Lista e akronimeve
старонка16/33
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.42 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33

4.5.1.4. Minimizimi i rreziqeve dhe ndikimit negativ të përdorimit të pesticideve në biodiversitet

Ndikimi mjedisor i insekticideve dhe herbicideve përbëhet nga efektet e pesticideve mbi lloje të cilat nuk janë target. Shumica e tyre arrijnë në një destinacion përvec llojeve që janë target, sepse ata janë të përhapura ose të shpërndara në tërë fushën e bujqësisë duke reduktuar biodiversitetin. Prandaj, duke minimizuar efektin e tyre mbi specie jo target, duhet të bëhet i mundur minimizimi i ndikimeve në biodiversitet dhe shërbimet e ekosistemit.

Arritja e këtij objektivi përfshin zhvillimin e strategjive për të përdorur sinergjitë për kontrollin insekteve dëmtuese, ndërsa ruajtjen e insekteve të dobishme, si dhe matje të tjera të tilla si: bujqësia organike, bujqësi e integruar, kontrolli biologjik, ndalimin e pesticideve me pasoja afatgjata dhe diversiteti i specieve jo target si dhe aplikimi i masave për zbutjen e rreziqeve të tilla si zona buferike, në mënyrë për të mbrojtur organizmat ujorë.B. Në fushën e pylltarisë

Ekosistemet pyjore janë parë si komponenti më i rëndësishëm i biosferës. Pyjet e menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme luajnë një rol thelbësor në ciklin e karbonit, çlirimin e oksigjenit, mbylljen e dioksidit të karbonit në pemë dhe tokë. Ata ofrojnë vlerat thelbësore mjedisore, sociale dhe shërbime, të tilla si ruajtje e biodiversitetit; mbrojtje kundër erozionit; Mbrojtje të pellgut si edhe punësimin në zonat rurale shpesh të brishta.

Lidhja zonë pyjore dhe biodiversitet është në rënie në Shqipëri, ndër të tjera nga zjarret në pyje, insektet, sëmundjet, speciet invazive, ndotjet, fragmentimin dhe stuhitë.

Zbatimi i mekanizmave të duhur për vlerën e shërbimeve të ekosistemit nëpërmjet pagesave për skemat e shërbimeve mjedisore, (dmth mbrojtjen ose përmirësimin e menaxhimit të një pylli të veçantë që ka potencialin më të lartë për të mbrojtur apo të rritur shërbimet specifike të mjedisit), mund të ndihmojë në ruajtjen e biodiversitetit dhe pyjeve shëndetshëm. Kjo gjithashtu do të përforcojë mbrojtjen e produkteve pyjore jodrusore të tilla si burimet gjenetike të vlefshme që janë ende të pazbuluara.

Palët e interesuara, të përfshira në zbatimin e këtij objektivi, janë: Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Drejtoritë e Shërbimit Pyjor, pylltarët, njësitë e qeverisjes vendore, shoqatat profesionale pyjore, OJQ-të dhe Fakulteti i Shkencave Pyjore.

Objektivat specifike

4.5.1.5. Përfshirja e sistemit të certifikimit të pyjeve për të garantuar shumëllojshmërinë pyjore dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve


Certifikimi i Pyjeve tashmë është mbështetur gjerësisht si një strategji për të ruajtur pyjet e botës dhe të biodiversitetit që ato përmbajnë. Disa konsumatorë duhet të paguajnë për produkte të cilat premtojnë “biodiveristet miqësor”dhe disa tregje duhet të mbyllen pasi përdorin produkte të pa certifikuara pyjore.

Në dritën e një larmie shumë të madhe, praktikat e menaxhimit të pyjeve që lidhen me certifikimin e pyjeve duhet të zbatohen për të mbrojtur biodiversitetin në pyjet e menaxhuara.

Edhe pse certifikimi i pyjeve është një praktikë që nuk aplikohet sot në Shqipëri, është koha për fillimin e sistemit të certifikimit. Monitorimi i biodiversitetit dhe auditimi i menaxhimit të certifikuar të pyjeve duhet të përqëndrohet në aktivitetet praktike të menaxhimit dhe objektivave, sesa në qëllimet e përgjithshme të biodiversitetit të papërcaktuar, të cilat janë pothuajse të pamundura për t’u matur, edhe në qoftë se ato mund të maten është e vështirë për t'u interpretuar.

4.5.1.6. Stimulimi sa më afër natyrës së pylltarisë

Afër natyrës së pylltarisë është një teori dhe praktikë që e konsideron pyllin si një ekosistem dhe e menaxhon atë si të tillë. Si konkluzion, arrihet në përfundimin se nëse zbatohet siç duhet, kjo do të bënte ndarjen e tokave pyjore në "produktive" dhe "rezerva" të panevojshme.

Produktet që përfitohen përveç drurit, janë fauna, habitatet, biodiversiteti, ambiente rekreative, estetike, dhe menaxhimi i ujit. Veprimtaria njerëzore ka si objekt përshpejtimin e proceseve natyrore, por nuk i zëvendëson ato. Promovimi i saj duhet të bazohet në një njohje më të mirë të përfitimeve të saj ekonomike (për shëmbull, nëpërmjet hulumtimeve të reja), dhe një ilustrim më të mirë të përparësive të saj për biodiversitetin (për shëmbull përmes zonave demonstruese). Operacionet duhet të bëhen në një mënyrë që do të shmangin shtypjen e tokës ose dëmtimin e pemëve që do të mbeten në këmbë.4.5.1.7. Mbrojtja e diversitetit gjenetik të pyjeve

Burimet gjenetike jetësore të pyjeve janë nën presion të vazhdueshëm nga veprimtaritë njerëzore. Një kuptim më i mirë i diversitetit të këtyre llojeve është i rëndësishëm për përdorimin dhe ruajtjen e qëndrueshme të tyre.

Biodiversiteti në burimet gjenetike pyjore, është thelbësor për përmirësimin e dy aspekteve, produktivitetin e specieve të pyjeve dhe vlerën ushqyese të produkteve jo-drusore që ata prodhojnë. Përveç kësaj, diversiteti gjenetik është i nevojshëm për të siguruar që pyjet mund të përshtaten me ndryshimin e kushteve mjedisore, duke përfshirë ato që rrjedhin nga ndryshimi i klimës, si dhe forcon rezistencën e tyre ndaj dëmtuesve, sëmundjeve, motit të ashpër dhe fatkeqsive.


Prandaj, si çdo shtet, Shqipëria ka nevojë për të mbrojtur burimet e saj pyjore gjenetike me qëllim që të sigurohen popullata pemësh të shëndetshme dhe për të ruajtur të gjitha potencialet e pyjeve. Kjo do të arrihet nëpërmjet një njohurie më të mirë të ruajtjes së resurseve gjenetike pyjore, paralelisht me miratimin e masave praktike për mbrojtjen. "Udhëzimet teknike për ruajtjen dhe përdorimin gjenetik", të cilat janë duke u prodhuar nga rrjeti EUFORGEN, mund të përdoren si një bazë për punë të tilla në Shqipëri.

C. Në fushën e gjuetisë

Gjuetia është një aktivitet i lirë për rreth 75,000 gjuetarë në Shqipëri. Gjuetia komerciale, si legale dhe ilegale, është kërcënimi kryesor. Gjuetia rekreative nuk sjell rrezik për llojet e faunës së egër kur janë të mirë rregulluara, por dhe mund të ndihmojnë për të sjellë përsëri një specie në buzë të zhdukjes. Shumë menaxherë të kafshëve të egra e shohin gjuetinë sportive si bazë kryesore për mbrojtjen e kafshëve të egra. Ndërkohë gjuetia, sidomos ajo e paligjshme, mbetet një kërcënim serioz për lloje të caktuara për të ardhmen, ajo është jo më pak e rëndësishme sesa faktorë të tjerë që do të përmenden në të ardhmen. Duhet të merren masa për të shmangur sjelljet e dëmshme nga gjuetarët individualë dhe pronarët që mund të kenë ndikim në biodiversitet, dhe të kontribuojë në objektivi për të ndaluar humbjen e biodiversitetit në Shqipëri.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка