Marsilea quadrifolia L. (marsilea štvorlistá) I. Zhodnotenie súčasného stavu
Дата канвертавання22.04.2016
Памер42.51 Kb.
Marsilea quadrifolia L.

(marsilea štvorlistá)
I. Zhodnotenie súčasného stavu
I.1. Stanovištné nároky

Okraje teplých nížinných stojatých alebo periodicky tečúcich vôd s kolísajúcou až vysychajúcou vodnou hladinou v priebehu roka (napr. korytá starých riečnych ramien, materiálové jamy a pod.).

Pôdy sú ťažké, bahnité, hlinitoílovité až ílovitopiesočnaté s malým obsahom organickej hmoty a s dobrou zásobou minerálnych živín; reakcia pôdy je mierne kyslá až neutrálna.

Druh má najužšiu väzbu na spoločenstvá zväzu Litorellion.


I.2. Areál

Cirkumpolárny druh, sporadicky rozšírený na všetkých kontinentoch okrem Južnej Ameriky. V Severnej Amerike je adventívnym druhom. V Európe sa v súčasnosti vyskytuje najmä v Panónskej nížine na území Rakúska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny.

Výskyt na Slovensku – inundačné, na jar pravidelne zaplavované, medzihrádzové územie Latorice (Východoslovenská nížina), kde je evidovaných 7 lokalít druhu.

Kedysi aj v okolí riek Laborec, Uh a Bodrog.


I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšuje. Vzhľadom na početnosť populácií však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik.


I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.


I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu

SKUEV0006 – Rieka Latorica

SKUEV0012 – Bešiansky polder

SKUEV0038 – Oborínske jamy


I.6. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)


III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčané manažmentové opatrenia

  • Zabrániť zmene vodného režimu a chemizmu vôd na lokalitách.

  • V prípade potreby obmedziť sukcesiu vodných makrofytov ich kosením.

  • Nie sú potrebné aktivity na záchranu druhu v podmienkach ex-situ.


III.2. Frekvencia monitoringu

Na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring 1 za 3 roky.

Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: druh možno monitorovať počas celej vegetačnej sezóny, keď je vhodný stav vodnej hladiny.
II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 7
Tab. 1.29: na lokalitnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti lokality

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2]

0,3

> 100

50 – 100

10 - 49

 10

I.2. Počet jedincov

0,1

súvislé porasty (lemy) na veľkej časti lokality

skupinové porasty na niektorých plochách lokality

druh zriedkavo vtrúsený medzi iné rastliny a to len na niektorých plochách lokality

rastliny s izolovaným výskytom niekoľkých exemplárov

I.3. Vitalita populácie

(stanoví sa odhadom na časti populácie)0,1

fertilných rastlín

> 50 %


fertilných rastlín

25 – 50 %fertilných rastlín

5 - 24 %


fertilných rastlín

 5 %


I.4. Stav biotopu


I.4.1. veľkosť biotopu [m2]

0,1

> 10 000

1 000 – 10 000

100 - 999

 100

I.4.2. % inváznych neofytných taxónov

0,05

< 1 %

1  10 %

11 - 20 %

20%

I.4.3. zatienenie kríkmi a stromami

0,05

< 1 %

1  15 %

16 – 30 %

> 30 %

I.4.4. nepriaznivé vplyvy*

0,2

žiadne alebo len mierne,

na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažmentžiadne alebo len mierne;

lokalita bez pravidelného manažmentumierne až zreteľné,

lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiskazreteľné,

lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)I.5. Dynamika populácie


0,1

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10%

alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50%

alebo každý rok klesá v priemere o > 5%*** na lokalite si všímať najmä: hydrologický režim, sukcesiu vodných makrofytov

** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


Tab. 2.29: na národnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte lokalít

0,2

počet lokalít rastie alebo je ± stabilný

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 5%

alebo každý rok klesá v priemere o 0,5%*počet lokalít klesol za posledných 10 r. o 5-25% alebo každý rok klesá v priemere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 25% alebo každý rok klesá v priemere o 2,5%*

II.2. Počet lokalít

0,35

> 10

6 – 10

3 – 5

 3

II.3. Veľkosť slovenského areálu km

0,25

> 15

10  14

3 - 9


 3

II.4. Priemerná kvalita populácií

0,2

 0,9

0,65 – 0,89

0 – 0,64

< 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка