Манаграфіі: Макаревич, А. Н. В разных стилевых течениях: Проблема жанра и стиля в рассказах 20-х годов М. Горецкого и Т. Гартного / А. Н. Макаревич. — Екатеринбург: Урал Плюс, 1995. — 177 с. Макарэвіч, А
Дата канвертавання30.03.2016
Памер227.41 Kb.
Манаграфіі:

 • Макаревич, А. Н. В разных стилевых течениях: Проблема жанра и стиля в рассказах 20-х годов М. Горецкого и Т. Гартного / А. Н. Макаревич. — Екатеринбург: Урал Плюс, 1995. — 177 с.

 • Макарэвіч, А. М. Праблема жанравых мадыфікацый у беларускай прозе ХІХ — пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч. — Магілёў: Выд-ва МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. — 332 с.

Раздзел у падручніку з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

 • Макарэвіч, А. М. Літаратура пачатку ХХ ст.: Ва ўмовах паскоранага развіцця [Проза. Драматургія] / А. М. Макарэвіч . — 2-е выд. // Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ — пачатку ХХ ст.: падруч. для філал. фак. пед. ВНУ; пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — Мінск, 1998. — С. 200–217.

Раздзелы ў вучэбным дапаможніку з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

 • Макарэвіч, А. М. Уводзіны / А. М. Макарэвіч // Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск, 2008. — С. 3–24.

 • Макарэвіч, А. М. Вусная народная творчасць і беларуская дзіцячая літаратура / А. М. Макарэвіч // Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск, 2008. — С. 24–37.

 • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай літаратуры ў 1900–1928 гг. / А. М. Макарэвіч // Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск, 2008. — С. 70–105.

 • Макарэвіч, А. М. Цётка (Алаіза Сцяпанаўна Пашкевіч) / А. М. Макарэвіч // Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск, 2008. — С. 24–37.

Вучэбная праграма з грыфам Міністэрства адукацыі:

 • Беларуская дзіцячая літаратура: вуч. праграма для вышэйшых навучальных устаноў / Склад. А. М. Макарэвіч, В. І. Караткевіч — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005, — 41 с. [Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 18 лютага 2005 г. Рэгістрацыйны № ТД-А.002/тып.»]

Дапаможнікі:

 • Макарэвіч, А. М. Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці ХХ ст. : дапаможнік : у 2 ч. / А. М. Макарэвіч. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — Ч. 1. — 256 с.

 • Макарэвіч, А. М. Беларуская дзіцячая літаратура ў тэрмінах і паняццях : дапаможнік / А. М. Макарэвіч, В. І. Караткевіч ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 140 с.

Вучэбна-метадычныя матэрыялы:

 • Макарэвіч, А. М., Чмарава М. І. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў філалагічнага факультэта па гісторыі беларускай літаратуры, гісторыі беларускай літаратуры ХІХ — пач. ХХ стст.: метадычныя рэкамендацыі / А. М. Макарэвіч, М. І. Чмарава. — Магілёў: Дзярж. пеж. ін-т, 1991. — 44 с.

 • Макарэвіч, А. М. Падрыхтоўка, выкананне, абарона курсавых і дыпломных работ у кантэксце сістэмы перспектыўных ліній па гісторыі беларускай літаратуры: метадычны дапаможнік / А. М. Макарэвіч.– Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — 68 с.

 • Праграма дзяржаўнага экзамену па беларускай мове і методыцы выкладання беларускай літаратуры / Склад.: А. М. Макарэвіч, Т. І. Якубовіч. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 54 с.

 • Макарэвіч, А. М. Методыка выкладання беларускай літаратуры : вучэб.-метад. мат-лы / А. М. Макарэвіч, Н. П. Дзеравяга, В. І. Караткевіч. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — 120 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях з пераліку ВАК:

  • Макарэвіч, А. М. Некаторыя аспекты адлюстравання рэчаіснасці 20-х гадоў у апавяданнях Цішкі Гартнага / А. М. Макарэвіч // Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. — 1989. — № 3. — С. 82–87.

  • Макарэвіч, А. М. Жанрава-стылёвыя асаблівасці апавяданняў М. Гарэцкага (20-я гады) / А. М. Макарэвіч // Весці АН БССР. — Серыя грамад. навук. — 1990. — № 1. — С. 91–96.

  • Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларускай літаратуры ў Х–ХІ класах па сістэме перспектыўных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. — 1994. — № 9. — С. 35–39.

  • Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларускай літаратуры ў Х–ХІ класах па сістэме перспектыўных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. — 1994. — № 10. — С. 37–40.

  • Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларускай літаратуры ў Х–ХІ класах па сістэме перспектыўных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. — 1994. — № 12. — С. 43–46.

  • Макарэвіч, А. М. Жанрава-стылёвае вызначэнне драматычных твораў М.Гарэцкага / А. М. Макарэвіч // Весці Нацыянальнай Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. — 1998. — № 3. — С. 112–117.

  • Макарэвіч, А. М. Экзістэнцыяльны рух у аповесці М. Зарэцкага «Голы звер» / А. М. Макарэвіч / А. М. Макарэвіч // Весці Нацыянальнай Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. — 1999. — № 1. — С. 113–119.

  • Макарэвіч, А. М. Жанравыя асаблівасці зборніка Я.Баршчэўскага «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» / А. М. Макарэвіч // Веснік Віцебскага дзярж. ун-та. — 1999. — № 1 (11). — С. 51–56.

  • Макарэвіч, А. М. Сэнс і структура мастацкага вобраза ў апавяданнях В. Ластоўскага / А. М. Макарэвіч // Веснік Беларускага дзярж. ун-та. Сер. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. — 1999. — № 1. — С. 9–14.

  • Макарэвіч, А. М. Сінтэз лірычнага і эпічнага пачаткаў у беларускім апавяданні 1906–1919 гг. / А. М. Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та. — 1999. — № 1 (2). — С. 11–19.

  • Макарэвіч, А. М. Творы Я.Баршчэўскага «Драўляны Дзядок і кабета Інсекта», «Душа не ў сваім целе» ў жанравым і эстэтычным кантэксце беларускай прозы ХІХ — пач. ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та. — 1999. — № 2–3 (3). — С. 23–29.

  • Макарэвіч, А. М. Спецыфіка адлюстравання рэчаіснасці ў падзейна разгорнутым эпічнага характару апавяданні пачатку ХХ  ст. / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. — 1999. — № 8. — С. 55–65.

  • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці мастацкай формы апавядальных гісторый, абразкоў і навел пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. — 1999. — № 11. — С. 58–68.

  • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці мастацкай формы аповесці Ядвігіна Ш. «Золата» / А. М. Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та. — 1999. — № 4 (4). — С. 144–151.

  • Макарэвіч, А. М. Сінтэз фальклорнага і філасофскага, лірычнага і эпічнага струменяў у апавяданні пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. — 2000. — № 1. — С. 20–25.

  • Макарэвіч, А. М. Рамантычны змест і жанравыя мадыфікацыі ў лірычнай прозе З. Бядулі / А. М. Макарэвіч // Весці Нацыянальнай Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. — 2000. — № 1. — С. 115–121.

  • Макарэвіч, А. М. Жанравыя мадыфікацыі апавяданняў рэалістычнага напрамку ў развіцці беларускай прозы пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та. — 2000. — № 1 (5). — С. 69–77.

  • Макарэвіч, А. М. Стылёвыя асаблівасці падзейна-разгорнутага на бытавую тэму беларускага апавядання эпічнага зместу / А. М. Макарэвіч // Весці Нацыянальнай Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. — 2000. — № 3. — С. 103–110.

  • Макарэвіч, А. М. Метадычныя рэкамендацыі па развіцці пісьмовай мовы вучняў і іх творчых здольнасцей (у кантэксце дзесяцібальнай сістэмы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў) / А. М. Макарэвіч // Беларуская мова і літаратура. — 2003. — № 1. — С. 3–21.

  • Макарэвіч, А. Вобразы Данілкі і Зосі з драмы «Раскіданае гняздо» ў кантэксце сэнсавых асаблівасцей спадчыны Янкі Купалы і драм Ф.Аляхновіч / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. — 2003. — № 3. — С. 18–23.

  • Макарэвіч, А. М. Вучэбна-метадычны комплекс: Праблемы стварэння і перспектывы выкарыстання (з вопыту выкладання гісторыі беларускай літаратуры, польскай мовы ва УА «МДУ імя А. А. Куляшова / А. М. Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та. — 2008. — № 4 (28). — С. 226–231.

  • Макарэвіч, А. М. Ацэнкі творчасці В.Дуніна-Марцінкевіча на рубяжы стагоддзяў (другая палова ХІХ — першая трэць ХХ ст.) / А. М. Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та. — 2008. — № 4 (31). — С. 123–127.

  • Макарэвіч, А. М. Ацэнкі творчасці В.Дуніна-Марцінкевіча на рубяжы стагоддзяў (канец ХХ — пачатак ХХІ ст.) / А. М. Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та. — 2009. — № 2–3 (33). — С. 126–131.

  • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці вывучэння артыкула Цёткі «Шануйце роднае слова» ў VІІ класе / А. М. Макарэвіч // Беларуская мова і літаратура. — 2011. — № 7. — С. 18–21.

  • Макарэвіч, А. М. «Парада» Каруся Каганца: жанрава-стылёвыя прыкметы (асаблівасці аналізу на занятках па беларускай літаратуры ў ВНУ: метадычны і тэарэтычны аспекты) / А. М.  Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та. Сер. псіхолага-педагаг. нав. (педагогіка, псіхалогія, методыка). — 2011. — № 2 (38). — С. 57–64.

  • Макарэвіч, А. М. Творы беларускай дзіцячай літаратуры ў кантэксце ўрокаў пазакласнага чытання і развіцця маўлення ў пятым класе (Агульнаметадычны аспект) / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — 2012. — № 1 (39). —C. 64–72.

  • Макарэвіч, А. М. Творы беларускай дзіцячай літаратуры на ўроках пазакласнага чытання ў шостым классе / А. М. Макарэвіч // Веснік БарДУ. Серыя «Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалагічныя навукі  (літаратуразнаўства)». 2013. — Вып. № 1. — С. 27–35.

  • Макарэвіч, А. М. Вывучэнне твораў беларускай дзіцячай літаратуры : урокі дадатковага чытання і творчыя работы ў V–VІ класах / А. М. Макарэвіч // Беларуская мова і літаратура. — 2013. — № 7. — С. 9–16.

  • Макарэвіч, А. М. Вывучэнне твораў беларускай дзіцячай літаратуры : урокі дадатковага чытання і творчыя работы ў V–VІ класах / А. М. Макарэвіч // Беларуская мова і літаратура. — 2013. — № 8. — С. 21–30.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях:

 • Казбярук, У. М., Макарэвіч, А. М. // Літаратура пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Беларус. энцыкл.: у 18 т. — Мінск, 2004. — Т. 18. — С. 602–608.

 • Макаревич, А. Н. Литература начала ХХ века / А. Н. Макаревич // Республика Беларусь: энцикл.: в 6 т. — Минск, 2005. — Т. 1. — С. 838–847.

 • Макарэвіч, А. М., Караткевіч, В. І. Дзіцячая літаратура і Максім Багдановіч // Максім Багдановіч : Энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. энцыкл. Імя П. Броўкі, 2011. — С. 198–199.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

 • Макарэвіч, А. М. Аповесць В. Ластоўскага «Лабірынты» ў кантэксце поля аўтарскай творчасці / А. М. Макарэвіч // Магілёўская даўніна. — 1998. — С. 25–31.

 • Макарэвіч, А. М. «Казкі жыцця» Я. Коласа: праблема жанравага вызначэння і ідэйна-сэнсавых вытлумачэнняў у сучасным беларускім літаратуразнаўстве / А. М. Макарэвіч // Беларускае сучаснае мастацтвазнаўства і крытыка: праблемы адаптацыі да новых рэальнасцей: матэрыялы нав.-практ. канф. / Беларус. саюз літ.-маст. крытыкаў. — Мінск, 1998. — С. 300–314.

 • Макарэвіч, А. М. Структура і змест семінара «Школьныя сачыненні на літаратурныя тэмы» ў кантэксце сістэмы рацыянальнай арганізацыі працы па развіцці пісьмовай мовы вучняў і іх творчых здольнасцей / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжкафедральны зборнік навуковых прац. Філалогія. Вып. 1. / МДУ імя А. А. Куляшова; пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: 2003. — С. 3–11.

 • Макарэвіч, А. Страхі жыцця, цені і дрыгва ў аднайменных творах Ф.Аляхновіча: да праблемы аб’ёмнага сэнсаўтварэння / А. Макарэвич // Избранные труды ученых МГУ им А. А. Кулешова / МГУ им. А. А. Кулешова; под ред. М. И. Вишневского. — 2003. — С. 46–53.

 • Макарэвіч, А. М. Літаратурныя жанры і іх мадыфікацыі: тэарэтычны аспект // У ракурсе сучаснага асэнсавання.: міжкафедральны зборнік навуковых прац. Філалогія. Вып. 2. / МДУ імя А. А. Куляшова; пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў, 2004. — С. 5–13.

 • Макарэвіч, А. М. Жанравыя характарыстыкі беларускай прозы пач. ХХ ст. у даследаваннях І. Я. Навуменкі (параўнальны літаратуразнаўчы аспект) / А. М. Макарэвіч // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. арт. / РІВШ. — Мінск, 2006. — С. 229–236.

 • Макарэвіч, А. М. Жанравыя асаблівасці зборнікаў апавяданняў Сакрата Яновіча «Доўгая сьмерць Крынак» і Міры Лукшы «Бабскія гісторыі» / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжкафедральны зборнік навуковых прац. Філалогія. Вып. 3 / МДУ імя А. А. Куляшова; пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў, 2007. — С. 3–21.

 • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці выкладання польскай мовы як замежнай: агульнаметадычны і практычны аспекты (з практыкі выкладання польскай мовы на факультэце славянскай філалогіі МДУ імя А. А. Куляшова) / А. М. Макарэвіч // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano – Slavica: зб. навук. артыкулаў: Вып. 3 / Пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2008. — С. 248–283.

 • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці выкладання польскай мовы як замежнай: агульнаметадычны і практычны аспекты / А. М. Макарэвіч, А. А. Манкевіч // Філалагічная адукацыя: навук.-метад зб. / Рэдкал.: А. І. Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2009. — Вып. 1. — С. 24–30.

 • Макарэвіч, А. М. Стылёвыя асаблівасці апавяданняў зборніка М. Лукшы «Гісторыі з белага свету» / А. М. Макарэвіч // Русский язык в контексте культуры: сб. науч. статей / под общ. Ред. Т. Г.  Михальчук. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 331–334.

 • Макарэвіч, А. М. М.І. Мішчанчук як даследчык прыгожага пісьменства: некаторыя аспекты літаратуразнаўчай спадчыны / А. М.  Макарэвіч // Жыццё пражыць… : М. І. Мішчанчук — вучоны, настаўнік, творца / уклад. Л. В. Скібіцкая. — Брэст: Альтэрнатыва, 2010. — С. 48–56.

 • Макарэвіч, А. М. Яшчэ адзін крок у шамякіназнаўстве / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання (Творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. зб. нав. прац: Філалолгія. Вып. 4 / Пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — С. 3–4.

 • Макарэвіч, А. М. Разбуральныя праявы рэчаіснасці першай паловы 1990-х гг. у асэнсаванні І. Шамякіна (на матэрыяле дзённікавых запісаў і аповесці «Сатанінскі тур») / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання (Творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. зб. нав. прац: Філалолгія. Вып. 4 / пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — С. 208–236.

 • Макарэвіч, А. М. Форма-, сэнса- і стылеўтваральныя асаблівасці «Нядолі Заблоцкіх» Лукаша Калюгі / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання: зб. навук. прац: Філалогія. Вып. 5 / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — С. 99–108.

 • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці характарыстыкі мастацкіх вобразаў лірычнага твора ў пятым класе (на прыкладзе вершаў Максіма Багдановіча і Анатоля Грачанікава) // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка., рэдкал.: В. Д. Старычонак, В. А. Вараб’ёва, І. М. Гоўзіч і інш., адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск : БДПУ, 2012. — С. 168–176.

 • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці вывучэння літаратурных тэкстаў для дзіцячага чытання пры падрыхтоўцы да ўрока развіцця маўлення ў шостым класе (Беларуская літаратура. Першы блок урокаў) / А. М. Макарэвіч // Итоги научных исследований ученых МГУ им. А. А. Кулешова: сб. науч. статей; под ред. А. В. Иванова, Е. К. Сычовой. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 157–162.

 • Макарэвіч, А. М. Творы для пазакласнага чытання ў кантэксце сістэмы перспектыўных ліній пры вывучэнні беларускай літаратуры (сёмы клас) / А. М. Макарэвіч // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова, 15–16 мая 2013 г., г. Могилев ; МГУ имени А. А. Кулешова, 2013 — С. 150–153.

 • Макарэвіч, А. М. Урок дадатковага чытання і творчая работа ў кантэксце сістэмы перспектыўных ліній (VІІІ клас, другі блок урокаў) / А. М. Макарэвіч // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2013 г. : сб. научн.ст. / под ред. А. В. Иванова, Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. — С. 94–97.

 • Макарэвіч, А. М. Урок дадатковага чытання і творчая работа ў кантэксце сістэмы перспектыўных ліній (VІІІ клас, чацвёрты блок урокаў) // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац : Філалогія. Вып. 7; пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — С. 34–43.

Артыкулы ў зборніку твораў, зборы твораў:

 • Макаревич, А. Н. Произведения, в которых оживают символы любви / А. Н. Макаревич // Князева Н. С. Откройте счастью двери : Сборник пьес. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — C. 3–12.

 • Макарэвіч, А., Караткевіч, В. Мастацкі погляд на праявы і вынікі сацыяльнага бязладдзя / А. Макарэвіч, В. Караткевіч // Шамякін І. Зб. тв.: у 23 т. — Мінск, 2011. — Т. 5. — С. 529–559.

 • Макарэвіч, А. «Чалавецтва ў сваім развіцці пайшло не па той дарозе…» / А. Макарэвіч // Шамякін І. Зб. тв.: у 23 т. — Мінск, 2011. — Т. 6. — С. 498–526.

Артыкулы ў зарубежных выданнях:

 • Макарэвіч, А. М. Сатырычныя творы беларускай літаратуры першай трэці, 30-х гг. ХХ ст. у кантэксце гумарыстычнай прозы гэтага перыяду / А. М. Макарэвіч // Studia wschodniosłowiańskie / Uniwersztet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskej; red. naczelny H. Twaranowicz. — Białystok — 2001. — S. 87–99.

 • Макарэвіч, А. Свядомаснае поле літаратурных вобразаў «Раскіданага гнязда» ў кантэксце сэнсавых асаблівасцей спадчыны Янкі Купалы // Studia wschodniosłowiańskie / Uniwersztet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskej; red. naczelny H. Twaranowicz. — Białystok: — 2003. — T. 3. — S. 7–24.

 • Макарэвіч, А. М. Сэнсавая прастора зборніка апавяданняў Міры Лукшы «Бабскія гісторыі» ў кантэксце яго жанравай спецыфікі / А. М. Макарэвіч // Тэрмапілы. — 2003. — № 7. — С. 115–126.

 • Макаревич, А. Н. Тени и страхи жизни в деструктивном поле действительности и в сознании персонажей белорусской литературы первой трети ХХ вв. / А. Н. Макаревич // Науковий вісник Ізмаïльского державного гуманитарного університету. — 2003. — № 15. — С. 137–142.

 • Макаревич, А. Н. Речь-обращение («мастацкая прамова») как жанровая модификация (на примере белорусской литературы) / А. Н. Макаревич // Художественый текст и культура: материалы Международной науч. конф., Владимир, 6–7 окт. 2005 г. / Владимирский государственый педагогический университет; редкол.: Н. К. Гаврилова [и др.] / Владимир, 2006. — С. 318–323.

 • Макарэвіч, А. М. Жанравыя асаблівасці зборнікаў апавяданняў Сакрата Яновіча «Доўгая смерць Крынак» і Міры Лукшы «Бабскія гісторыі» / А. М. Макарэвіч // Studia białorutenistyczne 1. / Wyd-wo Uniwersytety Marii Cure-Składowskiej. — Lublin, 2007. — С. 211–226.

 • Макарэвіч, А. М. Сэнсавая прастора зборніка апавяданняў Міры Лукшы «Бабскія гісторыі» // Шлях па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы. 1958–2008 / Пад рэд. Яна Чыквіна. — Беласток, 2007. — С. 273–288.

 • Макаревич, А. «Истории белого света» М. Лукши: специфика формообразовательной и стилевой организации сборника / А. Н. Макаревич // Питання Літературознавства: науковий збірник / гол. Ред. О. В. Червінськаю. — Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. Вип. 80. — С. 39–46.

 • Макарэвіч, А. М. «Ляўкоўскі цыкл» Янкі Купалы ў кантэксце гістарычнай рухомасці твораў / А. М.  Макарэвіч // Białorutenistyka Białostocka: Białostok, 2010. — S. 21–35.

 • Макарэвіч, А. М. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў, у 2 т., пад рэд. В. Чамярыцкага і У. Мархеля, Мінск: Беларуская навука, 206–2007, Т. 1–910 с., Т. 2–252 с. / Рэцэнзія / А. М. Макарэвіч // Studia Białorunistyczne. T. 3. — Lublin: UMCS, 2010. — S. 327–329.

 • Макарэвіч, А. М. Сацыяльныя прадказанні ці канстатацыя фактаў рэчаіснасці? (Беларуская проза 20–30-х гадоў) / А. М. Макарэвіч // Białorutenistyka Białostocka. — Białystok, 2013. — Т. 5. — С. 77–107.

Матэрыялы навуковых канферэнцый:

 • Макарэвіч, А. М. Апавядальная гісторыя як адна з жанравых форм незакончанага цыкла апавяданняў М. Гарэцкага «Сібірскія абразкі» А. М. Макарэвіч // Взаимосвязь теоретической и практической подготовки педагога в ВУЗе: материалы конф. / Минск. гос. пед. ин-т. — Минск, 1990. — С. 77–83.

 • Макарэвіч, А. М. Вывучэнне гісторыі беларускай літаратуры па сістэме перспектыўных ліній на філалагічным факультэце / А. М. Макарэвіч // Шляхі і сродкі ўдасканалення педагагічных кадраў: матэр. канф. / Магілёўскі дзярж. пед. ін-т. — Магілёў, 1993. — С. 105–106.

 • Макарэвіч, А. М. Творчасць У. Караткевіча, А. Куляшова ў кантэксце этапаў і формаў звароту ў старэйшых класах сярэдняй школы да мастацкай версіі гістарычнага факту ў літаратуры / А. М. Макарэвіч // А. А. Куляшоў і вывучэнне яго творчасці ў ВНУ і школе ў кантэксце сучаснага літаратурнага працэсу: матэрыялы трэціх рэспублік. навук. чытанняў / Магілёўскі дзярж. пед. ін-т. — Магілёў, 1994. — С. 5–7.

 • Макарэвіч, А. М. Жанрава-стылёвыя асаблівасці аповесці Ядвігіна Ш. «Золата» / А. М. Макарэвіч // Материалы междунар. семинара, посвященного памяти О. В. Озаровского. / Могилевский гос. пед. институт. — Могилев, 1996. — С. 93–95.

 • Макарэвіч, А. М. На скрыжаванні родаў і жанраў (драматызаваныя творы М. Гарэцкага ў кантэксце эпічнага тэатру) / А. М. Макарэвіч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): материалы Междунар. науч. конф.: В 2 ч. / Гродненский гос. ун-т. — Гродно, 1998. — Ч. 1. — С. 176–181.

 • Макарэвіч, А. М. Метафарычныя словазлучэнні і іншыя вобразныя сродкі ў апавяданнях В. Ластоўскага / А. М. Макарэвіч // Валентностная грамматика в структурном и коммуникативном аспектах и ее выразительные возможности в языке и речи: тез. докл. научн. конф., Могилев, 14–15 окт. 1998 г.: в 2 ч. / Могилевский гос. ун-т. — Могилев, 1998. — Ч. 2. — С. 71–73.

 • Макарэвіч, А. М. Жанравыя кірункі беларускай гумарыстычнай і сатырычнай прозы ХІХ — пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Міжнародныя купалаўскія чытанні: матэрыялы нав. канф. / Гродзенскі дзярж. ун-т. — Гродна, 1999. — С. 37–45.

 • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці жанравых форм і мастацкіх вобразаў у «Казках жыцця» Я. Коласа / А. М. Макарэвіч // Праблема рацыянальнага выкарыстання і захавання прыродных ландшафтаў і мемарыяльных музейных аб’ектаў : матэрыялы нав. канф. / Дзярж. літ. музей Якуба Коласа. — Мінск, 1999. — С. 80–89.

 • Макарэвіч, А. М. Апавядальная гісторыя навелістычнай будовы ў кантэксце зборніка Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня…» / А. М. Макарэвіч // Ян Баршчэўскі і яго час: матэр. ІІ Міжнародных чытанняў, Віцебск, Полацк, 11–12 ліст. 1998 г. / Віцебскі дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава; пад агульн. рэд. А. М. Дарафеева. — Віцебск:, 1999. — С. 33–35.

 • Макарэвіч, А. М. «Сцэны з натуры», мініяцюры, фельетоны ў кантэксце жанравых форм беларускага апавядання эпічнага зместу (пач. ХХ ст.) / А. М. Макарэвіч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): материалы междунар. науч. конф.: В 2 ч. / Гродненский гос. ун-т. — Гродно, 2000. — Ч. 2. — С. 51–58.

 • Макарэвіч, А. М. Абразок як жанравая форма апавядання эпічнага зместу ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя / А. М. Макарэвіч // TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літаратуразнаўства (Да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова): матэрыялы рэспублік. навук. канф. / Магілёўскі дзярж. ун-т. — Мінск, 2000. — С. 106–112.

 • Макарэвіч, А. М. Навела, імпрэсія, апавядальная гісторыя ў кантэксце жанравых мадыфікацый апавяданняў рэалістычнага напрамку ў развіцці беларускай прозы пач. ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІУ Міжнар. навук. канф., Мінск, 12–14 кастр. 1999: у 2 ч. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.] — Мінск, 2000. Ч. 1.– С. 143–147.

 • Макарэвіч, А. М. Праз адмаўленне — да сцвярджэння (асветніцкая плынь маральнага характару ў творах М. Гарэцкага, Ядвігіна Ш.) / А. М. Макарэвіч // Беларускае асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: матэрыялы ІІ Міжнар. кангр. / БДПУ імя М. Танка. — Мінск, 2001. Кн. 3. Ч. 1. — С. 99–105.

 • Макарэвіч, А. М. Падзейна-разгорнутыя на бытавую і ваенную тэму творы ў кантэксце мадыфікацый апавяданняў рэалістычнага напрамку ў развіцці беларускай прозы пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Акрыленыя словам: зборнік артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 1999 г. / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2001. — С. 86–92.

 • Макарэвіч, А. М. Ад формы ўспрыняцця да формы адлюстравання (жанравыя мадыфікацыі беларускай прозы пачатку ХХ ст.) / А. М. Макарэвіч // Кулешовские чтения: матер. науч.-практ. конф., Могилев, 7 февр. 2001 г. / Могилевск. гос. ун-т; ред. Совет Я. И. Климуть [и др.]. — Могилев, 2001. — С. 18–23.

 • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці беларускіх апавядальных гісторый / А. М. Макарэвіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы Міжнароднай навук. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ, Мінск, 16–18 кастр 2001 г.: у 3 ч. Ч. 2: Теоретические проблемы литературоведения. Мировая литература: Проблемы взаимодействия и взаимосвязей / БДУ; рэдкал.: С. Я. Грабоўская [і інш.]; — Мінск, 2001. — С. 58–62.

 • Макарэвіч, А. М. «Няскончаная драма» Ф.Аляхновіча: узвышэнне ці зніжэнне сацыяльнага тыпа і літаратурнага вобраза / А. М. Макарэвіч // Куляшоўскія чытанні: матэр. Міжнар. навук. канф. «Творчасць А.Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці», Магілёў, 6–7 лют. 2002 г. / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2002. — С. 54–57.

 • Макарэвіч, А. М. Дзве душы нацыянальнага і бальшавіцкага руху. Дзве душы асобы / А. М. Макарэвіч // Гарэцкія чытанні: матэр. дакладаў і паведамл. на Сёмых, Восьмых Дзевятых, Дзесятых чытаннях; рэдкал. Р. Гарэцкі [і інш.] — Мінск, 2002. — С. 73–77.

 • Макарэвіч, А. М. Самастойная праца студэнтаў-філолагаў у сістэме перспектыўных ліній пры вывучэнні гісторыі беларускай літаратуры (на прыкладзе творчасці Цёткі, М. Багдановіча, Я. Купалы, Я. Коласа) / А. М. Макарэвіч // Наша класіка: традыцыі, наватарства, яе сучасныя інтэрпрэтацыя ў ВНУ і школе: матэр. рэсп. навук. канф., Брэст, 23–24 снежня 2002 г.: в 2 ч. Ч. 2. / Бр.ДЗУ імя А. С. Пушкіна. — Брэст: 2003. — С. 112–118.

 • Макарэвіч, А. М. Актуальныя праблемы сучаснай беларускай жанралогіі (на прыкладзе характарыстыкі пытання «раман і яго разнавіднасці») / А. М. Макарэвіч // Куляшоўскія чытанні: мат. Міжнар. нав. канф., Магілёў, 11–12 снеж. 2003: у 2 ч. Ч. 1. / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў: 2004. — С. 44–52.

 • Макарэвіч, А. М. Прамова як жанравая мадыфікацыя: асаблівасці сэнсаўтварэння і стылёвая арганізацыя / А. М. Макарэвіч // Материалы ІІ Междунар. конференции, посвященной памяти О. В. Озаровского (1935–1995), проводимой в рамках «Кулешовских чтений», Могилев, 25–26 марта 2005 г. / МГУ им А. А. Кулешова; под ред Е. Е. Иванова. — Могилев, 2005. — С. 101–103.

 • Макарэвіч, А. М. Прамова ў творчасці Цёткі / А. М. Макарэвіч // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2004 г., Могилев, 7–8 фев. 2004 г. / МГУ им А. А. Кулешова; под ред. М. И. Вишневского. — Могилев, 2005. — С. 118–120.

 • Макарэвіч, А. М. Беларуская літаратура першай трэці ХХ ст. і праблема гістарычнай рухомасці мастацкага твора / А. М. Макарэвіч // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай нав. канф., Магілёў, 26–27 крас. / УА «МДУ імя А. А. Куляшова». — Магілёў, 2006. — С. 8–17.

 • Макарэвіч, А. М. Літаратурна-крытычныя, аглядавыя матэрыялы ў часопісе «Полымя» 1920-х гадоў: праблематыка, форма, стыль / А. М. Макарэвіч // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай нав.-практ. канф., Магілёў, 26–27 крас. / УА «МДУ імя А. А. Куляшова». — Магілёў, 2007. — С. 5–13.

 • Макарэвіч, А. М. Паэма Янкі Купалы «Яна і Я»: асаблівасці сэнсаўтварэння / А. М. Макарэвіч // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 24 красавіка 2008 г. / УА «МДУ імя А. А. Куляшова». — Магілёў, 2008. — С. 12–14.

 • Макарэвіч, А. М. Інтэрактыўнае ўзаемадзеянне выкладчыка і студэнтаў на занятках па польскай мове (факультатыўны курс) / А. М. Макарэвіч // Педагогическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи: интерактивная педагогика: матер. II Междунар. науч.-практ. конф., 12–14 мая 2008 г., НДОЛ «Зубренок» / редкол.: С. С. Кашлев (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. Цент БГУ, 2008. — С. 284–287.

 • Макарэвіч, А. М. Асаблівасці рэйтынгавай ацэнкі вучэбнай дзейнасці студэнтаў у кантэксце засваення дысцыпліны «Гісторыя беларускай літаратуры 1900–1930 гг.» па сістэме перспектыўных ліній / А. М. Макарэвіч // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2008 г. (3–4 февраля 2009 г.) / под ред А. В. Иванова. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. — С. 221–224.

 • Макарэвіч, А. М. Літаратурна-эстэтычныя погляды пісьменніка: тэарэтычны і метадычны аспекты (на прыкладзе выкладання творчасці Цёткі ў кантэксце гісторыі беларускай літаратуры 1900–30 гг. у ВНУ) / А. М. Макарэвіч // Куляшоўскія чытані: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф. (Магілёў, 24 крас. 2009 г.). — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — С. 50–52.

 • Макарэвіч, А. М., "Вечарынка" Янкі Купалы ў кантэксце гістарычнай рухомасці твора / А. М. Макарэвіч // Матэрыялы навукова-метадычнай канферэнцыі выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта па выніках навукова-даследчай работы за 2009 г (7–8 лютага 2010 г.) / Пад рэд. А. В. Іванова. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — С. 164–166.

 • Макарэвіч, А. М. «Гісторыі з белага свету Міры Лукшы»: асаблівасці сэнса- і формаўтварэння / А. М. Макарэвіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф, прысвеч. 70-годдзю філал. фак. Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 15–17 кастр 2009 г. У 2 ч. Ч. 1. — Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. — С. 53–60.

 • Макарэвіч, А. М. «Ляўкоўскі цыкл» Янкі Купалы ў кантэксце гістарычнай рухомасці твораў / А. М. Макарэвіч // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі кантэкст. Матэр. рэспубл. нав. канф. Да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі). Мінск, 16 лютага 2010 г. / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — С. 300–305.

 • Макарэвіч, А. М. «Сатанінскі тур» Івана Шамякіна: асаблівасці адлюстравання грамадскіх праяў рэчаіснасці 1990-х гадоў / А. М.  Макарэвіч // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф.: у 2 ч. Ч. 1. (29 красавіка 2010 г.). — Магілёў: МДУ імя А. А.  Куляшова, 2010. — С. 45–55.

 • Макарэвіч, А. М. М. Драй-Хмара як даследчык жыцця і творчасці Максіма Багдановіча / А. М. Макарэвіч // Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце сусветнай літаратуры: матэрыялы Міжнар. навук. канферэнцыі (да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча), Мінск, 26–27 ліст. 2011 г. / Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нац. Акадэміі навук Беларусі. — Мінск: Права і эканоміка, 2011. — С. 7–15.

 • Макарэвіч, А. М. Урокі пазакласнага чытання і развіцця маўлення ў пятым класе / А. М.  Макарэвіч // Фальклор і сучасная культура : матэр. ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21–22 крас. 2011, Мінск. У 2 ч. Ч. 1 / Рэдкал. : І. С. Роўда і інш. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. — С. 213–214.

 • Макарэвіч, А. М. Спецыфіка вывучэння публіцыстычных твораў у 7 класе (на прыкладзе артыкула А. Пашкевіч «Шануйце роднае слова») / А. М. Макарэвіч // Куляшоўскія чытанні: мат-лы научн.-практ. конф. (27–28 апреля 2011 г.). — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова». — С. 180–182.

 • Макарэвіч, А. М. «Парада» Каруся Каганца: жанрава-стылёвыя асаблівасці / А. М. Макарэвіч // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2010 г. (3–4 февраля 2011 г.) / под ред. А. В. Иванова. — Могилёв: УО «МГУ им А. А.  Кулешова», 2011. — С. 200–202.

 • Макарэвіч, А. М. Праца настаўніка і вучняў пры падрыхтоўцы да ўрокаў пазакласнага чытання і развіцця маўлення (5–6 класы, тэарэтычны аспект) / А. М. Макарэвіч // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Междунар. научн.-практ. конф. (26–27 апреля 2012 г.). — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 191–194.

 • Макарэвіч, А. М. Спадчына Янкі Купалы ў кантэксце праблемы «гістарычная рухомасць твора» / А. М. Макарэвіч // Мастацкі свет Янкі Купалы і Якуба Коласа: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае. Зборнік дакладаў абласной чытацкай канферэнцыі 2 лістапада 2012 г. / Склад. Вараб’ёва А. А. — Магілёў : УА «МДАІРА». 2012. — С. 5–6.

 • Макарэвіч, А. М. Творы для дзіцячага чытання Янкі Купалы і Якуба Коласа ў кантэксце падрыхтоўкі настаўніка і вучняў да ўрокаў развіцця маўлення (сёмы клас, першы блок урокаў) / А. М. Макарэвіч // Мова — літаратура — культура : VII Міжнар. нав. канф., прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27–28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ : зб. нав. арт. / пад аг. рэд. Т. І. Шамякінай. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 431–437.

 • Макарэвіч, А. М. Творы Я. Коласа, В. Быкава, У. Караткевіча ў кантэксце падрыхтоўкі да ўрокаў пазакласнага чытання і развіцця маўлення (сёмы клас, другі блок урокаў) / А. М. Макарэвіч // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці : матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1–2 лістап. 2012 г. / Бел. Дзярж. пед. Ун-т імя М. Танка. — Мінск : БДПУ, 2012. — С. 155–158.

 • Макарэвіч, А. М. Творы для дзіцячага чытання Якуба Коласа, паэтаў-сучаснікаў у кантэксце падрыхтоўкі да ўрока развіцця маўлення (сёмы клас, трэці блок урокаў) / А. М. Макарэвіч // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя: Матэрыялы Міжнар. навук. канферэнцыі (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа), Мінск, 25–26 верас. 2012 г. / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нац. акадэміі навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск : Права і эканоміка, 2012. — С. 142–148.

 • Макарэвіч, А. М. Вывучэнне твораў беларускай дзіцячай літаратуры: урокі дадатковага чытання і творчыя работы ў VІІ класе (чацвёрты блок урокаў) / А. М. Макарэвіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т. П. Казаковай. — Мінск : РІВШ, 2013. — С. 380–385.

 • Макарэвіч, А. М. Урок дадатковага чытання і творчая работа ў кантэксце сістэмы перспектыўных ліній (VІІІ клас, першы блок урокаў) / А. М. Макарэвіч // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ (да 80-годдзя прафесара В. Я. Зарэцкай) / пад рэд. У. А. Сенькаўца. — Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2014 — С. 84–89.

 • Макарэвіч, А. М. Урок дадатковага чытання і творчая работа ў кантэксце сістэмы перспектыўных ліній / А. М. Макарэвіч // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 красавіка 2014. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 448 с.

Рэцэнзаванне навуковых зборнікаў, манаграфій:

 • Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І. А. Пушкін / Рэц.: Рыер Я. Р, Бубноў Ю. М., Макарэвіч А. М. — Магілёў: УПК «Магілёўская абласная узбуйненая друкарня», 2001. — 368 с.

 • Белая, А. І. Герой. Асоба. Характар : Мастацкая персаналогія ў беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя : манаграфія / А. І. Белая. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2012. — 517 с.

Рэдагаванне вучэбных дапаможнікаў, навуковых зборнікаў, манаграфій, збору твораў:

 • Кафедра беларускай літаратуры МДУ імя А. А.  Куляшова. Ад пачатку да сучаснасці : дакументы, сведчанні, успаміны. — 2-е выд., дапрацаван. і дапоўнен. / Склад. : М. М. Караткоў, Я. І. Клімуць і інш.; пад агульн. Рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшовав, 2007. — 140 с.

 • Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск, 2008. — 688 с.

 • Мушынскі, М. Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі: жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага / М. Мушынскі ; навук. рэд. А. М. Макарэвіч. — Мінск : Беларус. Навука, 2008. — 510 с.

 • У ракурсе сучаснага асэнсавання (Творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. зб. нав. прац: Філалолгія. Вып 4 / пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — 252 с.

 • Шамякін, І. П. Збор твораў : у 23 т. Т.5 / Іван Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. К. Казыры і В. Назарава; паслясл. А. Макарэвіча, В. Караткевіча; рэд. тома Т. Голуб, А. Макарэвіч. — Мінск : Маст. літ., 2011. — 582 с.

 • Шамякін, І. П. Збор твораў : у 23 т. Т.6 / Іван Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. Н. Гальго, В. Карачун, В. Назарава; паслясл. А. Макарэвіча; рэд. тома Т. Голуб, А. Макарэвіч. — Мінск : Маст. літ., 2011. — 582 с.

 • Мушынскі, М. І. Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа / М. І. Мушынскі : навук. рэд. А. М. Макарэвіч. — Мінск : Беларус. навука, 2012. — 1127 с.

 • У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац : Філалогія. Вып. 7; пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 76 с.

Навуковыя пераклады:

 • Карбоньскі А. (Лос-Анжэлес) Палітыка ЗША ў адносінах да СССР і Расіі ад 1980 года і да сённяшняга дня // КРАЙ — KRAJ: (Polonika — Albaruthenika — Lithuanika): 1–2 (2–3). — Мінск: Маладзёжнае навуковае таварыства, 2001. — С. 27–38.

 • Бінген Дз. (Дармштат) Палітыка ФРГ ў адносінах да Польшчы і СССР пасля 1980 году // КРАЙ — KRAJ: (Polonika — Albaruthenika — Lithuanika): 1–2 (2–3). — Мінск: Маладзёжнае навуковае таварыства, 2001. — С. 38–42.

 • Эберхарт П. (Варшава) ХХ стагоддзе: Нацыянальныя змены ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе // КРАЙ — KRAJ: (Polonika — Albaruthenika — Lithuanika): 1–2 (2–3). — Мінск: Маладзёжнае навуковае таварыства, 2001. С. 49–74.

 • Менцвель А. (Варшава) Польскае стагоддзе // КРАЙ — KRAJ: (Polonika — Albaruthenika — Lithuanika): 1–2 (2–3). — Мінск: Маладзёжнае навуковае таварыства, 2001. — С. 215 –222.

 • Волдан Ф. (Пасау) Загінуўшы свет Аўстра-Венгрыі ў польскай літаратуры і кіно // КРАЙ — KRAJ: (Polonika — Albaruthenika — Lithuanika): 1–2 (2–3). — Мінск: Маладзёжнае навуковае таварыства, 2001. — С. 240–244.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка