Kazalo vsebine
Дата канвертавання24.04.2016
Памер132.49 Kb.SEMINARSKA NALOGA
ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE POŽARNE VARNOSTI ZA NIVO NTG IN VS

Ime in priimek: Andreja Kumer

Tečaj: Višji strokovni svetovalec (VSS)
Predmet: Izobraževanje

Predavateljica: Simona Oblak Zorko, strokovna sodelavka za izobraževanje GZS


Ljubljana, april 2013KAZALO VSEBINE1 UVOD 2

2 ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE POŽARNE VARNOSTI 3

3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI GASILCEV 11

4 PRAVILA GASILSKE SLUŽBE 13

5 PRAVILNIKI IN ADMINISTRACIJA V GASILSTVU 21

6 ZAKLJUČEK 22

7 VIRI IN LITERATURA 22


KAZALO SLIK


Slika 1: Gasilska uniforma 15

Slika 2: Delovna obleka 16

Slika 3: Gasilska zaščitna obleka 16

Slika 4: Gasilski znak 17

Slika 5: Znak prostovoljnega gasilca 17

Slika 6: Čini prostovoljnih gasilcev 18

Slika 7: Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog 18

Slika 8: Oznake položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog 19

Slika 9: Oznake specialnosti prostovoljnih gasilcev 191UVOD

Namen seminarske naloge je obravnavati, analizirati in postaviti konkretna vprašanja navezujoč se na učno snov iz predmeta Organizacija gasilstva in pravne osnove požarne varnosti, ki je po učnem načrtu Gasilske zveze Slovenije predpisan za nadaljevalni tečaj za gasilca in tečaj za vodjo skupine.


S tem gradivom je predpisano, da morajo tečajniki obeh nivojev doseči zastavljen cilj, kar pomeni seznanitev z osnovami zakonodaje s področja požarnega varstva, gasilstva in z normativnimi akti gasilske organizacije.
Osnovna naloga skozi seminarsko nalogo je bila, da sem morala na že znano učno snov zastaviti sto vprašanj in na njih podati odgovore.
Pri delu sem obravnavala dva nivoja, ki si sicer pri izobraževanju sledita eden za drugim, kar je pomenilo malo nadgradnjo snovi iz snovi za NTG za VS, saj se v bistvu zadeva iz tečaja v tečaj zgolj utrjuje z manjšimi dodatki novih snovi.
Kljub temu, da je pri tem predmetu veliko podlag iz zakonodaje je predmet, ki je glede na vsebino včasih tečajnikom težak, je lahko ob dobri prezentaciji tudi zelo prijeten, vsekakor pa temelj gasilstva.

2ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE POŽARNE VARNOSTI1. Kako je gasilstvo definirano skladno z ZGas ?

 • Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država.

 • Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene praviloma brezplačno.


2. Katere štiri glavne naloge skladno z ZGas opravljajo gasilske organizacije?

Gasilske organizacije opravljajo naloge: • gašenja in reševanja ob požarih,

 • druge, zlasti preventivne naloge varstva pred požarom,

 • določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter

 • določene storitve.


3. Kdo je gasilec in kdo je prostovoljni gasilec?

Gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilske organizacije.

Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega društva.
4. Kdo je poklicni gasilec?

Poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali v poklicnem jedru druge gasilske enote oziroma delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji.


6. Kdo je operativni gasilec?

Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog in je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske).


7. Kaj so operativne naloge gasilstva?

Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom.


8. Kaj je intervencija?

Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva.


9. Kaj je operativni gasilski načrt?

Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje in aktiviranje ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom občine.


10. Kaj je sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev?

Sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev je del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.


11. Kaj je gasilska zaščitna oprema in kaj je gasilska reševalna oprema ?

Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito gasilcev pri izvajanju operativnih nalog gasilstva.

Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se uporablja za izvajanje operativnih nalog gasilstva.
12. Kaj je gasilska služba?

Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva.


13. Kaj je gasilska enota?

Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi.


14. Kaj je poklicno jedro?

Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki poklicno opravlja operativne naloge gasilstva v prostovoljni gasilski enoti, določeni z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.


15. Kaj razumeš pod pojmom formacijski sestavi gasilskih enot?

Formacijske sestave gasilskih enot so s pravili gasilske službe določeni seznami funkcionalnih dolžnosti, s katerimi se določajo gasilske skupine, oddelke, vode in druge enote za opravljanje operativnih nalog gasilstva.


16. Kaj so gasilske organizacije?

Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva in njihove enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi, režijski obrati ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo.


17. Kaj je prostovoljno gasilsko društvo?

Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe, če tako določa zakon.


18. Kaj je gasilska izkaznica, kdo jo izda in kaj je iz nje razvidno?

Gasilska izkaznica je listina, v kateri so navedeni predpisani podatki, in je opremljena s fotografijo, s katero prostovoljni ali poklicni gasilec izkaže članstvo v gasilski enoti in gasilski organizaciji oziroma dokazuje svojo identiteto, ter jo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za poklicne gasilce, za prostovoljne gasilce pa Gasilska zveza Slovenije. Iz gasilske izkaznice je razvidno, kdo je operativni gasilec. Kot sestavni del gasilske izkaznice se lahko predpiše tudi ustrezna oznaka.


19. Kaj pomeni "čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče"?

Čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče obsega čas od prejema klica za aktiviranje gasilske enote, čas prenosa klica, čas, potreben za izvoz in prihod gasilcev na kraj nesreče, pri čemer se upoštevajo vrsta gasilske enote ter naravne in druge razmere na poti do kraja nesreče ter na območju, na katerem se je nesreča zgodila.20. Katero je bilo prvo organizirano gasilsko društvo in kdaj je bilo ustanovljeno na Slovenskem?

Prvo organizirano gasilsko društvo na Slovenskem je bilo gasilsko društvo Metlika in sicer leta 1869.


21. Koliko GZ deluje danes v Sloveniji in koliko PGD IN PIGD je v njih vključenih in koliko članstva je trenutno vključenih v gasilsko organizacijo na Slovenskem?

Danes je v Sloveniji 116 gasilskih zvez v katerih deluje 1295 prostovoljnih gasilskih društev in 68 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev. V gasilska društva je vključeno preko 133.000 članov.


22. Kateri so najpomembnejši zakoni in akti, ki zadevajo gasilstvo?

Najpomembnejši zakoni in akti, ki zadevajo gasilstvo so: • Zakon o gasilstvu (ZGas)

 • Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe za prostovoljne gasilce

 • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)

 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)

 • Zakon o društvih (ZDru)

 • Statut društva


23. Kakšna je osnovna delitev gasilskih enot in kako delimo gasilske enote glede na območje delovanja?

Osnovna delitev gasilskih enot je delitev na poklicne in prostovoljne enote.

Gasilske enote delimo glede na območje delovanja na teritorialne in industrijske.
24. Kako so organizirane gasilske enote?

Gasilske enote so organizirane kot: • poklicne gasilske enote;

 • prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih;

 • gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.


25. Kaj so dela in naloge prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, kako se organizirajo in kdo vodi evidenco?

Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena. Imeti mora predpisano število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče. Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter gasilske organizacije za svoje potrebe.


26. Gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, kako se organizirajo in kdo je dolžan zagotoviti zaščitno in reševalno opremo?

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti gasilsko enoto, če imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti po merilih, ki jih določi minister. Vrsta in obseg gasilskih enot se določita v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske enote mora zagotoviti ustanovitelj.


27. Kdo opravlja javno gasilsko službo in kaj je podlaga za to službo?

Poklicne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo v skladu z Zakonom o gasilstvu in aktom o ustanovitvi. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, če jih neposredno določi pristojni občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske enote, občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.


28. Katera prostovoljna gasilska enota lahko opravlja javno gasilsko službo?

Za opravljanje javne gasilske službe v skladu z zakonom je lahko določena le tista prostovoljna gasilska enota, ki se preko gasilskih zvez povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije. Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe sopodpisuje tudi pristojna gasilska zveza.


29. Kaj določi pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe?

Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe v skladu z Zakonom o gasilstvu določi zlasti: • obseg in način opravljanja javne gasilske službe;

 • začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe;

 • organizacijo javne gasilske službe;

 • nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.


30. Kaj se določi s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe?

V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, ki jih zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih Zakon o gasilstvu določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti.


31. Kdo opravlja požarno stražo in požarno varovanje na območju občine?

Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu z Zakonom o gasilstvu na območju te občine, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno drugače.


32. Kaj je podlaga za ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva?

Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti ustanovijo občani prostovoljno gasilsko društvo.


33. Katere naloge opravljajo prostovoljna gasilska društva?

Prostovoljno gasilsko društvo opravlja predvsem naslednje naloge: • preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 • izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah;

 • vzgojo gasilske mladine;

 • pomoč občanom na področju varstva pred požarom;

 • druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.


34. Kakšen je namen PGD?

Namen prostovoljnega gasilskega društva je, da: • poveže čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in premoženja pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami;

 • s predavanji in z drugim usposabljanjem seznanja s požarno problematiko, dviga znanje in sposobnost članom društva in občanom na področju požarnega varstva;

 • sodeluje z organizacijami in društvi, ki se ukvarjajo s požarnim varstvom;

 • goji solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, kar je tradicija gasilskih društev;

 • skrbi za vključevanje gasilske mladine v društvo in jih vzgaja v samostojne in zavedne člane društva;

 • opravlja druge društvene naloge, ki dopolnjujejo gasilsko dejavnost, za potrebe svojih članov in gospodarskih družb na svojem požarnem območju.


35. Kako je organizirano prostovoljno gasilsko društvo?

Organiziranost PGD je skladna s statutom in je Občni zbor najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi aktivni člani. Mladoletne člane do petnajstega leta zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Upravni odbor je operativno-izvršilni in strokovno tehnični organ, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru. Voljen je na Občnih zborih z mandatom petih let.

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Voljen je na Občnih zborih z mandatom petih let.

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli Občni zbor za dobo petih let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.

Poveljstvo zagotavlja strokovno-operativno pomoč Poveljniku PGD, torej je štabni organ za zagotavljanje izvajanja operativnih nalog gasilstva in delovanju gasilske enote pri izvajanju javne gasilske službe. Poveljstvo PGD opravlja naloge v skladu s Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

Poveljstvo PGD opravlja še naslednje naloge: • skrbi za opremo, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe za opravljanje obvezne lokalne javne službe;

 • proučuje vzroke požarov in analizira delo gasilske enote pri intervencijah;

 • daje mnenja k predlogom sklepov Upravnega odbora PGD, ki zadevajo operativno področje.


36. Kaj opredeljuje Zakon o društvih (ZDru)?

Zakon o društvih (ZDru) natančno opredeli pojem in načela delovanja društva, kot tudi druga pomembna področja, ki so pomembna tudi za gasilske organizacije. Prav prostovoljna gasilske društva in tudi zveze so ustanovljena na podlagi tega zakona.


37. Kako je z zakonom opredeljeno društvo?

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.

Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

Delovanje društva je javno.
38. Kaj mora društvo skladno z zakonom o društvih imeti za delovanje?

Društvo mora imeti temeljni akt, ki mora biti v skladu s tem zakonom in s pravnim redom Republike Slovenije, to pa je statut društva.


39. Kaj mora določati temeljni akt društva (statut društva)?

Temeljni akt društva (statut društva) mora določati: • ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);

 • namen in cilje delovanja društva;

 • dejavnost oziroma naloge društva;pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;

 • pravice in obveznosti članov;

 • način upravljanja društva;zastopanje društva;

 • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;

 • način zagotavljanja javnosti dela društva;

 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;

 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.
40. Kdo je zastopnik društva in ali jih je lahko več?

Društvo zastopa oseba, določena s temeljnim aktom. Zastopnik društva je lahko le poslovno sposobna fizična oseba. Društvo ima lahko dva zastopnika, če tako določa temeljni akt društva. Društvo v temeljnem aktu določi tudi način zastopanja (skupno ali samostojno) in meje pooblastil za zastopanje.41. Kdo lahko ustanovi društvo?

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Ustanovitelji na ustanovnem zboru (občni zbor ali skupščina) sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva.


42. Kaj so naloge lokalne skupnosti?

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.


43. Za kaj mora občina, skladno z načrtom varstva pred požarom, zagotoviti sredstva?

Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za: • redno delovanje gasilskih enot;

 • gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;

 • vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;

 • izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;

 • gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;

 • povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;

 • povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva;

 • opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.


44. Katere so naloge države na področju gasilstva?

Naloge države na področju gasilstva pa so sledeče: • ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževanje in usposabljanje kadrov v gasilstvu;

 • sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena, zlasti pri nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanju na in iz vode ter reševanju v avtocestnih predorih;

 • zagotavlja del sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju gasilstva ter za razvijanje gasilske zaščitne in reševalne opreme;

 • zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev;

 • zagotavlja skladen razvoj gasilstva v državi in zagotavlja pogoje za posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme;

 • zagotavlja delovanje sistema obveščanja in alarmiranja na območju države in posameznih geografsko ali kako drugače povezanih širših območjih državnega ozemlja.


45. Za kaj je odgovoren Minister, ki je pristojen za varstvo pred požarom?

Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše minimalno osebno in skupinsko zaščitno opremo gasilcev, merila za zavarovanje operativnih gasilcev za primer smrti in trajne ali prehodne izgube delovne zmožnosti, program ugotavljanja psihofizičnih sposobnosti in program za opravljanje preizkusa znanja operativnih gasilcev, roke za periodično ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti ter preizkus znanja operativnih gasilcev. Minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev predpiše uniformo, čine in oznake gasilcev ter obliko in vsebino gasilske izkaznice. Minister predpiše tudi čase, v katerih morajo gasilske enote, ki so aktivirane v skladu z operativnim gasilskim načrtom lokalne skupnosti, priti na kraj nesreče ter merila za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov.


46. Za kaj je odgovoren Minister, ki je pristojen za zdravje?

Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred požarom predpiše merila za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
47. Kdo je odgovoren za predpis pravil gasilske službe in kaj z njimi ureja?

Minister, pristojen za varstvo pred požarom po predhodnem mnenju Gasilske zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev predpiše tudi pravila gasilske službe, s katerimi se uredijo zlasti: • naloge in odgovornosti gasilcev ter oblike sodelovanja gasilskih organizacij;

 • formacijske sestave gasilskih enot;

 • strokovno usposabljanje gasilcev.


48. Kakšne so obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, stavb in drugih objektov v primeru kakršne koli nesreče?

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji sodelujočim dovoliti: • prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela;

 • uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.

Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.
49. Kdo je dolžan povrniti nastalo škodo lastnikom oziroma uporabnikom zemljišč, ki je nastala pri izvajanju intervencije?

Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni tisto občino, na območju katere je nastal požar ali druga nesreča.


50. Kako se povezujejo gasilske organizacije v Sloveniji in katera je najvišja?

Najvišja oblika povezovanja gasilskih organizacij na slovenskem je Gasilska zveza Slovenije, ki preko sedemnajstih regijskih svetov oziroma regijskih poveljstev, 116 gasilskih zvez ter 1295 gasilskih društev združuje preko 133.000 članov gasilske organizacije (Iz poročila predsedstva 15. kongresu GZS, 2008).


51. Katere gasilske organizacije so pravno formalne?

Gasilska zveza Slovenije, Gasilska zveza in Gasilsko društvo so pravno formalne organizacije, ustanovljene tudi na podlagi Zakona o društvih, imajo svoj statut, transakcijski račun ipd.


52. Kateri organi so organizirani zgolj v operativne namene?

Regijski sveti ali poveljstva, občinska poveljstva in sektorska poveljstva so organizirana zgolj v operativne namene.


53. Kako se povezujejo prostovoljna gasilska društva in kakšne so naloge gasilskih zvez?

Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze v skladu z zakonom.

Gasilske zveze opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti v zvezi z:


 • načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev;

 • načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili;

 • načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, ki so članice zveze;

 • povezovanjem med članicami gasilske zveze in občinami na območju, na katerem deluje gasilska zveza;

 • izvajanjem nalog, ki so jih nanje prenesle država ali občine;

 • drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.


54. Kakšne so naloge gasilske zveze Slovenije?

Gasilska zveza Slovenije poleg svojih društvenih nalog opravlja tudi naloge, za katere jo pooblasti minister, zlasti pa: • določene strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom;

 • organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega gasilstva v državi in njegovo mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v svetu;

 • izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasilstvu.


55. Kako se financirajo dejavnosti gasilskih enot?

Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz: • proračuna Republike Slovenije in občine;

 • sredstev zavarovalnic in gospodarskih družb;

 • dohodkov iz lastnih dejavnosti;

 • prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb.


3PRAVICE IN OBVEZNOSTI GASILCEV56. Kdo je lahko prostovoljni operativni gasilec in kakšni so pogoji?

Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in psihofizično sposoben član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje.

Pogoji pa so:


 • Je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca,

 • ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe,

 • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,

 • je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske).


57. Kako prostovoljni gasilec zavarovan?

Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi poškodbe pri delu v višini 100% povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe.
58. Kakšne pravice ima prostovoljni gasilec ob poškodbah?

Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20%, ima pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih.


59. Kakšne pravice imajo družinski člani v primeru, da prostovoljni gasilec med intervencijo ali strokovnim usposabljanjem izgubil življenje?

Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do: • pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

 • enkratne denarne pomoči;

 • povračila stroškov prevoza in pogreba.


60. Kdo in kako je dolžan zavarovati prostovoljne gasilce?

Gasilska organizacija mora zavarovati operativne člane svoje gasilske enote za primer smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.


61. Katere pravice pri opravljanju operativnih nalog imajo prostovoljni gasilci?

Pri opravljanju operativnih gasilskih nalog imajo gasilci zlasti naslednje pravice: • da prostovoljno vstopijo oziroma izstopijo iz operativne gasilske enote, če so prostovoljni gasilci;

 • da se strokovno in psihofizično usposabljajo, urijo in opravljajo zahtevane ali predpisane izpite oziroma druga preverjanja v skladu z dolžnostmi, ki jih opravljajo v gasilski organizaciji;

 • da uporabljajo predpisano osebno in skupinsko gasilsko zaščitno opremo;

 • da zahtevajo dodatna pojasnila ali navodila za izvrševanje prejetih nalog;

 • da ugovarjajo in odklonijo izvršitev prejetega ukaza, s katerim bi storili kaznivo dejanje oziroma s katerim bi neposredno ogrozili svojo varnost ali varnost sotovarišev ter drugih oseb v skladu z zakonom in pravili;

 • do spoštovanja osebnosti, dostojanstva in enakega obravnavanja pri opravljanju gasilske službe ne glede na katerokoli osebno okoliščino;

 • da predlagajo ukrepe in aktivnosti neposredno nadrejenim, s katerimi se izboljšuje delo, učinkovitost in racionalnost delovanja gasilske enote pri opravljanju operativnih gasilskih nalog;

 • do zdravstvenega pregleda, zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter nezgodnega zavarovanja za primer smrti, poškodbe ali bolezni med opravljanjem gasilske službe ter drugih pravic v skladu s predpisi;

 • do nadomestila plače in počitka v skladu s predpisi;

 • da prejmejo nagrado, pohvalo, odlikovanje ali drugo priznanje za svoj prispevek k razvoju gasilstva oziroma hrabra dejanja.


62. Katere dolžnosti pri opravljanju operativnih nalog imajo prostovoljni gasilci?

Pri opravljanju operativnih gasilskih nalog pa imajo gasilci zlasti naslednje dolžnosti: • izvrševati zaupane dolžnosti v skladu predpisi in pravili, sposobnostmi, izurjenostjo ter pravili gasilske stroke, tudi v najtežjih razmerah, razen, če ni neposredno ogroženo njihovo zdravje ali življenje;

 • dosledno spoštovati načelo enostarešinstva v gasilski enoti ter obveznega izvrševanja prejetih ukazov;

 • spoštovati delovno disciplino, to je brezpogojno, natančno, pravilno in pravočasno izvrševanje gasilskih nalog, v skladu s pravili gasilske stroke;

 • skrbeti za lastno strokovno in psihofizično izpopolnjevanje ter izurjenost in opravljati psihofizične teste, preizkuse telesne pripravljenosti ter znanja v skladu s predpisi;

 • poročati nadrejenim o vseh dogodkih in stanjih, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje sotovarišev ali drugih oseb;

 • sprejeti in skrbno varovati osebno in skupinsko gasilsko zaščitno ter reševalno opremo;

 • spoštovati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter opravljati gasilsko delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje sotovarišev ter drugih oseb;

 • krepiti tovariške odnose v gasilski organizaciji ter medsebojno pomoč;

 • spoštovati osebnost in dostojanstvo vsakega posameznika v gasilski organizaciji in izven nje, njegove pravice in temeljne svoboščine v skladu z ustavo in zakoni;

 • varovati ugled gasilske organizacije in gasilske službe;

 • opravljati druge naloge, sprejete s programi gasilske organizacije ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.


4PRAVILA GASILSKE SLUŽBE63. Kaj je javna gasilska služba in kaj zagotavlja?

Javna gasilska služba je organiziranost prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot na območju občine z določenimi operativnimi območji, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.


64. Katere operativne naloge zajema gasilska služba?

Gasilska služba tako poklicno kot prostovoljno zajema operativne naloge gasilstva: • gašenje in reševanje ob požarih;

 • zaščita in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah;

 • reševanje ob prometnih nesrečah, okoljskih in industrijskih nesrečah;

 • požarna straža ter druge splošne reševalne naloge vključno s preventivnimi in operativnimi nalogami varstva pred požarom.


65. Katere naloge gasilstva bi še lahko razumeli pod pojmom gasilska služba?

Pod pojmom gasilska služba bi lahko razumeli tudi kot vsa opravila, ki so povezana z nalogami gasilstva, kot so: • preventivne naloge varstva pred požarom;

 • zaščita in reševanje ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah;

 • določene storitve.

 • usposabljanje in priprave za intervencije;

 • vzdrževanje gasilske reševalne in zaščitne opreme ter gasilskih domov.


66. Kdo je operativni gasilec v gasilski enoti?

 • Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva in je strokovno usposobljena za te naloge, izpolnjuje predpisane psihofizične in zdravstvene zahteve ter druge pogoje, je podpisala pristopno izjavo ima gasilsko izkaznico je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske).


67. Kdo je gasilski pripravnik in ali lahko pripravnik sodeluje na intervencijah?

Gasilski pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva v starosti od 16. do 18. leta oziroma nad 18 let v času strokovnega usposabljanja in priprave za operativnega gasilca.

Gasilski pripravnik, lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri nalogah, ki so v skladu s programom pripravništva ter niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom.
68. Kdo je rezervni operativni član?

Rezervni operativni član je operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati vseh nalog gasilske službe.


69. Kdo opravi preimenovanje v rezervnega operativnega člana?

Preimenovanje v rezervnega operativnega člana opravi Upravni odbor društva na predlog poveljnika društva: • na podlagi zahteve člana,

 • če je zaradi zdravstvenih razlogov zmanjšana sposobnost za opravljanje gasilske službe.


70. Kdo je veteran?

Na podlagi Zakona o gasilstvu postane veteran operativni član po dopolnjenem 63. letu, operativna članica pa po 55. letu starosti.


71. Kaj mora podpisati vsak član ob vstopu v prostovoljno gasilsko enoto?

Vsak član ob operativne gasilske enote ob vstopu v operativno gasilsko enoto podpiše pisno pristopno izjavo.


72. Kako se glasi izjava, ki jo član podpiše ob vstopu v prostovoljno gasilsko enoto?

Izjava se glasi: »(ime in priimek) izjavljam, da bom kot član gasilske enote gasilsko službo opravljal vestno in požrtvovalno!«


73. Kje se opravi podpis izjave in kaj član prejme?

Podpis izjave se opravi na svečan način, največkrat na občnem zboru prostovoljnega gasilskega društva. Ob podpisu izjave prejme član operativne gasilske enote diplomo z besedilom izjave.


74. Kaj določa pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih opremi ter izkaznicah?

Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah določa vrste in obliko gasilskih uniform, ureja nošenje uniform, določa oznake in čine gasilcev, osebno in skupinsko zaščitno opremo ter obliko in vsebino gasilskih izkaznic.


75. Kako je s pravilnikom urejeno nošenje gasilske uniforme in oznak?

Gasilci imajo pravico in dolžnost nositi gasilsko uniformo in oznake določene s tem pravilnikom pri opravljanju gasilske službe ter dejavnosti gasilskih organizacij. Gasilsko uniformo lahko nosijo tudi na poti na in iz dela ter na posvetovanjih, sestankih, vajah oziroma povsod tam, kjer predstavljajo gasilce, svojo gasilsko enoto ali gasilsko organizacijo. Gasilci lahko nosijo gasilske uniforme tudi ob državnih, pokrajinskih in občinskih oziroma z njimi izenačenih slovesnostih.


76. Naštej uniforme prostovoljnih gasilcev!

Gasilske uniforme prostovoljnih gasilcev so: • gasilska uniforma

 • delovna obleka

 • gasilska zaščitna obleka ter druga zaščitna in reševalna oprema


77. Opiši gasilsko uniformo prostovoljnih gasilcev.

Gasilska uniforma prostovoljnih gasilcev je temnomodre barve. Gasilsko uniformo prostovoljnih gasilcev sestavljajo kapa šapka, suknjič, hlače, srajca z dolgimi in kratkimi rokavi, pulover, plašč ali bunda, kravata, čevlji, rokavice, nogavice, paradni in gasilski pas za hlače. Gasilsko uniformo prostovoljnih gasilk sestavljajo klobuk, suknjič, krilo in hlače, srajca, plašč ali bunda, čevlji, rokavice in hlačne nogavice. Prostovoljni gasilci nosijo gasilsko uniformo v skladu s pravili gasilske službe.
Slika 1: Gasilska uniforma

78. Opiši delovno obleko prostovoljnih gasilcev.

Delovna obleka je po kroju prilagojena prostovoljnim gasilcem in gasilkam in jo sestavljajo kapa, bluza, hlače, srajca z dolgimi rokavi, pulover, gasilska bunda, nogavice, delovne rokavice, čevlji ali škornji in gasilski pas za hlače. Prostovoljni gasilci nosijo delovno obleko v skladu s pravili gasilske službe.

Slika 2: Delovna obleka
79. Kaj obsega zaščitna in reševalna oprema in kaj jo sestavlja?

Zaščitna in reševalna oprema obsega osebno zaščitno opremo, ki je namenjena osebni zaščiti gasilca in skupno zaščitno opremo, ki je namenjena dodatni zaščiti gasilca pri gasilskih intervencijah. Zaščitna in reševalna oprema se uporablja tudi pri praktičnem izobraževanju, usposabljanju in urjenju. Osebno zaščitno opremo sestavljajo gasilska zaščitna obleka, gasilska čelada, gasilski škornji ali visoki čevlji, gasilske zaščitne rokavice, gasilski delovni pas, gasilska sekirica in gasilska piščalka. Gasilska zaščitna obleka je praviloma temno modre, črne ali umazano rumene barve.
Slika 3: Gasilska zaščitna obleka

80. S čim se prostovoljni gasilci izkazujejo pri opravljanju gasilske službe?

Pri opravljanju gasilske službe se prostovoljni gasilci izkazujejo z znakom prostovoljnega gasilca, ki ga nosijo na kapi, oznako pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu, gasilski zvezi in Gasilski zvezi Slovenije, čini, položajnimi oznakami, oznakami specialnosti in oznakami večletnega opravljanja gasilske službe.


81. Opiši gasilski znak in znak prostovoljnega gasilca.

Gasilski znak sestavlja gasilska čelada obrnjena v levo, za katero sta prekrižana stilizirana plamenica in gasilska sekirica.
Slika 4: Gasilski znak
Znak prostovoljnega gasilca označuje prostovoljnega gasilca, člana prostovoljnega gasilskega društva, ki se vključuje preko gasilskih zvez v Gasilsko zvezo Slovenije. Znak prostovoljnega gasilca obsega gasilski znak, ki je elipsasto obdan z vencem lipovih listov. Za gasilskim znakom je slovenska zastava.


Slika 5: Znak prostovoljnega gasilca
82. Kaj označujejo čini prostovoljnih gasilcev?

Čini označujejo položaj gasilca v hierarhiji članov gasilske organizacije. Čin označuje stopnjo skupne usposobljenosti gasilca glede na njegovo splošno izobrazbo, strokovno usposobljenost, dolžino gasilske službe ter sposobnost v hierarhiji gasilske organizacije.


83. Katere čine po hierarhiji uporabljamo prostovoljni gasilci?

Čini prostovoljnih gasilcev so: • gasilec (G); gasilec I. stopnje (G I.); gasilec II. stopnje (G II.);

 • višji gasilec (VG); višji gasilec I. stopnje (VG I.); višji gasilec II. stopnje (VG II.);

 • nižji gasilski častnik (NGČ); nižji gasilski častnik I. stopnje (NGČ I.); nižji gasilski častnik II. stopnje (NGČ II.);

 • gasilski častnik (GČ); gasilski častnik I. stopnje (GČ I.); gasilski častnik II. stopnje (GČ II.);

 • višji gasilski častnik (VGČ); višji gasilski častnik I. stopnje (VGČ I.); višji gasilski častnik II. stopnje (VGČ II.);

 • visoki gasilski častnik (VKGČ); visoki gasilski častnik I. stopnje (VKGČ I.); visoki gasilski častnik II. stopnje (VKGČ II.).

Na organizacijsko preventivnem področju so naslednji čini:

 • višji gasilski častnik organizacijske smeri (VGČ ORG); višji gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje (VGČ ORG I.); višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje(VGČ ORG II.);

 • visoki gasilski častnik organizacijske smeri (VKGČ ORG); visoki gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje (VKGČ ORG I.); visoki gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje (VKGČ ORG II.).

Slika 6: Čini prostovoljnih gasilcev
84. Kaj označujejo položajne oznake prostovoljnih gasilcev?

Položaj je določena dolžnost ali funkcija v hierarhiji prostovoljne gasilske organizacije. Položajna oznaka označuje položaj gasilca v gasilski organizaciji glede na njegovo funkcionalno ali organizacijsko dolžnost.


85. Kaj označujemo z oznakami položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog?

Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog so: gasilec, operativni gasilec, desetar, vodnik in podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva, poveljnik sektorja, občinski podpoveljnik, občinski poveljnik, član poveljstva gasilske zveze, podpoveljnik gasilske zveze, poveljnik gasilske zveze, regijski poveljnik, pomočnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Slika 7: Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog
86. Kaj označujemo z oznakami položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog?

Oznake položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog so: član upravnega odbora in član drugih voljenih organov prostovoljnega gasilskega društva, podpredsednik in tajnik prostovoljnega gasilskega društva, predsednik prostovoljnega gasilskega društva, član predsedstva gasilske zveze in drugih voljenih organov gasilske zveze, podpredsednik in tajnik gasilske zveze, predsednik gasilske zveze, član predsedstva Gasilske zveze Slovenije in drugih voljenih organov Gasilske zveze Slovenije, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, predsednik Gasilske zveze Slovenije.

Slika 8: Oznake položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog
87. Kaj označujemo z oznakami specialnosti prostovoljnih gasilcev?

Z oznakami specialnosti se označuje posebno usposobljenost prostovoljnih gasilcev. Oznake specialnosti so v obliki pokončnega pravokotnika z zaobljenimi robovi ter stilizirano oznako, ki nakazuje na specialnost.
Slika 9: Oznake specialnosti prostovoljnih gasilcev
88. Kdo ima pristojnost poveljevanja?

Pristojnost poveljevanja imajo gasilski poveljniki, poveljniki gasilskih poveljstev, vodje skupin, vodje intervencij in gasilci, ki jih pooblastijo gasilski poveljniki ali vodje intervencij. Vsi, ki imajo pristojnost poveljevanja, so nadrejeni.


89. Kaj je ukaz in kaj je povelje?

Ukaz – pravočasna, ustno ali pisno izražena zahteva, usmeritev ali odločitev za določeno ravnanje ene ali več gasilskih enot za izvršitev določenih operativnih gasilskih nalog v določenem času, objektu ali na določenem območju.

Povelje – kratka, nedvoumno, pravočasno in ustno izražena zahteva za izvršitev določene gasilske naloge ali opravila, ki ga je treba opraviti kot sestavni del operativne gasilske naloge.
90. Kako se med sabo pozdravljajo gasilci?

Gasilci se v uniformi med seboj pozdravljajo z gasilskim pozdravom in naslavljajo po funkciji ali činu. Gasilec z nižjim činom je dolžan pozdraviti gasilca, ki ima višji čin. Gasilec z višjim činom je dolžan pozdraviti gasilca, ki ima višji položaj. Gasilec z višjim činom ali višjim položajem je dolžan odzdraviti. Gasilci z enakim činom ali položajem se pozdravljajo istočasno.


91. Katere gasilske prireditve poznamo?

Gasilske prireditve so: • praznovanje obletnice ustanovitve gasilske organizacije;

 • razvitje gasilskega prapora;

 • prevzem gasilskega objekta;

 • prevzem gasilske zaščitne ali reševalne opreme;

 • parada ob pomembnem gasilske dogodku;

 • druga gasilska praznovanja;

 • javna gasilska vaja;

 • razstava ali predstavitev gasilske dejavnosti, gasilske zaščitne in reševalne opreme.


92. Kako se opravi razvitje gasilskega prapora?

Razvitje gasilskega prapora se opravi slovesno praviloma na odprtem prostoru pred postrojeno gasilsko enoto, drugimi vabljenimi gasilskimi enotami, gasilci in občani. Pri razvitju gasilskega prapora sodelujejo darovalec prapora oziroma župan ali predstavnik občine, predsednik oziroma predstojnik gasilske organizacije, poveljnik gasilske organizacije in praporščak s spremljevalcema.


93. Kaj je gasilska parada?

Gasilska parada je nastop gasilcev z mimohodom gasilskih formacij in gasilskih vozil ter druge gasilske opreme. V paradi lahko sodelujejo tudi enote drugih reševalnih služb oziroma sil za zaščito, reševanje in pomoč. Formacije gasilcev in gasilskih vozil, ki sodelujejo v gasilski paradi, se formirajo v kolono, ki jo sestavljajo čelo, glavni del in gasilska vozila. V koloni so praviloma gasilci razvrščeni v vrste po štiri osebe ali več. Za večje gasilske parade organizator imenuje poveljstvo parade, ki imenuje poveljnika parade ter izdela načrt parade, v katerem so določeni ukrepi za nemoten potek parade.


94. Zakaj in kako gasilci organizirajo gasilsko žalovanje?

Gasilci organizirajo gasilsko žalovanje ob smrti člana gasilske organizacije ne glede na njegovo starost, spol ali položaj v gasilski organizaciji. Gasilci lahko skličejo žalno sejo, organizirajo častno stražo, se organizirano udeležijo pogreba s prapori in enotami oziroma na drug primeren način sodelujejo v žalnih slovesnostih ob smrti nosilcev pomembnih funkcij zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti, predstavnikov ali pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, pripadnikov policije ali Slovenske vojske in v drugih primerih, ki so pomembni za gasilstvo in gasilsko dejavnost.5PRAVILNIKI IN ADMINISTRACIJA V GASILSTVU95. Kaj se določa s pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnem gasilstvu?

S pravilnikom se določajo vrste, oblike, pogoji, kriteriji, način podeljevanja in nošenja priznanj in odlikovanj v prostovoljnih gasilskih organizacijah.


96. Naštej vrste priznanj in odlikovanj od najvišje do najnižje stopnje!

 • Priznanje Matevža Haceta;

 • Priznanje »kipec gasilca«;

 • Odlikovanje za posebne zasluge;

 • Odlikovanje za hrabrost;

 • Gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje;

 • Odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje;

 • Priznanje Gasilske zveze Slovenije;

 • Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji;

 • Plaketa in značka gasilskega veterana;

 • Priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje;

 • Značka za dolgoletno aktivno delo;

 • Značka za aktivno operativno delo;

 • Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja.


97. Kaj urejamo s pravilnikom o delovanju mladih v gasilski organizaciji?

S Pravilnikom o delovanju mladih v gasilskih organizacijah se ureja mesto, vloga in delo mladih v gasilskih organizacijah. V ta namen se v njem urejajo vsa vprašanja, ki pomenijo posebnost pri izvajanju gasilske dejavnosti in njeni organiziranosti ter jih posebej ne urejajo zakonski predpisi in splošni akti GZS.

S pravilnikom se priznava in poudarja posebna vloga mladih v prostovoljnih gasilskih organizacijah za njihov nadaljnji razvoj ter prostovoljstvo in humanitarno poslanstvo članov gasilske organizacije, ki ga prenašajo na mlajše generacije prostovoljnih gasilcev.
98. Katera administrativna opravila izvajamo v gasilski organizaciji?

Administracija v gasilski organizaciji zajema obsežen sklop opravil: • evidenca osebnih podatkov;

 • vodenje zapisnikov;

 • pisanje kronike;

 • vodenje blagajniškega poslovanja;

 • delovodniki in korespondenca;

 • statistika;

 • vodenje inventure;

 • druga administracija.


99. Kako imamo urejeno obravnavo osebnih podatkov ?

Administracija mnogokrat zajema tudi opravila, ki obravnavajo osebne podatke. To pa je področje, ki je zakonsko opredeljeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Zato je Gasilska zveza Slovenije izdala poseben Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije.


100. Kaj se določa s Pravilnikom o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije?

S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v prostovoljnih gasilskih društvih in v gasilskih zvezah z namenom, da se prepreči nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posedovanje osebnih podatkov.


6ZAKLJUČEK

Z gotovostjo lahko trdim, da Gasilska zveza Slovenije zagotavlja ustrezno gradivo za izobraževanje vseh članov gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge na strokovno-operativnem področju. Pri izdelavi seminarske naloge sem se še posebno upirala na izdelani raziskovalni razvojni nalogi, katerih naročnik je bilo Ministrstvo za obrambo RS in so bile izdane v okviru Gasilske zveze Slovenije septembra 2012.


Za ta gradiva lahko rečem, da so odlično izhodišče za pridobivanje znanja pri temeljnih učnih programih za prostovoljne gasilce na temo Organizacija gasilstva in pravne osnove.
Prav tako so ta gradiva odlična pomoč in vodnik za predavateljski kader, saj bo na ta način zagotovo nivo znanja bistveno boljši predvsem pa enoten na slovenskem področju.
Ob zaključku izražam zahvalo predavateljici Simoni Oblak Zorko, strokovni sodelavki za izobraževanje, za navodila pri pripravi seminarske naloge s posredovanimi okviri za izdelavo naloge, kot tudi pri vzpodbudi na samem tečaju.

7VIRI IN LITERATURA

 1. Organizacija gasilstva in pravne osnove. Nadaljevalni tečaj za gasilca, Okorn Robert

 2. Organizacija gasilstva in pravne osnove. Tečaj za vodje skupine, Okorn Robert

 3. Pravila gasilske službe. Uradni list, št. 52 (2010).

 4. Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Plenum Gasilske zveze Slovenije (2010).

 5. Pravilnik o gasilski uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah. Uradni list RS, št. 95 (2007).

 6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah. Uradni list RS, št. 93 (2011).

 7. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah. Uradni list RS, št. 100 (2011).

 8. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Uradni list RS, št. 92 (2007).

 9. Zakon o društvih (ZDru-1-UPB1). Uradni list RS, št. 64 (2011).

 10. Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1). Uradni list RS, št. 113 (2005).

 11. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, ZVNDN-B). Uradni list RS, št. 51 (2006), št. 97 (2010).

 12. Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, ZVPoz-C). Uradni list RS, št. 3 (2007), št. 9 (2011).

 13. http://www.gasilec.net/operativa/izobrazevanje/ucni-programi

 14. http://www.gasilec.net/operativa/izobrazevanje/gradiva-za-temeljne-ucne-programe
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка