Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1
старонка35/35
Дата канвертавання15.03.2016
Памер2.57 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Экзаменацыйныя пытанні

 1. Гісторыя Беларусі – састаўная частка сусветнай гісторыі. Фармацыйны і цывілізацыйны падыход да гістрарычнага працэсу.

 2. Гістарычныя крыніцы, гісторыяграфія беларускага мінулага.

 3. Праблема паходжання чалавека. Працэс засялення тэрыторыі Беларусі. "Неалітычная рэвалюцыя".

 4. Фіна-вугорскія плямёны, індаеўрапейцы. Паходжанне беларусаў.

 5. Узнікненне сярэдневяковых дзяржаў у Еўропе, першыя славянскія дзяржавы. Полацкае і Тураўскае княствы.

 6. Эканамічнае развіццё беларускіх зямляў у IX – XIII стагоддзях. Асноўныя заняткі насельніцтва, развіццё сельскай і гарадской эканомік.

 7. Узнікненне і распаўсюджанне хрысціянства. Увядзенне хрысціянства ў усходніх славян,на тэрыторыі Беларусі.

 8. Знешнепалітычныя і ўнутрыпалітычныя, эканамічныя ўмовы ўзнікнення ВкЛ.

 9. Узмацненне і рост ВКЛ, яго паліэтнічны характар. Крыжакі и татара-манголы ў яго гісторыі.

 10. Войны ВКЛ с Маскоўскай дзяржавай XIV-XVI стагоддзяў, іх прычыны і наступствы для ВкЛ.

 11. Уваходжанне ВкЛ у склад Рэчы Паспалітай. Люблінская унія.

 12. Эканоміка Беларусі XVI стагоддзя. Эканамічныя сувязі с Заходняй и Усходняй Еўропай.

 13. Эканамічныя рэформы XVI стагоддзя (Валочная памера
  1557 года) на беларускіх землях.

 14. Антыфеадальная вайна 1648 – 1651 гг. Вайна Рэчы Паспалітай і Расіі 1654 – 1667 гг. і яе палітычныя і эканамічныя наступствы.

 15. Паўночная вайна 1700 – 1721 гг. Спусташэнне Беларусі.

 16. Релігійная сітуацыя на беларускіх земляху у XIII – XVIII стагоддзях у кантэксце еўрапейскіх падзей. Рэфармацыя. Берасцейская царкоўная унія.

 17. Упадак Рэчы Паспалітай і ВКЛ. Шляхецка-магнацкая анархія.

 18. Культура Беларусі XIII – XVIII стагоддзяў, яе ўзаемасувязі з культурными традыцыямі іншых краін і народаў.

 19. Эканамічнае развіццё беларускіх земляў у XVII-XVIII стагоддзях. Аднаўленне разбуранай падчас войнаў гаспадаркі, яго асноўныя перадумовы. Узнікненне мануфактурнай вытворчасці.

 20. Беларускія сярэдневяковыя гарады. Магдэбурскае права.

 21. Падзелы Рэчы Паспалітай. Далучэнне беларускіх зямель да Расіі (1772, 1793, 1795 г.). Паўстанне Т. Касцюшка, распаўсюджанне ідэй французскай рэвалюцыі на Беларусі.

 22. Русіфікатарская палітыка царызма на далучаных тэрыторыях (канец XVIII – XIX стагоддзі).

 23. Напалеонаўскія войны і Расія, Беларусь.

 24. Вызваленчая барацьба супраць самадзяржаўя у 20-е – 50-е гады XIX стагоддзя. Тайныя таварыствы.

 25. Паўстанне 1830 – 1831 гг. у кантэксце еўрапейскіх падзей.

 26. Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у першай палове
  XIX стагоддзя.

 27. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі. К. Каліноўскі.

 28. Культурнае жыццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі
  (XIX – пачатак XX стагоддзя).

 29. Уваходжанне Беларусі ў капіталізм. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ўдругой палове XIX стагоддзя.

 30. Адмена прыгонніцтва ў Расійскай імперыі. Асаблівасці гэтага працэса на Беларусі.

 31. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў перыяд імперыялізма (1900– 1914 гг.).

 32. Выспяванне рэвалюцыйных тэндэнцый у расійскім і беларускім грамадстве ў другой палове XIX– пачатку XX стагоддзя. Распаўсюджанне сацыялістычнай ідэалогіі (Еўропа, Расія, Беларусь).

 33. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. на Беларусі.

 34. Першая сусветная вайна – нацыянальная катастрофа пачатку ХХ стагоддзя. Беларусь у гады вайны.

 35. Беларусь у Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. і ў гады грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвенцыі.

 36. Станаўленне Савецкай ўлады на Беларусі. Ваенна-камуністычная дактрына бальшавізма, курс на сусветную рэвалюцыю (1917 – пачатак 20-х гадоў).

 37. Праблема беларускай дзяржаўнасці, беларускі нацыянальны рух пачатку ХХ стагоддзя. БНР.

 38. Палітычная барацьба вакол стварэння БССР (1918 – 1920 гг.). Савецка-польская вайна, уваходжанне Заходняй Беларусі ў склад буржуазнай Польшчы.

 39. Заходняя Беларусь у 20-е – 30-х гадах ХХ стагоддзя. Палітыка польскіх улад, нацыянальна-вызваленчая барацьба.

 40. Эканоміка Заходняй Беларусі як частка сусветнай капіталістычнай эканомікі.

 41. Новая эканамічная палітыка бальшавікоў. Уваходжанне БССР у склад СССР. Вяртанне Савецкай Расіяй БССР усходніх беларускіх зямель.

 42. Сусветны гаспадарчы крізіс і бальшавісцкі «вялікі скачок» у канцы 20-х – 30-е гады (калектывізацыя, індустрыялізацыя).

 43. Рэпрэсіўныя рэжымы ў сусветнай гісторыі. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР (у 20-х – 30-х гадах ХХ стагоддзя).

 44. Культура Беларусі савецкага часу (1917 – 1991 гг.).

 45. Умацаванне фашызма ўЕўропе. Нацысцкі «новы пападак» на Беларусі (1941 – 1944 гг.). Беларуская калабарацыя і яе крах (1941 – 1945 гг.).

 46. Франтавыя дзеянні на Беларусі ў 1941, 1943 – 1944 гг.

 47. Партызанская вайна на беларусі ў 1941 – 1944 гг. Дзейнасць Арміі Краёвай.

 48. Эканамічнае развіццё БССР у 1945 – 80 гг. Спробы гаспадарчых рэформ.

 49. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1945 – 1985 гг.

 50. Гаспадарчыя і палітычныя рэформы у СССР (1985 – 1991 гг.) і на Беларусі. Палітычная барацьба ўрэспубліке у канцы 80-х – пачатку 90-х гг.

 51. Свет і Беларусь у сучасных умовах. Беларусь ва ўмовах дзяржаўнай незалежнасці (эканоміка, палітыка, культура).

 52. Будаўніцтва Рэспублікай Беларусь мадэлі сацыяльна-арыентаванай дзяржавы. Асаблівасці "беларускай мадэлі".

ЛІТАРАТУРА


 1. Аасвета і педагагічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 г. / М.А.Ткачоў, У.С.Пасэ, Г.Р.Сянькевіч і інш.; Пад рэд. М.А.Лазарука і інш. Мн.: Нар. асвета, 1985. 464 с.

 2. Анішчанка Я.К. Беларусь ў часы Кацярыны II (1772-1796) / Пад рэд. У.А.Сосна. Мн.: Веды, 1998. 220 с.

 3. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск, 1993.

 4. Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: А.А.Воінаў і інш. Мн.: БелЭн, 1993. 620 с.

 5. Бектинеев Ш.И. Денежное обращение Великого княжества Литовского XII-XV вв. Мн., 1994.

 6. Белоруссия в эпоху капитализма: Сборник документов и материалов. В 2 т. Мн.: Наука и техника, 1983-1990.

 7. Белоруссия в эпоху феодализма: Сборник документов и материалов. В 4 т. Мн.: Изд-во АН БССР, 1959-1979.

 8. Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии
  (1795-1861 гг.) Мн., 1966.

 9. Галубовіч В.І. Эканамічны стан, побыт і гандаль старажытнай Беларусі (IX – XIII стст.). Мінск, 1997.

 10. Гарбачова В.В. Паўстанне 1830-1831 гадоў на Беларусі. Мн.: БДУ, 2001. 186 с.

 11. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. / Рэдкал. С.В.Марцалеў (гал. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1980-1994.

 12. Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. / Рэдкал. У.І.Няфёд (гал. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1983-1987. Т. 1-3.

 13. Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. / Гал. рэд. Калегія: І.М.Ігнаценка (старш.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1971-1975.

 14. Гісторыя сялянства Беларусі. У 3 тамах. Т. 1. Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытных часоў да 1861 г. Мінск, 1997.

 15. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі. XVI-XVIII стст. Мн. 1992.

 16. Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI-XVIII вв. Мн., 1976.

 17. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі. Мн.: АН БССР, 1940-1954. Т. 2-4.

 18. Дакументы па гісторыі Беларусі, якія зберагаюцца ў цэнтральных дзяржаўных архівах СССР / Рэд.-склад. А.М.Міхальчанка, Т.А.Вараб’ёва. Мн.: БелСЭ, 1990. 261 с.

 19. Довнар-Запольский М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901.

 20. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі / Пер. з рус. Т.М.Бутэвіч і інш.; Прадм. Дз.У.Карава, Я.І.Бараноўскага. Мн.: БелЭн, 1994. 510 с.

 21. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н.Кузнецов, В.Г.Мазец. Мн.: Амалфея, 2000. 672 с.

 22. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII – XX ст.) / В.В.Грыгор’ева, У.М.Завальнюк, У.І.Навіцкі, А.М.Філатава; Нав. рэд. У.І.Навіцкі. Мн.: Экаперспектыва, 1998. 340 с.

 23. Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI-первой половине XVII в. Мн., 1966.

 24. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Мн.: Экаперспектыва, 1996. 453 с.

 25. Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. Мн.: Ліманарыўс, 2001. – 384 с.

 26. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии (вторая половина XVII-XVIII вв.). Мн., 1975.

 27. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 1995. 672 с.

 28. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. / Рэд. М.П.Касцюк і інш. Мн.: Беларусь, 1994-1995.

 29. Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. Новая концепция. Минск, 1991.

 30. Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве. М., 1958.

 31. Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси. Мн., 1995.

 32. Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVI вв.). Мн., 1993.

 33. Статут ВкЛ 1529 г. Мн., 1960.

 34. Статут ВкЛ 1588 г. Мн., 1989.

 35. Ткачоў М.А. Замкі Беларусі (XIII – XVII cтст.). Мінск, 1977.

 36. Уния в документах: Сборник / Сост. В.А.Теплова, З.И.Зуева. Мн.: Лучи Софии, 1997. 518 с.

 37. Ходзін С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне): Вучэб. дапаможнік. Мн.: БДУ, 1999. 193 с.

 38. Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времен до 1917 г. / Сост. А.П.Игнатенко, В.Н.Сидорцов. Мн.: Университетское, 1977. 472 с.

 39. Чепко В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX в. Мн, 1966.

 40. Эканамічная гісторыя Беларусі / Пад рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996.

 41. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-5; Т. 6.
  Кн. 1-2. Мн.: БелЭн, 1993-2003.

 42. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск, 1989.

 43. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Мн., 1992.

Вучэбнае выданне


Сістэма адкрытага навучання


Шымуковiч Сяргей Фадзеевiч
Гiсторыя Беларусi
Курс лекцый

У дзвюх частках

Частка 1

4-е выданне, стэрэатыпнае

Адказны за выпуск В. М. Салдатава

У аўтарскай рэдакцыi

Тэхнічны рэдактар Т. У. Жыбуль

Мастак вокладкi А. А. Стасевiч

Камп’ютарная вёрстка Н. М. Азарэвiч
Падпiсана ў друк 04.07.2007 г.

Фармат /16. Папера афсетная. Гарнiтура «Таймс»

Друк трафарэтны. Ум.др.арк. 13,7. Ул.-выд.арк. 14,7.

Тыраж 200 экз. Заказ 224.


Выдавец і паліграфічнае выкананне:

Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

ЛВ №02330/0056905 ад 01.04.2004 г.

ЛП № 02330/0056837 от 11.05.2004 г.


Надрукавана з арыгiнал-макета заказчыка.

220007, г. Мiнск, вул. Маскоўская, 17.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка