Kierunek: politologia oraz stosunki międzynarodoweстаронка1/5
Дата21.04.2016
Памер154.36 Kb.
#15785
  1   2   3   4   5
2000 Testów

Egzamin wstępny na Wydział Prawa i Administracji UJ

Rok akademicki 1998/1999

Kierunek: politologia oraz stosunki międzynarodowe

Uwaga! Przed przystąpieniem do wypełniania testu przeczytaj uważnie poniższą instrukcję

Test zawiera pytania z historii i wiadomości o społeczeństwie. Pytania są zróżnicowane co do rodzaju i formy. Przed wpisaniem odpowiedzi przeczytaj uważnie treść pytania oraz poprzedzającą go instrukcję. Odpowiedzi udzielaj zgodnie z poleceniem zawartym w danym pytaniu. Prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt. Test należy wypełniać piórem lub długopisem. Nie wolno wypełniać testu ołówkiem, a potem nanosić na to tekst pisany długopisem lub piórem. Pisz czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. Poprawki są niedopuszczalne i dyskwalifikują daną odpowiedź. Niezachowanie powyższych zasad powoduje dyskwalifikację całej pracy. Maksymalny czas odpowiedzi - 150 minut.
1. Wstaw prawidłową datę (rok lub - tam, gdzie wskazano - rok i miesiąc) danego wydarzenia:

Pierwszy sejm tzw. egzekucyjny ...............; 


Bitwa pod Pawią ...............;
Śmierć ostatniego z Walezjuszy ...............; 
Zawiązanie konfederacji barskiej ...............; 
Powstanie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego ...............; 
Powstanie pierwszego rządu W. Witosa ...............; 
Powstanie PRL ...............; 
Zawiązanie KOR ...............; 
Początek soboru trydenckiego ...............; 
Bitwa pod Lutzen ...............; 
Traktat polsko-brandenburski w Welawie ...............; 
Bitwa pod Sadową ...............; 
Zajęcie Nadrenii przez Niemcy w okresie międzywojennym ...............; 
Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ...............; 
Obrady Okrągłego Stołu w Polsce (data roczna i miesięczna) ...............; 
Powołanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich ...............; 
Powstanie Kominformu ...............


2. Uporządkuj oznaczając numerem w miejscach wykropkowanych podane niżej informacje o wydarzeniach od najwcześniejszego do najpóźniejszego:

- Podaj kolejność wydarzeń z XVI w.:
Wyprawa Stefana Batorego na Wielkie Łuki ...............; 
Zdobycie przez Rosję Smoleńska ...............; 
Bitwa pod Orszą ...............; 
Oblężenie przez wojska polskie Pskowa ...............; 
Traktat w Wilnie Gotarda Kettlera z Zygmuntem Augustem ...............; 
Wyprawa Batorego na Połock ...............

- Podaj kolejność wydarzeń z XVII w:


Pokój w Karłowicach ...............; 
Układ w Buczaczu ...............; 
Traktat w Żórawnie ...............; 
Bitwa pod Wiedniem ...............; 
Druga bitwa pod Chocimiem ...............; 
Powstanie Ligi Świętej ...............;

- Podaj kolejność wydarzeń z 1945 r.:


Powstanie TRJN ...............; 
Zakończenie konferencji w Poczdamie ...............; 
Zakończenie II wojny światowej w Europie ...............; 
Konferencja w Jałcie ...............; 
Utworzenie Rządu Tymczasowego w Polsce ...............;

- Podaj kolejność sprawowania urządu prezydentów USA:


Theodor Roosevelt ...............; 
Andrew Jackson ...............; 
Lyndon Johnson ...............; 
Woodrow Wilson ...............; 
Herbert Hoover ...............;
Ulysses Grant ...............; 
Jimmy Carter ...............

- Podaj kolejność panowania carów Rosji:


Mikołaj I ...............; 
Paweł I ...............; 
Aleksander I ...............; 
Mikołaj II ...............; 
Aleksander II ...............; 
Aleksander III ...............;


3. Wybierz prawidłową odpowiedź:

- Niderlandy hiszpańskie przeszły pod panowanie Habsburgów austriackich w wyniku: 


wojny sukcesyjnej hiszpańskiej .......; 
pokoju westfalskiego.......; 
traktatu pirenejskiego .......;

- W roku 1809 w skład koalicji antynapoleońskiej nie wchodziły: 


Cesarstwo Austriackie .......; Rosja .......; Wielka Brytania .......

- Dyktatorem powstania krakowskiego w 1846 r. był: 


Edward Dembowski .......; Aleksander Grzegorzewski .......; Ludwik Gorzkowski .......; 
Jan Tyssowski .......

- Namiestnikiem Galicji w 1859 r. został: 


Kazimierz Badeni .......; Florian Ziemiałkowski .......; Agenor Gołuchowski .......

- Wielki Książę Konstanty Pawłowicz był: 


Młodszym bratem cara Mikołaja I .......; 
Naczelnym wodzem w Polsce i na Litwie .......; 
Namiestnikiem carskim w Królestwie Polskim .......;

- Ograniczenie liberum veto poprzez głosowanie większością w sprawach skarbowych i ekonomicznych wprowadził (o/a): 


Konstytucja 3 maja.......; Prawo o miastach .......; Sejm konwokacyjny .......; 
Sejm rozbiorowy 1773 .......

- Dowódcą Drugiej Brygady Legionów był: 


Józef Piłsudski .......; Józef Haller .......; Stanisław Szeptycki .......

- Wyodrębnienie "Księstwa Ruskiego" z trzech województw pod wodzą hetmana zatwierdzanego przez króla polskiego oraz przyznanie księstwu własnych urzędów miało nastąpić na mocy: 


Ugody zborowskiej .......; Ugody perejasławskiej .......; Ugody hadziackiej .......; Ugody 
w Białej Cerkwi .......

- Pierwszym delegatem rządu na kraj gen. Sikorski mianował Cyryla Ratajskiego. Należał on do: 


Stronnictwa Narodowego .......; Stronnictwa Ludowego .......; Stronnictwa Pracy .......;

- Pierwszym prezydentem Czechosłowacji był: 


Frantisek Palacki .......; Tomasz G. Masaryk .......; Edward Benes .......


4. Wstaw prawidłowe nazwiska:

arcyksiążę Austrii, kandydat do tronu polskiego w 1572 r. ........... ........... ...........; 


przywódca największego powstania kozackiego przed 1648 r. ........... ........... ...........; 
minister Spraw Zagranicznych Rosji w 1. 1804-1805 ........... ........... ...........; 
ostatni dyktator w czasie Powstania Listopadowego ........... ........... ...........; 
autor "Dziejów Polski w zarysie", jeden z twórców szkoły historycznej krakowskiej ........... ........... ...........;
założyciel Fundacji Skarbu Narodowego i Ligi Polskiej ........... ......................; 
autor planu błyskawicznej wojny na dwa fronty mającej zapewnić zwycięstwo Niemiec w I wojnie ........... ........... ...........; 
przywódca niepodległościowy ukraiński, sojusznik Piłsudskiego ........... ........... ...........; 
poprzednik prymasa Hlonda na stanowisku Prymasa Polski ........... ........... ...........; 
pierwszy Generalny Inspektor Sił Zbrojnych ........... ........... ...........;
twórca Zakonu Jezuitów ........... ........... ...........; 
imperatorowa w Rosji, której śmieć umożliwiła Fryderykowi II sukces w wojnie 7-letniej.......... ........... ...........; 
prezydent Konfederacji Stanów Południowych ........... ........... ......... ; 
autor encykliki Rerum Novarum ........... ........... ...........; 
premier tzw. rządu emigracyjnego, który w 1955 r. powrócił do Polski ........... ........... ...........;
następca K von Neuratha na stanowisku ministra Spraw Zagranicznych .......... ........... ...........;
następca na tronie Prus po Fryderyku I ........... ........... ...........; 
uczestnik wojny o niepodległość USA. Odegrał wybitną rolę w wydarzeniach rewolucyjnych we Francji w latach 1789-92 i 1830 r. Zwolennik monarchii konstytucyjnej ........... ........... ...........; 
zwycięzca wyborów prezydenckich USA w 1956 r. ........... ........... ...........;
Sekretarz Generalny ONZ, zginął w katastrofie lotniczej ........... ........... ...........;


5.Podaj rozwinięcie skrótów w wersji polskiej lub oryginalnej:

EFTA ........... ........... ...........; OJA ........... ........... ...........;


SDKPiL ........... ........... ...........; OZN ........... ........... ...........;
ONZ ........... ........... ...........; PPS-WRN ........... ........... ...........;
NSDAP........... ........... ...........; ROPCiO ........... ........... ...........;
WHO ........... ........... ...........; SALT ........... ........... ...........; 
UPA ........... ........... ...........;

Do kogo należały w końcu .1945. r.: 


Indonezja ........... ........... ...........; Cejlon ........... ........... ...........; 
Gwadelupa ........... ........... ...........; Sahara Zachodnia ........... ........... ...........; 
Falklandy ......... .......... ...........; Kongo........... ........... ...........;
Algieria ........... ........... ...........; Rodezja ........... ........... ...........; 
Filipiny do 1898 ......... .......... ..........;


6. Do jakiej partii należeli lub należą:

Benito Mussolini do 1914 r. ........... ........... ...........; Lord Curzon ........... ........... ...........;


Wincenty Rzymowski ........... ........... ...........; Henry Kissinger ........... ........... ...........;
 Helmuth Schmidt ........... ........... ...........; Theodore Roosevelt ........... ........... ...........; 
Wincenty Witos do zjednoczenia ruchu ludowego ........... ........... ...........; 
Zoltan Thildy ........... ........... ...........; Tomasz Arciszewski ........... ........... ...........;


7. Wskaż autora następujących dziel (nazwisko i ewentualnie imię):

pochwała głupoty .......... .......... ..........; 


O naprawie Rzeczypospolitej .......... .......... ...........;
Wprowadzenie do zasad moralności ........... ........... ...........; 
Badania nad naturą i przyczyną bogactwa narodów ........... ........... ...........;
O duchu praw ........... ........... ...........; 
O skutecznym rad sposobie ........... ........... ...........; 
Głos wolny wolność ubezpieczający ........... ........... ...........; 
Urządzenie religii chrześcijańskiej z 1539 r. ........... ........... ...........; 
Krótki kurs historii WKPb ........... ........... ...........; 
Rozważania o rewolucji francuskiej ........... ........... ...........;
Kandyd czyli optymizm ........... ........... ...........; 
Folwark zwierzęcy ........... ........... ...........; 
Archipelag Gułag ........... ........... ...........; 
Dworzanin ........... ........... ...........;


8. Wstaw odpowiedni termin w miejsce zakropkowane:

- Sytuację, gdy głowa państwa przyjmuje dymisję rządu tylko wtedy, gdy większość parlamentarna, która rząd "obaliła" jednocześnie zgłosiła i uzyskała poparcie większości parlamentu dla kandydata na nowego premiera nazywamy ........... ........... ...........; ........... ........... ...........;

- Państwo troszczące się o zapewnienie obywatelom minimalnego standardu życia (praca, mieszkanie, ochrona zdrowia, szeroki dostęp do oświaty i kultury) nazywamy ........... ........... ...........; 

- Tekst ustawy zaczynający się zwykle od słów: "daruje się i porzuca się w niepamięć" ........... ........... ...........;

- Związek kilku państw, z których każde ograniczyło wykonanie swojej suwerenności przez uzgodnienie wspólnej polityki, ale które nie powołały wspólnego organu, zdolnego skutecznie ograniczać władzę państw nazywamy ........... ........... ...........; 

- Wrogość wobec obcych nazywamy ........... ........... ...........;

- Przekonanie, że sprawowanie władzy przez daną osobę czy grupę osób jest usprawiedliwione, należyte, zasługujące na aprobatę nazywamy ........... ........... ...........; 

- System rządów polegający na tym, że rząd traktowany jest jako komitet wykonawczy parlamentu (podobnie głowa państwa), nazywa się ........... ........... ...........; 

- Pełnomocnictwo zakładające, że wybrani przedstawiciele są związani instrukcjami wyborczymi i reprezentują nie cały naród, lecz wyborców, przed którymi są odpowiedzialni i przez których mogą być odwołani nazywamy ........... ........... ...........; 

- Przywilej polegający na tym, że członek parlamentu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani aresztowany bez zgody parlamentu tub izby, w której zasiada to ........... ........... ...........; 

- Atrybut przysługujący państwu, przejawiający się w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym to ........... ........... ...........; 

- Teorię głosząca,, iż swobodna produkcja i przepływ towarów oraz swobodna konkurencja producentów i towarów na rynku jest najlepszym sposobem zaspokajania potrzeb ludzkich nazywamy ........... ........... ...........; 

- Zakaz wywozu (lub przywozu) pewnych towarów z (do) tego państwa lub zajęciu we własnym porcie statków i towarów należących do tego państwa nazywamy ........... ........... ...........; 

- Powszechne głosowanie mieszkańców pewnego terytorium np. w sprawie przynależności do tego terytorium ........... ........... ...........; 

- Powszechne głosowanie, w którym obywatele mający czynne prawo wyborcze rozstrzygają pewne sprawy albo wyrażają o nich opinię nosi nazwę ........... ........... ...........; 

- Doktrynę polityczną postulującą wolną konkurencję w gospodarce, domagającą się respektowania praw jednostki, formułującą katalog odwiecznych i nienaruszalnych praw człowieka nazywamy ........... ........... ...........; 

- System, w którym organy państwa zmierzają do pełnej kontroli nad wszelkimi sferami życia obywateli nazywamy ........... ........... ...........; 

- Zasadę, w myśl której organy państwa działają wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa, nie mogąc go naruszyć nazywamy ........... ........... ...........;

- Prawo wyboru, w myśl którego wybory są: powszechne, równe, tajne, bezpośrednie, proporcjonalne lub większościowe nazywamy ........... ........... ...........; 

- Rządy sprawowane przez tłum to ........... ........... ...........; 

- Wysiedlenie ludności to ........... ........... ...........;
9. Uzupełnij następujące zdania:

- Karol V Habsburg był bezpośrednim władcą ........... ........... ...........; był także ........... ........... ...........;, dlatego jego potęga stwarzała niebezpieczeństwo dla Francji rządzonej przez dynastię ........... ........... ...........;

- Po tzw. wyprawie mołdawskiej Jana Olbrachta w stosunkach polsko-tureckich nastąpił pokój zawarty w ........... ........... ...........; przedłużony w r. ........... ........... ...........; Jednym z pierwszych powodów zerwania była tzw. pierwsza odsiecz Wiednia w r. ........... ........... ...........; dokonana przez oddziały zwane ........... ........... ...........; Wyprawę tę zaakceptował ówczesny król polski ........... ........... ...........;

- Do systemu napoleońskiego w Europie należały następujące państwa:


Hiszpania, której królem został ........... ........... ...........; Saksonia, gdzie władał ........... ........... ...........; przed wcieleniem do Francji, królestwo Holandii, gdzie królem został ........... ........... ...........; ojciec ........... ........... ...........; przyszłego władcy Francji.

- W roku 1807 Rosja na mocy traktatu zawartego w ........... ........... ...........; zyskała ........... ........... ...........; Natomiast w 1809 r. na mocy traktatu w Schonbrunn zyskała ........... ........... ...........; który zwróciła Austrii w r. ........... ........... ...........;

- Wojna sześciodniowa pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi była
........... ........... ...........; z kolei wojną od powstania Izraela a rozgrywała się w miesiącu ........... ........... ...........; roku ........... ........... ...........; Kilka lat później w kolejnej wojnie z roku ........... ........... ...........; Egipt i Syria odzyskały część terytoriów. Wojnę tę od święta żydowskiego nazywa się też wojną ........... ........... ...........; Po latach negocjacji wojnę kończy historyczne porozumienie w USA w ........... ........... ...........; pod patronatem prezydenta USA ........... ........... ...........;

- Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zakończyła obrady 1 sierpnia ........... ........... ...........; roku podpisaniem ........... ........... ...........; Wykonaniem postanowień tego dokumentu, w tym postanowień dotyczących spraw humanitarnych, czyli tzw. trzeciego 


........... ........... ...........; poświęcone były konferencje przeglądowe.

- Po II wojnie światowej powołano dla sądzenia zbrodniarzy ........... ........... ...........; który obradował w ........... ........... ...........; od 20 XI 1945 do 1 X 1946 r.

- Papież ........... ........... ...........; którego właściwe nazwisko brzmiało Angelo C. Roncalli wydał w 1961 r. encyklikę ........... ........... ...........; Za jego pontyfikatu i za pontyfikatu jego następcy ........... ........... ...........; obradował w Rzymie ........... ........... ...........;


10. Wskaż znakiem "x" błędną odpowiedź lub odpowiedzi:

- Członkami Paktu Brukselskiego były: 


Wielka Brytania ...........; Belgia ...........; Holandia ...........; Francja ...........;

- W roku 1937 utworzono formację mającą konsolidować społeczeństwo wobec rządzących. Był nim: 


BBWR ...........; Front Ludowy ...........; Front Morges ...........; OZN ...........;

- Liberum veto zgłosił jako pierwszy: 


Władysław Siciński ..........; Janusz Radziwiłł ...........; Jerzy Lubomirski ...........

- Franciszek II przyjął tytuł Cesarza Austrii w r.: 


1806 ...........; 1804 ..........; 1805 ...........;

-Organizację EFTA tworzyły m.in.: 


Wielka Brytania ...........; Szwecja...........; Szwajcaria ...........; Austria ...........; Finlandia ...........; Norwegia ...........; Dania ...........;

- IV republika francuska istniała w latach: 


1946-1958 ...........; 1940-1958 ...........; 1945-1961 ...........;

- O urząd prezydenta RP ubiegali się w 1922 r.: 


Gabriel Narutowicz ...........; Stanisław Wojciechowski ...........; 
Józef Piłsudski ...........; Maurycy Zamoyski ...........; 
Ignacy Daszyński ...........; Józef Mościcki ...........;

- W czasie I wolnej elekcji na króla kandydowali: 


Henryk Walezjusz ...........; Stefan Batory ...........; 
Maksymilian Habsburg ...........; Emest Habsburg ...........; Iwan III ...........

- Drugi rząd Chjeno-Piasta tworzyły następujące partie: 


Związek Ludowo-Narodowy ...........; Chrześcijańska Demokracja ...........; 
Polskie Stronnictwo Ludowe Piast ...........; Narodowa Partia Robotnicza ...........; 
PSL Wyzwolenie ...........;

- Wilno w maju 1940 r. należało do: 


Rzeszy Niemieckiej ...........; ZSRR ...........; Litwy ...........; 
Komisariatu Rzeszy Wschód ...........; Generalnej Guberni ...........;

- W wyborach prezydenckich w roku 1990 kandydowali: 


Lech Wałęsa ...........; Tadeusz Mazowiecki ...........; 
Stanisław Tymiński ...........; Aleksander Kwaśniewski ...........; 
Leszek Moczulski ...........; Roman Bartoszcze ...........;

- W monarchii austro-węgierskiej oba jej człony miały wspólne: 


ministerstwo wojny ...........; ministerstwo spraw zagranicznych ...........; 
ministerstwo finansów ...........; ministerstwo spraw wewnętrznych ...........;

- Ostatnim premierem III Republiki Francuskiej był: 


Paul Reynaud ...........;
Philipe Petain ...........; 
Eduard Daladier ...........;

- Oprócz Niemiec w wojnie przeciw ZSRR brały udział w 1941 r.: 


Finlandia ...........; Słowacja ...........; Węgry ...........; 
Rumunia ...........; Bułgaria ...........;

- Następcą gen. K. Sosnkowskiego na stanowisku naczelnego PSZ zostal:


gen.T. Bór Komorowski ...........; 
gen. W. Anders ...........; 
gen. S. Kopański

- Wolnymi miastami w okresie międzywojennym były: 


Lubeka ...........; Rijeka ...........; 
Kłajpeda ...........; Triest ...........

- W interwencji przeciw Czechosłowacji w 1968 r. uczestniczyły wojska:


polskie ...........; wschodnioniemieckie ...........; 
rumuńskie ...........; węgierskie ...........; jugosłowiańskie ...........;


11. Wskaż państwa, które tworzyły następujący sojusz:

Przeciw Szwecji w 1700 r. ........... ........... ...........; 


Święte Przymierze........... ........... ...........; 
Trójprzymierze w 1884 r. ........... ........... ...........;
Obóz państw centralnych w 1916 r. .. ....... ........... ...........; 
Małą Ententę ........... ........... ...........;
Czwartą koalicję antynapoleońską ........... ........... ...........; 
SEATO (wymień przynajmniej trzy państwa założycielskie) ........... ........... ...........;


12. Zmiany terytorialne:

- Na rzecz kogo i jakie ziemie straciła Francja w wyniku pokoju zawartego w 1763 roku ........... ........... ...........;


- Władanie nad jakimi państwami utracili Jagiellonowie w następstwie traktatu wiedeńskiego w 1515 r. po śmierci króla Ludwika w 1526 r. ........... ........... ...........;
- O jakie terytoria powiększyły się Niemcy w Europie w latach 1864-1914........... ........... ...........;
- Jakie ziemie przyznano Polsce w pokoju w Polanowie ........... ........... ...........;
- Jakie ziemie zyskała Francja na mocy pokoju westfalskiego z 1648 r. ........... ........... ...........;
- O jakie kraje i kiedy rozszerzona została EWG ........... ........... ...........;
- Stany Zjednoczone zyskały w 1819 r. ........... ........... ...........;


13. Przyporządkuj dowódcy bitwę (bitwy) lub kampanię, którą kierował, wpisując obok nazwiska literę oznaczająca bitwę lub znak "-" jeżeli brak jest odpowiednika:

1. Stanisław Żółkiewski


2. Jan Zamoyski
3. Stanisław Kopański
4. Jan Karol Chodkiewicz
5. Stanisław Sosabowski
6. Jerzy Lubomirski
7, Jan Sobieski
8. Szyszko Bohusz
9, Schwarzkopf
10. Westmoreland
11. Eisenhower
a. Cudnow
b. Kłuszyn
c. Arnhem
d. Stoczek
e. Tobruk
f Kircholm
g. Pustynna Burza
h. Wietnam
i. Mątwy
j. Chocim 1673 r.
k. Guzów
1. Byczyna
ł. Narwik
m. Inchon


14. Z jakim krajem wiąże się nazwisko danego polityka:

Fulgencio Batista ........... ........... ...........;


Pal Malater ........... ........... ...........;
Eduard Szewardnadze (współcześnie) ........... ........... ...........;
Augusto Pinochet ........... ........... ...........;
Reza Pahlavi ........... ........... ...........;
Cesarz Bao Dai ........... ........... ...........;
Babrak Karmal ........... ........... ...........;
Newt Gingrich ........... ........... ...........;
Antonio Salazar ........... ........... ...........;
król Husajn ........... ........... ...........;

Egzamin wstępny na Wydział Prawa i Administracji UJ

Rok akademicki 2000/2001

Kierunek: POLITOLOGIA oraz STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYPEŁNIANIA TESTU PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ.

Test zawiera 200 pytań z historii oraz wiadomości o społeczeństwie. Pytania są zróżnicowane co do rodzaju i formy. Przed wpisaniem odpowiedzi przeczytaj uważnie treść pytania oraz poprzedzającą go instrukcję. Odpowiedzi udzielaj zgodnie z poleceniem zawartym w danym pytaniu. Prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt. Test należy wypełniać piórem lub długopisem. Nie wolno wypełniać testu ołówkiem. a potem nanosić na to tekstu pisanego piórem lub 
długopisem. Nie wolno wypełniać kratek na PRAWYM marginesie tekstu, które są przeznaczone dla egzaminatorów. Poprawki są niedopuszczalne i dyskwalifikują daną odpowiedź. Pisz czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. Niezachowanie powyższych zasad powoduj e dyskwalifikację całej pracy. Maksymalny czas odpowiedzi: 100 minut.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка