Kollektivavtal avseende tidsbegränsad anställning med timlön
Дата канвертавання26.04.2016
Памер25.83 Kb.
Dokumenttyp

Avtal


Identitet

SJ.5.8.2


Utgåva

1


Sida

()


Titel

Kollektivavtal avseende tidsbegränsad anställning med timlönUtfärdat av

Eva GustavssonEnhet

VHF


Utf datum

2008-07-01Godkänt av

Peter BlomqvistEnhet

VH


Godk datum

2008-07-01

Kollektivavtal avseende tidsbegränsad anställning med timlön1

Innehållsförteckning:

§ 1 Tillämpningsområde 1

§ 2 Timlön 2

Mom 1 Timlön för ordinarie arbetstid – timlönens storlek 2

Mom 2 Utbetalning av timlön 2

§ 3 Allmänna anställningsvillkor 2

Mom 1 Ordinarie arbetstid 2

Mom 2 Övertid 3

Mom 3 Vissa rörliga tillägg 3

Mom 4 Semester 3

Mom 5 Sjuklön 3

Mom 6 Resekostnadsersättning och traktamente 4

Mom 7 Ledigheter 4

Mom 8 Anställningsintyg 4

§ 4 Allmänna skyldigheter 4

§ 5 Giltighetstid 4
Detta avtal gäller mellan SJ AB, Facket för Service och Kommunikation (SEKO), ST Spårtrafik (ST) och SACO-förbundet Trafik och Järnväg (TJ). Avtalet ersätter Arvodes­­­av­talet för timlöneanställda (ST och TJ) och Avtal avseende tids­be­gränsad an­ställning med timlön (SEKO).


§ 1 Tillämpningsområde


Avtalet får tillämpas på arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning enligt 5 § lagen om anställningsskydd eller som uppbär egenpensions­förmån.
Arbetstagare som anställs för begränsad tid med stöd av ovanstående be­stämmelser i lagen anställningsskydd eller som anställds för begränsad tid då de uppbär egen­pensions­förmån har rätt till timlön enligt detta avtal. Så­dana arbetstagare kallas i detta avtal, oavsett anställnings­form, tim­löne­an­ställda. I anställningsavtalet måste dock aktuell anställningsform anges.

§ 2 Timlön

Mom 1 Timlön för ordinarie arbetstid – timlönens storlek


För varje timlöneanställd görs en individuell bedömning av timlönens stor­lek. Be­dömningen ska göras med utgångspunkt i rådande lönestruktur inom aktuellt område och yrke. Vid fast­ställande av timlönen ska hänsyn tas till planerad vecko­arbetstid (40/38/36 timmar) genom att motsvarande månadsbelopp för heltidsanställd divi­deras med 165/158/150.
Tidigare anställningstid i yrket ska tillgodoräknas enligt de regler som gäller för respek­tive lönegrupp enligt Avtal om lönesystem vid SJ AB. Den tidigare anställnings­tiden ska till­godoräknas även för framtida uppflyttning i grund­lön.
Nedanstående belopp får inte underskridas.
Timlöneklass Ålder Lägsta lön,

kr per timme

A 1 upp till 17 år 68,60 kronor

A 2 17 år 74,90 kronor

A 3 18 år och över 88,90 kronor18 år och över samt två års relevant yrkeserfarenhet 98,90 kronor
Inplacering i timlöneklass A 2 respektive A 3 sker tidigast vid närmaste månadsskifte efter fyllda 17 respektive 18 år.

Mom 2 Utbetalning av timlön


Utbetalning av lön sker vid ordinarie löneutbetalningstillfälle månaden efter in­­tjänande­­­månaden.

§ 3 Allmänna anställningsvillkor

Mom 1 Ordinarie arbetstid


Vid regelmässigt arbete enligt fast lista fastställs den ordinarie arbetstiden enligt be­stämmel­serna om fast lista i SPÅRASJ.
Minimiarbetstiden enligt lista ska vara minst två timmar per arbetsdag.
För den, som inte arbetar enligt fast lista, fastställs veckoarbetstiden (40/38/36 timmar) i för­väg på samma sätt som för vikariepersonal. Av­stäm­ning sker per kalendermånad. Jämförelse­tiden beräknas genom att den i för­väg fastställda arbets­tiden per dag (8 timmar/7 timmar 36 minuter/7 timmar 12 minuter) multipliceras med antalet helgfri måndag-fredag under kalendermånaden. Om fullgjord ordinarie arbetstid överstiger jämförelsetiden utgör mellan­skillnaden kvalificerad övertid.
Vid planering av den ordinarie arbetstiden ska arbetstidslagens regler om veckovila beaktas. Parterna är dock ense om att två dagar i genomsnitt per vecka bör vara arbets­fria.
Bestämmelserna om tidsförskjutningstillägg i SPÅRASJ är tillämpliga om redan utlagt arbete ändras.
För biljettredovisning får arbetstagare i åkande tjänst i förekommande fall till­godo­räknad arbetstid om sex minuter per arbetsdag med tillämpning av be­stämmelserna i SPÅRASJ.

Mom 2 Övertid


Med övertidsarbete förstås arbete som utgör övertid enligt mom 1 ovan samt för­längning av arbetstid med minst 15 minuter när arbetstagaren redan inställt sig på arbetsplatsen och arbets­tiden överstiger dagarbets­tids­måttet för motsvarande heltid. Begränsningen på 15 minuter gäller inte för personal i åkande tjänst. För personal som arbetar på division För­säljning call­center och kundtjänst utges inte kompensa­tion för kortare tid än fem minuter i följd.
Kompensation för övertidsarbete utges i form av övertidsersättning, som beräknas enligt reglerna i 7 § 7 mom SPÅRASJ. Med fast kontant lön per månad förstås härvid den fasta kontanta lönen per månad på vilken tim­lönen för ordinarie arbetstid är baserad.
Allmän övertid enligt 8 § arbetstidslagen får tas ut med högst 50 timmar under en kalender­månad och högst 200 timmar under ett kalenderår.

Mom 3 Vissa rörliga tillägg


Bestämmelserna i SPÅRASJ tillämpas avseende obekvämtidstillägg, be­red­skaps­er­sättning, undervisningstillägg och restidsersättning.

Mom 4 Semester


Semesterlagen gäller.
Vid anställning om högst tre månader har arbetstagaren inte rätt till semester­ledighet.
Semesterersättningen utgör tolv procent av timlönen och betalas ut sam­tidigt med tim­lönen för ordinarie arbetstid. Alla rörliga tillägg inkluderar semestertillägg.

Mom 5 Sjuklön


Sjuklön betalas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och baseras på den timlön för ordinarie arbetstid samt de rörliga lönetillägg, som skulle ha be­talats under tiden för sjukfrånvaron.
Vid tagande ur tjänst på grund av olyckshändelse eller i samband med hot och våld har arbets­tagaren rätt till den timlön för ordinarie arbetstid samt de rörliga lönetillägg, som enligt plan­lagt arbete skulle ha betalats under från­varon. Ersättningen betalas under tiden fram till besök hos företagsläkare. Om företagsläkaren därefter sjuk­skriver arbetstagaren i högst 14 dagar, be­talas den timlön för ordinarie arbetstid samt de rörliga lönetillägg, som enligt plan­lagt arbete skulle ha betalats under tiden för sjuk­frånvaron.

Mom 6 Resekostnadsersättning och traktamente


Bestämmelserna i Reseavtal för SJ AB tillämpas.

Mom 7 Ledigheter


Ledighet med lön kan beviljas enligt bestämmelserna i 14 § 1 mom SPÅRA­SJ.

Mom 8 Anställningsintyg


Arbetstagaren har rätt till anställningsintyg enligt bestämmelserna i SPÅRASJ.

§ 4 Allmänna skyldigheter


Anställningsförhållandet ska grunda sig på ömsesidig lojalitet och öm­se­sidigt för­troende. Arbetstagaren ska tillvarata och främja arbets­givarens intressen och iaktta diskretion såväl inåt som utåt i företagets ange­lägen­heter.

§ 5 Giltighetstid


Avtalet gäller från och med den 1 juli 2008 och tills vidare med en öm­se­sidig upp­sägnings­­tid om tre månader.
Anmärkning: Fr.o.m. den 1 juli 2008 är det inte tillåtet att ingå nya an­ställ­nings­avtal enligt Arvodes­­av­talet för timlöneanställda och Avtal avseende tids­be­gränsad an­ställning med timlön. Anställningsavtal ingångna enligt nämnda avtal före den 1 juli 2008 är giltiga tills de löper ut.

1 Avtalet utgör en bilaga till förhandlingsprotokoll av den 13 mars och den 17 april 2008.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка