Метадычныя ўказаннні Напісанне кантрольнай работы з’яўляецца адной з важных форм праверкі ведаў студэнта, атрыманых у курсе «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый»
старонка2/3
Дата канвертавання14.03.2016
Памер0.51 Mb.
1   2   3

План


 1. Вызначце асаблівасці палітыкі расійскага ўрада ў галіне адміністрацыйнага кіравання, судаводства і заканадаўства ў Беларусі на працягу вызначанага перыяду.

 2. Прааналізуйце канфесійную палітыку расійскага ўрада ў Беларусі. Чым яна была выклікана?

 3. Ахарактарызуйце палітычнае становішча Бсларусі напярэдадні і падчас вайны 1812 г. Якія наступствы мела гэтая вайна для насельніцтва Беларусі?

Літаратура

Записка могилёвского предводителя дворянства о реквизициях наполеоновской армии и крестьянском движении в губернии. 1812 г.; Положение секретного комитета о мероприятиях по ликвидации униатской церкви. (Извлечение). 1839 г.; Указ царя о введении в Белоруссии русского законодательства. (Извлечение). 1840 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Мн., 2000. – С.146 – 147, 161 – 162, 171 – 172.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 246 – 262.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 159 – 177.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 53 – 58, 63 – 84.

Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. – С. 246 – 252, 267 – 273.

Канфесіі на Беларусі (канец ХVШ – ХХ ст.) / Навук. рэд. У. І. Навіцкі. – Мінск, 1998. – С. 5 – 55.

Корнейчик, Е. И. Белорусский народ в Отечественной войне 1812 г. / Е. И. Корнейчик. – Минск, 1962.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 191 – 197, 205 – 208, 224 – 227.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.

Юхо, Я. А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я. А. Юхо. – Мінск, 1992. – С. 235 – 248.
ТЭМА 17. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЬІЧНЬІ РУХ БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX ст.

План


 1. Асаблівасці нацыянальна-вызваленчага руху на беларускіх землях. Дзейнасць філаматаў і філарэтаў.

 2. Дзекабрысты і Беларусь.

 3. Уплыў паўстання 1830–1831 гг., еўрапейскіх рэвалюцый 1848–1849 гг. на грамадска-палітычны рух і іх уздзеянне на ўрадавую палітыку ў Беларусі.

Літаратура

Сведения о студенческом и ученическом движении в Белоруссии и Литве (Извлеченне). 1824 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С.149.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 262 – 266.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 177 – 189.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 109 – 124.

Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. – С. 256 – 273.

Мохнач, Н. Н. Идейная борьба в Белоруссии в 30 – 40-е годы ХІХ в. / Н. Н. Мохнач. – Минск, 1971.

Філаматы і філарэты: Зб.-Мінск, 1998.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 197 – 208.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 18. САЦЬІЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ XVIII ст. – 50-я гг. ХІХ ст. КРЫЗІС ПРЫГОННАГА ЛАДУ

План


 1. Чым вызначаліся асаблівасці развіцця дваранскай зямельнай уласнасці і сялянскай гаспадаркі ў Беларусі з канца ХУІІІ ст. і да сярэдзіны ХІХ ст.?

 2. Прааналізуйце спробы рэфармавання сельскай гаспадаркі Беларусі ў 30–50-я гг. ХІХ ст.

 3. Ахарактарызуйце эканамічнае і сацыяльнае становішча гарадоў Беларусі ў першай палове XIX ст.

Літаратура

Сведения о городах Белоруссии. 1825 г.; Положение о люстрации казённых имений в Белоруссии. (Извлечение). 1839; Отчёт могилёвского губернатора о состоянии помешичьих хозяйств губернии – низком уровне земледелия, крепостных отношениях, необходимости увеличения числа ветеринаров. (Извлечение). 1858 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 150 – 153, 166 – 170, 178 – 179.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 266 – 276.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 189 – 195.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 59 – 62, 84 – 108.

Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. – С. 267 – 273, 299 – 335.

Козловский, П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в конце ХVIII – первой половине ХIХ в. / П. Г. Козловский. – Минск, 1982.

Лютый, А. М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХVIIІ – первой половине ХIХ века / А. М. Лютый. – Минск, 1987.

Чепко, В. В. Сельское хозяйство в Белоруссии в первой половине ХIХ в. / В. В. Чепко. – Минск, 1966.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 215 – 224.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 131 – 150.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 19. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ КАНЦА ХVIII ст. – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX ст.

План


 1. Вызначце асаблівасці культурнага развіцця Беларусі ў канцы ХVIII –першай палове XIX ст.

 2. Ахарактарызуйце развіццё адукацыі, навукі і літаратуры Беларусі ў вьгзначаны перыяд.

 3. Прааналізуйце асноўныя тэндэнцыі ў развіцці музычна-тэатральнай культуры, выяўленчага мастацтва і архітэктуры Беларусі ў гэты час.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 276 – 293.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 195 – 201.

Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 года. – Мінск, 1985.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 59 – 62, 124 – 146.

Гісторыя беларускага мастацтва. Канец ХVIII ст. – пачатак XX ст.: У 6т. – Мінск, 1989. – Т. 3.

Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. – С. 341 – 365.

Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд / А. А. Лойка. – Мінск, 1989.

Музыкальный театр Белоруссии: Дооктябрьский период. – Минск, 1990.

Чантурия, В. А. История архитектуры Белоруссии: Дооктябрьский период: В 2 т. / В. А. Чантурия. – Минск, 1985. – Т. 1.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 227 – 236.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 20. АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ АГРАРНАЙ РЭФОРМЫ Ў БЕЛАРУСІ Ў 60 – 70 гг. XIX ст.

План


 1. Адмена прыгоннага права і сутнасць аграрнай рэформы ў Расіі.

 1. Адрозненні ў правядзенні рэформы ва ўсходніх і заходніх губернях Беларусі.

 1. Уплыў паўстання 1863 – 1864 гт. на правядзенне рэформы.

Літаратура

Манифест 19 февраля 1861 года; Указ царя сенату об отмене временно обязанных отношений н уменьшении размера выкупных платежей в Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и четырёх уездах Витебской губ. 1863 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. С. 187 – 193, 196 – 198.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 297 – 305.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 201 – 214.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 147 – 157.

Панютич, В. П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861 – 1900 гг. / В. П. Панютич. – Минск, 1990.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 151 – 167.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 21. ЗНАЧЭННЕ СТАЛЫПІНСКІХ РЭФОРМ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ

План


 1. Сутнасць сталыпінскай аграрнай рэформы і яе вынікі на Беларусі.

 2. Земская рэформа ў Віленскай, Мінскай і Магілёўскай губернях, яе значэнне.

Літаратура

Именной указ Николая П о Положении, о губернских и уездных земских учреждениях – распространении действия Положения на губернии Витебскую, Минскую и Могилёвскую. (Извлечение). 1911 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 243 – 244.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 317 – 323.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 241 – 246.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 295 – 309.

Сталыпінская аграрная рэформа і яе ажыццяўленне на Беларусі // 3 гісторыі эканамічных рэформаў на Беларусі: Метад. зб. – Мінск, 1994. – Вып. 1.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 196 – 205.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 22. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ У ПАРЭФОРМЕННЬІ ПЕРЫЯД I НА РУБЯЖЫ ХІХ – ХХ стст.

План


 1. Пакажыце вынікі буржуазных рэформ 60 – 70-х гг ХІХ ст., іх уплыў на эканамічнае жыццё Беларусі.

 2. Праяўленні імперыялістычнай стадыі капіталізму ў эканоміцы беларускіх губерняў.

 3. Асноўныя галіны прамысловай вытворчасці і спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Гандаль і транспарт.

Літаратура.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 309 – 317.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 215 – 236.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 198 – 202, 250 – 258.

История рабочего класса Белорусской ССР: В 4 т. – Минск, 1984. – Т.1.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 168 – 196.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 23. СЯЛЯНСКІ I РАБОЧЫ РУХ У БЕЛАРУСІ Ў 60 – 90 гг. XIX ст.

ІІлан


 1. Ахарактарызуйце сялянскі рух, яго прычыны, узровень і асаблівасці.

 2. Народніцтва. Дзейнасць народніцкіх арганізацый на тэрыторыі Беларусі.

 3. Рабочы рух. Першыя марксісцкія гурткі ў Беларусі. Стварэнне першых сацыял-дэмакратычных арганізацый.

Літаратура

Сообщение газеты «Народная воля» о преследовании распространителей народнической литературы – разгроме народовольческого кружка в Минске. (Извлечение). 1880 г.; Донесение старшего фабричного инспектора Могилёвской губернии о забастовках рабочих и кризисном состоянии промышленности губернии. (Извлечение). 1899 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С.216, 219.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 329 – 333.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 237 – 241.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 188 – 190, 202 – 231.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 24. ФАРМІРАВАННЕ АСНОЎНЫХ АГУЛЬНАРАСІЙСКІХ

ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ У КАНЦЫ 90-х ГАДОЎ XIX ст. – ПАЧАТКУ XX ст.

План


 1. Пакажыце працэс утварэння сацыялістычных партый, іх праграмныя патрабаванні (РСДРП, эсэры, Бунд).

 2. Ліберальна-дэмакратычныя, буржуазныя партыі (кадэты і інш.) і партыі кансерватыўна-манархічныя («Саюз рускага народа»).

Літаратура

Программа Партии Социалистов-Революционеров; ІІрограмма Конституционно-Демократической партии // Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. Ч. 1. Политические партии России. – Гомель, 1993. – С. 83 – 90, 104 – 120.

Программа РСДРП // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК: В 14 т. – М., 1983. – Т. 1. – С. 59 – 65.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 333 – 340.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 251 – 257.

Брыгадзін, П. 3 гісторыі партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў (эсэраў) / П. Брыгадзін // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 3.

3 гісторыі палітычных партый: Вуч. дапам. для студэнтаў. – Мінск, 1993.

Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. Ч. 1. Политические партии России. – Гомель, 1993; Ч. 2. У истоков политического противостояния. – Гомель, 1993.

Сіманюкоў, С. Утварэнне РСДРП / С. Сіманюкоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 3.

Сташкевіч, М. Перадумовы і працэс стварэння палітычных партый на Беларусі (канец XIX ст. – люты 1917 г.) / М. Сташкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – №3 – 4.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 25. БЕЛАРУСКІ НАЦЬІЯНАЛЬНЬІ РУХ У ПАЧАТКУ XX ст.

План


 1. Пачатак новага перыяду беларускага нацыянальнага руху. Першыя беларускія арганізацыі.

 2. Утварэнне Беларускай сацыялістычнай грамады, яе асноўныя праграмныя патрабаванні.

Літаратура

Программа Белорусской социалистической громады // Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. Ч. 2. У истоков политического противостояния. – Гомель, 1993. – С. 14 –16.

Луцкевіч, А. За дваццать пяць гадоў (1903 –1928): Успаміны аб працы першых палітычных арганізацый / А. Луцкевіч. – Мінск, 1991.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 336 – 337, 345 – 350.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 251 – 256.

3 гісторыі палітычных партый: Вуч. дапам. для студэнтаў. – Мінск, 1993.

Сташкевіч, М. Перадумовы і працэс стварэння палітычных партый на Беларусі (канец XIX ст. – люты 1917 г.) / М. Сташкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – №3 – 4.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 26. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ. КУЛЬТУРА

БЕЛАРУСІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХІХ ст. – ПАЧАТКУ XX ст.

План


 1. Асноўныя прыкметы беларускай нацыі, працэс іх станаўлення. Роля ў гэтым навуковага беларусазнаўства, літаратуры, выдавецкай дзейнасці.

 2. Мастацтва і тэатр.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 369 – 390.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 271 – 280.

Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 231 – 250.

Гісторыя беларускага мастацтва. Канец ХVIII ст. – пачатак XX ст.: У 6т. – Мінск, 1989. – Т. 3.

Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. – Мінск, 1983. – Т. 1.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.

ТЭМА 27. БЕЛАРУСЬ ПАСЛЯ ЛЮТАЎСКАЙ (1917 г.) БУРЖУАЗНА-ДЭМАКРАТЫЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

План


 1. Альтэрнатывы грамадска-палітычнага развіцця Расіі пасля Лютаўскай рэвалюцыі.

 2. Дзейнасць асноўных палітычных партый на тэрыторыі Беларусі ў лютым – верасні 1917 г.

 1. Беларускі нацыянальны рух.

Літаратура

Стенограмма съезда делегатов белорусских партийных и общественных организаций. (Извлечение). 1917 г.; Статут Цэнтральнай Рады Беларускіх Арганізацый. 1917 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 266 – 275, 280 – 281.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 7 – 17.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 281 – 283.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1973. – Т. 3. – С. 13 – 87.

Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. / Под ред. Э. М. Энтина. – Гомель, 1993. – С. 7 – 65, 91 – 193.

Сташкевич, Н. С. Приговор революции: крупнейшие акты советского движения в Белоруссии (1917 – 1925) / Н. С. Сташкевич. – Минск, 1985. – С. 127 – 136.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.


ТЭМА 28. ПАДЗЕІ КАСТРЫЧНІЦКАЙ (1917 г.) РЭВАЛЮЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ

План


 1. Узброенае паўстанне ў Петраградзе. Перамога рэвалюцыі ў Беларусі і на Заходнім фронце.

 1. Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні ў Беларусі.

Літаратура

Приказ № 1 Исполнительного комитета Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Мн., 2000. – С.289.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 17 – 26.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 283 – 296.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1973. – Т. З. – С. 13 – 87.

Круталевич, В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917 – 1922)/ В. А. Круталевич. – Минск, 2003.

Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. / Под ред. Э. М. Энтина. – Гомель, 1993. – С.7 – 65, 91 – 193.

Сташкевич, Н. С. Приговор революции: крушение антасоветского движения в Белоруссии (1917 – 1925) / Н. С. Сташкевич. – Минск, 1985. – С. 127 – 136.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 29. РАЗМЕЖАВАННЕ ПАЛІТЬІЧНЫХ СІЛ У БЕЛАРУСІ ПАСЛЯ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ 1917 г.

План


 1. Адносіны да Кастрычніцкай рэвалюцыі беларускіх нацыянальных партый і арганізацый.

 1. I Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.) і яго значэнне.

 2. Мяцеж польскага корпуса генерала Ю. Доўбар-Мусніцкага.

Літаратура

Пратакол Усебеларускага з’езда (Вытрымка). 1917 г.; Постановление Совета I Всебелорусского съезда. 1917 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 299, 300.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 27 – 35.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 294 – 296.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1973. – Т. З. – С. 13 – 87.

Круталевич, В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917 – 1922) / В. А. Круталевич. – Минск, 2003.

Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. / Под ред. Э. М. Энтина. – Гомель, 1993. – С.7 – 65, 91 – 193.

Сташкевич, Н. С. Приговор революции: крушение антасоветского движения в Белоруссии (1917 – 1925) / Н. С. Сташкевич. – Минск, 1985. – С. 127 – 136.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
ТЭМА 30. ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў 20-я ГАДЫ XX ст.

План


 1. Пакажыце асаблівасці аднаўлення і развіцця гаспадаркі рэспублікі пасля грамадзянскай вайны.

 2. Раскрыйце сутнасць і вынікі новай эканамічнай палітыкі.

Літаратура

Резолюция V Речицкого уездного съезда Советов об одобрении перехода от продразвёрстки к продналогу и мероприятиях в области кооперации. 1921 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 398 – 399.

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 99 – 107.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 321 – 326.

Ковкель, И. И. История Беларуси с древнейших времён до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – Минск, 2001. – С. 392 – 414.

Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 339 – 346.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 232 – 237.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 330 – 331.


ТЭМА 31. САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЯ Ў 20 – 30-я ГАДЫ XX ст. У БЕЛАРУСІ

План


 1. Ахарактарызуйце асноўныя этапы, шляхі і метады ў ажыццяўленні палітыкі індустрыялізацыі.

 1. Прааналізуйце развіццё прамысловасці ў другой і трэцяй пяцігодках.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 108 – 120.

Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 326 – 332.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1973. – Т. 3. – С. 353 – 365, 382 – 407, 509 – 545.

Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. – Минск, 1990. –С. 101 – 122.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 256 – 273.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка