Ключавыя словы: мсціслаўЛЬ; праваслаўЕ; уніяцтва; мазалаўскі, тупічэўскі, нагорны, ПУСТЫНскі, ануфрыеўскі манастыры. Аб’ект даследавання
Дата канвертавання21.03.2016
Памер33.71 Kb.
РЭФЕРАТ

Пастанкевіч, Т.С. Мінулае і сучаснасць мсціслаўскіх манастыроў: крыніцы і даследаванні. Дыпломная работа: 74 с., 79 крыніц.Ключавыя словы: МСЦІСЛАЎЛЬ; ПРАВАСЛАЎЕ; УНІЯЦТВА; МАЗАЛАЎСКІ, ТУПІЧЭЎСКІ, НАГОРНЫ, ПУСТЫНСКІ, АНУФРЫЕЎСКІ МАНАСТЫРЫ.

Аб’ект даследавання – старажытныя праваслаўныя манастыры Мсціслаўшчыны – Мазалаўскі, Пустынскі, Тупічэўскі, Ануфрыеўскі, Нагорны. Прадмет даследавання – звесткі гістарыяграфіі і крыніц па гісторыі мсціслаўскіх абіцелей.

Мэта працы – комплексная сістэматызацыя звестак, якія ўтрымліваюцца ў даступнай гістарыяграфіі і крыніцах, у тым ліку архіўнага фонда Беларусі, гісторыі Мазалаўскага, Пустынскага, Тупічэўскага, Ануфрыеўскага і Нагорнага мсціслаўскіх манастыроў.

Метады – гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-тыпалагічны, рэтраспекцыі, мастацтвазнаўчы) і архівазнаўча-крыніцазнаўчыя (функцыянальны і інфармацыйны).

Атрыманыя вынікі – аўтарам самастойна вывучаны крыніцы і даследаванні, прысвечаныя мсціслаўскім манастырам, дана ацэнка распрацаванасці гэтага пытання, упершыню пададзена найбольш поўнае комплекснае апісанне гісторыі мсціслаўскіх манастыроў, ўпершыню ўведзены ў навуковы абарот некаторыя архіўныя дакументы, распрацаваны агульны падыход да вывучэння гісторыіі беларускіх праваслаўных манастыроў.

Ступень прымянення – аб выніках даследавання было паведамлена на XV Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі маладых вучоных (Брэст, 17 мая 2013 г.), I Международнай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў і магістрантаў (Віцебск, 18-19 крас. 2013 г.), III Усерасійскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных (Масква, 23-25 кастрычніка, 2013 г.). Вынікі даследавання былі перададзены ў раённы гісторыка-археалагічны музей г. Мсціслаўля.

Вобласць магчымага практычнага прымянення матэрыялы дыпломнай працы могуць выкарыстоўвацца пры даследаванні крыніц і архіўных матэрыялаў праваслаўных манастыроў, пры вывучэнні гісторыі Беларусі, а таксама пры вывучэнні гісторыі усходніх славян.

РЕФЕРАТ


Постанкевич, Т.С. Прошлое и настоящее мстиславских монастырей: источники и исследование. Дипломная работа: 74 с., 79 источников.

Ключевые слова: МСТИСЛАВЛЬ; ПРАВОСЛАВИЕ; УНИАТСТВО; МАЗОЛОВСКИЙ, ТУПИЧЕВСКИЙ, НАГОРНЫЙ, ПУСТЫНСКИЙ, ОНУФРИЕВСКИЙ МОНАСТЫРИ.

Объект исследования – древние православные монастыри Мстиславщины –Мазоловский, Пустынский, Тупичевский, Онуфриевский, Нагорный.

Предмет исследования – сведения историографии и источников по истории мстиславских обителей.

Цель работы – комплексная систематизация сведений, содержащихся в доступной историографии и источниках, в том числе архивного фонда Беларуси, истории Мазоловского, Пустынского, Онуфриевского и Нагорного мстиславских монастырей.

Методы – исторические (историко-генетический, историко-системный, историко-типологический, ретроспекции, искусствоведческий) и архивоведческо-источниковедческие (функциональный и информационный). Полученные результаты – автором самостоятельно изучены источники и исследования, посвященные мстиславским монастырям, дана оценка разработанности этого вопроса, впервые предложено наиболее полное комплексное описание истории мстиславских монастырей, впервые введены в научный оборот некоторые архивные документы, разработан общий подход

к изучению истории белорусских православных монастырей.Степень применения – о результатах исследования было сообщено на XV Республиканской научно-методической конференции молодых ученых (Брест, 17 мая 2013 г.), I Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов (Витебск, 18-19 апреля 2013 г.), III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (Москва, 23-25 октября 2013 г.). Результаты исследования были переданы в районный историко-археологический музей г. Мстиславля.

Область возможного практического применения – материалы дипломной работы могут быть использованы при исследовании источников и архивных материалов православных монастырей, при изучении истории Беларуси, а также истории восточных славян.

THE ABSTRACT


T.S. Postankevich, Past and future of Mstislavl monasteries: references and research. Diploma work: 74pages, 79 reference sources.

Key words: MSTISLAVL; ORTHODOXY; THE UNIAT CHURCH; MAZOLOVSKY, TUPICHEVSKY, NAGORNY, PUSTYNSKY, ONUFRIEVSKY MONASTERIES.

Research object – ancient Orthodox monasteries of Mstislavl region – Mazolovsky, Pustynsky, Tupichevsky, Onufrievsky, Nagorny.

Research subject – historiography data and historic references on Mstislavl obodes.

Work objective – complex systematization of data from available historiography and references, including archive fund of Belarus, history of Mazolovsky, Pustynsky, Onufrievsky and Nagorny monasteries of Mstislavl region.

Approach – historic (historical-genetic, historical-systematic, historical-typological, retrospection, art criticism), and archivistics and source studies (functional and informational).

Obtained results – the author had independently studied the reference sources and research work on Mstislavl monasteries, and gave assessment of in-depth study of the issue, for the first time introduced a most complete complex description of Mstislavl monasteries history, for the first time introduced some archive documents, developed a general approach to the study of Belarusian Orthodox monasteries.

Degree of application – the results of research were reported at XV Republican scientific and methodology conference for young scientists (Brest, 17 May 2013), I International scientific-practical conference for students and master’s students (Vitebsk, 18-19 April 2013), III All-Russian scientific-practical conference for young scientists (Moscow, 23-25 October 2013). Research results were forwarded to Mstislavl Regional History and Archaeology Museum.

Area of potential practical use – the materials of the diploma work can be used for research of reference sources and archive materials of Orthodox monasteries, for study of Belarus history and history of East Slavs.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка