«магілёўскі інстытут міністэрства ўнутраных спраў рэспублікі беларусь»
старонка3/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.7 Mb.
1   2   3   4

Асаблівасці арганізацыі праваслаўя. Распаўсюджванне праваслаўя. Аўтакефальныя і аўтаномныя праваслаўныя царквы. Прынцып саборнасці. Праваслаўнае манаства. Руская праваслаўная царква. Асновы сацыяльнай канцэпцыі Рускай праваслаўнай царквы. Стараверства. Сучасны стан праваслаўя.

Каталіцызм – гістарычная форма заходняй (Рымскай) галіны хрысціянства. Спецыфіка Святога Пісання і Святога Паданьня каталіцызму. Дагматычныя новаўвядзенні і своеасаблівасць культавай дзейнасці. Святы ў рыма-каталіцызме. Заходнія айцы царквы.

Структура каталіцызму. Папа Рымскі. Стварэнне тэакратычнай папскай дзяржавы. Фарміраванне царкоўнай іерархіі. Каталіцкае духавенства. Манаскія ордэны, іх роля ў жыцці царквы. Сучасная сацыяльна-палітычная дактрына Ватыкана. II Ватыканскі сабор і яго ўплыў на каталіцтва.

Пратэстантызм. Умовы і перадумовы ўзнікнення. Рэфармацыйны рух у Еўропе ХVI ст. Марцін Лютар і іншыя заснавальнікі пратэстантызму. Асаблівасці і асноўныя прынцыпы пратэстантызму: асабістая вера, абсалютызацыя веравучыцельныя аўтарытэты Бібліі, усеагульнае сьвятарства. Асноўныя формы ранняга пратэстантызму: лютэранства, кальвінізм, англіканства, іх дактрынальныя, культавыя і арганізацыйныя асаблівасці. Спецыфіка позняга пратэстантызму, яго асноўныя напрамкі: пятидесятничество, баптызм, адвентызм, иеговизм, новоапостольство, мармоны і інш. Пратэстантызм у сучасным свеце.


Мэта:

- навучальная: пазнаёміць курсантаў з асаблівасцямі станаўлення і развіццяхрысціянства;

- развіваючая: развіць мысленне курсанта; стварыць умовы для развіцця разумовых, творчых, рэфлексіўных і камунікатыўных здольнасцяў навучэнцаў, развіваць здольнасць хутка думаць, коратка і ясна выказваць сваю думку;

- выхаваўчая: выхоўваць у курсантаў імкненне да развіцця сваіх інтэлектуальных здольнасцяў, агульнай эрудыцыі; выхоўваць талерантнага і актыўнага сучаснага чалавека.


Рэкамендаваная літаратура:

1. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви.- М.: Хроника, 1994. 478 с.

2. Бриллиантов А.И. Лекции по истории древней Церкви. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. – 480 с.

3.
 Гече Г. Библейские истории. М.: Издательство политической литературы, 1990г. – 318с.


 4. Григулевич И.Р. Папство ХХ в. М.: Республика, 1996. — 463 с

5. История религий / А. Ельчанинов, В. Эрн, П. Флоренский, С. Булгаков. – М., 1991.

6. Канфесіі на Беларусі (к.ХVII – ХХ стст.) / В.В. Грыгор'ева, У.М.Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава. – Мн.: ВП «Экаперспектыва», 1998. – 340 с.

7. Кукушкин Л. История православия. Харьков: Фолио, 2012. – 896 с.

8. Мень А. История религий: В 2т. – М.: «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998. Т.1-2.

9. Никольский Н.М. История русской церкви. – Мн.: «Беларусь», 1990. – 541с.

10. Постнов М.Э. История христианской церкви. –Киев: Освiта, 1993. 368 с.

11. Смирнов Е.И. История христианской церкви.- М.: Изд-во Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 1996. 674 с.


Лекцыя:

1. Праблема паходжання хрысціянства.

2. Асновы веравучэнняў хрысціянстве. Біблія як Святое Пісанне.

3. Этыка хрысціянства. Хрысціянскі культ.

4. Праваслаўе.

5. Каталіцызм.

6. Пратэстантызм.
Семінарскія заняткі:

1. Праблема паходжання хрысціянства.

2. Асновы веравучэнняў хрысціянстве. Біблія як Святое Пісанне.

3. Этыка хрысціянства. Хрысціянскі культ.

4. Праваслаўе.

5. Каталіцызм.

6. Пратэстантызм.
Пытанні для самакантролю:

1. Назавіце дзяржавы, дзе хрысціянства атрымала найбольшае распаўсюджванне і знайдзіце іх на карце свету.

2. Якая роля хрысціянскіх цэркваў у жыцці сучаснай цывілізацыі? Адказ абгрунтуйце.

3. Якія дактрынальныя адрозненні рымска-каталіцкага веравучэння ад іншых хрысціянскіх кірункаў Вы ведаеце?

4. Якія аўтакефальныя праваслаўныя царквы існуюць у цяперашні час?

5. Раскажыце аб асноўных палажэннях пратэстанцкага веравучэння.


Тэмы рэфератаў:

Інквізіцыя і хрысціянскія ерасі.

Станаўленне сацыяльнага вучэння ў праваслаўі.

Пратэстанскія цэрквы ў Беларусі.

Сімвалічнае значэнне хрысціянскага храма.
Тэст:

1. Асоба, якая імкнецца змяніць традыцыю, абнавіць рэлігійны вопыт:

А. рэфарматар;

В. прарок;

С. містык;

D. святы.

2. Што лішняе ў пераліку?

А. кальвініст;

В. баптыст;

С. пратэстант;

D. мармон.

3. Гэты апостал не ўваходзіў у лік 12 найбліжэйшых вучняў Ісуса Хрыста:

А. Андрэй;

В. Павал;

С. Пётр;

D. Іуда Іскарыёт.

4. Выраз веры царквы, рэлігійная ісціна:

А. культ;

В. дагмат;

С. запавет;

D. пісанне.

5. Якія кнігі ўваходзяць у Біблію?

А. Новы і Стары запаветы

В. Новы запавет і апокрыфы

С. Стары запавет і апокрыфы

D. Новы і Стары запаветы і апокрыфы.

6. Тры асноўных плыні ў хрысціянстве:

А. праваслаўе, лютэранства, кальвінізм.

В. праваслаўе, каталіцызм, іудаізм;

С. праваслаўе, каталіцызм, лютэранства;

D. праваслаўе, каталіцызм, пратэстантызм.

7. Гэта Евангелле не ўваходзіць у Новы запавет ...

А. ад Лукі;

В. ад Мацвея;

С. ад Пятра;

D. ад Яна.

8. Хто з'яўляецца кіраўніком царквы ў хрысціянстве?

А. Патрыярх

В. Святы Сінод

С. вернікі

D. Ісус Хрыстос

9. Як называецца галоўнае царкоўнае набажэнства?

А. літургія;

В. ютрань;

С. усяночнае трыванне;

D. царскія гадзіны.

10. Першым біскупам Рыма і заснавальнікам каталіцкай царквы лічыцца:

А. св. Павел;

В. св. Пётр;

С. Ісус Хрыстос;

D. св. Фама.
ТЭМА 7

ІСЛАМ
Лекцыя: 2 гадзіны


Гістарычныя ўмовы і перадумовы ўзнікнення ісламу. Ідэйны ўплыў іудзейскіх, хрысціянскіх і нацыянальных арабскіх вераванняў на фарміраванне мусульманскага веравучэння. Жыццё і дзейнасць прарока Мухамеда.

Асновы веравучэння ісламу. Каран – Святое Пісанне мусульман. Сунна – Святая Традыцыя мусульман. Асноўныя дагматы ісламу. Алах і яго пасланцы. Прарок Мухамед. Ідэі прадвызначэння, неўміручасці душы, пекла і раю, Страшнага Суда. Культ анёлаў і дэманаў. Ісламская мараль. Ідэя пакоры.

Абрады і прадпісанні мусульман. Рэгламентацыя ладу жыцця і штодзённасці ў шарыяту. Пяць “слупоў веры”: вызнаньне шахады, намаз, саум, хаджж, закят. Паняцце джыхаду. Святы і пасты. Святыя месцы.

Асноўныя напрамкі ісламу: сунізм і шыізм, іх асаблівасці. Іншыя плыні ісламу. Іслам у сучасным свеце. Артадоксія і мадэрнізм. Ісламскі фундаменталізм.


Мэты:

- навучальная: пазнаёміць курсантаў з асаблівасцямі станаўлення і развіцця іслама;

- развіваючая: развіць мысленне курсанта; стварыць умовы для развіцця разумовых, творчых, рэфлексіўных і камунікатыўных здольнасцяў навучэнцаў, развіваць здольнасць хутка думаць, коратка і ясна выказваць сваю думку;

- выхаваўчая: выхоўваць у курсантаў імкненне да развіцця сваіх інтэлектуальных здольнасцяў, агульнай эрудыцыі; выхоўваць талерантнага і актыўнага сучаснага чалавека.


Рэкамендаваная літаратура:

1. Бартольд В.В. . Сочинения в 9 томах. Том VI. Культура мусульманства. – М.: Наука, — 1966. — 112 с.

2. Гараджа В.И. Религиоведение: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 351с.

3. История религий / А. Ельчанинов, В. Эрн, П. Флоренский, С. Булгаков. – М., 1991.

4. Лобазова О.Ф. Религиоведение / Под общ. ред. проф. В.И. Жукова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. – 384 с.

5. Максуд Р. Ислам. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 304 с.

6. Мухаммед / Сост.: В.В. Юрчук. - Минск : Современное слово, 2002. - 320 с.

7. Смирнов А. Мусульманская этика как система // Этическая мысль. Вып. 6 / Отв. ред. А. А. Гусейнов. М.: ИФ РАН, 2005, стр. 51—75.

8. Хрестоматия по исламу. – М.: Наука, Издательская фирма «Восточная литература», 1994. – 238 с.

9. Шелковая, Н.В. Введение в религиоведение: Учебник / Н.В. Шелковая. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 520 с.


Лекцыя:

1. Перадумовы ўзнікнення ісламу.

2. Асновы веравучэнняісламу. Каран і Суна.

3. Асноўныя кірункі ў ісламе.

4. Іслам у сучасным свеце.
Пытанні для самакантролю:

1. Чаму іслам з'яўляецца сусветнай рэлігіяй?

2. Як называецца Святая кніга мусульман, якая яе структура?

3. Растлумачце, як вы разумееце тэрмін "ісламізм"?

4. Якія звычаі і традыцыі мусульман Вы ведаеце?

5. Назавіце 5 "слупоў" ісламу.


Тэмы рэфератаў:

1. Узнікненне і распаўсюджванне іслама.

2. Суфізм у ісламе.

3. Месца і роля жанчыны ў ісламе.

4. Мусульманскія абрады і святы.
Тэст:

1. Асоба, якая прамаўляе рэлігійныя існіны і адкрыццяў:

А. рэфарматар

В. прарок

С. містык

D. святой

2. Як перакладаецца назва рэлігіі «іслам» з арабскай мовы?

А. «радасць», «Хвала Алаху»

В. "праўдзівая вера";

С. "вера Усходу";

D. «пакорлівасць», "паслушанне".

3. На якой тэрыторыі зарадзіўся іслам?

А. у Егіпце;

В. на Аравійскім паўвостраве;

С. на Блізкім Усходзе;

D. у Турцыі.

4. Свята дня нараджэння Мухамеда ў ісламе:

А. ураза-байрам;

В. курбан-байрам;

С. маўлюд;

D. мірадж.

5. З якой колькасці глаў складаецца Каран?

А. 110;

В. 114;


С. 125;

D. 127.


6. Что такое «хадж» ў ісламе?

А. назва свята;

В. назва паста;

С. паломніцтва ў Меку;

D. назва главы Карана.

7. Якое з названых кірункаў не належыць ісламу?

А. сунізм;

В. суфізм;

С. вахабізм;

D. метадызм.

8. Які год лічыцца пачаткам мусульманскага летазлічэння?

А. 632 г.

В. 622 г.

С. 571 г.

D. 629 г.

9. Што такое Сунна?

А. Святая традыцыя ісламу, зборнік апавяданняў (хадзісаў) аб жыцці і выказваннях Мухамеда;

В) каментары да Карану.

С. сукупнасць прававых, маральна-этычных і рэлігійных нормаў ісламу.

D. звод мусульманскіх законаў;

10. Што не з'яўляецца адным са стаўпоў ісламу?

А. пост;


В. паломніцтва ў Меку;

С. ахвярапрынашэнне;

D. міласціна.
ТЭМА 8

ВАЛЬНАДУМСТВА І ЯГО АСНОЎНЫЯ ФОРМЫ


Лекцыя: 2 гадзіны

Семінарскія заняткі: 2 гадзіны


Рэлігія ва ўмовах глабалізацыі. Рэлігійны фундаменталізм і рэлігійны мадэрнізм у сучасным свеце. Праблема традыцыйных і нетрадыцыйных рэлігій. Прычыны крызісу традыцыйных цэркваў і яго асноўныя праявы. Экуменічныя працэсы ў хрысціянстве. Сусветны Савет Цэркваў.

Новыя рэлігійныя рухі (неакультаў) у краінах Еўропы і Амерыкі, прычыны і ўмовы іх узнікнення. Праблема класіфікацыі неакультаў. Праблема “дэструктыўнай” рэлігійнасці.

Міжнароднае таварыства Свядомасць Крышны. Бахаі. Царква Аб’яднання Муна. “Царква саенталогіі”. «”Царква вучняў Ісуса Хрыста”. “Сям’я кахання”. “Вялікае Белае Братэрства”. “Багароднічным цэнтр”. “Царква Апошняга запавету”. “АУМ Сінріке”. “Сатаністы”. Іншыя неакульты.

Сучасны стан традыцыйных і нетрадыцыйных рэлігійных напрамкаў.


Мэты:

- навучальная: пазнаёміць курсантаў з паняццем вальнадумства, яго гістарычнымі формамі і этапамі развіцця;

- развіваючая: развіць мысленне курсанта; стварыць умовы для развіцця разумовых, творчых, рэфлексіўных і камунікатыўных здольнасцяў навучэнцаў, развіваць здольнасць хутка думаць, коратка і ясна выказваць сваю думку;

- выхаваўчая: выхоўваць у курсантаў імкненне да развіцця сваіх інтэлектуальных здольнасцяў, агульнай эрудыцыі; выхоўваць вобраз талерантнага і актыўнага сучаснага чалавека.


Рэкамендаваная літаратура:

1. Гараджда В.И. Религиоведение. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 351 с.

2. Гараджда В.И. Социология Религии.  – М.: ИНФРА-М, 2005. – 348 с

3. История свободомыслия и атеизма в Европе. Под ред. Н.П. Соколова. – М.: Мысль, 1966. – 416 с.

4. Лекции по истории религии: Уч. Пособ. / А.Л. Буряковский и др. – Спб.: Лань, 1997. – 268 с.

5. На пути к свободе совести // Сост. и общ. ред. Фурмана Д.Е. и О. Марка – М.: Прогресс, 1989. – 494 с.

6. Основы религиоведения. Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, М. П. Новиков, и др. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 508 с.

7. Поликарпов, В.С. История религий: лекции и хрестоматия / В.С. Поликарпов. – М.: Гардарика, Экспертное бюро, 1997. – 312 с.

8. Трофимова З.П. Гуманизм, религия, свободомыслие. М.: Издательство МГУ, 1992. – 128 с.

9. Хэтчер У. С. Понятие духовности. – Киев: МП «Феникс», 1994. – 72 с.


Лекцыя:

1. Вальнадумства і секулярызацыя.

2. Гістарычныя формы вальнадумства.

3. Гістарычныя этапы развіцця вальнадумства.

4. Сучаснае вальнадумства і яго формы.
Семінарскія заняткі:

1. Вальнадумства і секулярызацыя.

2. Гістарычныя формы вальнадумства.

3. Гістарычныя этапы развіцця вальнадумства.

4. Сучаснае вальнадумства і яго формы.
Пытанні для самакантролю:

1. Якія тэорыі секулярызацыі Вы ведаеце?

2. Ёсць меркаванне, што секулярызацыя ўяўляе незваротны працэс. Іншыя навукоўцы сцвярджаюць, што секулярызацыя азначае толькі перайначванне рэлігіі, з'яўленне яе новых формаў. Які варыянт падаецца больш верным Вам? Адказ абгрунтуйце.

3. Англійскі філосаф Ф. Бэкан сказаў: "Атэізм – гэта тонкі слой лёду, па якім адзін чалавек можа прайсці, а цэлы народ зваліцца ў бездань". Як Вы разумееце словы філосафа? Ці можыце з ім пагадзіцца?

4. Як Вы разумееце словы рускай пісьменнцы Л.Уліцкай: "Добра вам, атэістам. Адзіная мера ўсяго – уласнае сумленне"?

5. Якія Вы ведаеце гістарычныя формы вальнадумства?


Тэмы рэфератаў:

1. Сярэднявечнае вальнадумства.

2. Вальнадумства ў эпоху Адраджэння.

3. Вальдумства як культурны феномен.

4. Праблема секулярызацыі рэлігіі ў сучасным свеце.
Тэст:

1. Тэрмін "вальнадумства" упершыню выкарыстаў англійскі філосаф-дэіст А. Колінз у кнізе

А. "Развагі пра вальнадумства";

В. "Развагі пра рэлігію";

С. "Рэлігія і вальнадумства";

D. "Вальнадумства".

2. Рэлігійнае і філасофскае вучэнне, якое аб'ядноўвае (а часам і атаесамляе) Бога і свет, называецца:

А. пантэізм;

В. скептыцызм;

С. антропацэнтрызм;

D. ігтэізм.

3. Рэлігійна-філасофскі кірунак, які прызнае існаванне Бога і стварэнне ім свету, але адмаўляе большасць звышнатуральных і містычных з'яў, боскае адкрыццё і рэлігійны дагматызм, называецца:

А. панентэізм;

В. апатэізм;

С. дэізм;

D. палітэізм.

4. Сістэма поглядаў, якая адмаўляе рэлігійныя ўяўленні (веру ў бога/багоў, у неўміручасць душы, у замагільны свет і г.д.) і рэлігію ў цэлым.

А. атэізм;

В. агнастыцызм;

С. скептыцызм;

D. ігнастыцызм.

5. Найбуйнейшым прадстаўніком сярэднявечнага вальнадумства быў французскі філосаф

А. Ян Расцэлін;

В. П'ер Абеляр;

С. Гіём дэ Шампо;

D. Арнольд Брэшыянскі.

6. Філосаф ХVІІІ ст., аўтар антыклерыкальнай паэмы «За і супраць», у якой ён даказвае, што хрысціянская рэлігія заклікае любіць міласэрнага Бога, а сама малюе яго тыранам, якога можна ненавідзець.

А. Ф.-М. Вальтэр;

В. Д. Дзідро;

С. Ж.-Ж. Русо;

D. Г. Бокль.

7. Італьянскі філосаф, які ў 1618 г. быў арыштаваны, як атэіст, і пасля працяглага суда асуджаны да смерці.

А. Д. Бруна;

В. Г. Галілей;

С. М. Капернік;

D. Д. Ваніні.

8. Філосаф, аўтар слоў: “Філосафы кажуць шмат кепскага пра духоўных асоб, духоўныя асобы кажуць шмат кепскага пра філосафаў; але філосафы ніколі не забівалі духоўных асоб, а духавенства забіла нямала філосафаў”.

А. Фалес;

В. Д. Дзідро;

С. А. Сэн-Сімон;

D. М. Блаўг.

9. Аўтар працы “Левіяфан, або Матэрыя, форма і ўлада дзяржавы царкоўнай і грамадзянскай”, у якой ў тым ліку разважаецца пра сутнасць хрысціянскай дзяржавы, месца рэлігіі ў грамадстве, паводзіны хрысціяніна ў адносінах да палітычнай улады.

А. Т. Гобс;

В. Ж.-Ж. Русо;

С. Д. Дзідро;

D. Гіём дэ Шампо.

10. Сусветны саюз вальнадумцаў быў заснаваны ў:

А. 1980 г;

В. 1780 г;

С. 1886 г.;

D. 1880 г.
ТЭМА 9

СУЧАСНЫЯ ФЕНОМЕНЫ РЭЛІГІЙНАГА ЖЫЦЦЯ


Лекцыя: 2 гадзіны
Паняцце вальнадумства. Сувязь вальнадумства з філасофскім, натуральным і гуманітарных веданнем. Секулярызацыя.

Гістарычныя формы вальнадумства ў адносінах да рэлігіі: багаборніцтва, скептыцызм, деизм, пантэізм, ерась, антиклерикализм, рэлігійная абыякавасць, атэізм.

Гістарычныя этапы развіцця вальнадумства. Ідэі багаборніцтва і скептыцызму ў міфалогіі, мастацкай творчасці, філасофскіх вучэннях Старажытнага свету. Вальнадумства ў Старажытным Егіпце, Кітаі, Індыі. Антычныя філосафы аб паходжанні рэлігіі. Вальнадумства ў сярэднія вякі і эпоху Адраджэння. Ерэтычныя рухі. Вучэнне аб дваістасці ісціны. Развіццё ідэй гуманізму, антрапацэнтрызм, пантэізму, геліяцэнтрызме. Рэфармацыя і вальнадумства. Асаблівасці і тэндэнцыі развіцця вальнадумства і атэізму ў Новы час. Антиклерикализм і атэізм французскага Асветы. Антрапалагічная канцэпцыя Л. Феербаха. Марксісцка-ленінскі атэізм.

Сучаснае вальнадумства і яго формы. Арганізацыі вальнадумных за мяжой.


Мэты:

- навучальная: пазнаёміць курсантаў з паняццем неакультаў; праблемай дэструктыўнай рэлігійнасці, сучасным станам традыцыйных і нетрадыцыйных рэлігійных напрамкаў у РБ;

- развіваючая: развіць мысленне курсанта; стварыць умовы для развіцця разумовых, творчых, рэфлексіўных і камунікатыўных здольнасцяў навучэнцаў, развіваць здольнасць хутка думаць, коратка і ясна выказваць сваю думку;

- выхаваўчая: выхоўваць у курсантаў імкненне да развіцця сваіх інтэлектуальных здольнасцяў, агульнай эрудыцыі; выхоўваць талерантнага і актыўнага сучаснага чалавека.


Рэкамендаваная літаратура:

1. Баркер, А. Новые Религиозные Движения / А. Баркер. — СПб. : РХГИ, 1997. — 282 с.

2. Верашчагiна, А. У. Гiсторыя канфесiй на Беларусi ў другой палове ХХ стагоддзя / А. У. Верашчагiна, А. В. Гурко. — Мiнск : ШСПД, 1999. — 137 с.

3. Гараджда, В.И. Религиоведение / В.И. Гараджа. – М., 1995. – 351 с.

4. Гурко, А. В. Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи. — Минск : МИУ, 2006. — 276 с.

5. Карпушевская, Л. А. Новые религии ХХ века, или неокульты. — Минск: Веды, 2002. — 104 с.

6. Лекции по истории религии: Уч. Пособ. / А.Л. Буряковский и др. – Спб.: Лань, 1997. – 268 с.

7. Неокульты: «новые религии» века? / Е.С. Прокошина, Т.П. Короткая, И.Ф. Рекуц, А.А. Титовец и др. – Мн.: «Четыре четверти», 2002. – 240 с.

8. Неокультовые объединения в Беларуси. - Мн.: Четыре четверти, 1999. – 235 с.

9. Петрина М. Г. Психологические причины вовлечения молодых людей в деструктивные неокульты («секты») // Молодой ученый. — 2012. — №11. — С. 360-363.

10. Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. – Ростов на Дону: «Феникс», 1996. – 672 с.

11. Петрик В.М., Остроухов В.В., Штоквиш А.А. Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации: Учеб. пособ. / Под. ред. В.В. Остроухова. — К., 2008. — 544 с.


Лекцыя:

1. Рэлігія ва ўмовах глабалізацыі.

2. Новыя рэлігійныя рухі ў краінах Еўропы і Амерыкі

3. Праблема «дэструктыўнай рэлігійнасці»

4. Сучасны стан традыцыйных і нетрадыцыйных рэлігійных напрамкаў у Рэспубліцы Беларусь.
Пытанні для самакантролю:

1. Як працэсы глабалізацыі ўплываюць на рэлігію ў сённяшнім свеце?

2. Растлумачце паняцце "новыя рэлігійныя культы".

3. Як Вы думаеце, чаму мы назіраем імклівае павелічэнне колькасці ННР ва ўсім свеце?

4. Якую небяспеку для чалавека нясуць дэструктыўныя рэлігійныя культы?

5. Якія рысы характэрны для дэструктыўных рэлігійных культаў?


Тэмы рефератаў:

«Новыя» цэрквы і рэлігійныя рухі ў Беларусі ў ХХ стагоддзі.

Рэлігія і глабалізацыя.

Псіхалагічнае ўздзеянне дэструктыўных груп на асобу.

Дэструктыўныя таталітарныя секты.
Тэсты:

1. Ідэалагічная дактрына, якая абасноўвае палітыку глабалізацыі, называецца:

А. ісламізм;

В. глабалізм;

С. кансерватызм;

D. радыкалізм.

2. Рэлігійная група, якая аддзялілася ад асноўнага рэлігійнага напрамка і супрацьстаіць яму.

А. царква;

В. канфесія;

С. секта;

D. дэнамінацыя.

3. У якой каляхрысціянскай секце дазваляецца шматжонства?

А. багароднічы цэнтр;

В. мармоны;

С. сведкі Іеговы;

D. царква вучняў Ісуса Хрыста.

4. Спалучэнне розных дагматычных і культавых палажэнняў у працэсе ўзаемадзеяння рэлігій у іх гістарычным развіцці называецца:

А. сінкрэтызм;

В. рэлігійны плюралізм;

С. політэізм;

D. піетызм.

5. Кабала – гэта секта ў межах:

А. хрысціянства;

В. іслама;

С. іудаізма;

D. індуізма.

6. Паводле апошніх сацдаследаванняў беларусаў, вернікамі сябе лічаць:

А. каля 50%;

В. каля 30%;

С. каля 10%

D. каля 80%.

7. Пераважную большасць вернікаў у Беларусі складаюць:

А. каталікі;

В. праваслаўныя;

С. іудзеі;

D. пратэстанты.

8. Колькі сёння, па дадзеных Дзяржкамітэта па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь, існуе арганізацый, дзейнасць якіх прызнана дэструктыўнай і супярэчыць законам Рэспублiкi Беларусь.

А. 40;


В. 11;

С. 5;


D. 23.

9. Дэструктыўны культ, дэструктыўная секта – гэта:

А. рэлігійныя, нэарэлігійныя і іншыя групы і арганізацыі, якія наносяць шкоду грамадству або сваім членам;

В. рэлігійныя групы і арганізацыі, якія супрацьстаяць асноўнаму рэлігійнаму напрамку;

С. рэлігійныя, нэарэлігійныя і іншыя групы і арганізацыі, якія адкалолися ад аснощнага рэлигийнага напрамка;

D. рэлігійныя, нэарэлігійныя і іншыя групы і арганізацыі, якія наносяць шкоду грамадству або сваім членам, а таксама падазраюцца ў патэнцыйнай магчымасці прычынення такой шкоды;

10. Агульная назва вучэнняў і традыцый , якія лічаць, што існуюць скрытыя і невядомыя навуцы сілы і з'явы ў чалавеку і космасе (прыродзе), вопыт якіх даступны толькі людзям з «асаблівымі здольнасцямі»:

А. сперытызм;

В. сатанізм;

С. акультызм;

D. экзарцызм.
ТЭМА 10

РЭЛІГІЯ І ВАЛЬНАДУМСТВА Ў БЕЛАРУСІ»


Лекцыя: 2 гадзіны

Семінарскія заняткі: 4 гадзіны


Дахрысціянская культура усходнеславянскіх плямёнаў. Распаўсюджванне хрысціянства на беларускіх землях. Увядзенне хрысціянства (988) і хрысціянізацыя Кіеўскай Русі. Стварэнне біскупскіх кафедраў у Полацку і Тураве. Дзейнасць Е. Полацкай і К. Тураўскага. Манастыры і манастырскія школы як цэнтры царкоўнай культуры. Кіеўская мітраполія.

Распаўсюджванне каталіцызму. Суперніцтва праваслаўнай і каталіцкай цэркваў у Вялікім княстве Літоўскім (ХIV-ХVI стст.).

Распаўсюджванне іудаізму і ісламу на тэрыторыі ВКЛ.

Рэфармацыя другой паловы ХVI ст. Контррэфармацыя. З’яўленне і распаўсюджванне пратэстанцкіх абшчын на беларускіх землях.

Брэсцкая царкоўная унія 1596 г.: прычыны, характар, асноўныя вынікі. Каталіцызм і праваслаўе на Беларусі ў перыяд Рэчы Паспалітай (XVI-XVIII стст.). Рэлігійныя працэсы на Беларусі пасля падзелу Рэчы Паспалітай і далучэння Беларусі да Расіі (канец ХVIII-пачатак XX стст.).

Рэлігійнае вальнадумства ў Беларусі. Уклад дзеячаў беларускай культуры ў развіццё вальнадумства. Становішча рэлігіі, царквы і вернікаў у савецкі перыяд.

“Рэлігійнае адраджэнне” ў постсавецкі перыяд. Асаблівасці і тэндэнцыі рэлігійнага жыцця ў трансфармуецца беларускім грамадстве. Канфесійная структура сучаснай Беларусі. Тыпалогія, узровень, спецыфіка рэлігійнасці насельніцтва. Нетрадыцыйныя рэлігійныя кірункі. Дэструктыўныя праявы ў рэлігійным жыцці.

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка