Masarykova univerzita brno
старонка3/5
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.65 Mb.
1   2   3   4   5
4.1.1 Charakteristika zkoumaného souboru

Soubor tvořilo 310 dětí ve věku 2 - 6 let, které byly hospitalizovány na ORL oddělení Nemocnice Břeclav. Výběr respondentů byl systematický, záměrný. Respondenty do výzkumného souboru jsme vybrali na základě předem stanovených kritérií.


4.1.2 Kritéria výběru respondentů do zkoumaného souboru

Do souboru jsme zařadili respondenty, kteří splňovali následující kritéria:

 • Hospitalizace na ORL oddělení Nemocnice Břeclav.

 • Dítě v předškolním věku 2 - 6 let.

 • Positivní nález tympanometrie – B křivka

 • Potvrzená diagnóza sekretorické otitidy

 • Ochota ke spolupráci a pochopení instrukce výzkumných metodik

Naopak, ze souboru jsme vyloučili respondent, u kterých byla prokázána: • alergie

 • akutní otitida

 • celkové onemocnění


4.2 Dotazník

Dotazník obsahoval 12 uzavřených strukturovaných položek a dvě kategorizační (demografické) položky. Položky číslo 1 – 12 představovaly polytomické položky, v rámci kterých si respondenti mohli vybrat z více než dvou možných odpovědí. Uvedené polytomické položky jsme navrhli s úplným výběrem, tzn., že respondenti si mohli vybrat jen z těch možností, které jsme uvedli.

Položky číslo 8 – 11 se zaměřovaly na zjištění, do jaké míry a v jakém prostředí je dítě vystaveno expozicii cigaretovému dýmu. Cílem 7. položky bylo identifikovat děti, u kterých byla přítomna i adenoidní vegetace a byla provedena adenotomie. Cílem 12. položky bylo identifikovat další rizikové faktory výskytu sekretorických otitid (návštěvování predškolního zařízení). Položky číslo 1 – 6 se týkaly výskytu a předcházející léčbě otitid.

Otázky týkající se vzdělání a ekonomické situace rodiny nebyly do dotazníku zařazeny, protože většina lidí je považuje za zásah do soukromí, přestože dotazník byl anonymní.

Ačkoliv délka expozice dítěte tabákovému kouři je důležitá, různý věk dětí zkoumaného souboru a mnohdy nespolehlivost údajů respondentů nemohla být jedním z kritérii sledování. Souhrnem můžeme uvést, že dotazník obsahoval následovné oblasti: • výskyt a předcházající léčbu otitid u dětí,

 • aspekty expozice cigaretovému dýmu u dítěte,

 • jiné rizikové faktory sekretorických otitid u dětí,

 • kategorizační položky (pohlaví, věk).

Pro sběr výzkumných údajů jsme použili dotazníkovou (self-report) metodu. Pro potřeby naší práce jsme sestavili dotazník, který se zaměřoval na identifikaci rizikových faktorů výskytu sekretorických otitid u dětí v předškolním věku.

Výzkum proběhl od 4/ 2004 do 4/ 2009 na ORL oddělení v Břeclavi. Administrace dotazníku proběhla formou přímého kontaktu v průběhu hospitalizace. Před vyplněním dotazníků jsme od rodičů pacientů získali souhlas s účastí a poskytli informace o výzkumu. V průběhu 60 měsíců jsme přímo oslovili celkem 421 rodičů. Z uvedeného počtu 83 odmítlo účast v našem výzkumu, 28 odevzdalo neúplný dotazník.5 Výsledky
Celkem bylo sledováno 310 dětí ve věku do šesti let. Dotazník obsahoval celkem 12 otázek ohledně faktorů zánětu středního ucha doplněných 3 obecnými otázkami zjišťujícími pohlaví dítěte, věk a osobu, jenž dotazník vyplňovala.

Výsledky byly hodnoceny v programu StatSoft, Inc. (2009). STATISTICA (data analysis software system), version 9.0. www.statsoft.com.

Pro všechny binární a kategoriální proměnné byly vytvořeny souhrnné sumarizační tabulky obsahující absolutní a relativní četnosti. Pro porovnání binárních proměnných byl použit Fisherův exaktní test, při srovnání ostatních kategoriálních proměnných byl použit M-L chi square test.

Zpracováním údajů jsme získali tyto výsledky:

Tab. 5.


Akutní středoušní zánět v minulosti

Počet

%

Ano

290

93,6

Ne

20

6,4

Celkem

310

100

Téměř všechny děti (290 dětí, 93,6 %) měly v minulosti akutní středoušní zánět.

Tab. 6.


Akutní středoušní zánět

Počet

%

Ne

20

6,4

1 - 3x

207

66,8

4 - 6x

39

12,6

6x a vice

44

14,2

Celkem

310

100

Dvě třetiny dětí (207 dětí, 66,8 %) měly v minulosti 1x až 3x akutní středoušní zánět


Tab. 7.


Vleklý středoušní zánět

Počet

%

Ano

141

45,5

Ne

169

54,5

Celkem

310

100

Zhruba polovina dětí (169 dětí, 54,5 %) neměla v minulosti vleklý středoušní zánět.

Tab. 8.


Vleklý středoušní zánět

Počet

%

Ne

169

54,5

ano, ambulantně

106

34,2

ano, chirurgicky

35

11,3

Celkem

310

100

Zhruba olovina dětí (141 dětí, 45,5 %) měla vleklý středoušní zánět

Tab. 9.


Časové rozmezí opakování vleklého

středoušního zánětuPočet

%

do 3 měsíců

12

8,5

3 - 6 měsíců

58

41,1

6 - 12 měsíců

47

33,4

více jak 12 měsíců

24

17,0

Celkem

141

100

Nejčastěji se u dětí, které již dříve měly vleklý středoušní zánět, tento zánět objevil v rozmezí 3-6 měsíců (41,4%)

Tab. 10.Časové rozmezí opakování vleklého

Středoušního zánětuDěti kuřáků

Děti nekuřáků

Do 3 měsíců

12 (11.4%)

0%

3 – 6 měsíců

52 (49.5%)

6 (16.66%)

6 – 12 měsíců

33 (31.4%)

14 (38.88%)

Více jak 12 měsíců

8 (7.6%)

16 (44.4%)

Celkem

105

36

Nejčastěji se vyskytuje OMS u dětí kuřáků v rozmezí 3-6 měsíců (49.5%)
Tab. 11.

Nedoslýchavost

Počet

%

Ano

133

42,9

Ne

177

57,1

Celkem

310

100

Celkem u 177 dětí (57,1 %) nebyla pozorována nedoslýchavost.

Tab. 12.


NedoslýchavostPočet

%

Ne

177

57,1

ano, upravila se sama

64

20,6

ano, léčeno lékařem

69

22,3

Celkem

310

100

U 69 (22,3%) dětí byla nedoslýchavost léčena u odborného lékaře

Tab. 13Paracentéza

Počet

%

Ano

223

71,9

Ne

87

28,1

Celkem

310

100

Téměř u tří čtvrtin dětí (223 dětí, 71,9 %) byla již dříve provedena paracentéza.

Tab. 14


Paracentéza

Počet

%

Ne

87

28,1

ano, méně než 3x

151

48,7

ano, 3 - 6x

47

15,1

ano, více než 6x

25

8,1

Celkem

310

100

U 25 dětí (8,1 %) byla již dříve provedena paracentéza více než 6x.

Tab. 15.Zavedení ventilační trubičky do ucha

Počet

%

Ano

40

12,9

Ne

270

87,1

Celkem

310

100

U 40, 12,9% dětí byla dříve zavedena ventilační trubička.

Tab. 16.Zavedení ventilační trubičky do ucha

Počet

%

Ne

270

87,1

ano, jednostranně

17

5,5

ano, oboustranně

18

5,8

ano, opakovaně

5

1,6

Celkem

310

100

Ventilační trubička nebyla u většiny dětí dříve zavedena (270 dětí, 87, 1 %).

Pouze u 5 dětí (1, 6 %) byla ventilační trubička zavedena opakovaně.

Tab. 17.


Kouření v rodině

Počet

%

Ano

214

69,0

Ne

96

31,0

Celkem

310

100

Tab. 18.Kouření v rodině

Počet

%

Nikdo

96

31,0

1 člen rodiny

121

39,0

2 členové rodiny

77

24,8

3 a více členů rodiny

16

5,2

Celkem

310

100

Více něž dvě třetiny sledovaných dětí (214 dětí, 69,0 %) žije v rodině, kde někdo kouří. Nejčastěji to bývá jeden člen rodiny (121 dětí, 39,0 %).

Tab 19.


Počet vykouřených cigaret na osobu/den

Počet

%

1 - 10 cigaret

126

58,9

11 - 20 cigaret

86

40,2

více jak 20 cigaret

2

0,9

Celkem

214

100

Tuto otázku vyplňovali pouze rodiče, u nichž doma někdo kouří. Nejčastěji se jednalo o 1-10 vykouřených cigaret na osobu denně (126 respondentů, 58,9 %).

Tab. 20.Výskyt tabákového kouře

v přítomnosti dítětePočet

%

Ano

71

33,2

Ne

143

66,8

Celkem

214

100

Tab. 21

Výskyt tabákového kouře

v přítomnosti dítětePočet

%

Ne

143

66,8

ano, někdy

70

32,7

ano, pravidelně

1

0,5

Celkem

214

100

Tuto otázku vyplňovali pouze rodiče, u nichž doma někdo kouří. Pouze třetina dětí je vystavena tabákovému kouři (71 dětí, 33,2 %), přičemž pouze jediné dítě (0,5 %) je vystaveno tabákovému kouři pravidelně.

Tab. 22.Výskyt tabákového kouře

v přítomnosti dítěte - jinde než domaPočet

%

Ano

79

25,6

Ne

230

74,4

Celkem

309

100

Tab. 23.Výskyt tabákového kouře

v přítomnosti dítěte - jinde než domaPočet

%

Ne

230

74,2

ano, občas

79

25,5

ano, pravidelně

0

0

Nezjištěno

1

0,3

Celkem

310

100

Žádné dítě není vystaveno tabákovému kouři pravidelně a čtvrtina dětí (79 dětí, 25,5 %) je mu vystavena jen občas

Tab. 24.Pobyt dítěte v jeslích/školce

Počet

%

Ne

113

36,5

ano, krátkodobý

63

20,3

ano, pravidelný denní

134

43,2

Celkem

310

100

Obecné charakteristiky zkoumaného souboru dětí
Tab. 25.

Pohlaví dítěte

Počet

%

Chlapci

194

62,6

Děvčata

116

37,4

Celkem

310

100

Téměř dvě třetiny sledovaných dětí byli chlapci (194 chlapců, 62,6 %).

Tab. 26.Věk dítěte

Počet

%

do 1 roku

22

7,1

1 - 3 let

94

30,3

4 - 6 let

194

62,6

7 a více let

0

0

Celkem

310

100

V souboru byly všechny děti mladší 7 let. Nejčastěji byly vy věku 4 až 6 let (194 dětí, 62,6 %).

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка