Livre des Constitutions et Ordinations des Frères de l’Ordre des Prêcheurs édition bilingue latin – français 2013
старонка43/46
Дата канвертавання24.04.2016
Памер2.87 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

Regimen Ordinis: communitarium, cum participatione or­gani­ca et temperata omnium fratrum, 1 § VII; vide Capitulum, Consi­lium, Conventus, Ius Ordinis, Provincia.

Registratio vide Adnotatio.

Registrum pro actis prioris provincialis: 342, Appendix 15.

Regnum Dei: 25, 26 § III, 30, 31 § II, 118, 131, 189 § II, 393.

Regula Fraternitatum S. Dominici: 151.

Regula sancti Augustini: 1 § VI, 2, 18 § III, 20 § III, 31 § II, 199 § I, 275 § I, 299.

Regularis observantia vide Observantia regularis.

Relationes regulariter superioribus mittendae vide in fine istius Indicis.

Religiones aliae: 111.

Renovatio Ordinis: 1 § VII VIII.

  professionis simplicis: 201 § I, 202, 203, 210.Renuntiatio bonis temporalibus, ante professionem sollemnem fa­ciendam: 200 § IV.

  officio: prioris conventualis, 305;

prioris provincialis, 348 § IV V; consiliarii provinciae, 368.

Residentia habitualis in conventu requiritur: ad computandum nu­me­­rum vocalium pro con­ventu proprie dicto, 260 § I; pro voce activa in electione prioris conventualis, 458 § I, Ap­pen­dix 18; non autem in electione socii prioris euntis ad capitulum provin­ciale, 491 § I.

Responsabilitas fratrum: agnoscatur, 20 § II; educetur, 216 § I, 250 § I; stimuletur, 300 2°;

fratres responsabilitatem habeant erga bonum commu­ne, 4 § II, sci­­licet: propriam formatio­nem, 156, forma­tionem iuniorum, 161, apostolatum, 130 § I, 139, 250 § I, admi­nistrationem bono­rum, 537, 576.

  fidelium circa fidem: 124 § I.

Restauratio aedifici: 589.

Retributio vide Merces.

Revelatio divina ut obiectum studii: 79, 99 § II.

Revisio critica periodice facienda circa ministerium: 106 § III.

Revisores textuum in capitulo generali: 417 § I 3°, § II 8°, 10°.

Revocatio consuetudinum: 289.

  dispensationum: 293.

  nominationum: 293.

  ordinationum: capituli generalis, 284; Libri constitutio­num et ordi­na­tionum, 285 § II; magistri Ordinis, 284; statuti pro­vin­ciae, 286 § I.Rosarium: contemplatio mysterii salutis, 67 § II, forma praedicatio­nis, 129;

  recitatio quotidiana tertiae partis, 67 § II, una vice per hebdo­madam pro defunctis, 71 § III;

  associationes rosarii, 129, 153;

  elementum habitus Ordinis. 50.


Sacerdotes: Fraternitates sacerdotum S. Dominici: 1 § IX, 149 § II. Vide Presbyteri.

Sacerdotium: in officio ministerii verbi et sacramentorum 1 § VI, sumus cooperatores corporis episcoporum sive per ordi­nationem sacerdotalem, 1 § V, sive per sacer­dotium commu­ne spe­ciali mo­do exercentes, 1 § VI;

novitii circa sacer­dotium instruantur, 187 § I; studen­tes praepa­rentur ad ministerium sacerdotale cum vita reli­giosa integran­dum, 223. Vide Presbyteratus.Sacramenta: conexio ministerii sacramentorum cum mi­nisterio verbi, 1 § V et VII, 57, 105.

  tempestive a fratribus graviter infirmis recipiantur, 11.Sacrista: 330, 593 595.

Saecularizatio: indultum saecularizationis, 441 2°.

Salus: aliorum, 1 § II, 105 § II, 149 § I; animarum, 1 § II, 77 § I; hominum, 1 § IV, 98, 300 2°; mundi, 57; myste­rium sa­lu­tis, 57, 99 § I.

Sancta Sedes: privilegia a S. Sede Ordini concessa, 275 § I Appen­dix 13; omnia negotia apud S. Sedem mediante procu­ratore ge­ne­­rali fiant, 433; acta S. Sedis in archivo pro­vinciae servan­tur, Appendix 15.

Sancti Ordinis: devotio erga eos, 67 § III.

Sanitas mentis et corporis: 28 § IV, 155.

Schedula argentaria (Cheque): 560 § III.

Schola: adsistentes scholarum, 103 § I; scholae pro ado­lescen­tibus in missionibus, 122.

  apostolica: quibus condicionibus erigenda, 166; de illa in consilio provinciae tractanda, 369 § II, 370 § II.Scriptura sacra: 28 § I, 76, 79, 187 § I, 220 § I, 242 1°.

  citationes: Mat. X, 9: 30; XIX, 21: 31 § I; 2 Cor. VIII, 9: 31 § I.Scrutatores: in electionibus, 448 § I, § III IV; in electione prioris conventualis, 473 § III; prio­ris provincialis, 507 § II; magistri Ordinis, 531 § III.

Scrutinium: numerus scrutiniorum in electionibus, vide Electio

Secretariatus provinciae: 383.

Secretarius: capituli conventualis, 309 § I; capituli gene­ralis, 414, 435 3°; commissionum capituli generalis, 417 § II 2°; commis­sio­num capituli provincialis, 358 § I 4°; consilii con­ventualis, 316, 507 § III; consilii generalitii, 435 2°; consilii provinciae, 367; generalis Ordi­nis, 431 § I II, 435; vide Actuarius:

Secretum: servandum super deliberationes capituli aut consilii con­ventualis, 312 § VI, 319; consilii provinciae, 367; capi­tuli gene­ralis, 418 § II.

  vota secreta: in capitulo vel consilio conventus, 313 § III, 319; in capitulo provinciali, 359; in capitulo gene­rali, 417 § II 6°, in omni­bus electionibus, 449 § III.

  archivum secretum prioris provincialis, 382.

Seniores (fratres): 10.

Sequela Christi: I § II III, 2 153, 18 § I, 31 § I, 39, 52 § I, 189 § I, 214 § I, 223.

Sessiones studiorum: 89 § I 4°, 391 2°.

Signa temporum: 106 § I, 214 § I, 339 1°.

Silentium: 40, 46, 48, 142.

Simplicitas et sobrietas in celebratione liturgiae: 65.

Socialis ambitus ministerii nostri: 131 134.

Societas temporalis: et regnum caelorum, 131.

Socius diffinitoris capituli generalis: electio, 520 525, litterae testimoniales, 524, Appendix 29; vocem habet in electio­ne ma­gist­ri Ordinis, si provincia saltem 100 religiosos profes­sos in provincia assignatos habet, 407 § I 5° et etiam in negotiis tractandis, 407 § II 3°, 520 § IV, ius habet sup­plendi diffi­nitorem in casu necessi­tatis, 520 § II, 525 § I.

- magistri Ordinis: munus, 395 § II, (398 § II), 403, 424, 425, 430; institutio, 429; duratio et amo­tio, 404 § II, 429 § I.

  in capitulo generali: petitiones mittere possunt, 415 § II 1°, aliqui ex eis adsunt, 410 § I, 415 § V 2°; ibi locum habent post priores provinciales, 438-bis § II.

  pro apostolatu: 114 § III, 425, 426.

  pro vita intellectuali in Ordine: 90 § II, 425, 427.

  pro relationibus provinciarum: 428, 429 § II.

- prioris euntis ad capitulum provinciale: 310 1°, 352 § I 4°, 356 1°, 489 496, Appendix 25; litterae testi­moniales, 495, Appen­dix 26.

  prioris provincialis: 346, 366 3°, 376 377.

  prioris provincialis euntis ad capitulum generale: electio: 520 525, litterae testimoniales, 524, Appendix 29; ius habet priorem pro­vin­cialem supplendi in casu necessi­tatis in capi­tulo generali, 520 § III; si pertinet ad pro­vinciam 400 religiosos professos in provincia as­signatos habentem, vocem habet in electione ma­gistri Ordinis 407 § I 6°, et in negotiis tractandis, 407 § II 3°, 520 IV.Sorores Ordinis: 1 § IX, 144 146, 415 § III.

Spiritus Sanctus: 3 § I, 18 § II, 20 § II, 78, 99 § II, 189 § II, 452 1°; vide Missa de Spiritu Sancto.

Statutum administrationis oeconomicae Ordinis: a magis­tro Or­di­nis cum suo consilio adpro­bandum est, 550, 553; normas deter­minet sive pro institutis et operibus sive pro conventibus sub immediata iurisdictione ma­gistri Ordinis, 542 § I, 554, 580; ad­ministrationem bo­norum diversis offi­cialibus concedere potest, 542 § II III.

Statutum administrationis oeconomicae provinciae: a ca­pi­tulo provinciali determinandum est, 550, 552.

1. circa iura ad administrationem bonorum: determinet iura institutorum et operum sive pro­vinciae sive conventuum, 542 § I ; administrationem bonorum di­versis officialibus conce­dere potest, 542 § II III; ali­quam centralizationem deter­mi­nare potest, 556; nor­mas statuere debet pro parti­cipatione fratrum in administratione bonorum Ordini ex­tra­neorum, 617 § II.

2. circa modum administrandi determinet: modum quo pro­­vincia et conventus personalitatem civilem acqui­rere possint, 554; modum quo et a quibus pecuniae in mensis depositae liberari possint, 560 § III; modum cooperatio­nis inter syndicum provinciae et syndicos conventuum, 579 ; normas de munere consilii rei oeconomicae, 581 § III.

3. in particulari, normas determinet: de assecurationi­bus, 613; de contractibus, 606; de libris edendis, 604.Statutum centri studiorum: 92-bis § II, 93 § I 5°, 234 2°, 236.

Statutum confraternitatis: 153.

Statutum pro missionibus: 113 § II 2°.

Statutum pro postulatione causarum beatificationis et ca­noniza­tionis: 434 1°.

Statutum provinciae:

1. natura et auctoritas: a solo capitulo provinciali de­terminan­dum et mutandum est, 278 1°, 279, 286 § I.

2. circa regimen provinciae: determinet quomodo et a quibus fratribus examen candidatorum ad novitia­tum peragendum sit, 172; determinet qui sunt examinatores ante primam professionem, 191 § III; determinet qui erit vica­rius provin­ciae, priore provinciali regula­riter ces­sante ab officio, 348 § I III; determinet qui eligantur in commissione de vita in­tellectuali provinciae, 89 § II.

3. circa celebrationem capituli provincialis: determinet

utrum habendae sint commissiones praeparatoriae, com­po­si­tio et numerus vocalium in collegiis electo­ralibus dele­ga­torum, 497 § I 2°, 498 § I; numerus diffinitorum et consi­lia­riorum et consiliariorum sup­plentium eligen­dorum, 357 3° 4°, 519 § I; utrum pe­riti sint eligen­di pro capitulo, 485; formam relatio­num quas su­periores capi­tulo mittere debent, 358 § III 1°.

4. circa regimen vicariatuum regionalium: determinet utrum prior regionalis ex officio consilio provinciae participet, 385 § I 3°.

5. circa regimen conventuum: determinet quomodo prior con­ven­tua­lis in fine sui regiminis ra­tionem reddere debet, 306.

6. circa examinatores ante professionem simplicem, 191 § III.

7. circa vitam fratrum: libros et alia determinare quae frater no­viter assigna­tus secum deferre potest, 38 § II; licentia ad longum iter vel absentiam prolongatam, 43.

8. circa administrationem oeconomicam provinciae et con­ven­­tuum; vide Statutum administra­tionis oeco­nomicae pro­vin­ciae.

9. circa regimen totius Ordinis: determinet quomodo delegati ex vicariatibus vel domibus ip­sius provinciae extra fines provinciae pro capitulo generali eligantur, 407, 409-bis, Appendix 16.

10. vide etiam, ad Capitulum provinciale, omnia quae indi­can­tur de legislatione propria provin­ciae stabi­lienda.Statutum scholae apostolicae: a priore provinciali cum suo con­silio adprobandum, 166 § II.

Statutum vicariatus provincialis: a capitulo provinciali de­termi­nandum, 389.

Statutum vicariatus regionalis: a capitulo provinciali ad­pro­bandum est, 384 § II 1°; specialiter de auctoritate prioris regio­nalis, 332, 385 § I 2°, 465, et de modo eum eligendi, 480 § IV 7°; de aucto­ri­tate et compositione con­silii, 386; de officialibus vicariatus, 388; normas ad stu­dium promoven­dum provideat, 89 § IV.

Statutum vicariatus generalis: 257 § II.

Stipendia missarum: 593 595.

Studentatus: 221, 340; vide Clerici (fratres); potest esse communis inter provincias unius regionis vel nationis, 391 4°

Studium:

1. in vita fratrum: in proposito s. Dominici, 76, 77 § I; ele­men­tum essentiale Ordinis, I § IV et VI, 77 § I, 226, et totius observantiae, 40, 41, 46 § I, 224; fontes, 78 83; promotio, 84 97; vide Regens studiorum.

2. cursus studiorum: studia requisita pro adspirantibus clericis­, 169 § I, 227; curriculum stu­diorum, 241; extra ordinem si oppor­tune vi­de­tur, 233 § III; studia institu­tionalia, 226 243; studia comple­mentaria, 238, 244; co­operatio in studiis insti­tutionalibus, 234, 391 4°; vide Ratio studiorum.

3. centra studiorum vide Centrum studiorum.

4. in vicariatibus provinciae: 89 § IV.

Suffragia: de modo suffragandi in electionibus, 449 453.

  pro defunctis: 16, 70 75.Supellex: 538 § I.

Superior domus: potestas et obligationes, 331, 333, 334, vide Prior conventualis; institutio, 332 § I; duratio, 332 § II.

Superiores: debent esse presbyteri ad confessiones audien­das ad­pro­bati, 443 § II; circa vitam regularem possunt licentias conce­dere, 42, 43, fratres corrigere, 7 § II, 54, prae­cepta formalia dare, 295; debent in exercitio auctoritatis respon­sabi­litati fratrum favere, 20, 23, de necessitatibus fratrum pro­vi­dere, 35, specialem curam de infirmis habere, 9, iuvenes in mi­ni­sterio adiuvare, 250 § II, etiamque illos qui in difficul­tatibus laborant circa casti­tatem, 29; ob­li­gationes habent circa studium, 87 90, aposto­latum, 100 § III, 128 § II, et auxilium mo­nialibus et sororibus Ordinis praestandum, 146; locum ha­bent ante alios fratres, 266.

  locales: 7 § II, 8, 38 § I, 45, 88 § I, 218, 370 § II, 377, 379; vide Prior conventua­lis, Superior domus.

  maiores: 139, 139 bis, 246 2°, 257 § I, 338 § I, 415 § II 1°, 444; vide Magister Ordinis, Prior provincialis, Prior vice-pro­vin­cia­lis.

  superior supremus: Romanus Pontifex, 21.Supprior: officium, 315 1°, 320, 324, 352 § I 3°, 356 1°; institutio et amotio, 310 2°, 321, 322; dura­tio, 322.

  in capite: 193, 302 § II, 325 326, 461 § I II, 462, 463.Syndicus conventus: officium, 35, 327; institutio et amotio, 318 1°, 328 § I, 329; duratio, 328 § II; semper vocetur ad con­si­lium, 317 § III; tabularium ordinatum habeat, 559 § I; ratio­nem reddat: quo­libet mense coram con­silio conven­tus, 563 § I, et modo com­ple­tiori quoli­bet anno, 563 § II; cum syndico pro­vinciae coope­ret, 579; prior conventus mu­ne­re syndici fungi non po­test, 329 § II.

  domus: vide supra, conventus; potest esse superior do­mus, 334.

  provinciae: officium, 35, 378, 583 § II; institutio, 380; nec prior provincialis nec superior lo­calis hoc munere fungi possunt, 379; tabularium ordinatum habeat, 559, 603;

membrum consilium rei oeconomicae sit, 581 § I; syndi­cos con­ven­tu­ales adiuvet, 579; con­ventus de statu oeco­nomico provin­ciae infor­met, 577; semper ad consilium vocetur, 370 § I; ratio­nem reddat quolibet mense prio­ri provinciali, 566, quolibet anno consilio provinciae, 566, relationem annualem de statu oecono­mico provinciae conficiat, 567.

  Ordinis: officium, 35, 431 § I, 436; institutio, 431 § II, capitulo generali adsit, 410 § I; semper ad consilium vo­cetur, 436; prae­est consilio oeconomico Ordinis, 582; nor­mas determi­net pro rela­tione oeconomica quotannis a pro­vinciis mittenda, 567; provin­cias infor­met de statu oeco­nomico Ordinis, 578; tabu­la­rium speciale habeat, 559 § I.

- vicariatus generalis: quolibet relationem annualem reddat consilio et unoquoque mense vicario generali, 566 § I.

- vice-provinciae: quolibet relationem annualem reddat consilio et unoquoque mense vice-provinciali, 566 § I.
Tabularium syndici vel administratoris, 559 § I, 563 § II; vide Archivum.

Taxatio vide Contributiones.

Territorium missionis: 112.

  provinciae: 253 § II, 255, 261 § III.

  vice-provinciae: 257 § I , 261 § III.

- vicariatus generalis: 257 § II.Testamentum ante professionem simplicem faciendum: 200 § II.

Testimoniales vide Litterae.

Thomas de Aquino (s.): 19 § III, 82, 242 2°.

Tractatus ante electionem: prioris conventualis, 461 § I 3°; dif­fini­torum capituli provincialis, 515 § III; magistri Ordi­nis, 529.

  pro praeparatione capituli provincialis, 356 3°.Traditio Ecclesiae: 79, 81.

  doctrinalis Ordinis: 235.Transfiliatio: fit a magistro Ordinis de consensu utriusque prioris provincialis cum suo consilio, 269, 373 5°.

Transgressio mensuratur secundum laesionem boni com­munis: 55 § I.

Transitus: ab alio Instituto religioso ad Ordinem, 168 § II, 201 § II.

Unio provinciarum vice-provinciarum vel vicariatuum : 256-bis.

Universitates: praesentia in universitatibus, 103 § I, 243; constitutio vel acceptatio 92 2°, 93-bis § I; ratio red­denda ad magistrum Ordinis, 93-bis § II.
Vacationes fratrum studentium: et exercitationes aposto­licae, 225 § I.

Verbum Dei: revelatio, 78 79; meditatio, 68; intellegentia, 81; inter­pre­tatio authentica, 80; ex­hortatio, 1 § I; evan­gelizatio, 1 § III; et paroecia, 128 § II; et promotio so­cietatis huma­nae, 131.

Vesperae et laudes: duplex cardo officii divini, 61 § II; 62 § II, 63.

Vestitio: 175 176.

Vicariatus generalis: 257 § II; 407 409.

Vicariatus provincialis: in dissitis regionibus, 257 § II, 389; parti­cipatio capituli generalis, 407 409 bis, Appendix 16.

Vicariatus regionalis: 257 § II, 384 389, participatio capi­tuli gene­ra­lis, 407-409-bis, Appendix 16.

Vicarius prioris conventualis: vel designandus, 303, 324 (a sup­priore), vel de iure, 304.

  super domum filialem: 335 § I 2°, § II.

  super conventum: prior conventualis immediate ab of­ficio cessans vel supprior in capite in vicarium pro re­gimine conventus a priore provinciali institui potest, usque ad 6 menses, 302 § II.

  provincialis: ad nutum institutus, 345; absente priore provinciali, 346.

  provincialis in dissitis regionibus: eligendus vel insti­tuendus, 389, 482, Appendix 17, 19, 22, 23, 24; si electus, vo­cem habet in capitulo provinciali, 352 § I 2°; quotannis relationem oeconomi­cam ad priorem provincialem mittat, 566 § II.

  provinciae: 347 350.

  generalis in vicariatu generali, 257 § II; 407, 409; quotannis rela­tionem oeconomicam magistro Ordinis mittat, 567.

  magistri Ordinis super totum Ordinem: 400, 401 § I et III, 432 § II.

  magistri Ordinis super aliquam partem Ordinis: 400, 401.

  magistri Ordinis in capitulo generali: 417 § III.

  Ordinis: officium, 402, electio, 403; statum Ordinis mu­tare non potest, 404 § II; praeest consilio generalitio, 424; munus speciale circa capitulum generale electivum, 404 § I, 413 § II, 417, 531 § I.

Vice provincia: condiciones, obligationes et iura, 257 § I; quando provincia reducenda est ad vice-provinciam, 258 § I vel vice versa, 258 § II; vide Provincia, exceptis iuri­bus circa capi­tulum generale.

Vice-provincialis: vide prior vice-provincialis

Visitatio: fratrum extra conventum degentium, 8; infir­morum, 9; seniorum, 10.

  canonica: a priore provinciali facienda, 89 § I 5°, 340, 341 1° 2°; a magistro Ordinis, 398 § II; ordinationes visita­tionis, 288, 341 1°.Visitator generalis: non potest eligi prior conventualis 459 § II 2°, nec prior provincialis, 505 § I 3°.

Vita apostolica: 1 § IV, 6, 19 § I, 39, 62 § I, 142, 250 § I, 255, 299 1°, 307, 351 § I, 387.

  communis: 1 § IV, 2 20, 10, 28 § II, 40, 100, 161, 307;

vide Amici­tia, Bonum commune, Capitulum conventuale, Ca­ri­tas fraterna, Colloquia, Communio fraterna, Commu­ni­tas, Dilectio.

  conventualis: 128 § I.

  dominicana: 40, 119 § II, 141, 155, 165 § II, 219 § I.

  evangelica: 149 § I, 189 § I.

  fraterna: 161, 299 1°, 351 § I.

  fratrum: 2 251.

  intellectualis: 91 § I, 93 § I 1°.

  nostra: 52 § II, 83.

  privata: excludenda, 35.

  propria Ordinis: 1 § IV, 154 339 1°.

  regularis: 1§ I, 6, 7 § I II, 119 § I, 222, 255, 299 1°, 372 § I, 384, 387.

  religiosa: 7 § II, 41, 46 § I, 118, 142, 187 § II, 214 § II, 216 § II, 223, 224, 237 § III, 250 § I.

  sacerdotalis: 249 § I.

  spiritualis: 7 § II, 99 § III, 159, 250 § I.Vocales: numerus vocalium requisitus: 5 pro conventu proprie dic­to, 260 § I; 8 pro iure eli­gendi socium prio­ris euntis ad capi­tulum provinciale, 490 § I, Appendix 16; 10 pro iure eligendi vicarium provincialem in dissitis regionibus, 389; 15 pro vi­cariatu re­gio­nali, 384; 16 pro iure eligendi duos socios prioris euntis ad capitulum provinciale, 490 § II; vel 24 per tres socios, 490 § II; plus quam 32 per quattuor socios; 25 pro vice-provin­cia, 257 § I; 40 pro provincia, 253 § I, 258 § I.

  capituli conventualis, 308, 309 § II, capituli provincia­lis, 352, 358 § I 1° 3°; capituli gene­ralis 407 409-ter, 415 § II et V, 416, 417 § I 1°; capituli generalissimi, 421, 422.Vocatio apostolica: 26 § I, 52 § I.

  divina: 177.

  dominicana: 102, 165 § I, 177, 216 § II, 223.

  missionaria: 115.

  nostra: 26 § I, 39, 57.

  Ordinis: 1 § VII.

  specifica: 106 § I.

Vocationes: promovendae et excolendae, 165 176; spes vo­ca­tio­num requiritur pro erectione novae provinciae, 119 § III, 255.

Vota religiosa: 19, 40, 204; vide Professio.

Votum consultivum tantum: capituli vel consilii conven­tus pro reno­vatione professionis simpli­cis, 202, vel pro admissione ad pro­fes­sionem sollemnem (nisi in casu infra indicato), 207, 208; capituli conventualis in om­nibus aliis negotiis, nisi capitulum provinciale aliter determina­verit, 311 § III; consilii generalitii, excep­tis casibus infra indicatis 424, votum positivum voca­lium capituli provincialis, 358 § IV.

  decisivum: coetus specialis pro admissione ad novitia­tum, 173 § II; capituli et consilii con­ventualis pro ad­missione ad primam pro­fes­­sionem, 196 3°; capituli vel consilii con­ven­tualis pro admis­sione ad professionem sollemnem, degen­tis in conventu ipsius provin­ciae, 206 2°, 207 § I; consilii provinciae vel vicariatus insuper quando frater per annum praecedentem in domu vel in conventu ex­tra provinciam com­mo­ratus est, 207 § I II; consilii con­ventualis, nisi aliter indicatur, 317 § I II; vocalium capituli provincialis, si agitur de voto negativo, 358 § IV; diffinitorii capi­tuli provincialis, 359; consilii provinciae in rebus maioris momenti, nisi aliter di­catur, 372 § II; capituli generalis, 417 § II 6°; consilii generalitii, si agitur de provincia aut vice-provincia eri­genda vel supprimen­da, 256, 257 § I, vel vicariatus gene­ralis, 257 § II, vel de licentia expendendi ultra summam a capitulo ge­ne­rali statutam, 592.

Vide Aequa­litas suf­fragiorum, Maioritas, Secretum.

Vox activa: condiciones, 440; privatio, 373 6°, 441, 446 § II; requi­ritur pro suffragatione in capitulo conventuali, 308 § I, pro officio vicarii prioris, 304, supprioris, 321, et syndici con­ventus, 328 § I.

  passiva: condiciones, 443; in electione prioris conven­tualis, 459, prioris regionalis, 479; so­cii prioris euntis ad capitulum provin­ciale, 492; delegati ad capitulum provinciale, 497 § III; prioris provincialis, 505; diffini­torum capituli pro­vin­cialis, 514; diffi­nitorum capituli generalis, 522; magistri Ordinis, 527.


Rapports à envoyer aux supérieurs
(appendice N. 15)

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка