Легенды з Кобрыншчыны і Камянеччыны
Дата канвертавання01.05.2016
Памер69.68 Kb.


Ю.А.Барысюк (Кобрын), В.Г.Белявец (Мінск)

Легенды з Кобрыншчыны і Камянеччыны


[Скарбы народнай мовы. Дыялекталагічны зборнік. – Мінск: Права і эканоміка, 2005. – С. 288—291

Княжая Гара на Кобрыншчыне
На Кобрыншчыне недалёка ад вёскі Ляхчыцы (мясц. Ля′хчычы) існуе пагорак выцягнутай формы, які крута ўздымаецца ўверх. Мясцовыя жыхары называюць яго Княжая Гара (Княжа Горá). Амаль на 10 метраў вяршыня пагорка пануе над навакольнымі палямі: Косцевым (мясц. Кóсьцёво), Вырысаватым (мясц. Вырысовáтэ), Глінішчамі (мясц. Глынышча), Навінкаю (мясц. Новынка), Стаўком (мясц. Ставóк)1. Паводле падання, тут пахавана княгіня Вольга.
Р а с к а з в а ю ц ь ж ы х а р ы в. Л я х ч ы ц ы К о б р ы н с к а г а р а ё н а (запісаў Ю.А.Барысюк у 1997 г.):
№ 1. Прыступчык Аляксей Васільевіч, 1925 г. нарадж., да пенсіі працаваў лесніком:

Як я чув, то Кня′жа Горá так назывáйіцьця потомý, шо там похорóнёна княгы′ня. Вона булá нáша рýска. Во як зáра губернáторы і мэ′ры, то й колы′сь так у городáх булы′ князí і княгы′ні. Ну і йійí тут похороны′лы. Як я був малы′й, то там булá вы′дно могы′ла і рослы′ барвы′нкы Шэ й зáра я могý показáты тое мíсцэ. Шэ й стары′йі лю′дэ роскáзувалы, шо як вонá воёвáла, то обхытры′ла врагíв тым, шо пырыкувáла подкóвы на копы′тёх у кóный. Алэ′ я ны знáю, як йійí звáты, ны – з кым вонá воёвáла. А мíсцэ тóе, як я пóмню, булó за Антóніковыю сыды′бою, поштí под выршы′ню.

№ 2—3. Назарук Міхаіл Іванавіч, 1910 г. нарадж., яго жонка, Назарук Вера Іванаўна,1925 г. нарадж.

М.І.: Вжэ я стары′й і такы′йі рэ′чы ны помытáю, алэ′ дóбрэ знáю, шо там похорóнёный якы′йся князь. Колысь там і могыла булá і барвынкы рослы. А чый то князь – гэтого я ны знáю.

В.І.: А я знáю, давнó вжэ чýла, то ны князь, а княгыня похорóнёна. Тогó й назывáйіцьця Княжая Горá.

№ 4. Барысюк Сцяпан Пятровіч, 1911 г. нарадж.:

Як я чув гэ′ту гістóрыю, то там колы′сь княгы′ня з вóйском на прыпы′нок останáвлювалася. Тáя ж горá колы′сь быз лíсу булá. А пóсле тóго там крыжя′ постáвылы. Я помытáю, шчо спор був у сылí про гэ′ту горý. Булó мны′го роскáзув. Нéкоторы казáлы, шчо вона там похорóнёна, алэ′ я чув, шчо вонá там прóсто останáвлювалася. А крыж там стоя′в шчэ пры мойíй пáмяты.

№ 5. Прыступчык Васіль Фёдаравіч, 1924 г. нарадж.:Чув я, шчо там якáясь княгы′ня булá, алэ′ в якýю гэ′то було войнý, я ны знáю, чы з нíмцямы, чы з францýзамы.

№ 6. Прыступчык Мікалай Георгіевіч, 1918 г. нарадж.:Про Кня′жу Горý я нычóго тóлком ны знаю, алэ′ чув, шчо прáвільно трэ′ба назывáты Кня′жая Горá, а ны Князь Горá, як нéкоторы говóрять, бо там княгы′ня похорóнёна. Стары′йі лю′дэ казáлы, шчо там могы′ла булá, то як нáшы бéжонцы роскáзувалы в пойіздáх про Кня′жу Горý, то всі вдівля′лыся і роспы′тувалы.

№ 7. Барысюк Сцяпан Карпавіч, 1932 г. нарадж., стараста в. Ляхчыцы:Мні гэ′ту гістóрыю так роскáзувалы: Тут княгы′ня воёвáла, а вокрýг гэ′тыйі горы′ булы′ болотá, вона над йíмы стоя′ла. Ну і княгы′ня на тыій горí росположы′лася. А врагы′ од Новосíлок наступáлы. І на горі′ княгы′ню тýю забы′лы, бо за йійí убíйство врагы′ заплаты′лы. А потóм княгы′ню там похороны′лы.

№ 8. Прыступчык Еўдакія Іванаўна, 1916 г. нарадж.:Я тыі′лько чýла, шчо там якáясь княгы′ня похорóнёна, а колы′ і як йійí забы′лы, -- ны знáю.

№ 9. Барысюк Ніна Паўлаўна, 1942 г. нарадж.:Я чýла гэту гістóрыю от свікрывí. Там блы′зько був йіх хýтор, то вонá мні чя′сто роскáзувала про гэ′ту горý. Казáла вонá, шо там похорóнёна княгы′ня Óльга. Колы′сь забы′лы мужыкá йійí Владíмыра і вонá пойшлá воёвáты з врагáмы. Вонá хы′тросцю обманýла врагíв, пэрэкувáвшы у кóнэй подкóвы на копы′тёх зáдом на пырóд. Тут вонá прохóдыла з вóйском. А на тыій горí йійí забы′лы й похороны′лы. Там дóвго могы′ла булá і за éю дывы′лыся. Як я в шкóлы учы′лася, то туды′ нас учíтель воды′в. Там барвы′нкы рослы′.

№ 10. Рагачук Мікалай Андрэевіч, 1936 г. нарадж.:Казáлы, шчо там похорóнёна княгы′ня. За Дывынóм був пост і оттыі′ль солдáты йійí доганя′лы, а на горí забы′лы. Шчэ й могы′ла булá. А шо копы′та, мýсыть, то Сувóров пэрэкувáв, а ны вонá.

№ 11 Назарук Фёдар Іванавіч, 1928 г. нарадж.:Чогó Кня′жа Горá так назывáйіцьця? Э′то потомý, шчо там княгы′ня похорóнёна. Колы′сь там крыж стоя′в такы′й прóстый. Но мýсыть ёгó пры большовыкáх знялы′. А могы′ла булá з барвы′нкамы. Зáра я ходы′в дывы′вся, шукáв тýю могы′лу. Трýдно найты′, трýдно, но мóжно. Алэ′ я ны знáю, як йійí звáты і с кым воёвáла. Давнó то всё булó.

№ 12. Раманюк Вольга Якімаўна, 1912 г. нарадж.:Кáжуть, шчо давны′м давнó тут княгы′ня Óльга йíхала і на горí останáвлювалася, і там йійí карéта закóпана.

№ 13. Лазарчук Васіль Паўлавіч, 1912 г. нарадж.:От стары′х людэ′й я чув так, шо там пройізджя′ла княгы′ня со свойíмы козакáмы на пырыговóры. Шчэ й в одногó пыры′на на шя′пцы вíсыла. Ну а тáя горá над болотамы стоя′ла і на йій княгы′ня пырыговóры вылá. Шчэ казáлы, шчо я′мка быздóнна, котóра кóло Кня′жыйі Горы′ булá. Появы′лася вонá, як княгы′ня кы′нула там ртýті, і вонá взорвáлася. А всё то давнó булó і мáло хто про гэ′тэ помытáе.

№ 14. Куліковіч Вольга Іванаўна (вёска Руховічы), 1910 г. нарадж.:Я самá з Бíльська. А мій Антóнік мáло мні роскáзував, алэ′ казáв, шчо там княгы′ню похороны′лы і шчэ над éю накы′далы мны′го зымлí. Ну і показував мні бы то могы′лу под выршы′нію. А мóжэ шэ шчо казáв, алэ′ я ны помытáю, бо вжэ старáя.

№ 15. Барысюк Антон Карпавіч, 1937 г. нарадж., трактарыст:Колы′сь роскáзувалы, шо княгы′ня тут з войскáмы прохóдыла і забы′лы йійí тут. У Глы′нышчах шчэ й ныдáвно я′мка булá быздóнна, то там княгы′ня ртýті кы′нула і я′мка тáя образовáлася. Алэ як меліорáцію провылы′, то зáра і ны нáйдэш тогó мíсьця.

№ 16. Раманюк Пётр Фёдаравіч, 1924 г. нарадж.:Давнó тóе булó. Княгы′ня Óльга тут прохóдыла. У йійí булó бíлэ волóссе і йíздыла вонá на бíлому конí. Ну і врóді бы йійí на горí у нас забы′лы.
Легенда пра ўрочышча Змíёва Горá
(Р а с к а з в а е Калядзіч Міхаіл Рыгоравіч з в. М л ы н ы Ратайчыцкага сельсавета Камянецкага раёна, каля 55 год. Запісаў В.Г.Белявец 3.07.1997 г.).
Про Змíёву Горý говоры′лы стары′йі лю′ды, шо жыв на гурí змій. Дорóга блы′ско кóло горы′. Лю′ды ходыэ′лы на робóту. Ря′дом рыкá Ліснáя. Був вы′гон, пáслы скоты′ну. І змій всё врэ′мя мэшáв для людэ′й. Скоты′ну ловыэ′в і зйідáв і ходыэ′в до рыкы′ пыэ′ты вóду. В людэ′й орýжыя нэ булó, шоб ёгó забы′ты. Одё′н дя′тько зробы′в схóтку, поговоры′в із людьмы′, шо трэ′ба забы′ты змі′я. Зары′залы баранá, облупыэ′лы, мíцно насолы′лы і заныслы′ блы′ско до Змíёвой Горы′. І положы′лы баранá на зэ′млю мíцно насóляного. І зрáзу постáвылы всіх людэ′й із кулкáмы кóло рыкы′. Змій зйів солё′ного баранá і схоты′в пыэ′тыэ. І повзэ′ до рыкы′. А там всі лю′ды із кулкáмы нэ даю′т змíю дойты′ до рыкы′. Змій ходы′в на горý свою′ Змíёву, то до рэкы′ пыэ′ты вóду. А ёгó всё нэ пускáлы до рэкы′. І так змій мýчывся і здох бэз воды′. І так назывáецьця [урочышча] Змíёва Горá.


1 Падрабязней гл.: Памяць. Кобрынскі раён / Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. Мінск: БЕЛТА, 2002. С. 28–29.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка