Klachtenprocedure St. Nardus Uw klacht bespreken
Дата канвертавання24.04.2016
Памер15.6 Kb.
Klachtenprocedure St. Nardus

Uw klacht bespreken
Als u een klacht hebt, is het zinvol er eerst met uw hulpverlener over te praten. Veel klachten ontstaan door misverstanden, die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Een hulpverlener heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent. Uw klacht geeft hem de kans iets te herstellen en te verbeteren. Dat kan ook andere cliënten ten goede komen. Een klacht met een hulpverlener bespreken is niet gemakkelijk. Tips voor de aanpak van zo'n gesprek:


KLACHTOPVANG, KLACHTBEMIDDELING EN KLACHTBEHANDELING
Algemeen

  • Als cliënt heeft u ingevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector het recht om klachten in te dienen over be­slis­singen en gedrag van medewerkers van onze instel­ling en/of onze instelling zelf.
  • Niet alleen cliënten, ook hun wettelijk vertegenwoordi­gers of een door u aangewezen vertrouwenspersoon kunnen een klacht indie­nen.
  • Tijdens de behandeling van de klacht kun u zich laten bijstaan, bijvoorbeeld door een familielid, vriend of (juridisch) deskundige.
  • Heeft u een klacht dan is het van belang te kijken of uw onvrede zo snel mogelijk kan worden opgelost. Daarom bieden we u de mogelijkheid van klachtopvang en klachtbemiddeling aan. Mocht u dit niet willen of er op dit manier niet uitkomen dan kunt u uiteraard ook naar een externe onafhankelijke klachtencommissie.


Klachtopvang

Bij klachtopvang neemt u contact op met degene op wie de klacht betrekking heeft of dienst direct leidinggevende. Samen probeert u de onvrede dan weg te nemen en de relatie te herstellen. Lukt dat niet dan wordt u de weg naar klachtbemiddeling of klachtbehandeling bij de klachtencommissie aangereikt.


Klachtbemiddeling

Kiest u voor klachtbemiddeling dan legt u uw klacht voor aan de directeur van de instelling. Als de klacht de directeur zelf betreft wendt u zicht tot de voorzitter. Hijzelf of een door hem aan te wijzen bemiddelaar zal dan een bemiddelingsgesprek voeren met de betrokken partijen met als belangrijkste doelen de oorzaken van uw onvrede weg te nemen en te komen tot herstel van de relatie.

Voor bovenstaande procedures kunt u zich richten tot uw uitvoerden zorgverlener en/of tot de directeur van St. Nardus

St. Nardus

t.a.v de directie

Postbus 79

9410 AB Beilen

Klachtbehandeling

 Na klachtopvang en/of klachtbemiddeling of indien u daarvoor kiest kunt u uw klacht ook rechtstreeks voorleggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie. Dit kunt u doen door uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachten­commissie van de 'FEO Federatie Evangelische Zorg-Organi­saties'. Stuur dan uw klacht naar:


FEO-klachtencommissie

Robberstraat 18

4201 AK GORINCHEM
Binnen een week krijgt u een bevestiging hiervan en wordt u geïnfor­meerd over de verdere gang van zaken.
De klachtencommissie zal, wanneer zij besluit de klacht in behande­ling te nemen, een onderzoek in­stellen naar de ingediende klacht. Ook hier wordt hoor en wederhoor toegepast. Daarnaast kan de commissie uiteraard advi­seurs of getuigen horen.
 In principe zal de commissie binnen 2 maanden na het indienen van de klacht een gemotiveerd advies opstellen en dit vervolgens aan alle betrokkenen toezenden. Deze termijn kan maximaal twee keer worden verlengd.
 Alleen in uitzonderlijke gevallen is de instelling be­voegd van het advies van de commissie af te wijken.
Geheimhouding en dossiervoering

 Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhou­dingsplicht van de vertrouwelijke gegevens, die bij de behandeling van de klacht zijn gebruikt.


 Zowel van het verhandelde in de interne als in de externe procedure zal een vertrouwelijk dossier bijgehouden worden, dat 15 jaar na de datum van de definitieve beslis­sing vernietigd zal worden. U heeft te allen tijde recht op inzage in dit dossier. U kunt in dat geval een schrif­te­lijk verzoek indienen bij hetzij de directeur van de instel­ling in geval van een interne procedure, hetzij het secretariaat van de klachtencommissie in geval van een externe procedure.
Kosten

 Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van bijstand en advies zelf bekostigd dienen te worden.


Voor meer informatie

 Deze folder geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtrecht. Voor een uitgebreid antwoord verwij­zen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement, dat bij ons ter inzage ligt en vol­doet aan de Wet Klachtrecht Clië­nten Zorgsector. Wilt u een exem­plaar dan zenden wij u dat kosteloos toe.
INFO 101-002 rev. 03 01 juni 2011 blad vanБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка