Ключевыми словами дипломной работы являются: Национальный архивный фонд; государственные архивные учреждения Гродненской области; система научно-справочного аппарата; автоматизированные информационно-поисковые системы
Дата канвертавання03.04.2016
Памер32.67 Kb.
РЕФЕРАТ

Васильева Анна Юрьевна

«Современное состояние и перспективы развития системы научно-справочного аппарата государственных архивных учреждений

Гродненской области»


Ключевыми словами дипломной работы являются: Национальный архивный фонд; государственные архивные учреждения Гродненской области; система научно-справочного аппарата; автоматизированные информационно-поисковые системы.

Актуальность темы данной работы вызвана недостаточной изученностью представленной проблематики, необходимостью взглянуть на развитие научно-справочного аппарата на областном уровне, что позволит увидеть, как реализовывается и совершенствуется на местах система научно-справочного аппарата.

Целью данной работы является определение состояния системы научно-справочного аппарата государственных архивных учреждений Гродненской области и выработка мер по её усовершенствованию.

Объектом исследования является система научно-справочного аппарата государственных архивных учреждений Гродненской области.

Предметом исследования является деятельность государственных архивных учреждений Гродненской области по развитию системы научно-справочного аппарата.

В работе были использованы такие общенаучные методы как: анализ и синтез, обобщение.

В работе была проанализирована нормативная правовая база, методическая и справочная литература по системе научно-справочного аппарата; определены основные и дополнительные элементы системы научно-справочного аппарата к документам Национального архивного фонда Республики Беларусь; изучено состояние научно-справочного аппарата государственных архивных учреждений Гродненской области; намечены основные пути совершенствования системы научно-справочного аппарата государственных архивных учреждений Гродненской области.

Структура дипломной работы определена ее целями и задачами и состоит: из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.

РЭФЕРАТ

Васільева Ганна Юр’еўна“Сучасны стан і перспектывы развіцця сістэмы навукова-даведачнага апарата дзяржаўных архіўных устаноў Гродзенскай вобласці”
Ключавымі словамі дыпломнай працы з’яўляюцца: Нацыянальны архіўны фонд; дзяржаўныя архіўныя ўстановы Гродзенскай вобласці; сістэма навукова-даведачнага апарата; аўтаматызаваныя інфармацыйна-пошукавыя сістэмы.

Актуальнасць тэмы дадзенай працы выклікана недастатковай вывучанасцю прадстаўленай праблематыкі, неабходнасцю зірнуць на развіццё навукова-даведачнага апарата на абласным узроўні, што дасць магчымасць убачыць як рэалізоўваецца і ўдасканальваецца на месцах сістэма навукова-даведачнага апарата.

Мэтай дадзенай працы з’яўляецца вызначэнне стану сістэмы навукова-даведачнага апарата дзяржаўных архіўных устаноў Гродзенскай вобласці і выпрацоўка мер па яе ўдасканаленні.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца сістэма навукова-даведачнага апарата дзяржаўных архіўных устаноў Гродзенскай вобласці.

Прадметам даследавання з’яўляецца дзейнасць дзяржаўных архіўных устаноў Гродзенскай вобласці па развіццю сістэмы навукова-даведачнага апарата.

У працы былі выкарыстаны такія агульнанавуковыя метады як: аналіз і сінтэз, абагульненне.

У працы была прааналізавана нарматыўная прававая база, метадычная і даведачная літаратура па сістэме навукова-даведачнага апарата; вызначаны асноўныя і дадатковыя элементы сістэмы навукова-даведачнага апарата да дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь; вывучана стан навукова-даведачнага апарата дзяржаўных архіўных устаноў Гродзенскай вобласці; намечаны асноўныя шляхі ўдасканалення сістэмы навукова-даведачнага апарата дзяржаўных архіўных устаноў Гродзенскай вобласці.

Структура дыпломнай працы вызначана яе мэтамі і задачамі і складаецца: з ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры.

PAPER

Vasilyeva Anna Yurevna"Current state and prospects of development of system of explanatory notes of the public archival institutions

Grodno region"


Keywords of the thesis are: National archival fund; public archival institutions of the Grodno region; explanatory notes system; the automated information retrieval systems.

Relevance of a subject of this work is caused by insufficient study of the presented perspective, need to look at explanatory notes development at regional level that will allow to see as the explanatory notes system is implemented and improved on places.

The purpose of this work is definition of a condition of system of explanatory notes of the public archival institutions of the Grodno region and development of measures for its improvement.

Object of research is the system of explanatory notes of the public archival institutions of the Grodno region.

Object of research are activities of the public archival institutions of the Grodno region for development of system of explanatory notes.

In work such general scientific methods as were used: analysis and synthesis, generalization.In work the regulatory legal base, methodical and reference books on explanatory notes system was analysed; the basic and additional elements of system of explanatory notes to documents of National archival fund of Republic of Belarus are defined; the condition of explanatory notes of the public archival institutions of the Grodno region is studied; the main ways of improvement of system of explanatory notes of the public archival institutions of the Grodno region are planned.

The structure of the thesis is determined by its purposes and tasks and consists: from the introduction, three heads, conclusion, list of sources and literature.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка