Кантралюемая самастойная работа студэнтаў 1 курс, “Беларуская філалогія” 1 семестр ксрс-1
Дата канвертавання18.03.2016
Памер245.85 Kb.
КАНТРАЛЮЕМАЯ САМАСТОЙНАЯ РАБОТА СТУДЭНТАЎ
1 курс, “Беларуская філалогія”
1 семестр
КСРС-1
БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ПРАДМЕТ ВЫВУЧЭННЯ
Адкажыце пісьмова на наступныя пытанні:


 1. Як класіфікуюцца мовы свету ў залежнасці ад генетычных сувязей, ступені роднасці?

 2. Якое месца на лінгвістычнай карце свету займае беларуская мова?

 3. Як звязаны мова і культура?

 4. Як вы разумееце тэрмін сучасная беларуская мова.

 5. Раскрыйце сутнасць тэрмінаў індаеўрапейская мова-аснова, усходнеславянская мова, беларуская нацыянальная мова, беларуская літаратурная мова.

 6. Пералічыце вядомыя вам усходнеславянскія пісьмовыя помнікі.

 7. Назавіце імёны нашых суайчыннікаў, з якімі звязаны "залаты век" у гісторыі беларускай літаратуры, культуры і мовы.

 8. Пералічыце асноўныя характарыстыкі літаратурнай мовы ў параўнанні з дыялектнай мовай.

 9. Назавіце асноўныя дыялекты на тэрыторыі Беларусі. Укажыце іх асаблівасці.

 10. Назавіце і ахарактарызуйце раздзелы мовазнаўства.КСРС-2
ГІСТАРЫЧНЫЯ ЭТАПЫ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Якія этапы перадгісторыі і гісторыі беларускай мовы звязаны з наступнымі датамі? Запоўніце табліцу.


Даты

Падзеі

ІІІ-І тысячагоддзе да н.э.
ІVстагоддзе н.э.
VІ-VІІІ стст. н.э.
988 г.
1517 г.
1522 г.
1529, 1566, 1588 гг.
1569 г.
1696 г.
1795 г.
1840 г.
1905-1906 гг.
1918 г.
1926 г.
1933 г.
1938 г.
27 студзеня 1990 г.
15 сакавіка 1994 г.
14 мая 1995 г.


КСРС-3
АРТЫКУЛЯЦЫЙНАЯ КЛАСІФІКАЦЫЯ ЗЫЧНЫХ ГУКАЎ
1. Да наступных тэрмінаў падбярыце абсалютныя сінонімы. Прывядзіце прыклады.

Тэрміны

Сінонімы

Прыклады

губна-губныядрыжачыяальвеалярныяшчылінныявыбухныябакавыяпрыцёртыязмычна-шчылінныягубна-зубныя
2. Якімі артыкуляцыйнымі характарыстыкамі адрозніваюцца наступныя гукі: л і л', д і т, п і н', м і ц, ф і х, к і ?


 1. Апішыце артыкуляцыю пры вымаўленні гукаў, што ўваходзяць у састаў слоў:

Дзень
Ноч
Верх
Ніз
Фарба
Горад
Ганак

4. Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Вызначце стыль тэксту і тып маўлення. Затранскрыбіруйце 1 і 2 абзацы тэксту. Ахаратарызуйце зычныя гукі ў падкрэсленых словах.
За ..окнамi яшчэ (як)след не развiднела. На двар.. проста снежная круг..верць! Гуляе вец..р м..целiца намятае сумёты ўздоў.. вулiц сыпле жменямi снег (ва,у) ўсе куткi куды можа дапас..цi. Снег сыплецца нават на падакон..iкi ад двар.. палавiна шыб (з,с)нiзу ўжо закрыта.

А тут у светл..м прасторн..м цёпл..м ад батарэй клас..е так здорава. На падлозе каля сц..ны на шафах (у)версе i на двух падакон..iках стаяць вазоны розных д..кара(ці,ты)ўных раслiн. Н..звыкла бачыць што яны такiя зялёныя по..ныя жыцця калi за ..акном самы разгул снежня. Ц..вiтуць чырвоны.. i белы.. геранi кактус як скручаны ў клубок з..лёны вожык таксама набрыняе (з,с)верху тоўстай пупышкаю з якой з'явiцца адзiная в..лiкая кветка фiкусы ра..валiлi сва.. лакiраваныя то..стыя лiсты-лапухi i не дбаюць пра зiму.

Се..цца са стол.. дзён..ае св..тло. Адна (з,с) л..мпаў круху па..мiгвае i гудзе манатон..а аднастайна (з,с)лiваючыся з гол..сам наста..нiцы.

Эл..а Iванаўна прах..джваецца мiж радоў i (ды,дзі)ктуе(Це,Тэ)рыторыя наш..й Беларусi займае плошчу роўную дзвесц.. сем.. i шэсць дз..сятых квадратных кiл..метраў.

Ад яе роўнага голас.. ад ц..пла св..тла ад з..лянiны вазонаў пануе ў клас..е нейкi сон..ы настрой. А..чуванне такое што поры год.. з..мяшалiся i тут у клас..е заблукала лета. Кавалач..к лета абмежаваны ч..тырма сценамi. I ад ..этага так(сама) лё..ка радас..на на душ.. i на сам..й справе будзе(ж) яно некалi лета! (А.Федарэнка)КСРС-4
ЗМЕНЫ ГУКАЎ У МОЎНАЙ ПЛЫНІ. АКЦЭНТАЛОГІЯ

1. Выпішыце нумары пар слоў, якія адрозніваюцца пры дапамозе націску сваім лексіка-граматычным значэннем.

1. кава'лі - кавалі' 3. ма'залі - мазалі'

2. па'ліць - палі'ць 4. на'сып - насы'п

2. Выпішыце нумары толькі тых пар cлоў, у якіх другое слова адпавядае акцэнталагічнай норме беларускай літаратурнай мовы.

1. табу' - табу 3. нікуды' - ніку'ды

2. на 'сціл - насці'л 4. на'спех - наспе'х

3. Выпішыце нумары толькі тых пар слоў, у якіх два словы з'яўляюцца нарматыўнымі акцэнталагічнымі дублетамі.

1. фее'рыя - фееры'я 3. ха'бар - хаба'р

2. узгадава'ны - узгадо'ваны 4. цві'лы - цвілы'

4. Выпішыце нумары слоў, у якіх націск пастаўлены няправільна.

1. фу'рман 3. шкля'ны

2. тавары'скі 4. крапі'ва

5. Выпішыце нумары слоў, у якіх ёсць два націскі.

1. вялікагаловы 3. каменяломня

2. велікарослы 4. каменедрабілка

6. Выпішыце нумары слоў з першым націскным складам.

1. камбала 3. карыес

2. удалы 4. інсульт

7. Выпішыце нумары слоў з другім націскным складам.

1. дасуха 3. анапест

2. затычка 4. камбайнер

8. У кожным радзе вызначце адзін “лішні” тэрмін. Запішыце яго нумар.

А

1. гук; 2. інтанацыя; 3. фанетычнае слова; 4. склад

Б

1. лёгкія; 2. бронхі; 3. гартань; 4. трахеі

В

1. зубы; 2. мяккае паднябенне; 3. язык; 4. губы

9. Выпішыце нумары слоў з выбухным гукам [г].

1. газета 3. Вялікдзень

2. мазгі 4. гвалт

10. Выпішыце нумары слоў, у якіх колькасць зычных і галосных гукаў супадае.

1. Маямі 3. тэлефон2. арфаэпія 4. дзядуля


1.
6.
2.
7.
3.
8.

А - , Б - , В -

4.
9.
5.
10.


КСРС-5
СКЛАД І СКЛАДАПАДЗЕЛ

1. Вызначце межы складападзелу.

Перад спалучэннем зычных

Паміж спалучэннем зычных

1

2
 1. акно

 1. вакзал

 1. месца

 1. горка

 1. норма

 1. двойка

 1. карта

 1. трактар

 1. звязда

 1. разлад

 1. вёдры

 1. пошта

 1. снайпер

 1. кайма

 1. позна

 1. годнасць

 1. квартал

 1. санкі

 1. сакрэт

 1. сейбіт

 1. бальзам

 1. дошка

 1. лектар

 1. добры

 1. каўнер

2. Спішыце тэкст, афармляючы яго згодна з арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі правіламі. Зрабіце аналіз складовай структуры падкрэсленых слоў.

(На)нач яшчэ больш націснуў мароз.

Сц..мнела яму ўж.. ў лесе стала адразу шэра аж замітусілася (ў)ваччу. Цёмная слі..кая смуга павісла і вісела над дарогай (не)дастаючы снег.. .У небе выразаўся маладзік ву..кі ..жаты серп наліўся агнём і ярка блі..чаў (з,с)лева (ў)гары над самым лесам аж балелі ад яго ..очы. Ля маладзіка скакала маленькая зорка ..остранькая як іголачка а во..даль стаяў в..лікі даставаў аж да самай з..млі шырокі ў д..ве паласы жоўтую і сінюю круг на вец..р.

Лес за абочынамі быў цёмны а (ў)перадзе во..даль ад дарогі дарога павар..чвала (ў)права чорны як сажа. Аб..інеў конь спачатку паб..лела грыва пасля ён зб..леў увесь бы хто ўзяў (ус,уз)кінуў яму на спіну абрус. Было відаць як абраслі іне..м аглоблі загнутыя (с,з)пераду палазы ў вазку і сена што (з,с)бітае л..жала (ў)перадку заб..лелася стала як вата. Конь дыхаў парай ш..рокая белая паласа паўзла (з,с)пад аглабель аж на абочыну с..лалася на снег. З дарогі ц..гнула настылай вільгац..ю аднекуль пахла сырым дрэвам сасной і распаранай кастрыцай як з лаз..ні дзе сушаць перад мяццём лён.

Ратушняк сядзеў ц..пер ў вазку ўціснуўшыся ў куток у разгоенае сена і намораны дыхаў з с..бе (не)могучы адсапнуцца. Сорак пяць гадоў прас..трэленыя (на)скрозь лё..кія (у,ў)цякаў папаўшыся (ў)пачатку вайны ў палон.

На каўн..ры рас..таў іней і аўчына мокрымі доўгімі пасмамі ліпла да шчок. У пл..чах там дзе ён ц..пер прыціснуўся ў ва..ку да сена стала цёпла нібы(та) прыхінуўся ў канторы спінай да напаленай гру..кі. А..чуў як вянуць рукі хацелася спаць. Тады ён пакінуўшы на каленях на кажу(ху,се) рукавіцы вялікія байкавыя на ваце з (д,дз)в(ю,у)ма пальцамі салда(тс,ц)кія цёр далонямі ..очы доўга аж пакуль яны не забалелі і ў іх не пайшлі чырвоныя кругі. Пасля зрабілася ўсяму цёпла і павяла (ў)ніз г..лава. Ён пачуў што спіць. Падняўшыся тады і стаўшы на калені ён а..вязаў (у)перадку ад загнутага полаза лейцы і стаў тузаць за іх паганяючы каня. Калі конь на роўным цвёрдым сне(гу,зе) пабег трушком ён нагнуўся чуць (не)выкуліўшыся з вазка і ўхапіўшы друзак халоднага збітага снег.. у каня (з,с)пад капыта рас..цёр яго ў далонях і стаў мачыць ..очы. Падумаў што на марозе гэта не паможа што так можна толькі памарозіць шчокі. Успомніў тады не спіць другую ноч воз..ме і зваліцца на марозе з ног.

(І.Пташнікаў)

2 семестр
КСРС-1
СІСТЭМА ЗЫЧНЫХ ФАНЕМ

СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Спішыце тэкст, афармляючы яго згодна з арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі правіламі. Вызначце стыль тэксту і тып маўлення, абгрунтуйце ваша меркаванне.

Затранскрыбіруйце тэкст.

Ахарактарызуйце пазіцыі зычных фанем у падкрэсленых словах.
До..дж лупцуе трэц..iя суткi. Сыпле перагонамi то супако..ваецца быццам бы то спахопл..ваецца i ў..чынае далдонiць ды такi спорны што лужыны ўскiпаюць ад бурбалак што руччы цякуць пенныя. З дах.. тады цуркамi цурбонiць. Асаблiва моцны струмень бухторыць ля вугл.. дзе пад навешаным жала..ком размочваецца перапоўненая дубовая бочачка.

Хтос..цi а..чыняе i асцярожна захляп..вае сенцы валiць м..цёлку топч..цца на..обмацак шнарыць рукой аблэпвае ..ушак знаходзiць клямку л..скоча ёй.

Дзень добры Сц..панавiч паказваецца Васiлiна.

Адам галавой кiвае здароў.

Ну i до..дж папраўляе жанчына мокрую пасмачку валасоў што выбiваецца (з,с)пад башлыка. Не было не было дачакалiся. Чэша с..чэ канца не вiдно. Лiшнi ўжо. Крый Божа яшчэ трохi пахлябешча натворыць гнiл..я.

Ага бы прымушаюць выцiскае Богуш i зноў сцiнае ..усны хмурыць бров.. .

Настрой ягоны заўважае госц..я.

Чаго нац..церыўся? (Не)вясёлы чаго цiкавiцца.

Гаспадар махае рукой не пытай.

Не рады мне распальвае Васiлiну. Ай-яй! То сватаўся. Залiваў – абагулiмся будзем жыць. I на табе! Затуманiў дурной бабе макаўку. Тая i паверыла. Паспадзявалася – праўда! Ажно дулю вакол м..зенца абвёў. Прызнаваць не жадае. Зачужаўся. Зыркае бы сыч. Нават сесцi не запросiць.

Дык прахо..ь устае Адам.

Спахапiўся. Дзякуй! Ласкава сустракаеш. Зусiм забыў мяне. Мае за(тое) не высахлi мазгi. Я ўспомнiла. Чакала чакала дый не вытрывала прыкапыцiла. Малака прыпёрла апускае д..рмацiнавую сумку. Думаю пахлебча кавалер. Сваёй жа дойнiцы не мае. Але дарэмна старалася. (Не)патрэбны яму мой клопат.

(Не,Ня)праўда пакутлiва крывiцца Адам. Хто сказаў?

(Л.Калодзежны)
КСРС-2
СІСТЭМА ГАЛОСНЫХ ФАНЕМ

СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Спішыце тэкст, афармляючы яго згодна з арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі правіламі. Вызначце стыль тэксту і тып маўлення, абгрунтуйце ваша меркаванне.

Затранскрыбіруйце тэкст.

Ахарактарызуйце пазіцыі галосных фанем у падкрэсленых словах.
Калі з л..сной цемрадзі за г..лаву і плечы перастала чапляцца гол..е Фёдар зразумеў што конь мусіць у..біўся на шырэйшую дарогу. Куды вяла тая дарога было (не)вядома але ён не спыняў каня. Усё (ж) тут ехаць был.. куды зручней чым праз хвойнік ці зарас..нікі. Ён толькі трымаўся на кані н..зручна н..звыкла без с..дла і страмёнаў бы падлетак адною рукой а..чаперваў кароткі хамлак конскай грывы а другой трымаў повад. Хаця мог бы і не трымаць (усё)роўна кіраваць тут не было куды. Ён хацеў як найху..чэй выбрацца з лес.. хоць і разумеў што ў полі будзе горш чым у лес.. . Тым болей што неўзабаве пачало с..вітаць заяс..нелася неба (у)гары св..тлявай паласой між хвойнага в..ршал..я. Пад гэтай паласой ён і ехаў звыкла ўслухоўваючыся ў лесавыя шолахі і гукі. Хаця гукаў было (не)шмат у хваёвых нетрах (не)дужа любілі вадзіцца птушкі іхнія с..вітальныя с..певы гучалі ц..пер у ін..шых мяс..цінах. Фёдар коратка пашкадаваў што не пас..пеў поначы выехаць у поле каб заспець зоркі. (У)ранку без зорак не з..арыентуешся. Усё ж м..сціна (не)знаёмая а ў вёску яму патыкацца нельга. Асабліва тут у прылесным раёне. Вось жа ўлезлі дык улезлі бітыя дурні каторы раз з а..чаем падумаў ён.

Перш чым выбе..чы ў поле дарога спусцілася ў (не)глыбокі раўчук з ручаём і багністым берагам у якім траха не загру(с, з) конь. Коннік ледз..ве ўтрымаўся на ім калі той н..ўклюдна кідаўся (ў)бакі хлёпаючы нагамі ў твані. Але затым стала суха конь рухава выбра..ся на раўнейшае. Як (з, с)боч дарогі скончыліся чэзлыя кусцікі Фёдар убачыў жытное поле што ад самага лес.. ..мкнула на пакаты пагорак. Жытцо было так сабе месцамі гусцейшае а (з)большага рэдзенькае (мала)ўра..айнае. Але і гэтае красавала ў сваю пару ведама ж хацела жыць. Каб (на)лета радзіць. Як і ўсё жывое.Конік яго пакуль(што) ратаваў тое праўда. Здалося Фёдару разам з ім усё ўслухо..ваўся ў навакол..е чуйна стрыгучы кароцен..кімі ..острымі ..ушкамі. Але во тыя ..ушкі трывожна настырчыліся Фёдар зірнуў (ў)бок за жытнёвым пагоркам паказаліся некалькі стрэхаў з комінамі там была вёска.

(В.Быкаў)
КСРС-3
АРФАГРАФІЯ: ПРАДМЕТ І ЗАДАЧЫ. ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ


 1. Запішыце словы па-беларуску.
канцелярия
шляпа
веранда
интеллигенция
агрегат
интеллект
предприятие
почерк
заседание
крестины
дрезина
Валентина
жестикуляция
эмбарго
обсуждать
чернила
кредит
сердечный
говядина
месяц
душистый
снабженец
долг
элегантномелколесье
высокопарно
взрывоопасный
огнеопасный
высоконравственный
высокосортный
высококачественный
длиннополый
дизелестроительный завод
великокняжеский дворец
великовозрастные дети
отдел городского благоустройства
благородный поступок
дровосек с дровоколом

2. Выпішыце нумары тых словазлучэнняў, у якіх ёсць прыстаўныя галосныя ці зычныя.

1. Рос агурок, 2. старая вольха, 3. сарваць ігрушу, 4. пышны волас, 5. не ўлавіць імгненне, 6. вузкаватая дарога, 7. ірваць паперу, 8. добразычлівы гаспадар, 9. пауз аржанішча, 10. цягнуць волакам, 11. белавусы дзед, 12. гараць загон, 13. каляровай істужкі, 14. даглядаць агарод, 15. цёмны завулак, 16. імпазантная асоба, 17. вокладка кнігі, 18. прыехаў у аўторак, 19. закінуў вуду, 20. дзіцячы гоман, 21. ад амшары, 22. небяспечны вораг.


_______________________________________________________________________

3. Устаўце патрэбнае спалучэнне галосных.


ад…зны

ф … рверк

вегетар … нец

в … р

трыл … н

ак ніды

акард … ніст

андэгр … нд

гел … скоп

ід … лаг

акс ма

аж … таж

рэкр … цыя

канфекц … н

кампан …н

альв ... ла

… наабмен

амфітр … н

аўд … нцыя

… зуіт

КСРС-4
ПРЫНЦЫПЫ НАПІСАННЯ. ПРАВАПІС ЗЫЧНЫХ
1. Устаўце патрэбную літару. Патлумачце.


небе….карысны

бя….'ядзерны

....эканоміць

абя….’ёдаваны

абя....шкодзіць

pa....ход

ра….ыходзіцца

ды….'юнкцыя

ды....гармонія

ды....кваліфікацыя

...дзяру

дэ....урбанізацыя

бя....шлюбны

рас….чоўкаць

...шарэлы

...джаліць

у....чаць

бя….чулы


ра....чэсваць

у.....чуванне

па….часціла

...чакацца

цера....палосіца

ро….шукі


цера....зерніца

небя….грэшны

ро….чырк

у....ходні

у....жучыць

у....чунак

ні....чымніца

ра….шыць


...ымправізаваць

абя….шкодзіць

...агітаваць

...нячэўку

...экранізаваць

ды....крэдытаваць

ды....асацыяцыя

ра…жаць

 1. Запішыце словы па-беларуску.
аккузатив
иммигрантский
диссидент
корреспондентский
пиццерия
демонетизация
Брюссель
Сьерра-де-Гвадаррама
динго
джиу-джитсу
дактиль
дальневосточник
рассада
джакартский
пицца
аккомодация
коллизия
лазский язык
сюртук
сюрреализм
диптих
коллоквиум
кортик
двуспальный
аккорд
аккордеон
картинг
корреляция
брутто
диспетчер
коррида
серпантин
рассол
аккуратист
мадонна
блондинка
ванна
натюрмортколхоз "Новая заря" уборку завершил
мастера-универсалы
они втроём
белорусско-украинский
лучи ультрафиолета
шоу на подиуме
светский раут
вакуумная установка

КСРС-5
ПРАВАПІС ВЯЛІКАЙ ЛІТАРЫ.

ПРАВАПІС СЛОЎ ЗЛІТНА, АСОБНА, ПРАЗ ЗЛУЧОК


 1. Патлумачце напісанне слоў разам, асобна, праз злучок.
сельска…гаспадарчы

Паўднёва…/у/сходняя Азія

беларуска…іранскі

літаратурна…мемарыяльны

сто..дваццаці..двух..мільённы

прафесіянальна…шкодны

стэрэа…фатаграфічны

рыба…нуклеінавая кіслата

панчошна…шкарпэткавы

рэлігійна…выхаваны

рэлігійна…культавы

оперна…балетны

пагран…застава

роўна…аддалены

Давыд…/г/арадок

гама…прамяні

пед…універсітэт

перакаці…поле

штаб…кватэра

Нотр…Дам


цар…пушка

па…латыні

як…ніяк

або…рабоепаў…лімона

бія…механіка

да…зарэзу

з…размаху

з…па…над

заяц…бяляк

не…ў…пару

не…ў…меру

рэзус…фактар

агляд…конкурс

раб…фак

па…першаепа…просту

па…асобку

карт…бланш2. Запішыце па-беларуску з вялікай ці малой літары:


/г/олиаф
/г/осударственный /к/омитет по /ч/резвычайным /с/итуациям
/з/наки /з/одиака
/н/ациональный /о/лимпийский

/к/омитет

/е/вангелие
/г/реческий /а/лфавит
/п/риамурье
/о/рлеанская /д/ева
/м/авзолей
/з/олотая /о/рда
/с/ирокко
/к/оролевство /м/арокко
9/м/ая
/о/лимпийский манеж
/с/инагога
/с/еверное /п/олушарие
/т/алмуд
/ш/тат /ю/жная /д/акота
/т/орнадо
/ф/едерация /г/имнастики
/э/рмитаж
/с/аксонская /ш/вейцария

3. Часціца НЕ пішацца разам (1), асобна (2). Пастаўце адпаведную лічбу.


далёка /нe/кепскі (...) дзень

/нe/гледзячы (...) ні на што

/не/давучыцца (...) ў ВНУ

/не/падумаўшы (...)

вернецца /не/хутка (...)

/не, ня/ трэба (...)

/не/глыбокая затока (...)

/не/ запрошаны (...), але жаданы госць

выключна /не/ спрыяльнае (...) надвор'е

/не/абгрунтаванае (...) абвінавачанне

/не/даўкамплектаваная (...) бібліятэка

/нe/спецыялісту (...) тут рабіць /не, ня/ма (...) чаго
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка