Lista e akronimeve
старонка12/33
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.42 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33

Legjislacioni specifik kombëtar është përgatitur për të përmirësuar cilësinë e ajrit dhe të ujit, menaxhimin e mbeturinave, vlerësimet e ndikimit në mjedis, kimikatet dhe mbeturinat e rrezikshme, biodiversitetin, mbrojtjen e faunës, etj. Të gjitha aktet normative, ligjet dhe rregulloret që kanë të bëjnë me mjedisin janë të dizenjuara dhe zbatohen në përputhje me parimet e përmendura më lart.

2.5.1. Biodiversiteti dhe mbrojtja e natyrës

Mbrojtja e biodiversitetit mund të arrihet vetëm duke pranuar dhe respektuar objektivat dhe parimet e ruajtjes dhe rritjes së zhvillimit të qëndrueshëm në sektorë që lidhen me biodiversitetin, të tilla si bujqësia, pylltaria, peshkimi, industria, urbanizimi, transporti dhe turizmi.

Parime të njohura ndërkombëtarisht të tilla si: "Parimi i parandalimit", "Parimi, ndotësi paguan", "Përjashtimi / Shmangia e lëndimeve", "Zhvendosja në fusha të tjera, në mënyrë që të minimizohet dëmi", "Kompensimi Ekologjik" "Ruajtja e Integritetit Ekologjik", parimi i "Restaurim dhe Rikrijim", parimi i "Teknologjisë dhe praktikave më të mira", "Pjesëmarrja e publikut dhe e drejta e publikut për të marrë informacion", duhet të zbatohen në të gjithë sektorët e përmendur më lart në mënyrë që të rritet dhe zhvillohet mbrojtja e biodiversitetit. Bazuar në këto parime, do të analizohet kuadri ligjor dhe institucional ekzistues për mbrojtjen e biodiversitetit duke mbështetur dhe identifikuar përmirësimet e nevojshme në vend dhe të propozohen amendamente për t'u bërë pjesë e ligjeve ekzistuese.

Mbrojtja e natyrës dhe parimet e përgjithshme, garantohen edhe nëpërmjet ligjit "Për Mbrojtjen e Mjedisit" nr 10431, datë 14.06.2011, dhe në nenin 5 është përcaktuar se "ruajtja e shumëllojshmërisë biologjike" është një prej elementeve të mjedisit.

Ka disa akte ligjore që garantojnë mbrojtjen e natyrës në Republikën e Shqipërisë, nga të cilat mund të përmendim- ligji "Për mbrojtjen e Biodiversitetit" Nr 9587, datë 20.07.2006, Fletore Zyrtare nr 84, data e botimit 08.09.2006, faqe 2847, i ndryshuar së fundi me ligjin nr 68/2014, datë 03.07.2014;

- Ligji "Për zonat e mbrojtura", ndryshuar me ligjin nr 9868, datë 04.02.2008 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 8906, të datës 06.06.2002 për zonat e mbrojtura ", Nr 8906, datë 6.6.2002, Fletore Zyrtare nr 29, datë botimi 26.06.2002, botuar në Fletoren Zyrtare nr 18, Viti 2008, faqe 640, data e botimit 19.02.2008;

• Ligji "Për mbrojtjen e faunës së egër", Nr 10006, datë 23.10.2008, Fletorja Zyrtare nr 168, data e botimit 31.10.2008, faqe 8273,;

• Ligji "Për rregullat dhe procedurat për tregtinë ndërkombëtare të llojeve të rrezikuara të florës dhe faunës" Nr 9867, datë 31.1.2008, Fletore Zyrtare nr 18, data e botimit 19.02.2008, faqe 629;

- Ligji nr 10.253, datë 11.03. 2010 "Për gjuetinë",

- Ligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në datën e ligjit nr 9587 20.07.2006" Për mbrojtjen e Biodiversitetit ", që përafron plotësisht Direktivën e Këshillit 92/43 / EEC të 21 Majit 1992. Ligji "Për ruajtjen e Habitateve natyrore të faunës dhe florës së egër ", u miratua nga Parlamenti më 02 Korrik 2014.

Në fillim të vitit 2014 Ministria e Mjedisit i ka propozuar qeverisë që të vendosë ndalimin e gjuetisë për një periudhë dy vjeçare, duke marrë parasysh gjendjen e llojeve të faunës së egër dhe popullatave të tyre. Ligji Nr 7/2014 "Për ndalimin e gjuetisë në Republikën e Shqipërisë", u hartua dhe u miratua në 30.01.2014. Në bazë të dispozitave të këtij ligji, aktiviteti i gjuetisë në vend është ndaluar për një periudhë dy vjeçare. Ligji është botuar në Fletoren Zyrtare më 28.02.2014 dhe hyri në fuqi më 16 Mars 2014.

• Një plan veprimi për zbatimin në praktikë të ligjit nr 7/2014 "Për ndalimin e gjuetisë në Republikën e Shqipërisë", është hartuar dhe miratuar nga ministri i Mjedisit më 02 Korrik 2014.

Për të siguruar zbatimin e këtyre ligjeve, janë përpiluar një numër aktesh nënligjore për të përfunduar dhe bazën bazën ligjore për elementet specifike të mbrojtjes së natyrës, duke përfshirë listën e llojeve të mbrojtura të faunës dhe florës, botuar në Librin e kuq të florës së Shqipërisë dhe Librit të kuq të faunës së Shqipërisë.

Mbrojtja e llojeve realizohet nëpërmjet dispozitave të veçanta të ligjit të biodiversitetit dhe ligjit për mbrojtjen e faunës së egër. Ligji i biodiversitet përmban edhe dispozita për llojet invazive dhe masat mbrojtëse për ruajtjen e llojeve. Mbrojtja e habitatit realizohet nëpërmjet dispozitave të ligjit për zonat e mbrojtura, dhe rrjetin e zonave të mbrojtura. Ky rrjet shërben për të identifikuar dhe për të krijuar rrjetin ekologjik NATURA 2000. Ligji për mbrojtjen e faunës së egër parashikon mbrojtjen e habitateve të rëndësishme për shpendët në përgjithësi dhe shpendët migratore në veçanti.

2.6. Kërcënimet kryesore ndaj biodiversitetit

Kërcënimet kryesore ndaj biodiversitetit janë: zhvillimi industrial, urbanizimi, gjuetia ilegale, peshkimi, erozioni i tokës, energjia dhe minierat, transporti dhe turizmi, sektorë këto që kanë ndikim në shumëllojshmërinë biologjike. Faktorët kryesorë të humbjes së biodiversitetit janë aktivitetet antropogjene ku shpyllëzimi dhe shkretëtirëzimi i tokës së punueshme, aq sa shkatërrimi i livadheve dhe kullotave, kanë pasur një ndikim të madh në ndryshimet e habitateve në të kaluarën e afërt. Ndërtimi i rrugëve dhe ndryshimet në rrjedhën e ujit ose ndërtimi i digave, ndërtimi i tubacioneve, ndotja që vjen nga origjina të ndryshme, zjarret, sëmundjet dhe ndryshimet klimatike janë dhe do të jenë arsyet e degradimit dhe fragmentimit të habitateve në Shqipëri.

Gjuetia është një nga aktivitetet me ndikim të madh në gjendjen e biodiversitetit dhe të përbërësve të tij. Kjo për shkak të faktit se aktivitetet e paligjshme të gjuetisë për gati dy dekada nuk kanë mundur të kontrollohen në mënyrë efektive. Kjo ka sjellë që trendet e popullatave e llojeve të egra, objekt gjuetie dhe sidomos shpendëve, pjesa më e madhe e të cilave janë shpendë shtegtarë për vite të tëra kanë pësuar rënie (Burimi: Ministria e Mjedisit, Të dhëna të publikuara nga INSTAT në bazë vjetore).

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка