Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
Дата канвертавання28.04.2016
Памер31.68 Kb.
Pavyzdinė forma

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-432

ĮREGISTRUOTA

_____________________________

(registracijos vieta)

_____________________________(atsakingo asmens pareigos)

_____________________________(atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas)

_____________________________(registracijos data ir numeris)
STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS
20___ m. ________________ ___ d. Nr. _____
____________________

(sudarymo vieta)
____________________________________________________ (toliau – aukštoji mokykla),

(aukštosios mokyklos pavadinimas)

atstovaujama ______________________________________________________________________,(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal ____________________________________________________________________,


________________________________________________ (toliau – įmonė, įstaiga arba ūkininkas),

(įmonės, įstaigos arba ūkininko, priimančio atlikti praktiką, pavadinimas)
Atstovaujama ______________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

Veikiančio pagal ________________________________________________________________, bei


studentas __________________________________________________________________________

(studijų programos pavadinimas, kursas, studento vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo metai,

__________________________________________________________________________________,nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši sutartis sudaroma visam praktikos įmonėje, įstaigoje arba ūkininko ūkyje (toliau – praktika) laikotarpiui.2. Studentas atlieka praktiką, jeigu tai yra numatyta studijų programoje, pagal aukštosios mokyklos kartu su įmone, įstaiga arba ūkininku parengtas praktikos programas. Vadovaujantis praktikos programa šioje sutartyje nurodoma:

2.1. praktikos tikslas – ____________________________________________________________;

2.2. uždaviniai – _________________________________________________________________;

2.3. praktikos trukmė (mėnesiais, dienomis arba valandomis) ir jos atlikimo laikas, nurodant praktikos pradžią, pabaigą, savaitės dienas ir praktikos valandas – _____________ __________________________________________________________________________________;

2.4. kitos praktikos atlikimo sąlygos ir tvarka – __________________________________ __________________________________________________________________________________.
II. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Aukštoji mokykla įsipareigoja:

3.1. užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą;

3.2. kontroliuoti studento praktikos eigą ir prireikus kartu su įmonės, įstaigos arba ūkininko ūkio atsakingais darbuotojais (arba valstybės institucijos atsakingais valstybės tarnautojais) operatyviai spręsti iškilusias problemas, suteikiant studentui reikalingą pagalbą;

3.3. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki praktikos pradžios suderinti su įmone, įstaiga arba ūkininku siunčiamų studentų praktikos atlikimo užduotis;

3.4. pateikti įmonei, įstaigai arba ūkininkui siunčiamų atlikti praktikos studentų gyvenimo aprašymus (CV);

3.5. skirti praktikos vadovą – aukštosios mokyklos dėstytoją;

3.6. papildomi aukštosios mokyklos įsipareigojimai – _____________________________ __________________________________________________________________________________ .

4. Aukštoji mokykla turi teisę atšaukti studentą iš praktikos, jeigu:

4.1. įmonė, įstaiga arba ūkininko ūkis studento praktikai nesuteikia praktikos atlikimo vietos pagal studijų programą;

4.2. studentas padaro praktikos drausmės pažeidimus;

4.3. studentas yra naudojamas vien tik nekvalifikuotam darbui atlikti;

4.4. neužtikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.


III. ĮMONĖS, ĮSTAIGOS ARBA ŪKININKO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Įmonė, įstaiga arba ūkininkas įsipareigoja:

5.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą _________________________________________,(praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas)

aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šių užduočių vykdymui reikiama dokumentacija, neatitraukti studento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;

5.2. užtikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų darbuotojų (arba valstybės institucijos valstybės tarnautojų), turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą;

5.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus;

5.4. vadovaujantis įmonėje, įstaigoje veikiančiais nuostatais arba papildomu ūkininko ir aukštosios mokyklos susitarimu dėl darbo tvarkos ir sąlygų, užtikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; esant reikalui, aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu sutarties šalys šioje sutartyje nesusitaria kitaip;

5.5. vykdyti studento praktikos apskaitą; pasibaigus praktikai pateikti charakteristiką bei praktikos įvertinimą;

5.6. informuoti aukštąją mokyklą apie praktikos drausmės pažeidimus, studento neatvykimą į praktiką;

5.7. papildomi įmonės, įstaigos arba ūkininko įsipareigojimai – __________________ __________________________________________________________________________ .

6. Įmonė, įstaiga arba ūkininkas turi teisę leisti studentui savarankiškai, be praktikos vadovo pagalbos, atlikti jam pavestas funkcijas gaminant prekinę produkciją arba teikiant mokamas paslaugas, tik tais atvejais, jeigu įmonė, įstaiga arba ūkininkas sudaro su studentu laikinąją darbo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. STUDENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
7. Studentas įsipareigoja:

7.1. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; neatvykus į praktiką įmonėje, įstaigoje arba ūkininko ūkyje, nedelsiant pranešti apie tai praktikos vadovui, nurodant priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;

7.2. laikytis įmonės, įstaigos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių arba papildomo ūkininko ir mokyklos susitarimo dėl darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų, laikyti paslaptyje įmonės, įstaigos arba ūkininko ūkio komercines ir kitas paslaptis, jei praktikos metu gaus slaptų ar nepageidaujamų platinti duomenų bei techninių dokumentų;

7.3. tausoti įmonės, įstaigos arba ūkininko ūkio turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;

7.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;

7.5. parengti praktikos ataskaitą;

7.6. papildomi studento įsipareigojimai – ______________________________________ __________________________________________________________________________________.

8. Studentas turi teisę:

8.1. gauti iš aukštosios mokyklos praktikos programą bei visą informaciją, susijusią su praktikos atlikimu;

8.2. gauti iš įmonės, įstaigos arba ūkininko praktikos užduotį (užduotis), darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitas praktikos atlikimui reikalingas priemones.


V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

10. Ši sutartis gali būti nutraukiama:

10.1. jei studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2. jei studentas šiurkščiai pažeidžia įmonės, įstaigos nuostatus (įstatus) ir darbo tvarkos taisykles arba papildomo ūkininko ir mokyklos susitarimo dėl darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų;

10.3. šalių susitarimu.

11. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš _______ dienų.

12. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Ši sutartis įsigalioja nuo 20___ m. ___________ ___d. ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

14. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Aukštoji mokykla:__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Papildomai nurodoma – aukštosios mokyklos paskirto praktikos vadovo vardas, pavardė,

telefono numeris.
Įmonė, įstaiga arba ūkininkas:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Papildomai nurodoma – praktikos vadovo vardas, pavardė, telefono numeris.
Studentas:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Papildomai nurodoma – studento telefono numeris.

 

ŠALIŲ PARAŠAI___________________              __________________________ ____________________

(aukštoji mokykla)     (įmonė, įstaiga arba ūkininkas)                (studentas)
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка