Életrajzi adatok Született: Fehéroroszország, Sztaravolja, 1968. november 27. Egyetemi tanulmányok
Дата канвертавання15.03.2016
Памер82.11 Kb.
Életrajzi adatok

Született: Fehéroroszország, Sztaravolja, 1968. november 27.


Egyetemi tanulmányok

1986 – 1991: отделение белорусского языка и литературы филологического факультета Брестского государственного педагогического института им. А.С. Пушкина

1994 – 1997: аспирантура Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина
Munkahelyek

1990 – 1991: учитель белорусского языка и литературы СШ № 26 г. Бреста (fehérorosz nyelv és irodalom tanár, Breszt)

1991 – 1994: ассистент кафедры белорусского языкознания, кафедры истории белорусского языка и диалектологии Брестского государственного педагогического института им. А.С. Пушкина (a Breszti Puskin Állami Egyetem Fehérorosz Nyelvtörténeti és Dialektológiai Tanszékének és Nyelvtudományi Tanszékének tanársegéde)

1997 – 2006: ст. преподаватель кафедры истории белорусского языка и диалектологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина (a Breszti Puskin Állami Egyetem Fehérorosz Nyelvtörténeti és Dialektológiai Tanszékének adjunktusa)

2006 – по наст. время: доцент кафедры истории белорусского языка и диалектологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина

2001 – по наст. время: лектор белорусского языка Будапештского университета им. Л. Этвеша


Tudományos fokozatok, disszertációk

2004: kandidátus. (защита кандитатской диссертации в Институте языкознания им. Я. Коласа АН Республики Беларусь, г. Минск) (Устойлівыя адзінкі мовы ў кантэксце беларускай народнай казкі (адносіны апазіцыйнасці). Témavezető: Мікалай.М. Аляхновіч


Munkakör

Лектор белорусског языка, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

доцент кафедры истории белорусского языка и диалектологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина

Munkáltató szervezeti egység

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék


Elérhetőség

E-mail: ctlarisa@yandex.ruPUBLIKÁCIÓK


TANKÖNYV:

Ларыса Станкевіч – Жужа Каткіч. Дваццаць сустрэч з Беларуссю: падручнік па беларускай мове для пачаткоўцаў. / Пад агульн. рэд. Андраша Золтана. – Будапешт, 2006. – 269 с.//Larisza Sztankevics – Katkits Zsuzsa. 20 találkozás Fehéroroszországgal: fehérorosz nyelvkönyv kezdők számára. / Szekesztette Zoltán András. – Budapest, 2006. – 269 old.Szótár:
Magyar-fehérorosz szótár. Szekesztette Hollós Attila és Larisza Sztankevics. – Nyíregyháza, 280 old. // Вугорска-беларускі слоўнік. Пад рэдакцыяй Атылы Голаша і Ларысы Станкевіч. – Нірэдзьгаза, 2007. – 280 с.
Автореферат:
Станкевіч Л.Ф. Устойлівыя адзінкі мовы ў кантэксце беларускай казкі (адносіны апзіцыйнасці) / Аўтараферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. – Мінск, 2004. – 22 с.
Методические пособия:
Станкевіч Л.Ф. Агульнае мовазнаўства: Метадычныя рэкамендацыі па курсе.– Брэст: БрДУ імя А.С.Пушкіна, 2000. – 15 с.
Станкевіч Л.Ф., Аляхновіч М.М. Метадычныя парады па курсе: Уводзіны ў мовазнаўства. Для студэнтаў філалагічнага факультэта. – Брэст: БрДУ імя А.С.Пушкіна, 2001.– 28 с.


TANULMÁNYOK:
1. Станкевіч Л.Ф. Сэнсавае поле дабра і зла ў народнай творчасці Беларускага Палесся // Праблемы адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 22-23 лістапада 1996 г., Мазыр / Мазырскі дзярж. пед. інстытут: У 2-х ч. – Мазыр, 1996. – Ч. П. – С. 115-117.

2. Станкевіч Л. Сэнсавае поле супрацьлегласці і моўны кантэкст // Studіа Russіса, ХVІ. – Вudapest, 1997. – С. 206-210.

Станкевіч Л. Антанімічнасць у фразеалогіі і фразеалагізмы-антонімы (устойлівыя адзінкі ў кантэксце беларускай казкі) // Беларуская мова і літаратура. – 1998.– № 1. – С. 115-120.

3. Станкевіч Л.Ф. Беларускі народна-паэтычны кантэкст і мова твораў А. Міцкевіча // Вечныя праблемы і вобразы ў творчасці А. Міцкевіча: 3борнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі "Асоба і творчасць А. Міцкевіча ў кантэксце сусветнай літаратуры", 11-12 сакавіка 1998 г., Брэст / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт. – Брэст, 1998. – С. 241-247.

4. Станкевіч Л.Ф. Паняцце супрацьлегласці ў дэрывацыйнай сістэме мовы // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Материалы VI Международнай научной конференции, 28-29 мая 1998 г., Гродно / В 2-х ч. – Гродно, 1998. – Ч. I. – С. 40-43.

5. Станкевіч Л.Ф. Устойлівыя адзінкі сэнсавага поля супрацьлегласці ў мове твораў Якуба Коласа // Каласавіны: Матэрыялы навуковай канферэнцыі да 115-й гадавіны з дня нараджэння Якуба Коласа, 3-5 лістапада 1997 г., Мінск / Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа. – Мн., 1998. – С. 166-169.

6. Станкевіч Л.Ф. Устойлівыя адзінкі ў кантэксце беларускай казкі // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 22-24 кастрычніка 1997 г., Мінск / Белдзяржуніверсітэт, НАНБ. – Мн., 1998. – С. 147-150.

7. Станкевіч Л.Ф., Аляхновіч М.М. Этнічнае ў змесце ўстойлівых адзінак беларускай мовы: арэальны аспект // Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развіцця заходняга рэгіёна Беларусі: Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 22-24 красавіка 1998 г., Брэст / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт, У 2-х ч. – Брэст, 1998. – Ч.1. – С. 182-187.

8. Станкевіч Л.Ф. Сэнсавае поле ''чалавек-прырода" ва ўстойлівых адзінках мовы // Жыццём слугуючы Айчыне: Матэрыялы навуковай канферэнцыі да 80-х угодкаў прафесара Фёдара Янкоўскага, 19-20 лістапада 1998 г., Брэст / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна. – Брэст, 1999. – С.122-124.

9. Станкевіч Л.Ф. Мова беларускай казкі ў ацэнках айчыннай крытыкі // Зборнік матэрыялаў навуковай канферэнцыі “Сучасныя праблемы беларусістыкі”, прысвечанай У.А. Калесніку, 16-17 снежня 1999г. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2000. – С. 148-151.

10. Станкевіч Л. Фармальна-сэнсавая апазіцыйнасць і змест устойлівых адзінак мовы // Нungarо-Ваltoslavіса 2000. – Будапешт, 2000. – С. 121-123.

11. Stankewicz Ł. Міфалагема жывая і мёртвая вада ў славянскім моўным кантэксце // Dzіеdzісtwo przеszlosci związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich / Pod red. naukową Jana Franciszka Nosowicza. – T. IV. – Kultura i literatura. – Białystok, 2000. – C. 258- 260.

12. Станкевіч Л. Устойлівыя адзінкі мовы. На матэрыяле беларускай і польскай казкі // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі / Пад рэд. М. Кандрацюка: Матэрыялы УІІ Міжнароднай навук. канф. "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 16-18 ліпеня 1999г. – Беласток, 2000. – С. 91-98.

13. Станкевіч Л. Адносiны апазіцыйнасці і структура ўстойлівых адзінак: апазіцыя ўстойлівасць – няўстойлівасць структуры // Studіа Russіса, XIX. – Вudapest, 2001. – С. 131-133.

14. Станкевіч Л. Устойлівыя адзінкі тэматычнай групы са значэннем асобы. На матэрыяле беларускай народнай казкі (www.btk.elte/hu/eastslav/a47.rtf). – С. 333-336 // Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Szerkesztették (рэдкалегія): Abonyi Réka, Janurik Szabolcs és Zoltán András. Budapest: ELTE, 2003. — 392 p. (Толькі Internet: http://www.btk.elte/hu/eastslav/Tartalom.html).

15. Станкевіч Л. Пра белы свет, красную дзеўку і чорнага вала // Studіа Russіса, XX. – Вudapest, 2003. – С. 430-433.

16. Станкевіч Л.Ф. Беларуская казка: некаторыя аспекты даследавання // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: М-лы респуб. научно-метод. конф. (12-13 ноября 2003 г.). – Брест, 2004. – С. 271 – 274).

17. Станкевич Л., Петкявичус Р. Как заяц во хмелю гоняет гусей или ищет пчелу. Фразеологизмы с компонентами животных тематической группы «пьянство» (на материале русского, белорусского и литовского языков) // Slavica Quinqueecclesiensia VIII. 2003. Linguistica. Literatura. Translatalogia: Материалы I Международного симпозиума «Русский язык и перевод» (Печ, 9-11 октября 2003 г.). Научные сообщения по русистике. – Pécs, 2004. – С. 93-97.

18. Станкевіч Л.Ф. Тэкставая і пазатэкставая апазіцыйнасць устойлівых адзінак мовы (да пытання вывучэння асаблівасцей мовы беларускай казкі) // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя філалагічныя навукі. – Брэст, 2005. – № 1. – C. 80-84.

19. Станкевіч Л. Пра мнагазначнасць і аманімічнасць фразеалагізмаў у беларускай казцы // Мовы Вялікага княства Літоўскага: матэр. Міжнар. навук. канф. – Брэст, 2005. – С. 191-192.

20. Станкевич Л. Свадебные обряды и семантика русских и белорусских фразеологизмов. // Весник филиала Института русского языка им. А.С. Пушкина. – № 19. – Будапешт, 2005. – С. 70-75.

21. Ларыса Станкевіч. Устойлівыя адзінкі мовы сэнсавага поля “мужчына – жанчына” ва ўсходнеславянскіх мовах. // Hungaro-Ruthenica ІІІ. – Szeged, 2006. – С. 177-182.

22. Станкевіч Л. «Дваццаць сустрэч з Беларуссю» – першы навучальны дапаможнік па беларускай мове для вугорцаў. // «Мова – літаратура – культура»: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя праф. Л.М. Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 года [Тэкст] / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – С. 74-77.

23. Станкевіч Л.Ф. Сямейныя абрады ў семантыцы беларускіх і рускіх фразеалагізмаў // Веснік БрДУ. Серыя філалагічных навук. Літаратуразнаўства. Мовазнаўства. рэст. № 1 (7). – 2007 – С. 67 – 78.

24. Ларыса Станкевіч. Беларусістыка ў Будапешцкім універсітэце імя Л. Этвеша. У інтэрнеце: http://mab.org.by/materials/publ/stankievic.php

25. Станкевіч Л.Ф. Вобраз п’яніцы ў парэміялагічным кантэксце. // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 70-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай, Брэст, 20 – 21 сакавіка 2008 г. /пад агульнай рэд. М. І. Новік. – Брэст, БрДУ, 2008. – С. 121–126.

26. Станкевіч Л.Ф. Апазіцыя “мужчына–жанчына” ў кантэксце ўстойлівых адзінак. // Имя и слово (проблемы семантико-прагматического взаимодействия в славянских языках) : матер.междунар.науч.конф., Брест, 19 – 20 апр. 2007 г. : в 2 ч. / под общ. ред.В. И. Сенкевича. – Брест : Изд-во БрДУ, 2007, Ч. 1. – С. 86–91.

27. Лариса Станкевич. Белорусистика В Будапештском университете // Российский курьер Центральной Европы. – Вена – Будапешт. – № 17 (411). – 1–15 сентября 2009 г. – С. 12.

28. Станкевіч Л.Ф. “Госць у хаце – бог у хаце” (устойлівыя адзінкі мовы з кампанентам госць) // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст : зборнік навуковых артыкулаў У 2 т. Т. 1 / рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2009. – С. 157 – 161.

29. Станкевіч Л.Ф. “Устойлівыя адзінкі мовы з кампанентамі-назвамі свойскія жывёлы (авечка, ягня, баран) // Каб жыло наша Слова : зб.навук.артык. да 90-годдзя з дня нараджэння Ф.Янкоўскага / рэдкал.: М.І. Новік [і інш.] ; пад агул.рэд. М.І.Новік. – Брэст: Альтернатива, 2009. – С. 290 –293.

30. Лариса Станкевич. Белорусистика В Будапештском университете им. Л. Этвеша // Studіа Russіса, XXIII. – Вudapest, 2009. – С. 170-173.

31. Ларыса Станкевіч. Сінанімічнасць і фразеалагізмы-сінонімы // Мова Брэсцка-Пінскага Палесся : зб. навук. артык. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна, Каф. Гісторыі беларус. Мовы і дыялекталогіі ; рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2010. – С. 95 – 107.

32. Ларыса Станкевіч. Хунгарызмы ў “Дыялектным слоўніку Брэстчыны” // Моўнакультурная прастора Берасцейшчыны. Зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : Альтернатива, 2010. – С. 200-203.

33. Ларыса Станкевіч. Адносіны апазіцыйнасці і структура ўстойлівых адзінак: апазіцыя ўстойлівасць-няўстойлівасць структуры // Асоба і творчасць Францішка Багушэвіча ў прасторы і часе. Зборнік навуковых артыкулаў да 170-годдзя з дня нараджэння Ф.Багушэвіча. – Брэст : Альтернатива, 2010. – С. 128-131.

34. Л. Станкевич. “Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим” (устойчивые единицы языка с компонентом гость в русском и белорусском языках) // Вестник Российского культурного центра. – № 25. – Будапешт, 2011. – С. 91-94.

35. Станкевіч Л. Устойлівыя адзінкі мовы з кампанентамі-назвамі свойскіх жывёл (конь, кабыла, жарабок, жарабя) // Моўна-культурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся : зборнік навуковых артыкулаў у 2 ч. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна, каф. гісторыі беларус. мовы і дыялекталогіі ; рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2011. – Ч. 2. – С.130–134.

36. Станкевіч Л. Устойлівыя адзінкі мовы з кампанентамі-назвамі свойскіх жывёл (конь, кабыла, жарабок, жарабя) // Веснік БрДУ Серыя 3 Філалогія Педагогіка Псіхалогія. – Брэст, 2011, № 2. – С.19 – 28.

37. Л. Станкевич. Погребальные и поминальные обряды в семантике белорусских и русских фразеологизмов // Вестник Российского культурного центра. – № 26. – Будапешт, 2012. – С. 117-121.

38. Л. Станкевіч. Выкладанне беларускай мовы як замежнай у Будапешцкім універсітэце імя Л. Этвеша: новыя ўмовы і перспектывы // Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства. Матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў. Мінск, 20–21 мая 2010 года. – Мінск: Выдавецтва «Четыре четверти”, 2012.– С. 381-382.

RECENZIÓK:
  1. Станкевич Л. Рецензия: STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA 2004/1-2. ПРОБЛЕМЫ КОНТРАСТИВНОЙ СЕМАНТИКИ SZOMBATHELY 2004. 346 с. // Studia Slaviсa Hung. – № 51/3-4. – Budapest, 2006. – С. 435-438.

  2. Лариса Станкевич. Рецензия: Renate Belentschikow (Hrsg.): Das Russische in zweisprachigen Wörterbüchern. Internationale Fachtagung, Magdeburg, 18.–22.5.2005. Ренате Беленчикова (Изд.): Русский язык в двуязычных словарях. Международная научная конференция, Магдебург, 18–22 мая 2005 г. Band 13. 2006. 392 с. // Studia Slaviсa Hung. – № 53/1. – Budapest, 2008. – С. 221-225.

  3. Ларыса Станкевіч. “Лінгвакультуралогія: даведнік не толькі для студэнтаў філалагічнага факультэта” // Веснік БрДУ Серыя філалагічных навук. – Брэст, 2008, № 2 (10). – С.154 – 155.

PERSONALIA:


Лариса Станкевич. К 75-летию Аттилы Холлоша // Studia Slaviсa Hung. – № 54/1. – Budapest, 2009. – С. 237-239.
Könyszerkesztés:
Л. Ясаи. Видовые корреляции русского языка в системе грамматических оппозиций. Будапешт, 2005. 212 с.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка