Картка для вучняу групы а вынесцi агульны множнiк за дужкi
Дата канвертавання04.04.2016
Памер49.06 Kb.

Тэма: «Прымяненне розных спосабау раскладання на множнiкi з выкарыстаннем тэхналогii рознаузроуневага навучання», 7 клас.


Тлумачальная записка:

Дадзены урок з’яуляецца уводным па вышэйназванай тэме, дзе на падставе раней вывучаных спосабау раскладання на множнiкi (вынясення за дужкi агульнага множнiка, спосаба групоукi, формул скарочанага множання) разглядаецца магчымасць раскладання мнагачлена на множнiкi з паслядоуным прымяненнем некалькiх спосабау раскладання.

Мэты урока:

Навучальныя:

(узровень А, Б): валоданне вучнямi уменнямi раскладаць мнагачлены на множнiкi, прымяняючы паслядоуна некалькi спосабау раскладання на множнiкi.

Узровень Б: валоданне уменнямi прымяняць веды у нестандартнай сiтуацыi.


Pазвiваючыя:

cтварыць умовы дляВыхаваучыя:

cтварыць умовы для фармiравання гуманных адносiн на уроку, радасцi ад поспеху аднакласнiка.


Этапы урока:

 1. Арганiзацыйны момант;

 2. Актуалiзацыя апорных ведау;

 3. Экспрэс-паутор;

 4. Вывучэнне новага матэрыялу;

 5. Адпрацоука уменняу i навыкау;

 6. Рознаузроуневая праверачная работа;

 7. Выбар дамашняга задання;

 8. Рэфлексiя
 1. Актуалiзацыя апорных ведау праз дыферэнцыраваныя заданнi груп А i Б

Група А: Размiнка па картках вуснага лiчэння праводзiцца настаунiкам у вуснай форме з кожным вучнем групы А, астатнiя сочаць за правiльнасцю адказау.


Картка для вучняу групы А

 1. Вынесцi агульны множнiк за дужкi.

а) 5x+6xy; б) 6a4-4a2; в) 2(x+y)-3a(x+y).

 1. Закончыце выкананне раскладання на множнiкi спосабам групоукi.

a) ab-ac+b2= (ab-ac)+(b2-bc)=b(b-c)+a(b-c)=...

б) 15a2x-15a-a+x=(15ax-15a2)-(a-x)=... 1. З дадзеных выразау x2+y2; (a+3)2; p2-4; (x-2)2; a6-c2;

a4+b8; a2+(3b)2; (ab)2-x2; (10-c)2; (3+12y)2
выберыце формулы скарочанага множання.

Група Б: На дошцы практыкаваннi, падведзеныя пад паняцце тэмы урока. 1. Аднавi адначлен:

a) 10x3-5x4+15x=5x(*-*+*) б)12a2b-3a2b-6ab2=3ab(*-*-*)

 1. Выберы правiльны адказ:

a) x2-xy-5x+5y (x-y)(x+5)

б) bc-ac+bx-ax (x-y)(x-5)

(c+x)(b-a)

(c+x)(b+a)2. Экспрэс-паутор з прымяненнем формул квадрата сумы, квадрата рознасци и рознасци квадратау двух выразау

Узроуни

П/п

Першы выраз

Други выраз

Мнагачлен, роуны квадрату сумы

Мнагачлен, роуны квадрату рознасци

Рознасць квадратау

А

1

x

2y

x2+4xy+4y2

x2-4xy+4y2

x2-4y2
2

3a

2b

9a2+12ab+4b2

9a2-12ab+4b2

9a2-4b2
3

5p

4c

25p2+40pc+16c2

25p2-40pc+16c2

25p2-16c2

Б

4

2/5k

1/7c

4/25k2+4/35

kc+1/49c24/25k2-4/35

kc+1/49c24/25k2-1/49c2
5

b3

c2

b6+2b3c2+c4

b6-2b3c2+c4

b6-c4
6

xy

xy

36x2+12x2y+x2y2

36x2-12x2y+x2y2

36x2-x2y2 1. Вывучэнне новай тэмы

Група А: Слухаюць тлумачэннi настаунiка.

Група Б: Самастойна вывучаюць п.37 падручнiка («Прымяненне розных спосабау для раскладання на множнiкi»). Разглядваюць па падручнiку прыклады 1 – 4.
 1. Адпрацоука уменняу i навыкау

Група А: Рашаюць трэнiровачныя практыкаваннi №990 (а, б, в), 991 (д, е), 995, правяраючы правiльнасць адказау з адказамi i рашэннямi на дошцы. Абмяркоуваюць варыянты рашэнняу памiж сабой. Пры неабходнасцi атрымоуваюць кансультацыi у настаунiка. Адзнака ставiцца толькi тому, хто адказвае каля дошкi.

Група Б: Самастойна рашаюць практыкаваннi № 995 (а, б, в), 996 (ж, з, i), 999 (в, г), 1001. Правiльнасць выканання правяраюць па картках самакантроля у настаунiка i выстауляюць сабе «+» ци «-» на палях. Па меркаванню настаунiка адзнака можа быць выстаулена любому вучню групы Б альбо у час урока, альбо пры праверцы самастойнай работы.


 1. Рознаузроуневая праверачная работа

Група А


варыянт1 варыянт 2

 1. Раскласцi на множнiкi:

А) 5x2-45 а) ax2-4a

Б) 18c-2p2c б) 3ky2-3k

В) bc3-b3c в) 5x3-5a2x


 1. Прадставиць увыглядзе здабытку:

А) 5a2+10ab+5b2 а) 6a2-12ab+6b2

Б) -2x2+8x-8 б) –a2-8ab-16b2
Група Б


 1. Раскласци на множники:

а) 1/2a2+ab+1/2b2 а) y4-8y2+16

б) –c+c7 б) 1/9a3-3

в) (c+5)c2-(c+5)2c+(c+5) в) 4-a2-2a(4-a2)+a2(4-a2)

г) 8a3+b3+4a2+2ab+b2 г) 8a3-b3+4a2-4ab+b2 1. Яки мнагачлен трэба записаць замест знака ?, каб выконвалася роунасць:

А) (x-1)?=x2-4x+3 а) (a-2)?=a2-a-2

Б) (x2-4x+3)?=x3-3x2-x+3 б) (x2-3x+2)?=x3-2x2-x+3

Правiльнасць рашэння заданняу праверачнай работы вызначаецца на уроку па гатовым адказам на картках альбо на дошцы. У сшытку робяцца паметки «+» цi «-». Сшыткi пасля самаправеркi здаюцца настаунiку.


 1. Выбар дамашняга задання

Праверачная работа i яе самаацэнка дазваляюць вучням зрабiць выбар узроуню дамашняга задання.

А: п.37 №992, 994, 1010 (а)

Б: п.37 №998, 1002, 1078, 1265
 1. Рэфлексiя

У выпадку станоучага адказу кропка ставiцца блiжэй да цэнтра:


Цi добра ты разабрауся у дадзенай тэме? Цi цiкава было на уроку?


Цi задаволены ты вынiками сваёй работы?


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка