Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским и русским языками обучения Для школ с русским языком обучения
старонка5/28
Дата канвертавання30.04.2016
Памер6.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Заўвага: пры планаванні ўлічвалася, што:

а) працяг 2010/2011 навучальнага года з 1 верасня па 31 мая (35 тыдняў);

1 чвэрць: 1верасня — 29 кастрычніка (9 тыдняў);

2 чвэрць: 8 лістапада — 24 снежня (7 тыдняў);

3 чвэрць: 10 студзеня — 25 сакавіка (11 тыдняў);

4 чвэрць: 4 красавіка — 31 мая (8 тыдняў);

б) колькасць абавязковых кантрольных работ, згодна з нарматыўным дакументам «Единый речевой режим учреждений, обеспечивающих полу­че­ние специального образования учащимися с интеллектуальной недо­ста­точностью» (Письмо № И-01-13/321 от19.12.2005), складае: 6 кл. — к/р; кл. — 2 к/р; 8 кл. — 4 к/р; 9 кл. — 4 к/р; 10 кл. — 4 к/р за навучальны год.Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне
па прадметах «Беларуская мова», «Літаратурнае чытанне»
1-га аддзялення дапаможнай школы з рускай мовай навучання

(2-е паўгоддзе)

№ п/п

Назвы раздзелаў, тэм

Кольк. гадз.

Асн. віды дзейнасці. Развіццё маўлення

Дата

6 клас

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

3-я чвэрць (22 г.)

I

Сказ (3 г.)

1

Сказы апавядальныя.

Знакі прыпынку ў канцы сказаў1

Узнаўленне дэфарм. сказаў. Чытанне з адпаведнай інтанацыяй
2

Сказы пытальныя. Знакі прыпынку ў канцы сказаў

1

Састаўленне адказаў па пытаннях
3

Сказы пабуджальныя.

Сказы клічныя. Знакі прыпынку ў канцы сказаў1

Вызнач. пабуджальных сказаў, састаўл. сказаў.

Вызнач. клічн. сказаў на слых, чытанне з клічнай інтанацыяй


II

Слова ( 3 г.)

1

Слова як элемент сказа. Параўнанне слова і сказа

1

Упарадкав. дэфармав. сказаў, дапаўненне сказаў
2

Словы, процілеглыя па значэнні

13

Словы, блізкія па значэнні. Тлумачальны слоўнік. Размяшчэнне слоў у слоўніку

1

Падбор слоў-сінонімаў. Работа са слоўнікамНазоўнік (4 г.)

1

а) паняцце аб назоўніку; выдзяленне ў сказе, пастаноўка пытанняў;

1

Работа са слоўн.- мінім., дапаўн. сказаў
2

б) лік назоўнікаў

1

Змян. наз. па ліках, саст. сказаў
3

в) род азоўнікаў; практыкаванні ў вызначэнні роду назоўнікаў

14

Вялікая літара ў словах

1

Узбагач. слоўніка, састаўл. сказаўПрыметнік (3 г.)

1

а) паняцце аб прыметніку;

выдзяленне ў сказе, пастаноўка пытанняў12

б) род і лік прыметнікаў (с. 97—98)

1

Узбагач. слоўніка, дапаўненне сказаў. Апісанне «Мая мама»
3

в) залежнасць роду і ліку прыметнікаў ад роду і ліку назоўнікаў

1

Характарыстыка прадм., практык. у вызначэнні роду і ліку прым.

Апісанне «Мая мама»

Дзеяслоў (3 г.)

1

а) паняцце аб дзеяслове; вызначэнне ў сказе, пастаноўка пытанняў

1

Практыкаванні ў пастаноўцы пытанняў
2

б) Назіранне за змяненнем ліку дзеясловаў.

Віншавальная паштоўка — спісванне ўзору1

Змян. дзеясловаў па ліках; склад. вінш. да 8 Сакавіка
3

в) змяненне дзеясловаў па родах (некат. выпадкі)

1II

Часткі слова (5 г.)

1

а) роднасныя словы. Корань слова

1

Узбагач. слоўніка
2

б) канчатак. Роля канчатка ў слове.

Роднасныя словы і форма аднаго і таго ж слова13

в) суфікс. Роля суфікса. Вызначэнне суфікса

1

Утвар. слоў з дапамогай суфікса
4

г) праверачная работа:

І в. — спісванне з граматычным заданнем; ІІ в. — спісванне15

д) Работа над памылкамі. Прыстаўка. Роля прыстаўкі, знаходж. прыстаўкі

16

Паўтарэнне: роднасныя словы, часткі слова

14-я чвэрць (16 г.)

I

Гукі і літары (14 г.)

1

Адрозненне гукаў і літар. Галосныя гукі і іх літары

1

Словараспазнавальная роля гукаў і літар
2

Падзел слоў на склады. Роля галос­ных. Правілы пераносу слоў, с. 124

1

Скорагаворкі

3

Націск. Словараспазнавальная роля націску, с. 125—127

14

Зычныя гукі і іх літары.

15, 6

Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі і літары. Абазначэнне цвёрдасці-мяккасці на пісьме пэўнымі літарамі.

2

Скорагаворкі
7

Зацвярдзелыя зычныя і галосныя пасля іх

18

Звонкія і глухія зычныя

1

Словараспазнавальная ро- ля звонкіх—глухіх зычных
9

Правапіс звонкіх і глухіх зычных на канцы слова

110

Правапіс звонкіх і глухіх зычных у сярэдзіне слова

111

Састаўленне віншавальнай паштоўкі да Дня Перамогі.

Падвоенае напісанне зычных у словах112

Правіла пераносу слоў з падвоенымі зычнымі

113

Кантрольная работа:

І в. — спісванне з грамат. задан­нем — падкрэсліванне ў 2—3 словах літар зычных і галосных гукаў);

ІІ в. — спісванне


114

Работа над памылкамі. Перанос слоў (розныя выпадкі)

115

Паўтарэнне (2 г.)

2


а) часціны мовы. Вызначэннне ў сказе, пастаноўка пытанняў

б) роднасныя словы. Часткі слова і іх роля

в) звонкія і глухія зычныя на канцы і ў сярэдзіне слоў

г) цвёрдыя і мяккія зычныя і галосныя пасля іх


6 клас

ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ

3-я чвэрць (11 г.)

V

Ідзе зіма марозная (працяг) (5 г.)

1

М. Багдановіч. Зімой (верш), с. 105

1

Выразнае чытанне. Завучв. на памяць
2

С. Шушкевіч. Снежны дзед (верш), с. 119

1

Выразнае чытанне

3

К. Каліна. Люты (казка), с. 120—121.

Прыказка. С. 1211

Выбар. чытанне, чытанне па асобах
4

Я. Купала. Зімой у лесе (верш), с. 109

1

Выразнае чытанне, завучв. на памяць
5

В. Сухамлінскі. Кветка і снег (апавяданне), с. 118

1

Падрабязны пераказ
V

Зямля пад белымі крыламі (2 г.)

1

В. Вітка. Твой род, твая Радзіма (апавяданне), с. 190—191

1

Роспавяд дзяцей пра сваіх блізкіх
2

Н. Гілевіч. Я — беларус! (Верш), с. 209

1

Выразнае чытанне
VI

Творы з раздзелаў «З усмешкай і ўсур’ёз» і «То не снег, то чаромха цвіце» (4 г.)


1

Р. Барадулін. Восьмы дзень сакавіка (верш), с. 168

1

Дыялог «Мая мама».

Завучв. верша на памяць


2

Р. Ігнаценка. Вясна ідзе (апавяданне), с. 163—165.

Заданні для груп:

I. Падзяліць тэкст на часткі.

II. Падзяліць тэкст на 2 часткі:

1) зіма яшчэ ў сіле;

2) вясна пачынаецца.

III. Падбор тэксту да ілюстрацыі падручніка (с. 164).

IV. Работа з настаўнікам: чытанне і разбор тэксту па пытаннях1

Дзяленне тэксту на часткі
3

В. Сухамлінскі. Сорамна перад салавейкам, с. 131

1

Чытанне, пераказ, вызначэнне асноўнай думкі
4

Пазакласнае чытанне на тэму «Павага да іншых — павага да сябе»

1

Вызначэнне асноўнай думкі
4-я чвэрць (8 г.)

VI

То не снег, то чаромха цвіце (3 г.)


1

К. Каліна. Красавік (казка),
с. 172—174

1

Выбар. чытанне

2

П. Ткачоў. Зямля прачынаецца (апавяд.), с. 165—166

1

Адказы на пытанні. Слоўны малюнак
3

Зм. Бядуля. Вясна (верш), с. 183

1

Выразнае чытанне, апашні слупок на памяць
VI

У міры, у працы, у дружбе шчасце тваё, чалавек (5 г.)


1


А. Вольскі. Дзеці (верш), с. 214—215

1

Выразнае чытанне, урывак — на памяць
2

Г. Васілеўская. Малюнак на снезе (апавяданне), с. 217—218

1

Адказы на пытанні, сціслы пераказ
3

Паводле В. Вольскага. Подзвіг Мікалая Гастэлы (апавяданне), с. 218—219

1

Выбар. чытанне, пераказ па плане
4

В. Хомчанка. Тры каскі (апавя­данне), с. 230—231

1

Выбар. чытанне
5

Пазакласнае чытанне: «Яны абаранялі Радзіму»

1


Падручнікі для 6 класа:

Змушко А. М. Беларуская мова, ву­чэб. дапам. для 5 кл. 1-га аддзялен­ня дапам. школы з рускай мовай наву­чан­ня. — Мінск: Нар. асвета, 2001

7 клас

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

3-я чвэрць (22 г.)

1


Назоўнік (працяг). Вызначэнне назоўнікаў у сказе незалежна ад іх формы

1

Пастаноўка пыт. да назоў­нікаў; змяненне па пыт. у сказе; дапаўн. словы
2

Вялікая літара ў словах

13

Адрас. Хатні адрас. Адрас школы

1

Знаёмства з падпісв. канверта
4, 5

Прыметнік. Дапасаванне прыметнікаў і назоўнікаў, вызначэнне ліку і роду

2

Практык. у змяненні наз. і прыметнікаў
6

Блізкія і процілеглыя па значэнні прыметнікі

1

Пашырэнне слоўніка

7

Прыназоўнік. Асобнае напісанне прыназоўнікаў са словамі (назоўнік, прыметнік)

1

Падбор прыназоўнікаў да формы назоўнікаў, або прыметнікаў
8

Дзеяслоў.

а) знаходжанне дзеясловаў у сказах, пастаноўка пытанняў1

Падбор дзеясл. да назоўнікаў, назоўнікаў — да дзеясловаў
9

б) блізкія і процілеглыя па значэнні дзеясловы

1

Словы-сінонімы і словы- антонімы
10

в) змяненне дзеясловаў па часах (без ужывання тэрміналогіі) па ўзоры

1

Практычнае ўжыванне дзеясл. розных часоў
11

г) не з дзеясловамі

1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка