Каляндарны план вывучэння курса хіміі для 7 класа. Калі вы прапусцілі ўрок, вы маеце магчымасць убачыць у каляндарным плане, якая тмта вывучалася ў класе і падрыхтавацца самастойна да ўроку
Дата канвертавання29.03.2016
Памер103.08 Kb.
Каляндарны план вывучэння курса хіміі для 7 класа. Калі вы прапусцілі ўрок, вы маеце магчымасць убачыць у каляндарным плане, якая тмта вывучалася ў класе і падрыхтавацца самастойна да ўроку.
Тэма

Парады вучню

ДатаУводзіны1.

Прадмет хіміі

Трэба ведаць, што такое хімія, выканаць № 2, №3 на с.11

02.09.

2.

Рэчывы і іх уласцівасці

Трэба ведаць, што такое хімія. Адрозніваць фізічныя і хімічныя ўласцівасці.

04.09.

3.

Чыстыя рэчывы і сумесі

Трэба адрозніваць паняцці: чыстае рэчыва, аднародная сумесь, неаднародная сумесь, ведаць метады раздзялення сумесей.

09.09.

4.


Правілы па ахове працы ў час работы ў хімічным кабінеце.Прыёмы карыстання простым лабараторным абсталяваннем.

Пр. р.№1. Уважліва вывучы інструкцыю да работы.


11.09.
Раздзяленне неаднароднай сумесі.

Пр.р №2. Уважліва вывучы інструкцыю да работы

13.09.

15г

Тэма №1Асноўныя хімічныя паняцці.1.

Атамы. Хімічныя элементы.

Патрэбна ведаць назвы, хімічныя знакі 20 хімічных элементаў. Глядзі табліцу2. С.29

16.09.

2.

Адносная атамная маса.

Трэба ведаць, што такое адносная атамная маса і як яе знайсці

23.09.

3.

Простыя рэчывы. Будова рэчываў.

Трэба ведаць, што такое простыя рэчывы,малекулярная і немалекулярная будова.

25.09

4.

Складаныя рэчывы.

Трэба ведаць адрозненні паміж складанымі рэчывамі і сумесямі рэчываў

30.09

5.

Хімічная формула.

Трэба ведаць, што такое хімічная формула

02.10

6.

Валентнасць.

Трэба ведаць, што такое валентнасць, помніць правіла: у хімічнай формуле рэчыва сумарныя лікі адзінак валентнасці атамаў кожнага элемента павінны быць аднолькавымі.

02.10

7.-8

Адносная малекулярная і адносная формульная маса.

Масавая доляУважліва вывучы прыклады рашэння задач на с. 56-57

07.10

09.10


9

Хімічная колькасць рэчыва.

Уважліва вывучы прыклады рашэння задач на с. 62-63

16.10

10-12

Малярная маса. Малярны аб’ём.

Уважліва вывучы прыклады рашэння задач на с. 66-67

21.10

04.11


06.11

13.

Хімічная колькасць рэчыва.

Пр.р.№3. Уважліва вывучы інструкцыю да работы

11.11

14.-15

Кантрольная работа №1 “Асноўныя хімічныя паняцці”Аналіз кантрольнай работы

Паўтараем параграфы 1-13.

18.11Тэма 2. Хімічныя рэакцыі.1.

З’явы фізічныя і хімічныя.

Трэба навучыцца адрозніваць фізічныя і хімічныя з’явы

20.11

2.

Закон захавання масы рэчываў.

Трэба зразумець сутнасць закону захавання масы рэчываў

25.11

3.

Складанне ўраўненняў хімічных рэакцый.

Уважліва вывучы тэкст падручніка на с.79-80

27.11

4.-5

Рэакцыі злучэння, раскладання, замяшчэння.

Выканай трэніровачныя заданні на с.88-89.

02. 12

04.12


6.

Разлікі па хімічным ураўненням

Выкарыстоўвай наступны алгарытм рашэння задач.

Уважліва прачытай задачу.

Правільна запішы дадзена.

Складзі ўраўненне хімічнай рэакцыі.

Помні, што ўсе разлікі трэба праводзіць у молях.

выкарыстоўвай патрэбныя формулы.

Складзі прапорцыю.

Рашы прапорцыю.

Запішы адказ.


09.12Тэма №3. Кісларод.1.- 2.

Газападобныя рэчывы.Паветра як сумесь газаў. Кісларод і азон.

Вывучы табліцу на с.96, выканай № 5-6 на с.100

11.12

16.12


3.

Атрыманне кіслароду.

Вывучы асноўныя спосабы атрымання кіслароду.

18.12

4.

Фізічныя і хімічныя ўласцівасці кіслароду.

Трэба умець складаць ураўненні хімічных рэакцый, характэрных для кіслароду.

23.12

5.

Атрыманне кіслароду і вывучэнне яго ўласцівасцей.

Пр.р №4 Уважліва вывучы інструкцыю да работы

13.01

6.

Аксіды- злучэнні элементаў з кіслародам.

Л.р. №5 Азнаямленне з узорамі аксідаў.

15.01

7.

Працэсы гарэння як крыніца энергіі.

Дэм. №4 Узоры розных відаў паліва.

20.01

8.

Кантрольная работа №2. “Хімічныя рэакцыі.Кісларод.”


Трэба паўтарыць параграфы 14-24

22.01

10г

Тэма №4Вадарод.1.

Вадарод як хімічны элемент і простае рэчыва. Фізічныя ўласцівасці вадароду.

Выканай заданні на с.129

27.01

2.-3

Хімічныя ўласцівасці вадароду.

Трэба умець складаць ураўненні хімічных рэакцый, характэрных для вадароду.

29.01

03.02


4.

Паняцце аб кіслотах.

Вывучы табліцу на с.134

05.02

5.


Узаемадзеянне кіслот з металамі.

Выканай №4 на с.141

10.02

6

Выцясняльны рад металаў.


Трэба зразумець, як карыстацца выцясняльным радам металаў

12.02

7-8


Солі-прадукты замяшчэння атамаў вадароду.

Трэба зразумець алгарытм складання солей

Папрацуй з табліцай на с.14417.02

19.02


9.

Атрыманне і прымяненне вадароду

Выканай №7 на с.149

24.02
Паўтарэнне і абагульненне

Паўтары параграфы 25-30

26.02Тэма №5 Вада.1.

Састаў і фізічныя ўласцівасці вады.

Выканай заданні на с.153-154

03.03

2.

Хімічныя ўласцівасці вады.

Папрацуй з табліцамі на с.155 і 156

05.03

3.

Паняцце аб асновах

Выканай заданні на с.162

10.03

4.

Рэакцыя нейтралізацыі як прыклад рэакцыі абмену. Вада ў прыродзе.

Трэба навучыцца складаць ураўненні рэакцый нейтралізацыі

12.03

5


Практычная работа №5 Рэакцыя нейтралізацыі

Пр.р №5- Уважліва вывучы інструкцыю да работы

17.03

6

Значэнне вады

Падумай, якія мерапрыемствы па

ахове вады ты можаш прапанаваць19.03

7

Паўтарэнне і абагульненне

Паўтары параграфы 31-34

31.03

14г

Тэма 6 Асноўныя класы неаргпнічных злучэнняў1.-2.

Састаў і класіфікацыя аксідаў.Хімічныя ўласцівасці аксідаў.

Трэба ведаць хімічныя ўласцівасці кіслотных і асноўных аксідаў

02.04

07.04


3.

Атрыманне і прымяненне аксідаў.

Выканай заданні на с.181

09.04

4

Састаў і класіфікацыя кіслот. Хімічныя ўласцівасці кіслот.

Вучыся складаць ураўненні хімічных рэакцый для кіслот

14.04


5.

Атрыманне і прымяненне кіслот

Выканай заданні на с.191

16.04

6.

Састаў і класіфікацыя асноў.Хімічныя ўласцівасці асноў

Вучыся складаць ураўненні хімічных рэакцый для асноў

23.04

7.

Атрыманне і прымяненне асноў

Выканай заданні на с.199

28.04

8.

Састаў солей і іх хімічныя ўласцівасці

Вучыся складаць ураўненні хімічных рэакцый для солей

30.04

9.

Атрыманне солей

Выканай заданні на с.210

05.05

10.

Узаемасусязь паміж асноўнымі класамі неарганічных рэчываў

Выканай №7 на с.214-215

07.05

11.

Рашэнне эксперыментальных задач

Пр.р№6 Уважліва вывучы інструкцыю да работы

12.05

12.


Паўтарэнне і абагульненне


Паўтары параграфы 35-46

14.05

13.

Кантрольная работа №3

Паўтары параграфы 35-46

19.05

14.

Аналіз кантрольнай работы
21.05
Паўтарэнне
26.05

27.05


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка