы ў Беларусі.

Літаратура

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйш. адукацыі / А. А. Каваленя, У. І. Лемяшонак, Б. Дз. Далгатовіч і інш.; Пад рэд. А. А. Кавалені, М. С. Сташкевіча. – Мінск, 2004. – С. 118 – 131.

Новік, Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я. К. Новік, Н. Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 99 – 117.

Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007.– С. 213 – 224.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі: Ад старажытных часоў – па 2008 г. /Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск, 2009. – С. 400 – 409.

Акупацыя: Злачынныя мэты – злачынныя сродкі // На скрыжаванні думак: Вучоныя аб “белых плямах” гісторыі Беларусі / склад. Я. І. Бараноўскі. – Мінск, 1990.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945: Энцыклапедыя. – Мінск, 1990.

Вторая мировая война // Новейшая история стран Европы и Америки, ХХ век. Учеб. для студентов высш. учеб. зав. В 3 ч. – М., 2001. – Ч. 1. – С. 97 – 126.

Долготович, Б. Д. Республика Беларусь в годы Великой Отечественной войны: Учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей / Б. Д. Долготович. – Минск, 1993.

Літвін, А. М. Акупацыя Беларусі (1941 – 1944): Пытанні супраціву і калабарацыі / А. М. Літвін. – Мінск, 2000.

Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941 – 1944): Зб. / Пад агул. рэд. У. М. Міхнюка. – Мінск, 1995.

Соловьев, А. К. Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, крах / А. К. Соловьев. – Минск, 1995.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Т.2. – Мінск, 1994. – С. 423 – 435.


ТЭМА 40. БАЯВЫЯ ДЗЕЯННІ ПАРТЫЗАН І ПАДПОЛЬШЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ СУПРАЦЬ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ АКУПАНТАЎ

План


1. Станаўленне і разгортванне ўсенароднага партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі. Утварэнне і функцыяніраванне партызанскіх зон.

2. Партыйнае, камсамольскае антыфашысцкае падполле на тэрыторыі Беларусі. Арганізацыйная структура і склад.

Лтаратура

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Республики Беларусь / под редакцией профессора А. А. Ковалени и профессора Н. С. Сташкевича. – Минск, 2004. – С. 134 – 153.

Новік, Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я. К. Новік, Н. Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 117 – 134.

Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007. – С. 224 – 232.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі: Ад старажытных часоў – па 2008 г./Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск, 2009. – С. 400 – 415.

Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А. А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А. М. Литвин, В. И. Кузьменко и др. – Минск, 2005.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыклапедыя – Мінск, 1990.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Док. и материалы: В 3 т. – Минск, 1967 – 1982.

В непокорённом Минске: Док. и материалы о подпольной борьбе советских патриотов в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). – Минск, 1987.

В тылу врага: Листовки партийных организаций и партизан периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – Минск, 1962.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Док. и материалы: В 3 т. – Минск, 1967 – 1982.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Т. 4. Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза (1938 – 1945 гг.). – Мінск, 1975.

Каваленя, А. А. Беларусь у выпрабаваннях (1939 –1945). Вучэбна-метадычны дапаможнік / А. А. Каваленя – Мінск, 2001.

Пономаренко, П. К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков. 1941 – 1944 / П. К. Пономаренко. – Минск, 1986.


ТЭМА 41. БЕЛАРУСКАЯ НАСТУПАЛЬНАЯ АПЕРАЦЫЯ “БАГРАЦІЁН”

План


1. Падрыхтоўка Беларускай наступальнай аперацыі.

2. Этапы аперацыі “Баграціён”. Вызваленне Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

3. Поўнае вызваленне Беларусі. Вынікі і значэнне аперацыі “Баграціён”.

Літаратура

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Республики Беларусь / под редакцией профессора А. А. Ковалени и профессора Н. С. Сташкевича. – Минск, 2004. – С. 190 – 200.

Новік, Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я. К. Новік, Н. Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 157 – 161.

Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007.– С. 243 – 250.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945: Энцыклапедыя. Мн., 1990.

Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945 гг. – М., 1985.

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны). Справочник / под ред. А.А. Ковалени. – Минск, 2007.

Лемяшонак, У. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (верасень 1943 – ліпень 1944г.) / У. Лемяшонак // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 6. – С. 3 – 21.

Лемяшонак, У. Беларуская наступальная аперацыя ў ацэнцы нямецкіх генералаў і афіцэраў / У. Лемяшонак // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 7. – С. 18 – 23.

Лемяшонак, У. І. Вызваленне – без грыфа “сакрэтна!”/ У. І. Лемяшонак. – Мінск, 1996.
ТЭМА 42. АДНАЎЛЕННЕ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ БССР ПАСЛЯ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

План


 1. Становішча рэспублікі пасля вызвалення ад нямецка-фашысцкіх акупантаў.

 1. Асноўныя этапы аднаўлення эканомікі. Выкананне чацвёртага пяцігадовага плана.

 2. Пакажыце змяненні, якія адбыліся ў структуры эканомікі, і вынікі аднаўлення. Завяршэнне сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Заходняй Беларусі.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 257 – 267.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 427 – 434.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1975. – Т. 5. – С. 11 – 101.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 324 – 372.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. /Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 341 – 360.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 43. АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ САЦЬІЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА

I ПАЛІТЫЧНАГА РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСІ Ў 50 – 60-я ГАДЫ XX ст.

План


 1. Уплыў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі на развіццё рэспублікі. Спробы паскарэння навукова-тэхнічнага прагрэсу ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы ў 50-я гады.

 1. Пачатак эканамічнай рэформы 60-х гадоў, яе асноўныя накірункі ў БССР.

Літаратура

Сообшение газеты «Советская Белоруссия» о выполнении промышленностью республики семилетнего плана. 1965 г.; Из Директив ХХПІ съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966 – 1970 гг. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец.. – Минск, 2000. – С. 612 – 614.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 267 – 279.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 434 – 441.

История рабочего класса Белорусской ССР: В 4 т. – Минск, 1987. – Т. 4.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 373 – 381.

Гиоргидзе, З. И., Герасименко, Н. Д. Белоруссия за десять пятилеток / З. И. Гиоргидзе, Н. Д. Герасименко. – Минск, 1982.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 360 – 380.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 44. АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ I ТЭМПЫ РАЗВІЦЦЯ ЭКАНОМІКІ БЕЛАРУСІ Ў 70-я – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 80-х ГАДОЎ XX ст.

План


 1. Адмова ад планаў эканамічнай рэформы (1965 г.) і далейшае ўзмацненне камандна-адміністрацыйнай сістэмы кіраўніцтва эканомікай.

 1. Новае будаўніцтва і стварэнне новых галін вытворчасці.

 2. Ахарактарызуйце развіццё сацыяльнай сферы.

Літаратура

Об итогах десятой пятилеткн в области промышленности. Отчет ЦК КПБ ХХІХ съезду КПБ. (Извлечение). 1981 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 623.

Народное хозяйство Белорусской ССР в 1985 г.: Стат. ежегодник. – Минск, 1986.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 279 – 289.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 441 – 450.

Актуальныя пытанні гісторыі БССР: Савецкі перыяд. – Мінск, 1991.

Белорусская ССР: Статус, достижения, развитие. – Минск, 1989.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 382 – 394, 395 – 600.

Смирнов, Ю. Жизнь и слава Петра Мироновича / Ю. Смирнов // Беларуская думка. – 1993. – №2.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 381 – 400.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 45. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ 40-х – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 80-х ГАДОЎ XX ст.

План


 1. Дасягненні ў сферы адукацыі і навукі.

 2. Беларуская літаратура і яе ўплыў на духоўнае жыццё грамадства.

 3. Тэатр, музыка, мастацтва.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 295 – 311.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 450 – 456.

Архітэктура Беларусі: Энцыкл. даведнік. – Мінск, 1993.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. – Мінск, 1992. – Т. 5; Мінск, 1994. – Т. 6.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 46. АБВЯШЧЭННЕ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І ЯЕ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ НА МЯЖЫ ХХ – ХХІ стст.

План


 1. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выбранне першага Прэзідэнта краіны.

 2. Першы Усебеларускі народны сход. Рэспубліканскі рэферэндум 24 лістапада 1996 г.

 3. Рэспубліканскі рэферэндум 17 кастрычніка 2004 г. Чацвёрты Усебеларускі народны сход. Выбранне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 19 снежня 2010 г.

Літаратура

Даклад і заключнае слова Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на чацвёртым Усебеларускім народным сходзе // Звязда. – 2010. – 7 – 8 снежня.

Рэзалюцыя чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.

Зварот удзельнікаў чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 350 – 373.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2010. – С. 468 – 482.
ТЭМА 47. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ НА ШЛЯХУ ДА РЫНАЧНЫХ РЭФОРМ. АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ МАДЭЛІ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ

План


 1. Як вы разумееце сутнасць рынка? Рынак цывілізаваны? Рынак нецывілізавана-грабежніцкі, ганстэрска-мафіёзны? Рынак – сродак рэгулявання і стымулявання развіцця вытворчасці і спажывання? Рынак – сродак капіталізацыі эканомікі?

 2. Як праводзіліся рыначныя рэформы ў Беларусі метадам «шокавай тэрапіі» ў 1992 – 1994 гг.?

 3. Асаблівасці беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Літаратура

Даклад і заключнае слова Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на чацвёртым Усебеларускім народным сходзе // Звязда. – 2010. – 7 – 8 снежня.

Рэзалюцыя чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.

Зварот удзельнікаў чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 379 – 398.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2010. – С. 487 – 492.


ТЭМА 48. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ

План


1. Што прынцыпова новага з’явілася ў сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь у апошнія 15 – 20 гадоў?

2. Якія асаблівасці развіцця беларускай літаратуры, тэатра і музыкі на сучасным этапе?

3. Выяўленчае мастацтва і архітэктура.

4. Фізічная культура і спорт у Рэспубліцы Беларусь.


Літаратура

Даклад і заключнае слова Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на чацвёртым Усебеларускім народным сходзе // Звязда. – 2010. – 7 – 8 снежня.

Рэзалюцыя чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.

Зварот удзельнікаў чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 399 – 414.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2010. – С. 492 – 498.


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка