Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí
Дата канвертавання24.04.2016
Памер28.33 Kb.
Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

V roce 2010 bude v souladu s usnesením vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1622, novelizovaném usnesením vlády ze dne 8. října 2008 č. 1256, pokračovat jako jedna položka


v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace tzv. krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajan. komunit

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR6) Vysílání lektorů a učitelů českého jazyka na jiná působiště
1) Semestrální studijní pobyty
Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR.
Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést ve svojí přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je student povinen zajistit si české vízum za účelem studia na celou dobu studijního pobytu (nelze např. přicestovat na turistické vízum). Vzhledem k tomu, že se studium cizince uskutečňuje na základě usnesení vlády, žádáme věcně příslušné ZÚ/GK, aby v těchto konkrétních případech upustily od výběru vízového poplatku.
Vyplněnou přihlášku ve dvou vyhotoveních spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat prostřednictvím ZÚ na pracoviště ZKZ při OKKP (přihlášky si je možné stáhnout na www.dzs.cz):


  • pro studium v zimním semestru 2010/2011 (od 1. 10. 2010) do 31. 3. 2010; rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců OKKP, ZKZ, DZS a Odboru mezinárodních vztahů (dále jen „OMV“) MŠMT do 15.  5. 2010; rozhodnutí o přiznání stipendia obdrží vybraní stipendisté od DZS prostřednictvím OKKP, ZKZ a ZÚ;
  • pro studium v letním semestru 2010/2011 (od 15. 2. 2010) do 31. 8. 2010; rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců OKKP, ZKZ, DZS a OMV do 15. 10. 2010; rozhodnutí o přiznání stipendia obdrží vybraní stipendisté od DZS prostřednictvím OKKP, ZKZ a ZÚ.2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce
Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu v Dobrušce, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Nadále je také možné zúčastnit se kursu v kategorii tzv. „samoplátců“.
Vyplněnou přihlášku ve dvou vyhotoveních (viz www.dzs.cz) spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat prostřednictvím ZÚ na OKKP pro ZKZ do 15. 3. 2010. Komise složená ze zástupců OKKP, ZKZ, DZS a OMV do 15. 4. 2010 rozhodne o přidělení stipendií a do 15. 5. 2010 zašle DZS prostřednictvím OKKP-ZKZ a ZÚ vybraným kandidátům potvrzení o přijetí. Doporučujeme sledovat aktuální informace, pokyny a doporučení na stránkách: www.dzs.cz. Nevybraní uchazeči se stávají automaticky náhradníky, případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZKZ při OKKP prostřednictvím ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.
Termín kurzu pro krajany v Dobrušce: 23.7. - 20.8.2010
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny doprava, ubytování a stravování. Pokud jde o proplacení dopravy: přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu musí být realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd musí být realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.
Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kurz realizuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Účastník kurzu musí splňovat minimální věkovou hranici 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.
Na internetové stránce DZS (www.dzs.cz) je možno získat přihlášku do kurzu, informace o jeho průběhu, termínu konání a dalších náležitostech účasti. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Termín zaslání přihlášek je do 15. 3. 2010. Komise složená ze zástupců OKKP, ZKZ, DZS a OMV do 15. 4. 2010 rozhodne o přijetí do kurzu a do 15. 5. 2010 zašle DZS prostřednictvím OKKP-ZKZ a ZÚ vybraným kandidátům potvrzení o přijetí.
Termín kurzu: 23.8. - 3.9.2010
4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám
Ke krajanským komunitám je počínaje usnesením č.1256/2008 každoročně vysíláno až 13 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. Zajištění podmínek pro působení učitele je kodifikováno smlouvou mezi gestory vyslání – krajanským spolkem a OKKP-ZKZ – a následným uzavřením pracovní smlouvy mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usneseními vlády č. 1256/2008 a 1542/2009. Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání Českou republikou – MZV, zastoupenou zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem. Následně navazuje uzavření pracovní smlouvy mezi učitelem a DZS. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany ZÚ, ZKZ, OKKP, OMV a DZS může být uzavřena i opakovaně na další období. Podrobnosti stanovuje příloha usn. vl. 1256/2008.
Jednotlivé destinace působení stanovuje OKKP-ZKZ, a to na základě požadavků krajanských spolků podpořených ZÚ a po dohodě s OMV a DZS. MZV, DZS a OMV na svých webových stránkách a v tištěných periodikách učiní výzvu k účasti na výběrovém řízení
k vyslání ke krajanským komunitám. Informace bude spolu s údaji o působení a podmínkami pro výkon práce obsahovat i termín a místo řízení. Výběrová komise složená ze zástupců OKKP-ZKZ, OMV a DZS oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům nejpozději 10 týdnů před nástupem do teritoria. OKKP-ZKZ zajistí vysílaným učitelům na základě žádosti MŠMT služební pasy MZV na dobu vyslání (kromě zemí EU) a ve spolupráci s příslušnými ZÚ/GK zajistí vyslaným učitelům registraci, víza a povolení k výkonu práce, pokud jsou v dané zemi požadována.

5) Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR

(pilotní projet, zatím se týká jen žáků z krajanských komunit v oblasti Banátu, tj. ze Srbska a Rumunska)


6) Vysílání lektorů a učitelů českého jazyka na jiná působiště
Úkolem této části programu je vysílání lektorů do zahraničí za účelem propagace češtiny a jejího šíření po světě.
V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka prostřednictvím MŠMT, a to v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské spolupráci. MŠMT i DZS na svých webových stránkách průběžně zveřejňují informace o místech a požadavcích na lektory českého jazyka a shromažďují přihlášky zájemců. Výběr provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MŠMT, DZS, MZV a experti pro oblast výuky českého jazyka pro cizince z vysokých škol v ČR. Zachován zůstává postup zavedený v minulých letech, kdy MŠMT zasílá (v lednu - březnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok (tj. na 2010/2011), spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů. Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ oficiálně předávány a projednávány s příslušnou zahraniční institucí. O výběru nového lektora českého jazyka z několika doporučených kandidátů rozhoduje příslušná zahraniční instituce. Takto je zachována možnost, aby byl vybrán lektor, který nejlépe odpovídá potřebám příslušného zahraničního pracoviště. Po rozhodnutí zahraničního partnera předá informaci příslušný ZÚ zpět odboru mezinárodních vztahů MŠMT. Na pokyn MŠMT uzavře DZS s vybraným lektorem češtiny smlouvu podle § 51 občanského zákoníku a zajistí jeho vyslání do zahraničí.
Výuka českého jazyka a literatury v zahraničí může být zajištěna též vysíláním učitelů českého jazyka především do zemí, v nichž má Česká republika zájem na výuce českého jazyka, ale zahraniční partner nemůže nést ekonomické náklady spojené s přijetím učitele češtiny či do zemí, kde dosud neexistuje smluvní základna o školské spolupráci.
Další podmínky vyslání a zabezpečení činnosti lektorů a učitelů jsou obsaženy v příloze usnesení vlády č. 1256/2008.
Příloha upravuje rovněž poskytování jednorázového vybavení (například učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o České republice, beletrie, filmy, audio a videonahrávky v českém jazyce, výukové programy a software apod.) pro potřebu výuky českého jazyka a literatury na zahraničních školách a dalších institucích, poskytujících vzdělávání; takto mohou být vybavována pracoviště v zahraničí, kde nepůsobí lektor/učitel vyslaný z České republiky, případně další instituce či organizace, které poskytují vzdělávání v českém jazyce. Tyto jednorázové zásilky bude MŠMT realizovat výhradně na základě konkrétního doporučení ZÚ (s nutnou specifikací konkrétního pracoviště a požadavku na studijní pomůcky), případně s podporou MZV.
MŠMT i OKKP-ZKZ žádají o zaslání hodnocení zkušeností z výuky českého jazyka a literatury v místě Vašeho působení za předchozí rok a to nejpozději do 31. ledna 2010.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка