Kulturno društvo ivan cankar
Дата канвертавання30.04.2016
Памер32.11 Kb.

KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR


JUROVSKI DOL


Datum: 16. 2. 2009Z A P I S N I K
občnega zbora KD Ivan Cankar Jurovski Dol, ki je potekal v soboto, dne 14. 2. 2009, s pričetkom ob 19.00 uri, v BARU PRI ANČKI v Zgornjem Partinju, z dnevnim redom, kakor sledi:
DNEVNI RED:


 1. Otvoritev in pozdrav.

 2. Izvolitev organov občnega zbora.

 3. Izvolitev volilne komisije.

 4. Izvolitev kandidacijske komisije.

 5. Izvolitev verifikacijske komisije.

 6. Poročila: predsednika, blagajnika (predstavitev zaključnega računa za leto 2008) in nadzornega odbora.

 7. Poročilo verifikacijske komisije.

 8. Razprava po poročilih.

 9. Potrditev zaključnega računa za leto 2008.

 10. Razrešitev organov Kulturnega društva (upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije).

 11. Predlogi kandidacijske komisije za izvolitev organov Kulturnega društva.

 12. Volitve organov Kulturnega društva.

 13. Obravnava in sprejetje programa dela Kulturnega društva za leto 2009.

 14. Obravnava in sprejetje finančnega načrta Kulturnega društva za leto 2009.

 15. Določitev višine članarine za leto 2009.

 16. Razno.K – 1
Z otvoritvijo občnega zbora prične predsednik KD, g. Miroslav Breznik, ki pozdravi vse predstavnike društev ter ostale prisotne. Hkrati predlaga dnevni red občnega zbora, ki ga člani soglasno potrdijo.
SKLEP: Soglasno se sprejme in potrdi dnevni red občnega zbora.
K – 2
Pod to točko dnevnega reda sledi izvolitev organov občnega zbora. Za predsednika občnega zbora se predlaga g. Ivan Divjak, za člana g. Branko Zelenik in g. Roman Črnčec ter za overitelja zapisnika Ana Škrlec in Vladimir Škrlec.
Soglasno se sprejme:
SKLEP: Za predsednika občnega zbora se imenuje g. Ivan Divjak, za člana g. Branko

Zelenik in g. Roman Črnčec ter za overitelja zapisnika ga. Ana Škrlec in

g. Vladimir Škrlec.
K – 3
Sledi izvolitev volilne komisije. Za predsednika volilne komisije se predlaga g. Matej Divjak, za člana ga. Darinka Senekovič in g. Ivan Ornik. Tako se soglasno sprejme:
SKLEP: Za predsednika volilne komisije se imenuje g. Matej Divjak in za člana ga.

Darinka Senekovič ter g. Ivan Ornik.
K – 4
Pod to točko dnevnega reda sledi izvolitev kandidacijske komisije. Za predsednika kandidacijske komisije se predlaga ga. Cvetka Črnčec, za člana pa g. Miroslav Puhner in

g. Ivan Fanedl. Člani soglasno sprejmejo:


SKLEP: Za predsednika kandidacijske komisije se imenuje ga. Cvetka Črnčec in za

člana g. Miroslav Puhner ter g. Ivan Fanedl.
K – 5
Sledi še predlog za izvolitev verifikacijske komisije in sicer se za predsednika le-te predlaga ga. Marija Divjak in za člana ga. Ana Črnčec ter g. Branko Kukovec. Soglasno se sprejme:
SKLEP: Za predsednika verifikacijske komisije se imenuje ga. Marija Divjak in za člana

ga. Ana Črnčec ter g. Ivan Fanedl.
K – 6
Predsednik KD, g. Miroslav Breznik prebere obširno poročilo o delu KD v letu 2008, ki je priloga tega zapisnika. Sledi še poročilo blagajnika KD, ki ga prav tako poda g. Miroslav Breznik, saj je g. Srečko Škerget zaradi bolezni upravičeno odsoten. Tudi finančno poročilo je priloga tega zapisnika. Članica nadzornega odbora – ga. Vera Divjak pa poda poročilo o rednem letnem nadzoru finančnega poslovanja društva, ki je prav tako priloga zapisnika.
Soglasno se sprejme:
SKLEP: Člani KD se podrobno seznanijo s poročilom predsednika, blagajnika in

nadzornega odbora društva.
K – 7
Predsednica verifikacijske komisije – ga. Marija Divjak poda poročilo verifikacijske komisije in pove, da je na občnem zboru prisotnih 50 članov, tako da je le-ta sklepčen.
Zato se sprejme:
SKLEP: Na občnem zboru je prisotnih 50 članov KD, zato je le-ta sklepčen.
K – 8
Predsednik občnega zbora, g. Ivan Divjak sedaj odpre razpravo o poročilih o delu KD v letu 2008. Tako ga. Breda Rakuša Slavinec, predsednica Zveze kulturnih društev Lenart izreče zahvalo predsedniku KD – g. Miroslavu Brezniku za odgovorno delo v letu 2008, za dobro organizacijo in izvedbo prireditev ter usklajevanje z vsemi društvi in meni, da je bilo delo KD v letu 2008 izredno dobro.
V razpravo se vključi tudi župan Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah – g. Peter Škrlec, ki prav tako ocenjuje, da je bilo delo KD v letu 2008 izredno dobro ter si želi, da bi KD tudi v letu 2009 bilo nosilec kulturne dejavnosti v kraju, ki bi povezovalo vsa društva med seboj in bi še naprej organiziralo razne kulturne prireditve in proslave v občini. Hkrati še pove, da vsa društva v občini dobro delujejo in meni, da bi to kvaliteto bilo potrebno posredovati tudi navzven in se še večkrat predstaviti tudi izven domačega kraja.

G. župan še pove, da ima občina svojo spletno stran in meni, da bi se na tej spletni strani lahko predstavljala vsa društva v občini in bi tako občani lahko tudi preko spletne strani spremljali dogajanja v društvih. Nadalje še pove, da bo občina tudi v letošnjem letu pokrivala stroške elektrike, kurilnega olja, … ter da želijo urediti tudi klubski prostor v »kletnih prostorih« dvorane, ki bi ga lahko koristila društva za svoje delo (sestanki).


Prav tako se v razpravo vključi ravnatelj OŠ Jožeta Hudalesa, ki pohvali delo KD ter delo vseh društev, ki tu delujejo. Pove še, da si bodo še naprej prizadevali za dobro sodelovanje z njimi ter hkrati ob tej priložnosti naproša g. župana za sredstva, s katerimi bi lahko nabavili novi klavir, ki bi se uporabljal tudi ob izvedbi raznih proslav.
Tudi ga. Marija Fanedl, predsednica Karitas se zahvali vsem za dobro sodelovanje v letu 2008. Hkrati naproša društva, da se prijazno odzovejo vabilu za sodelovanje na raznih proslavah, ki jih pripravljajo v Domu starejših občanov v Lenartu.
V imenu Rdečega križa se vsem zahvali tudi predsednica, ga. Olga Breznik, ki si želi dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.
Tudi g. Rudi Tetičkovič se zahvali za povabilo na občni zbor in ocenjuje, da je sodelovanje z Društvom upokojencev zelo dobro, saj organizirajo razne razstave, srečanja.
Predstavnik Gasilskega društva – g. Ivan Divjak se prav tako zahvali vsem za dobro sodelovanje in pove, da so s skupnimi sredstvi uspeli nabaviti tudi novo gasilsko cisterno. Prav tako si želi dobrega sodelovanja z ostalimi društvi tudi v tem letu.
Ob koncu se vključi v razpravo še predsednik KD, g. Miroslav Breznik, ki pove, da zaključuje 10-letno obdobje svojega predsedovanja v KD in se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem članom, še posebej članom UO za dobro in korektno sodelovanje, saj je v tem času KD doživelo velik razcvet s številnimi prireditvami in nastopi.
K – 9
Sledi potrditev zaključnega računa za leto 2008, ki je že bil predstavljen pod 6. točko dnevnega reda in tako se soglasno sprejme:
SKLEP: Potrdi se zaključni račun KD za leto 2008.
K – 10
Predsednik občnega zbora, g. Ivan Divjak posreduje na glasovanje predlog za razrešitev organov KD (upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije). O tem se glasuje in se soglasno sprejme:
SKLEP: Soglasno se razrešuje dosedanje organe KD (upravni odbor, nadzorni odbor

in disciplinska komisija).

K – 11
Pod to točko dnevnega reda sledi predlog kandidacijske komisije za izvolitev novih organov KD, ki ga poda predsednica kandidacijske komisije – ga. Cvetka Črnčec. Kandidacijska lista je priloga zapisnika. Tako kandidacijska komisija predlaga občnemu zboru naslednje predloge za organe društva:
ZA UPRAVNI ODBOR:


 1. Predsednik: Miroslav Breznik

 2. Podpredsednik: Franc Črnčec

 3. Tajnik: Janja Roškarič

 4. Blagajnik: Simona Črnčec


Pet ostalih članov UO:


 1. Cecilija Neuvirt mentor FS

 2. Marija Šauperl mentor odbora za varstvo in obujanje kulturne dediščine

 3. Vida Ornik Kukovec mentor dramske sekcije

 4. Marija Divjak koordinacija z OŠ

 5. Suzana NajdenikZA NADZORNI ODBOR:


 1. Branko Jager

 2. Srečko Škerget

 3. Andrej GorjupZA DISCIPLINSKO KOMISIJO:


 1. Matej Divjak

 2. Vojko Bračko

 3. Danica Šilc


K – 12

Sledijo volitve organov Kulturnega društva, ki jih izvede predsednik volilne komisije, g. Matej Divjak in pove, da je glasovanje na občnem zboru praviloma javno, lahko pa se odločijo tudi za tajno glasovanje. Izvede se javno glasovanje in se tako sprejme:


SKLEP: Soglasno se potrdijo predlagani člani za organe društva – kot jih predlaga

kandidacijska komisija v 11. točki dnevnega reda.
K – 13
Predsednik KD, g. Miroslav Breznik prebere obsežni Program dela društva za leto 2009, ki je priloga tega zapisnika. Ker na program ni pripomb, se predlog da na glasovanje članom občnega zbora in tako se soglasno sprejme:
SKLEP: Potrdi se Program dela Kulturnega društva za leto 2009.

K – 14
Predsednik KD, g. Miroslav Breznik poda tudi predlog finančnega načrta KD za leto 2009 in je priloga tega zapisnika. Na predlog finančnega načrta ni pripomb, zato se da na glasovanje in soglasno se sprejme:
SKLEP: Potrdi se finančni načrt Kulturnega društva za leto 2009.
K – 15
Sledi določitev višine članarine za člane KD v letu 2009 in g. Miroslav Breznik predlaga simbolično članarino v višini 2,00 EUR, s katero se vsi člani strinjajo. Tako se sprejme:
SKLEP: Višina članarine za leto 2009 znaša 2,00 EUR.
K – 16
Pod točko razno ni posebne razprave. Ob tem g. župan čestita ponovno izvoljenemu predsedniku KD, g. Miroslavu Brezniku ter ostalim članom UO in jim zaželi veliko uspešnega dela ter dobrega sodelovanja v prihodnje.

Občni zbor je bil zaključen ob 20.30 uri.


Zapisnikar:

Predsednik delovnega predsedstva

Janja Roškarič Ivan Divjak

Overitelja zapisnika:


Ana Škrlec
Vladimir Škrlec
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка