Lista e akronimeve


Deri më 2020, të krijojnë mekanizma operativë për të mbrojtur dijet tradicionale, risitë dhe praktikat e komuniteteve vendore përkatëse për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të biodiversitetitстаронка21/33
Дата24.04.2016
Памер1.42 Mb.
#27585
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   33

Deri më 2020, të krijojnë mekanizma operativë për të mbrojtur dijet tradicionale, risitë dhe praktikat e komuniteteve vendore përkatëse për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të biodiversitetit

Shqipëria është vendi i parë në rajonin e Evropës Qëndrore dhe Lindore që ka aderuar në Protokollin e Nagojës. Deri në vitin 2015, Protokolli i Nagojës për akses në burimet gjenetike, ndarje të drejtë dhe të barabartë të përfitimeve që rrjedhin nga shfrytëzimi i tyre, duhet të jetë në fuqi dhe operacional në përputhje me legjislacionin kombëtar. Në mënyrë që të zbatojë dhe të ratifikojë Protokollin Nagoya, Shqipëria duhet të marrë masa të mëtejshme për të përkthyer dispozitat e Protokollit Nagoya në praktikë. Këto masa mund të përfshijnë krijimin ose ndryshimin e akteve të brendshme që lidhen me zbatimin e ABS, mbledhjen dhe vlerësimin e pyjeve, burimeve biologjike për përdorimin e tyre të qëndrueshëm; Zhvillimet e modelit standard të shkëmbimit të përfitimit të resurseve gjenetike; dhe përcaktimi i llojeve biologjike që i nënshtrohen lejes së eksportit.

Përveç kësaj, ruajtja dhe ndarja e dijeve tradicionale duhet të integrohet në këto projekte zhvillimore ose bashkëpunime shkencore shqiptare, të cilat synojnë komunitetet lokale si aktorë primarë. Për më tepër, dijet dhe praktikat tradicionale duhet të njihen në qasje dhe marrëveshje për ndarjen e përfitimit. Pjesëmarrja e përfaqësuesve të komuniteteve lokale në forumet e duhura duhet të përkrahet.

      1. Objektivi 9: Rritja dhe shpërndarja e dijeve shkencore për biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit

Ekosistemet sigurojnë përfitime të shumta dhe shërbime ekosistemi të cilat mbështeten nga biodiversiteti. Ruajtja efektive dhe përdorimi i qëndrueshëm i biodiversitetit kërkon identifikimin e saktë të të gjithë komponentëve të tij në të gjitha nivelet e organizimit, dmth nga gjenet e ekosistemeve. Megjithatë, jemi ballafaquar me shumë boshllëqe në dijet tona në të dhënat e biodiversitetit primar dhe mbi rolin e taksave në funksionimin e ekosistemeve.

Për të ndaluar humbjen e biodiversitetit, edukimi ka për detyrë të riformojë të menduarit dhe të ndajë dijen globale kolektive. Të rejat në fushën e dijes, shkëmbimi ndërdisiplinor, dizajni i përbashkët i proceseve të të nxënit dhe lehtësimi i proceseve të kthehet nga dije në veprim, janë të dyja elementët themelore të arsimit formal dhe jo-formal në fushën e biodiversitetit. Është e nevojshme të krijohet sinergji ndërmjet politikave dhe hulumtimit, kjo varet në masë të madhe nga aftësitë tona për të përmirësuar dhe për të komunikuar dijen tonë ekzistuese si dije të nevojshme shtesë mbi biodiversitetin.

Në veçanti, përmirësimi i informacionit dhe bashkëpunimi më i mirë ka të nevojshëm në mesin e aktorëve, institucionet dhe organizatat e zhvillimit, veçanërisht në fushën e zgjerimit të qasjeve dhe teknologjive të suksesshme përmes zhvillimit të mjeteve dhe materialeve të trajnimit për ngritjen e kapaciteteve dhe rritjes së ndërgjegjësimit. Kjo duhet të sigurojë bazën për nxitjen e biodiversitetit dhe shërbimet e ekosistemit.

Palët e interesuara, të përfshira në zbatimin e këtij objektivi janë: autoritetet kombëtare në fushën e mjedisit dhe bujqësisë, institucionet arsimore, rrjetet kombëtare të ekspertëve shkencorë dhe shoqërive shkencore dhe shoqatat, universitetet, institutet kërkimore, OJF-të, etj.Objektivat specifike

4.6.2.1. Riorganizimi dhe harmonizimi i të dhënave ekzistuese, informacione dhe shpërndarja e kësaj dijeje në një audiencë tjetër

Ka disa artikuj të cilat paraqesin një pamje të detajuar të dijeve ekzistuese mbi biodiversitetin shqiptar (statusin, tendencat dhe kërcënimet). Përveç kësaj, ky studim gjithashtu thekson nevojën urgjente për të zgjeruar dhe thelluar të kuptuarit tonë për të gjithë komponentët e biodiversitetit.

Nga analiza dhe riorganizimi i informacionit ekzistues, duke bërë përdorimin e plotë të tij, zbulimi i mangësive dhe nevojave kërkimore dhe prioritetet e politikave relevante duhet ta bëjnë më të lehtë. Shpërndarja e të dhënave shkencore dhe informacioni mbi biodiversitetin nuk duhet të synojnë vetëm komunitetin shkencor, por duhet të rrisin audiencën me një gjuhë të përshtatur, duke përfshirë vendimmarrësit, mësuesit, studentët dhe publikun e gjerë. Kjo duhet të përfshijë: (1) prodhimin e një pakete të burimeve të përgjithshme të materialeve të trajnimit për grupe të ndryshme të synuara; (2) synimin e grupeve të ndryshme për të rritur ndërgjegjësimin dhe dijet për ruajtjen e biodiversitetit, shërbimet e ekosistemit dhe ndryshimet klimatike me ofrimin e kurseve të trajnimit; dhe (3) të lehtësojnë të mësuarit e vazhdueshëm, ndarjen e dijeve dhe krijimin e rrjeteve mjedosre. Zhvillimi i bazës së të dhënave për të hyrë në studime të vazhdueshme dhe hulumtimi mund të jenë një mjet shumë i dobishëm për këtë qëllim.

4.6.2.2. Hulumtimi është një mbështetje që kontribuon në dijen dhe mirëkuptimin e shqiptarëve për biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit

Vlerësimi dhe monitorimi i biodiversitetit janë mjetet themelore për ruajtjen dhe menaxhimin e biodiversitetit. Zbatimi i suksesshëm i shumë prej veprimeve të identifikuara në Strategjinë Kombëtare të biodiversitetit kërkojn një përmirësim të konsiderueshëm në ofrimin e dijeve dhe të kuptuarit e biodiversitetit dhe shërbimet e ekosistemit të Shqipërisë. Është e rëndësishme që rezultatet e një sërë vrojtimeve të biodiversitetit duhet të përdoren si masa vlerësimi për hartat e zonave ekologjike dhe hartimin e politikave të ruajtjes. Më shumë hulumtime janë të nevojshme ato të llojeve gjenetike të biodiversitetit dhe niveleve të ekosistemit. Natyrisht, disa çështje në Strategjinë Kombëtare të Biodiversitetit kanë nevojë për veprim të menjëhershëm, për shembull: (1) Hartë e habitateve të llojeve detare, anketimi dhe monitorimi, (2) Topografi e llojeve bimore vendase dhe krijimi i listës standarde kombëtare bimore, (3) Hartë ekologjike për burimet në parqet kombëtare, (4) Topografi e insektet në pyje, etj. Studimi mbi biodiversitetin bujqësor dhe biodiversiteti i bimëve medicinale duhet të promovohet. Institucionet kërkimore duhet të vënë në përdorim shkencën dhe teknologjinë sidomos në përdorimin e hapësirave të largëta për matjen e biodiversitetit. Rezultatet e këtij hulumtimi duhet të përhapen me shpejtësi, në mënyrë që të lejohet menaxhimi i adaptuar.

4.6.2.3. Vlerësimi dhe harta e gjendjes së ekosistemeve dhe shërbimeve të tyre

Me qëllim që të bashkohet me BE-në sa më parë, është e rëndësishme që SKB-ja shqiptare të marrë në konsideratë edhe disa (nëse jo të gjitha) objektivat e Strategjisë së Biodiversitetit të BE-së. Në përputhje me Strategjinë e BE-së për Biodiversitetin (objektivi 2, 5) shtetet anëtare, me ndihmën e Komisionit Evropian, hartuan politika për të vlerësuar gjendjen e ekosistemeve dhe shërbimeve të tyre në territorin e tyre kombëtar dhe të vlerësojnë vlerat e këtyre shërbimeve për të promovuar integrimin të po këtyre vlerave të kontabilitetit dhe sistemit të raportimit në nivelet kombëtare dhe BE (deri në 2020). Në mënyrë që të arrihen këto qëllime dhe për të realiuzuar një kuptim më të mirë të proceseve të ekosistemit si mirëqënie të njerëzve dhe si ata të përdorin biodiversitetin dhe që ky përdorim të jetë i qëndrueshëm, është i nevojshëm edhe puna kërkimore. Projekti i titulluar "Shërbimet e Mjedisit", që pritet të fillojë së shpejti, i mbështetur nga Banka Botërore, mund të jetë një fillim i mirë.

4.6.2.4. Rritja e punës shkencore dhe politikat në biodiversitet

Fragmentarizimi në kuadrin e fushatës institucionale në Shqipëri do të lejojë shkëmbime, bashkë-evolucion të përbashkët në ndërtimin e së cilës dija mund të pasurojë vendimmarrjen dhe forcimin e dijes shkencore. Prandaj, një komunikim efektiv i shpërfaqur në shkencat e politikave (SPI) është shumë e rëndësishme. Materialet dhe metodat për integrimin e biodiversitetit dhe menaxhimin e biodiversitetit në programet e zhvillimit dhe proceset të trajnimit duhet të zhvillohen. Kjo mund të përfshijë, ndër të tjera: (i) njoftime për politikat për vendimmarrësit për rëndësinë e biodiversitetit për një sërë shërbimesh: ekosistemet e produktivitetit bujqësor, sekuestrimi i karbonit, cilësia e ushqimit, etj.; dhe (ii) prodhimin e manualeve dhe metodave për trajnimin që lejon integrimin e dijeve dhe teknologjive vendase dhe shkencore.

Aftësia e administratës për të përdorur informacionin shkencor mund të rritet duke inkurajuar huazimin e dijeve nga universitetet dhe institucionet shkencore në qeveri. Proceset e mësimdhënies ndërdisiplinore brenda universiteve dhe kolegjeve duhen parë edhe si një në mënyrë për të trajnuar edhe hulumtuesit.


Каталог: files -> userfiles
userfiles -> Рэзалюцыя Канферэнцыі Нацыянальнай платформы
userfiles -> Інвентарызацыя і перааацэнка патэнцыяла праграмы Усходняга партнёрства для развіцця беларускай грамадзянскай супольнасці
userfiles -> Праграма грантаў для Беларусі
userfiles -> Праграма канферэнцыі Дзень першы, 29 чэрвеня 2012 года
userfiles -> I. This interactive presentation will use clinical cases involving neuroimaging to emphasize important aspects of neuroimaging
userfiles -> Конкурсу праектных прапаноў " choice-беларусь: спадчына І сучаснасць" Асацыяцыя агенцтваў мясцовай дэмакратыі alda (Францыя) сумесна з Міжнародным кансорцыумам "
userfiles -> Рэзалюцыя Канферэнцыі Нацыянальнай платформы
userfiles -> Грамадзянская супольнасць Беларусі: выклікі застою і адзяржаўлення трэцяга сектара
userfiles -> Choice cultural heritage: opportunity for improving civic engagement
userfiles -> Нацыянальная платформа: 2012 новая рэальнасць у няновых умовах


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   33
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка