Крукоўскі 2
Дата канвертавання19.03.2016
Памер59.39 Kb.

Крукоўскі - 2

1

71.3(4Беи)
Б 43

Крукоєскi, М.
   Праблема беларускага адраджэння i фiласофiя Гегеля / М. Крукоєскi
// Беларусiка=Albaruthenica. - Мн.,1996. - Кн.7.-С.155-160.
2
Крукоўскi, М.
   Чалавек не можа не тварыць : [Тэорыя мастацкай культуры] / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1998. - N2.-C.2-4;N3.-C.2-5;N4.-C.2-4.
3
Крюковский, Н.
   Национальная культура и национальное самосознание: Традиции и перспективы / Н. Крюковский ; Пер.с бел. В.Коваленко
// Всемир. лит. - 1998. - N5.-C.145-159.
4
Крукоўскi, М.
   Хто ж сапраўды панясе святло? : [Пра ролю беларускай iнтэлегенцыi ў адраджэннi нацыянальнай культуры] / М. Крукоўскi
// ЛiМ. - 1998. - 20сак.- С.4.
5
Крюковский, Н.
   Отчего мир во зле лежит?: К онтологическому аспекту проблемы зла / Н. Крюковский
// Всемир. лит. - 1999. - N2.- C.183-189.
6
Крукоўскi, М.
   Беларуская iдэя - наш ратавальны круг : [Пра духоўную культуру беларускага народа] / М. Крукоўскi
// ЛiМ. - 1998. - 2кастр.().- С.2.
7

74.58
П 68

Крукоўскi, М.
   Традыцыйная культура i авангардызм: метадалагiчныя праблемы вывучэння / М. Крукоўскi
// Праблемы єдасканалення гуманiтарнай i прафесiйнай адукацыi: Тэз.дакл./БУК . - Мн.,1995. - С.4.
8

95

Крукоўскi, М.
   Культура як сацыяльная спадчыннасць чалавека / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N1.-С.2-4.
9

95

Крукоўскi, М.
   Крэсы гармонii : Дыялектычная будова культуры / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N2.-С.2-4.
10

95

Крукоўскi, М.
   Структура культуралагiчнай прасторы / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N3.-С.2-3.
11

95

Крукоўскi, М.
   Сiстэма культуралагiчных катэгорый / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N4.-С.2-3.
12

95

Крукоўскi, М.
   Такая ж цэласнасць, як чалавек : Агульныя рысы структуры асноєных культуралагiчных катэгорый / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N5.-С.2-4.
13

95

Крукоўскi, М.
   Агляд са шматузроєневай вежы : Далейшы аналiз соцыя-культурнага поля / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N6.-С.2-4.
14

95

Крукоўскi, М.
   "Матэрыяльная культура"-што гэта за матэрыял? / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N7.-С.2-4.
15
Крукоўскi, М.
   Жыць вольна i годна : Заява Грамад.камiтэта абароны бел.нац.гiст.сiмволiкi / М. Крукоўскi ; А.Грыцкевiч,М.Крукоєскi,Г.Штыхає i iнш.
// ЛiМ. - 1996. - 31мая(N22).-С.2.
16
Крукоўскi, М.
   "Верым - значыць iснуем!" : [Да 400-годдзя Берасц. унii] / М. Крукоўскi
// Культура. - 1996. - 24-30верас.(N38).-С.4.
17
Крукоўскi, М.
   Цела культуры духоєнай : Будова єнутранай прасторы матэрыяльнай культуры / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N9.-C.2-4.
18

95

Крукоўскi, М.
   Матэрыяльная каштоєнасць : Палiтэканамiчнае разуменне / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1996. - N8.-С.2-3.
19
Крукоўскi, М.
   Крок да абуджэння : Зварот Беларускага грамадскага арганiзацыйнага камiтэта па святкаваннi 400-годдзя Берасцейскае царко / М. Крукоўскi ; А.Грыцкевiч, М.Крукоєскi, У.Конан, Л.Акаловiч
// ЛiМ. - 1996. - 11кастр.(N41).-С.2.
20
Крукоўскi, М.
   Спадзяёмся на святое блаславенне : Лiст да Сусвет. Архiрэя Яна Паєла Папы Рымскага / М. Крукоўскi, М. Крукоєскi
// ЛiМ. - 1996. - 1лiстап.(N44).-C.15.
21
Крукоўскi, М.
   Нацыянальная самасвядомасць i мова : [Арт. д-ра фiлас. навук] / М. Крукоўскi
// Наша слова. - 1996. - 17-23кастр.(N42).-C.2.
22
Крукоўскi, М.
   Заява Грамадскага камiтэта абароны беларускай нацыянальнай гiстарычнай сiмволiкi / М. Крукоўскi ; А.Грыцкевiч, М.Крукоєскi, Г.Штыхає i iнш.
// Нар. Воля. - 1996. - Май(N53).-C.1.
23
Крукоўскi, М.
   Надзея надзей : Рэлiгiя i праблема адраджэння беларускай нацыянальнай культуры / М. Крукоўскi ; Запiсаў У.Траццякоў
// Мастацтва. - 2001. - N 1.- C. 2-5.- (Культуралогiя).
24
Крукоўскi, М.
   Запалiць святло ў душах... : Рэальнасць i грамадскi iдэал у сучаснай Беларусi / М. Крукоўскi
// Лiт. i мастацтва. - 1997. - 7 лiстап. (N 45).- C. 3, 14-15.
25

87.6
К 842

Крукоўскi, М.I.
   Фiласофiя культуры : Уводзiны ў тэарэтычную культуралогiю: Вучэб. дапам. для студэнтаў выш. гуманiтар. спец. вну / М. I. Крукоўскi. - Мн. : Унiверсiтэцкае, 2000. - 192 с. - Бiблiягр.: с. 189-191.
26
Крукоўскi, М.
   Глабалiзацыя i постмадэрнiзм. Куды яны вядуць? / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 2002. - N 9.- С. 4-8.
27
Крукоўскi, М.
   З гарчычнага зярнятка... : Як была знiштожана нацыянальная эстэтычная школа / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 2000. - N 2.- C. 12-15.
28
Крукоўскi, М.
   "Бездухоўнасць кiдае выклiк рыцарам высокага духу" : Маналог чалавека, абцяжаранага паўвекавым вопытам служэння фiласофii: [Гутарка з прафесарам БУК М.Кр / М. Крукоўскi ; Запiсаў У.Траццякоў
// Лiт. i мастацтва. - 1997. - 25 крас. (N 17).- C. 5.
29
Крукоўскi, М.
   Якая ж эстэтыка нам патрэбна? : [Эстэтыка як навука. Стан развiцця ў Беларусi. Праблемы выкладання] / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 2003. - N 10/11.- С. 4-5.
30

92
Б 43

Крукоўскi, М.
   Патрыятызм / М. Крукоўскi
// Беларусь: Энцыкл. давед. - Мн., 1995. - С. 567.
31
Крукоўскi, М.I.
   Структура сацыякультурнага феномена i праблема вызначэння яго каштоўнасцi (матэрыялы iнструкцыйных рэкамендацый для экспертаў) : [Прадмет i структура культуры] / М. I. Крукоўскi
// Весн. Бел. дзярж. ун-та культуры. - 2003. - N 2.- С. 77-84.- Працяг у наступ. нумары.
32
Крукоўскi, М.
   Залаты век Беларусi i сучаснасць / М. Крукоўскi
// Рэфармацыя i залаты век Беларусi: Матэрыялы навук.-практ. канф., Мiнск, 1 чэрв. 2002 г. / МГА "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына". - Мн., 2002. - С. 35-39.
33
Крукоўскi, М.I.
   Беларуская iдэя - i сумленне, i душа, i сцяг... : [Меркаваннi наконт iдэалогii беларускага дзяржаўнага будаўнiцтва] / М. I. Крукоўскi
// Беларусь. - 1999. - N 2.- C. 13-14: фота.
34

71.4(4Беи)
П 855

Крукоўскi, М.I.
   Нацыянальная культура i суверэнiтэт : (Карот. тэз.) / М. I. Крукоўскi
// Прырода, чалавек, культура: праблемы гармонii: Матэрыялы [мiжнар.] навук. канф. (Мiнск, 25-26 сак. 2003 г.): [У 2 ч.] / Бел. дзярж. ун-т культуры. - Мн., 2003. - Ч. 1.- С. 157-162.
35
Крукоўскi, М.
   Праз трагiчнае да прыгажосцi! : Успамiн-роздум пра беларускую партызанскую мiнуласць / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 2004. - N 7/8.- С. 4-5.
36
Крукоўскi, М.I.
   Структура канкрэтнага сацыякультурнага феномена i праблема вызначэння яго каштоўнасцi (матэрыялы iнструкцыйных рэкамендацый для экспертаў) : [Прадмет i структура мастацкай культуры] / М. I. Крукоўскi
// Весн. Бел. дзярж. ун-та культуры. - 2004. - N 3.- С. 10-17.- Працяг. Пачатак у N 2 за 1993 г.
37
Крукоўскi, М.
   Бляск i трагедыя iдэалу : (Фiлас. эцюды пра iдэалы, дэмакратыю i суверэнiтэт) / М. Крукоўскi. - Мн. : Бел. кнiгазбор, 2004. - 352 с.
38
Крукоўскi, М.
   "Бацька" ўсяго iснага : [Духоўная культура] / М. Крукоўскi
// Мастацтва. - 1997. - N 1.- С. 2-4; N 2.- C. 2-4; N 3.- C. 2-5; N 4.- C. 2-4; N 5.- C. 2-3.
39

92(4Беи)
Б 43

Крукоўскi, М.I.
   Патрыятызм / М. I. Крукоўскi
// Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. - Мн., 2001. - Т. 12.- С. 183.
40
Крукоўскi, М.I.
   Тэарэтычная культуралогiя, яе сутнасць i перспектывы / М. I. Крукоўскi
// Весн. Бел. дзярж. ун-та культуры i мастацтваў. - 2006. - N 6.- С. 10-18.- Бiблiягр.: 13 назв.
41
Крукоўскi, М.I.
   Чалавек выключнага таленту : [Iнтэрв'ю з праф., д-рам фiлас. навук М.I. Крукоўскiм пра яго жыццёвы шлях] / М. I. Крукоўскi ; [Запiсала Т.М. Бабiч]
// Муз. i тэатр. мастацтва: праблемы выкладання. - 2005. - N 3.- С. 58-60.
42
Крукоўскі, Мікалай Ігнатавіч.
   Тэарэтычная культуралогія: наколькі яна можа быць дакладнай навукай / М. І. Крукоўскі
// Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. - 2008. - № 9. - С. 5-11. - Бібліягр. у падрадковых заўвагах. - (Тэорыя і гісторыя культуры).

 - Культурология

43
Крукоўскі, Мікалай Ігнатавіч.
   Катэгорыі цыкла і суперцыкла ў тэарэтычнай культуралогіі / М. І. Крукоўскі
// Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. - 2010. - № 2 (14). - С. 5-12. - (Теория и история культуры). - Библиогр.: с. 11-12 (10 назв.). - Анатацыя таксама англ.
Разглядаюцца асаблівасці прымянення катэгорый цыкла і суперцыкла ў тэорыі культуры. Выяўляюцца адметнасці іх увасаблення ў айчыннай сацыякультурнай прасторы.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка