«магілёўскі інстытут міністэрства ўнутраных спраў рэспублікі беларусь»
старонка2/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.7 Mb.
1   2   3   4

Рэлігійныя тэксты. Паняцці Святога Пісання і Святога Падання.

Праблема класіфікацыі рэлігій. Крытэрыі і мадэлі класіфікацыі. Рэлігіі натуралістычныя і тэістычная. Монатэістычныя і політэістычным рэлігіі. Класіфікацыя рэлігій па функцыянальна-гістарычнаму тыпу: раннія формы рэлігійных вераванняў, нацыянальна-дзяржаўныя і сусветныя рэлігіі. Іх асаблівасці і спецыфічныя прыкметы.

Роля і месца рэлігіі ў грамадстве. Асноўныя сацыяльныя функцыі рэлігіі і царквы.


Мэты

- навучальная: пазнаёміць курсантаў з паняццем рэлігіі, з яе структурай, вызначыць ролю і месца рэлігіі ў грамадстве;

- развіваючая: развіць мысленне курсанта; стварыць умовы для развіцця разумовых, творчых, рэфлексіўных і камунікатыўных здольнасцяў навучэнцаў, развіваць здольнасць хутка думаць, коратка і ясна выказваць сваю думку;

- выхаваўчая: выхоўваць у курсантаў імкненне да развіцця сваіх інтэлектуальных здольнасцяў, агульнай эрудыцыі; выхоўваць талерантнага і актыўнага сучаснага чалавека.


Рэкамендаваная літаратура:

1. Адзіночанка, В.А. Рэлігіязнаўства: Вучэб. дапам. / В.А. Адзіночанка. – Мн: Універсітэцкае, 2001. – 240 с.

2. Аринин Е.И. Религиоведение (Введение в основные концепции и термины): Уч. пособией. - М.: Академический проект, 2004. – 320 с.

3. Гараджда, В.И. Религиоведение / В.И. Гараджа. – М., 1995. – 351 с.

4. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник. – М., Эксмо, 2005. – 448 с.

5. История религий / А. Ельчанинов, В. Эрн, П. Флоренский, С. Булгаков. – М., 1991.

6. Круглов А.А. Основы религиоведения. – Мн.: ТетраСистемс, 2002. – 192 с.

7. Лекции по истории религии: Уч. Пособ. / А.Л. Буряковский и др. – Спб.: Лань, 1997. – 268 с.

8. Поликарпов, В.С. История религий: лекции и хрестоматия / В.С. Поликарпов. – М.: Гардарика, Экспертное бюро, 1997. – 312 с.

9. Шелковая, Н.В. Введение в религиоведение: Учебник / Н.В. Шелковая. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 520 с.


Лекцыя:

1. Паняцце рэлігіі.

2. Структура рэлігіі.

3. Праблема класіфікацыі рэлігіі.

4. Роля і месца рэлігіі ў грамадстве.
Пытанні для самакантролю:

1. Па якіх крытэрыях адбываецца класіфікацыя рэлігій?

2. Як Вы думаеце, якое месца ў сённяшнім грамадстве займае рэлігія? Адказ абгрунтуйце.

3. На аснове вывучанага матэрыялу дайце сваё вызначэнне паняцця "рэлігія".

4. Якія функцыі рэлігіі ў грамадстве Вы ведаеце?

5. Растлумачце словы Вальтэра "Калі б Бога не існавала, яго трэба было б прыдумаць". Як Вы разумееце гэты выраз?


Тэмы рэфератаў:

1. Вера і навука.

2. Праблемы жыцця і смерці і стаўленне да смерці ў розных гістарычных эпохах і ў розных рэлігіях.

3. Рэлігіязнаўства і тэалогія: два погляды на рэлігію.

4. Функцыі рэлігіі ў жыцці грамадства.
Тэст:

1. Якая інтэрпрэтацыя рэлігіі тлумачыць яе “знутры”, на аснове адпаведнага рэлігійнага вопыту

А. тэалагічная;

В. атэістычная;

С. філасофска-этычная;

D. псіхааналітычная.

2. Асаблівы псіхічны стан, які характарызуецца прызнаннем нечага сапраўдным у сілу свайго ўнутраннага пераканання называецца

А. рэлігійная свядомасць;

В. вера;

С. рэлігійная ідэалогія;

D. рэлігійная псіхалогія.

3. Да пазакультавых рэлігійных арганізацый адносіцца

А. царкоўны савет;

В. секта;

С. царква;

D. дэнамінацыя.

4. Сістэма фактараў, пад уплывам якіх рэлігія ўзнікае, існуе і функцыянуе

А. рэлігійная ідэалогія;

В. дэтэрмінацыя;

С. дэнамінацыя;

D. вера.

5. Тэксты, якія ў розных рэлігіях займаюць цэнтральнае месца ў іх рэлігійнай традыцыі

А. святая традыцыя;

В. святыя тэксты;

С. жыціі святых;

D. каноны.

6. Асноўныя палажэнні адпаведнага рэлігійнага веравучэння

А. дагматыка;

В. культ;

С. рэлігійная ідэалогія;

D. рэлігійная псіхалогія.

7. Да пазакультавых рэлігійных адносін адносіцца:

А. эўхарыстыя;

В. пропаведзь;

С. абрад;

D. кантакты вернікаў паміж сабой.

8. Філосаф, які даў наступнае вызначэнне рэлігіі “рэлігія – гэта жыццё нас у Богу і Бога ў нас”

А. П. Фларэнскі;

В. Р. Ора;

С. Т. Лукман;

D. І. Кант.

9. Вера ў адзінабожжа

А. генатэізм;

В. секулярызм;

С. палітэізм;

D. манатэізм

10. Рэлігійная група, якая аддзялілася ад асноўнага рэлігійнага напрамка і супрацьстаіць яму.

А. дэнамінацыя;

В. царква;

С. секта;

D. містэрыя.

ТЭМА 3


РАННІЯ ФОРМЫ РЭЛІГІЙНЫХ ВЕРАВАННЯЎ
Лекцыя: 2 гадзіны

Семінарскія заняткі: 1 гадзіна


Праблема паходжання і асноўныя канцэпцыі ўзнікнення рэлігіі (тэалагічная, аб'ектыўна-ідэалістычная, псіхааналітычная, антрапалагічная, натуралістычная, дыялектыка-матэрыялістычная).

Узнікненне старажытных рэлігійных уяўленняў. Звесткі аб ранніх вераваннях ў археалагічных і этнаграфічных матэрыялах. Асноўныя формы родаплемянных вераванняў і рэлігій: магія, анімізм, фетышызм, татэмізм, культ прыроды, культ продкаў, культ правадыроў, земляробчых і жывёлагадоўчых культы, шаманізм.

Праява элементаў архаічных рэлігійных вераванняў і культаў ў рэлігіях наступных перыядаў і ў штодзённым свядомасці.
Мэты:

- навучальная: пазнаёміць курсантаў з канцэпцыямі ўзнікнення рэлігіі, самымі старажытнымі рэлігійнымі ўяўленнямі, вызначыць ролю і месца рэлігіі ў грамадстве;

- развіваючая: развіць мысленне курсанта; стварыць умовы для развіцця разумовых, творчых, рэфлексіўных і камунікатыўных здольнасцяў навучэнцаў, развіваць здольнасць хутка думаць, коратка і ясна выказваць сваю думку;

- выхаваўчая: выхоўваць у курсантаў імкненне да развіцця сваіх інтэлектуальных здольнасцяў, агульнай эрудыцыі; выхоўваць талерантнага і актыўнага сучаснага чалавека.


Рэкамендаваная літаратура:

1. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник. – М., Эксмо, 2005. – 448 с.

2. История религий / А. Ельчанинов, В. Эрн, П. Флоренский, С. Булгаков. – М., 1991.

3. Круглов А.А. Основы религиоведения. – Мн.: ТетраСистемс, 2002. – 192 с.

4. Поликарпов В.С. История религий: лекции и хрестоматия. – М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997. – 312 с.

5. Религиоведение: Учеб. пособие / М.Я. Ленсу, Я.С. Яскевич, В.В. Кудрявцев и др.; Под ред. М.Я. Ленсу и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 446 с.

6. Религиоведение: Хрестоматия: Учеб. пособ./ Автор-сост. П.И. Костюкович. – Мн.: Новое знание, 2000. – 480 с.

7. Религия в истории и культуре: Уч-к для вузов/ Ред. М.Г. Писманик. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 591 с.

8. Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. – Ростов на Дону: «Феникс», 1996. – 672 с.

9. Шелковая Н. В. Введение в религиоведение: Учебник. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2007. – 520 с.


Лекцыя:

1. Канцэпцыі ўзнікнення рэлігіі.

2. Найстаражытнейшыя рэлігійныя ўяўленні.

3. Элементы архаічных вераванняў і культаў у штодзённай свядомасці.


Семінарскія заняткі:

1. Канцэпцыі ўзнікнення рэлігіі.

2. Найстаражытнейшыя рэлігійныя ўяўленні.

3. Элементы архаічных вераванняў і культаў у штодзённай свядомасці.


Пытанні для самакантролю:

1. Якія навуковыя дысцыпліны дапамагаюць сённяшнім рэлігіязнаўцам даследаваць раннія формы рэлігійных вераванняў?

2. Пра якія ўяўленні старажытных народаў могуць расказаць іх пахавальныя абрады?

3. Якія падыходы існуюць для тлумачэння ўзнікнення рэлігіі?

4. Як Вы думаеце, ці існуюць сёння дзе-небудзь на планеце раннія формы рэлігійных вераванняў?

5. З якімі элементамі архаічных вераванняў і культаў Вы сустракаліся ў штодзённым жыцці?


Тэмы рэфератаў:

1. Анімізм як ранняя форма рэлігіі (па кн. Э. Б. Тайлора «Першабытная культура»).

2. Магія як ранняя форма рэлігіі (па кн. Д. Д. Фрэзера «Залатая галіна»).

3. Першабытныя вераванні і іх адлюстраванне ў сучаснай культуры.

4. Магія ў сусветнай культуры.
Тэст:

1. Татэмізм – гэта

А. рэлігійна-сацыяльная сістэма, у аснове якой ляжыць культ так званага татэма;

В. сацыяльная сістэма, у аснове якой ляжыць культ так званага татэма;

С. вера ў існаванне духаў, адухаўленне сіл прыроды, жывёл;

D. рэлігійнае пакланенне неадушаўлённым прадметам.

2. У перакладзе з лацінскай мовы слова аніма (anima) азначае

А. вера;


В. продак;

С. душа;


D. замагільны свет.

3. Манціка – гэта

А. комплекс рытуальных абрадаў, якія маюць на мэце ўздзейнічаць на звышнатуральныя сілы.

В. сістэма варажбы і прадказанняў

С. комплекс рытуальных абрадаў, якія маюць на мэце ўздзейнічаць на звышнатуральныя сілы для атрымання матэрыяльных вынікаў.

D. сістэма варажбы і прадказанняў, мэта якой даведацца пра будучыню на аснове самых розных прадвесцяў (палёт птушак, нябесныя з’явы, страенне чалавечага цела і г.д.)

4. Антраполаг, які ў сваёй кнізе "Першабытная культура" прапанаваў ідэю пра тое, што анімізм – неабходны мінімум любых рэлігій.

А. К. Леві-Строс;

В. Б. Маліноўскі;

С. Э. Тайдар;

D. П.Сарокін

5. Этнограф і культуролаг, адзін з заснавальнікаў і лідэраў функцыянальнай школы ў англійскай сацыяльнай антрапалогіі, аўтар даследавання па магіі "Магія, навука і рэлігія".

А. К. Леві-Строс;

В. Б. Маліноўскі;

С. Э. Тайдар;

D. П.Сарокін

6. Найбольш распаўсюджанымі татэмамі былі:

А. расліны;

В. жывёлы;

С. насякомыя;

D. земнаводныя.

7. Філосаф, сацыёлаг і этнограф, паказаўшы ў кнізе “Першабытнае мысленне”, што найважнейшая функцыя татэмізму заключаецца ў класіфікацыі прыродных і сацыяльных аб’ектаў:

А. К. Леві-Строс;

В. Б. Маліноўскі;

С. Э. Тайдар;

D. П.Сарокін.

8. Прадстаўнікі сацыялагічнага падыхода тлумачэння паходжання і сутнасці рэлігіі:

А. А. Конт, Э. Дзюркгейм, Т. Парсанс.

В. З. Фрэйд, К. Юнг, У. Джэмс.

С. Р. Ота, М. Эліядэ.

D. М. Мюлер, Д. Фрэзер

9. Касмалагічны доказ існавання Бога канчаткова сфармуляваны:

А. Т. Аквінскі;

В. Г. Лейбніц;

С. Х. Вольф;

D. І. Кант.

10. Прадмет, якому прадпісваюцца магічныя сілы; які павінен абараніць і прынесці шчасце.

А. ідал;


В. амулет;

С. татэм;

D. дух.

ТЭМА 4


НАЦЫЯНАЛЬНА-ДЗЯРЖАЎНЫЯ РЭЛІГІІ
Лекцыя: 2 гадзіны

Семінарскія заняткі: 1 гадзіна


Рэлігіі Старажытнага свету. Праблема іх класіфікацыі. Раннія нацыянальна-дзяржаўныя рэлігіі і сучасныя нацыянальна-дзяржаўныя рэлігіі.

Агульныя ўяўленні аб ранніх нацыянальна-дзяржаўных рэлігіях. Рэлігія старажытнай Месапатаміі, старажытнаегіпецкія рэлігійныя вераванні, рэлігія Старажытнай Індыі і Старажытнага Ірана, старажытнагрэцкая і старажытнарымская міфалогіі.

Усходнеславянскі палітэізм (паганства). Праблемы рэканструкцыі старажытнаславянскай міфалогіі. “Слова пра ідал”: перыядызацыя язычніцкіх вераванняў. Дуалістычная анімізм. Упіры і берагіні. Духі прыроды і хатняй гаспадаркі. Культ продкаў. “Дзяды”. Культ парадзіх. Род. Фарміраванне старажытнаславянскага рэлігійнага пантэона. Вышэйшыя і ніжэйшыя багі. Культ Пяруна. Першая рэлігійная рэформа Уладзіміра (980 г.). Феномен паганскай-хрысціянскага дваяверства пасля ўвядзення хрысціянства (988 г.).

Індуізм. Фарміраванне індуізму як асноўнай рэлігіі Індыі. Індуісцкая рэлігійная літаратура. Сістэма рэлігійных уяўленняў індуізму. Асноўныя багі, формы іх шанавання. Вішнуіцкая і шываісцкая галіны індуізму. Рытуальна-абрадавая практыка індуізму. Індуізм у сучаснай Індыі і яго ўплыў на духоўную культуру заходніх краін.

Іудаізм. Узнікненне іудаізму і асноўныя этапы яго развіцця. Святыя тэксты іудаізму: Тора, Танах, Талмуд. Асаблівасці веравучэння і культу. Манатэізм. Крэацыянізму і провиденциализм. Ідэя Запавету. Ідэя богаабранасці яўрэйскага народа. Ідэя месіі ў іудзейскай традыцыі. Абрадавая бок іудаізму. Рэлігійныя святы. Сучасны іудаізм.

Сінтаізм. Класічныя сінтаісцкія тэксты (“Кодзікі”, “Ніхон сячы”). Міфалагічныя вытокі сінтаісцкімі светабачання. Сонм багоў. Культ Аматэрасу. Культ імператара. Шанаванне продкаў. Сінтаісцкія рытуалы. Династийный, храмавы, хатні і народны сінтаізм. Сінці-будыйскі сінкрэтызм. Сінтаізм ў сучаснай Японіі.

Канфуцыянства. Кананічныя тэксты канфуцыянства. Спецыфіка канфуцыянства як рэлігіі. Шанаванне Неба. Ідэі “шляху”, “залатога стагоддзя”, “высакароднага мужа”. Культ продкаў. Культ сям'і. Сістэма выхавання. Рытуалы ў канфуцыянскай традыцыі. Канфуцыянства ў сучасным Кітаі і Паўднёва-Усходняй Азіі.

Даасізм. Узнікненне даасізму. Лао-цзы. “Дао дэ цзін”. Канцэпцыя Дао. Вучэнне пра “прытрымліванні Дао”. Прынцып недеяния. Даоскі пантэон. Асаблівасці рэлігійнай арганізацыі. Чжан Даолин. Спецыфіка культавай практыкі даосов. Даасізм ў сучасным Кітаі.

Роля нацыянальных рэлігій ў фарміраванні і развіцці нацыянальнай самасвядомасці, культуры і дзяржаўнасці розных народаў.
Мэты:

- навучальная: пазнаёміць курсантаў з паняццем “нацыянальна-дзяржаўная рэлігія”, з рэлігіямі старажытнага свету, з усходнеславянскім паганствам, індуізмам, іудаізмам, сінтаізмам, канфуцыянствам, даасізмам;

- развіваючая: развіць мысленне курсанта; стварыць умовы для развіцця разумовых, творчых, рэфлексіўных і камунікатыўных здольнасцяў навучэнцаў, развіваць здольнасць хутка думаць, коратка і ясна выказваць сваю думку;

-выхаваўчая: выхоўваць у курсантаў імкненне да развіцця сваіхі нтэлектуальных здольнасцяў, агульнай эрудыцыі; выхоўваць талерантнага і актыўнага сучаснага чалавека.


Рэкамендаваная літаратура:

1. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Книжный дом «Университет», 2001.– 432 с.

2.Вихнович В. Л. Иудаизм. – Спб.: Издательский дом “Питер”, 2006. – 224 с.

3. Каниткар В.П. (Хемант), Коул У. Оуэн. Индуизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320с.

4. Накорчевский А. А. Синто: 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Азбука классика; Петербургское Востоковедение, 2003. — 448 с.

5. Пилкингтон С. М. Иудаизм / Пер. с англ. Е.Г. Богдановой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 400 с.

6. Поликарпов В.С. История религий: лекции и хрестоматия. – М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997. – 312 с.

7. Религиоведение: Учеб. пособие / М.Я. Ленсу, Я.С. Яскевич, В.В. Кудрявцев и др.; Под ред. М.Я. Ленсу и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 446 с.

8. Религиоведение: Хрестоматия: Учеб. пособ./ Автор-сост. П.И. Костюкович. – Мн.: Новое знание, 2000. – 480 с.

9. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 783 с.


Лекцыя:

1. Рэлігіі старажытнага свету

2. Усходнеславянскае паганства

3. Індуізм

4. Іудаізм

5. Сінтаізм

6. Канфуцыянства

7. Даасізм


Семінарскія заняткі:

1. Рэлігіі старажытнага свету

2. Усходнеславянскае паганства

3. Індуізм

4. Іудаізм

5. Сінтаізм

6. Канфуцыянства

7. Даасізм


Пытанні для самакантролю:

1. Чым адрозніваюцца нацыянальна-дзяржаўныя рэлігіі ід сусветных?

2. Параўнайце рэлігіі Старажытнага Усхода і Старажытнай Грэцыі і Старажытнага Рыму. Якія ў іх агульныя рысы і чым яны адрозніваюцца?

3. Чаму канфуцыянства часцей называюць этыка-філасофскім вучэннем, а не рэлігіяй?

4. Назавіце асноўныя прынцыпы даасізму.

5. Якія традыцыі і абрады ўсходніх славян, звязаныя з цудадзейнымі і аздараўляльнымі ўласцівасцямі вады Вы можыце назваць?


Тэмы рэфератаў:

1. Рэлігійныя традыцыі іудаізму.

2. Гісторыя ўзнікнення і станаўлення сінтаізму.

3. Асоба i філасоўскія погляды Канфуцыя.

4. Абрад Саці ў індуізме.
Тэст:

1. Адзін з заснавальнікаў даасізму:

А. Лао-цзы;

В. Канфуцый;

С. Заратуштра;

D. Маісей.

2. Вярхоўнае баство індуізму:

А. Амон;


В. Алах;

С. Брахма;

D. Іегова.

3. Сукупнасць іудзейскага традыцыйнага рэлігійнага закона:

А. Талмуд;

В. Новы Запавет;

С. Евангелле;

D. Тора.


4. Першы фіванскай бог, які стаў шанавацца ва ўсім Старажытным Егіпце:

А. Брахма;

В. Алах;

С. Іегова;

D. Амон.

5. У шумера-акадскай міфалогіі вярхоўнае бажаство пантэона Вавілоніі, вярхоўны бог у Старажытнай Месапатаміі, бог-заступнік горада Вавілона пасля 2024 да н.э.:

А. Энкі;

В. Энліль;

С. Нінмах;

D. Мардук.

6. Захавальнікі хатняга ачага і харчоў у міфалогіі Старажытнага Рыму:

А. лары;


В. геніі;

С. пенаты;

D. пантыфікі.

7. У міфалогіі Старажытнай Грэцыі багіня арганізаванай вайны, стратэгіі і мудрасці:

А. Афіна;

В. Афрадыта;

С. Дыяна;

D. Гера.


8. Багіня-Сонца, адна з галоўных багінь японскага пантэона сінта, прамаці імператарскага роду:  

А. Нінігі;

В. Ідзанагі;

С. Ідзанамі;

D. Аматэрасу.

9. Прынцып Дао; разуменне таго, калі трэба дзейнічаць, а калі бяздзейнічаць. Часта вызначаецца словам "пасіўнасць" ці паняццем "плыць па плыні".

А. дао;

В. інь-янь;С. дэ;

D. у-вэй.

10. Імя Бога ў іудаізме, бог племені Юды/Іўды.

А. Іуда;


В. Алах;

С. Яхвэ;


D. Хрыстос.

ТЭМА 5


БУДЫЗМ
Лекцыя: 2 гадзіны
Сацыяльна-гістарычная сітуацыя ў Індыі напярэдадні ўзнікнення будызму. Асоба Сідтхархі Гаўтамы. “Ціпітака” – корпус святых тэкстаў будызму. Спецыфіка будызму.

Чатыры “высакародныя ісціны” – аснова будысцкага веравучэння. Васьмярковы шлях выратавання. Пяць запаведзяў. Будысцкая трактоўка найважнейшых катэгорый старажытнаіндыйскай філасофіі: дхармы, кармы, сансары. Паняцце нірваны. Этыка будызму. Абрадавая практыка будызму.

Асноўныя напрамкі ў будызме: хінаяна, махаючы і ваджраяна. Ламаізм. Распаўсюджванне будызму ў Цэнтральнай Азіі і на Далёкім Усходзе. Дзэн-будызм. Будызм ў сучасным свеце.
Мэты:

- навучальная: пазнаёміць курсантаў з асаблівасцямі станаўлення і развіцця будызму;

- развіваючая: развіць мысленне курсанта; стварыць умовы для развіцця разумовых, творчых, рэфлексіўных і камунікатыўных здольнасцяў навучэнцаў, развіваць здольнасць хутка думаць, коратка і ясна выказваць сваю думку;

- выхаваўчая: выхоўваць у курсантаў імкненне да развіцця сваіх інтэлектуальных здольнасцяў, агульнай эрудыцыі; выхоўваць талерантнага і актыўнага сучаснага чалавека.


Рэкамендаваная літаратура:

1. Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. — М.: «Восточная литература» РАН, 2001. — 508 с.

2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Книжный дом «Университет», 2001.– 432 с.

3. Введение в буддизм / под ред. В.И. Рудой. – СПб.: Лань, 1999. – 384 с.

4. Гараджа В.И. Религиоведение: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 351с.

5. Каниткар В.П. (Хемант), Коул У. Оуэн. Индуизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320 с.

6. Конзе Э. Буддизм: Сущность и развитие. — СПб.: Наука, 2003. — 287 с.

7. Нукария Кайтэн. Религия самураев: Исследование дзэн-будддистской философии и практики в Китае и Японии. — СПб.: Наука, 2003. — 245 с.

8. Религиоведение: Хрестоматия: Учеб. пособ./ Автор-сост. П.И. Костюкович. – Мн.: Новое знание, 2000. – 480 с.

9. Религия в истории и культуре: Уч-к для вузов/ Ред. М.Г. Писманик. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 591 с.

10. Эррикер К. Буддизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 304 с.
Лекцыя:

1. Перадумовы ўзнікнення будызму.

2. Веравучэнне будызму.

3. Асноўныя кірункі ў будызме.

4. Будызм у сучасным свеце.
Пытанні для самакантролю:

1. Які самы характэрны сімвал будызму?

2. Якія кірункі будызма Вы ведаеце?

3. Параўнайце філасофію хрысціянства і філасофію будызма? Якія адрозннні Вы бачыце? Чым філасофія будызму і філасофія хрысціянства падобныя?

4. Пералічыце чатыры высакародныя ісціны будызму.

5. Раскажыце, хто такі Сіддхартха Гаутама Шакьямуні.


Тэмы рэфератаў:

Жыццё і смерць у будызме.

Чалавек і свет у будызме.

Прынцып нірваны ў будызме

Тыбецкі ламаізм.
Тэст:

1. Што лішняе ў пераліку?

А. буда;

В. архат;

С. бадхісатва;

D. гурыя.

2. Старажытна-індыйскія трактаты рэлігійна-філасофскага характару, якія прымыкаюць да Вед як тлумачэнне іх тайнага ўнутранага сэнсу.

А. Кадзікі;

В. Упанішады;

С. Пяцікніжжа;

D. Брахманы;

3. Адна з найважнейшых школ усходне-азіяцкага будызму. У шырокім сэнсе – гэта школа містычнага сузірання або вучэнне аб прасвятленні, якое з'явілася на аснове містыцызму ў будызме.

А. хінаяна;

В. дзэн-будызм;

С. ламаізм;

D. махаяна.

4. Агульная сукупнасць учынка ў кожнай жывой істоты і іх вынікаў, якія вызначаюць характар яе новага нараджэння і існавання.

А. сансара;

В. мудра;

С. дхарма;

D. карма.

5. Што лішняе ў пераліку?

А. Крышна;

В. Вішну;

С. Шыва;

D. Брахма.

6. Збор будыйскіх святых тэкстаў, створаных пасля адыходу Буды ў нірвану.

А. Ніхонгі;

В. Кудзікі;

С. Трыпітака;

D. Веды.

7. Заснавальнік будызму:

А. Крышна;

В. Рама;


С. Мандала;

D. Сідхартха.

8. малітва-заклінанне, якая паўтараецца без перапынку:

А. дхарма;

В. мантра;

С. мандала;

D. мудра.

9. Якая колькасць запаведзеў з'яўляецца базавым кодэксам этыкі будызму?

А. пять;

В. чатыры:

С. шэсць;

D. дзесяць.

10. Кірунак у будызме характэрны для Тыбета і суседніх абласцей Гімалаеў і Цэнтральнай Азіі.

А. ваджраяна;

В. дзэн-будызм;

С. ламаізм;

D. махаяна.

ТЭМА 6


ХРЫСЦІЯНСТВА
Лекцыя: 2 гадзіны

Семінарскія заняткі: 2 гадзіны


Праблема паходжання хрысціянства. Вобраз Ісуса Хрыста (тэалагічная і навукова-гістарычная пункту гледжання). Гістарычныя ўмовы ўзнікнення хрысціянства. Сацыяльныя, ідэйныя і культурныя перадумовы ўзнікнення хрысціянства. Уплыў антычнай філасофіі і ўсходніх рэлігій.

Ідэі, вобразы і ідэалы першапачатковага хрысціянства. Станаўленне епіскапальную царквы і інстытута святарства. Трансфармацыя хрысціянства ў дзяржаўную рэлігію Рымскай імперыі. Падзел імперыі і адасабленне заходняга і ўсходняга хрысціянства. Царкоўны раскол 1054 г. Умовы і прычыны падзелу царквы.

Асновы веравучэння хрысціянства. Біблія як Святое Пісанне, крыніца хрысціянскага веравучэння і помнік сусветнай культуры. Ідэя адкрыцця. Стары Запавет, яго структура і асноўны змест. Кананічныя і некананічныя кнігі. Заканадаўчыя, гістарычныя, прарочыя і паэтычныя кнігі Старога Запавету.

Фарміраванне канону Новага Запавету, яго структура і асноўны змест. Евангелле. Дзеі апосталаў. Пасланні апосталаў. Адкрыцьцё Іаана Багаслова. Апакрыфічным літаратура. Уплыў Бібліі на развіццё еўрапейскай культуры.

Святая Традыцыя хрысціянаў. Апалагетыкі і патрыстыка. Дзейнасць Сусветных сабораў. Прыняцце і змест нікейска-царгародскія сімвала веры. Хрысталагічны спрэчкі. Дагматы адзінабожжа, Святой Тройцы, крэацыянізму. Дагматы Богаўцелаўлення, адкуплення, уваскрэсення, ушэсця, другога прышэсця. Ідэі першароднага граху, выратавання, неўміручасці душы, ўваскрэсення мёртвых, Страшнага Суду, раю і пекла. Хрысціянскі провиденциализм. Праблема тэадыцэі.

Этыка хрысціянства. Сэнс і ідэал жыцця хрысціяніна. Дэкалог Старога Запавету і “Дзевяць евангельскіх благаслаўленняў” Новага Запавету. Сінтэз ў хрысціянстве рэлігійных і агульначалавечых нормаў маральнасці.

Хрысціянскі культ. Сакрамэнты хросту, канфірмацыі, пакаяння, прычашчэння, шлюбу, святарства. Пакланенне крыжа, шанаванне святых, абразоў, мошчаў, святых месцаў і рэліквій. Пасты і святы хрысціянства.

Праваслаўе – гістарычная форма развіцця ўсходняй (візантыйскай) галіны хрысціянства. Асаблівасці веравучэння і культу праваслаўя. Праваслаўны катэхізіс – кароткі выклад асноў веры. Сакрамэнт і іншыя культавыя дзеянні. Святы і пасты. Усходнія бацькі царквы.

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка