Juhtekspert: Arvo Järvet
старонка1/6
Дата канвертавання25.04.2016
Памер321.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6


VARA VALLA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE

A R U A N N E


Juhtekspert: Arvo Järvet


Tellija: Vara Vallavalitsus

Tartu 2007SISUKORD

1. SISSEJUHATUS 3


2. ÜLEVAADE KSH PROTSESSIST 4

2.1 Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess ˇ 4

2.2 KSH osapooled 6

2.3 Viited käsitletud infoallikate kohta 7

2.4 Vara valla üldplaneeringu ja KSH eesmärgid 9
3. LOODUSLIKUD JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD TINGIMUSED 10

3.1. Looduslikud tingimused 10

3.1.1 Ala geoloogiline ehitus 11

3.1.2 Kohakliima 12

3.1.3 Veestik ning veeolud 13

3.1.4 Peipsi järve vee-, temperatuuri- ja jäärežiim 16

3.1.5 Peipsi rannavööndi iseloom, taimestik ja loomastik 23

3.1.6 Kaitstavad loodusobjektid 26

3.1.7 Maastik ja maakasutus 27

3.2 Sotsiaalmajanduslikud tingimused 29

3.2.1 Teedevõrk ja liiklus 30

3.2.2 Tootmisettevõtted 32

3.2.3 Veevarustus ja kanalisatsioon 33

3.2.4 Jääkreostus 34


4. KAVANDATAVA TEGEVUSE KESKKONNAMÕJU 34

4.1. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine 35

4.2. Suuremad tootmisehitised 37

4.3 Mõju hüdrograafilisele võrgule 39

4.4 Sotsiaalmajanduslikud mõjud 39

4.5 Mõju maastikulistele väärtustele 41


5. SOOVITUSED NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU

VÄLTIMISEKS JA LEEVENDAMISEKS 42


6. SOOVITUSED KESKKONNASEIRE KORRALDAMISEKS 43
7. ALTERNATIIVSED VARIANDID 45
KOKKUVÕTE 47
LISAD 49


1. SISSEJUHATUS
Vara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise aluseks on Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeJS) sätestatud nõuded. KSH eesmärk on planeeringu elluviimisest tulenevate otseste ja kaudsete keskkonnamuutuste analüüsimine, võimalike kahjulike mõjude prognoosimine ning vajadusel leevendavate meetmete väljapakkumine. KSH läbiviimine peab andma planeeringu tellijale, koostajale ja avalikkusele teada erinevate arengustsenaariumide mõjust nii loodus- kui ka sotsiaal-majanduslikule keskkonnale. KSH on sisuliselt üks osa üldplaneeringu koostamisest ning peaks aitama selgitada, miks ja kuidas jõuti lõpliku planeeringulahenduseni.
Vastavalt KeJS-s sätestatud nõuetele on keskkonnamõju strateegilisel hindamisel järgmised eesmärgid:

 1. arvestada keskkonnakaalutlusi strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel ja kehtestamisel;

 2. sobivaima lahendusvariandi leidmine arvestades laiema üldsuse huvisid ja pika-ajalist dimensiooni;

 3. ühiskondlike kokkulepete ning kompromisside otsimine;

 4. planeerimise interdistsiplinaarsuse (multidistsiplinaarsuse) suurendamine;

 5. edendada säästvat arengut.

Vara valla üldplaneeringu tulemusel korrastatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused ning tagatakse selle abil miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike parkide, haljasalade, maastikuelementide, looduskoosluste ning rohelise võrgustiku säilimine ja kaitse valla territooriumil. KSH eesmärgiks käesoleva töö raames oli konkreetsemalt välja selgitada valla üldplaneeringu lahenduse rakendamisega kaasnevate mõjude ulatus ja olulisus sotsiaalse ja majandusliku ning loodusliku keskkonna mõistes. Hindamise läbiviimisel oli põhirõhk järgmistel tegevustel:  • analüüsiti üldplaneeringu keskkonnaosas toodud taustinformatsiooni;

  • selgitati üldplaneeringu eesmärke ning nende vastavust keskkonnaalastele eesmärkidele;

  • määratleti pikaajalised ja lühema perioodi keskkonnaeesmärgid;

  • hinnati meetmete võimalikku positiivset ja negatiivset olulist keskkonnamõju.

Mõjude hindamise käigus analüüsiti negatiivsete mõjude esinemise korral nende leevendamise, postiiivsete mõjude ilmnemisel nende tugevdamise vajadusi ja võimalusi, mis omakorda võib kaasa tuua vajaduse muuta või täiendada üldplaneeringu lahendust. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see võib ületada käsitletaval alal keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Vara valla üldplaneeringuga püütakse tagada valla võimalikult harmooniline areng loodusega seotud inimsõbraliku elamupiirkonnana.


Vara valla keskkonnamõjude strateegilise hindamise tulemuseks on tasakaalustatum planeeringulahendus nii avalike huvide, erinevate keskkonnanäitajate kui ka olulisemate huvigruppide vajaduste viisi. Keskkonnamõjude hindamisel lähtuti valla elukeskkonda kõige enam mõjutavatest teguritest. Seetõttu on KSH aruandes suuremat tähelepanu pööratud järgmistele osadele:

 • valla üldise ruumilise arengu suunad ja võimalused;

 • Peipsi järve ja Emajõe suudmepiirkonna tähtsus valla arengus ja looduskasutuses;

 • toimiva pärandkultuurmaastiku säilitamine;

 • ajaloo- ja ehituspärandi säilitamine, korrastamine ja taaskasutamine;

 • kaitsealad ja rohevõrgustik;

 • koostöö naaberomavalitsustega.

Käesoleva KSH aruande koosseisus ei ole peetud otstarbekaks mahukate statistiliste andmete esitamist olemasoleva olukorra kohta. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijad peavad otstarbekaks esitada Tartumaa keskkonnateenistusele KSH aruande heakskiitmiseks lisaks aruandele ka üldplaneeringu seletuskiri ning planeeringu joonised. Niiviisi talitades on aruandele hinnangu andjatel võimalik saada parem ülevaade kavandatavast tegevusest ning puudub vajadus KSH aruandes dubleerida enamikku planeeringulahenduses toodud materjale.2. ÜLEVAADE KSH PROTSESSIST
2.1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess
Vara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud vallavolikogu 31. oktoobri 2006.a. otsusega nr 27 (lisa 1). Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-de 16 ja 21 kehtestatud korrale kuuluvad avalikustamisele nii KSH programm kui KSH aruanne. KSH programmi avaliku arutelu koosoleku toimumise ajast ja kohast teatati ajalehes Postimees ning väljaandes Ametlikud Teadaanded 21. veebruaril 2007.a. KSH programmi eelnõu oli samast päevast tutvumiseks kättesaadav nii elektrooniliselt kui ka väljatrükina paberil Vara vallavalitsuses. Programmi eelnõu kohta arvamusi ei esitatud.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku arutelu koosolek toimus 13. veebruaril 2007.a. Vara vallavalitsuses. Koopia koosoleku protokollist ja osavõtjate registreerimislehest on lisatud käesolevale aruandele (lisa 2). Koosolekul programmi kohta küsimusi, arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud. KSH programm kiideti heaks Tartumaa Keskkonnateenistuse 10.04.2007.a. kirjaga nr 41-12-1/17980 (lisa 3). Tartumaa Keskkonnateenistus kiitis programmi heaks täiendavaid tingimusi esitamata.
KSH aruande eelnõu avalikustamisest teatati ajalehes Postimees ning Ametlikes Teadaannetes . KSH aruandega oli võimalik tutvuda Vara vallavalitsuse ruumides ajavahemikul ja valla kodulehel aadressil www.varavald.ee. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele sai esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni . Aruande avaliku arutelu koosolek toimus Vara vallavalitsuses.
Metoodika. Käesoleva KSH läbiviimisel on kasutatud Eestis üldlevinud KSH hindamise protseduuri:

 • ülesande püstitamine,

 • varem kogutud materjali analüüs,

 • planeeringu materjalide analüüs,

 • alternatiivide võrdlus ja analüüs,

 • kameraalne töö,

 • kohtülevaatus,

 • eksperthinnangu koostamine,

 • üldplaneeringu ja KSH koostajate ühised töökoosolekud ja infovahetus jm.2.2. KSH osapooled
Arendaja ja KSH korraldaja: Vara vallavalitsus ((kontaktisik vallavanem Andres Kärp tel. 73 15 840).
Üldplaneeringu koostaja: Vara Vallavalitsus (kaardimaterjali vormistaja konsultant–joonestaja Tiina Kuusepuu).
KSH juhtekspert: Arvo Järvet (postiaadress TÜ geograafia instituut, Vanemuise 46, 51014 TARTU, e-mail: ajarvet@ut.ee).
Järelevalvaja: Tartumaa Keskkonnateenistus (Aleksandri 14, 51014 TARTU, kontaktisik keskkonnakorralduse peaspetsialist Ivo Ojamäe).
Huvitatud isikud ja organisatsioonid: osalevad KSH protsessis avaliku menetluse teel. Üldplaneering tuleb kooskõlastada Vara valla naaberomavalitsustega. KSH aruande eelnõu saadeti tutvumiseks Muinsuskaitseametile, Keskkonnainspektsioonile, Tartu Maavalitsusele, Tartumaa Keskkonnateenistusele ja Eesti keskkonnaühenduste kojale. Nii üldise kui ka konkreetse huvitatuse põhimõttel võivad olla asjast huvitatud isikuteks Vara valla elanikud, kinnisvaraomanikud, arendajad, ettevõtjad jne, kes osalevad KSH protsessis avaliku menetluse teel. Võttes aluseks Vara valla arengukava ja käesoleva planeeringulahenduse, üldplaneeringuga kavandatud tegevused ei põhjusta piiriülest keskkonnamõju.

2.3. Viited käsitletud infoallikate kohta
Vara valla üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimisel on kasutatud materjale, millest olulisemad on järgmised:
Arengukavad, kontseptsioonid

1. Vara valla arengukava kuni 2010. aastani. Kinnitatud Vara Vallavolikogu.

2. Vara valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2005–2017.

3. Vara valla jäätmekava 2006–2010.

4. Eesti regionaalarengu strateegia. 1999.
Planeeringud, arengustrateegiad ja arenguskeemid

1. Tartu maakonnaplaneering. Tartu Maavalitsus, 1998.

2. EESTI 2010. Üleriigiline territoriaalmajanduslik planeering.

3. Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. 2004–2006.

4. Projekt ”Peipsi veetee”. Veeturismi arengukava aastateks 2005–2010.

5. Ain Adamson “Emajõe Jõeriigi arengustrateegias aastani 2012 väljatoodud sildumis-randumiskohtade analüüs laevaliikluse arengu seisukohalt”, Tartu 2003. Töö tellija: Tartumaa Omavalitsuste Liit.

6. Emajõe-Suursoo looduskaitseala osaüldplaneering. Olemasolev olukord, lahenduste kujunemise põhimõtted ja protsessi kirjeldus (koostanud Hendrikson & Ko). Vara vallavalitsus, 2004. Materjalid on lülitatud käesoleva Vara valla üldplaneeringu koosseisu.

7. Vara valla üldplaneering aastani 2015. Üldplaneeringu protsess, arengustrateegia ja ruumilised arengusuunad. – Vahearuanne. Hendrikson & Ko. 2004.


Muud materjalid

 1. Allsaar, Kadri. Õiguslikud alused ja looduskaitselised piirangud Peipsi sadamate arendamisel lähtudes projektis "Peipsi veetee" kavandatud turismimarsruutidest. 2005.

 2. Emajõe-Peipsi veetee sildumisrajatiste keti ettevalmistavad tööd. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ. Tartu, 2006. Töö tellija Tartumaa Omavalitsuste Liit.

 3. Piiriülese Peipsi järve valgala veemajandusprogramm, ÜRO Arenguprogrammi ja Maailma Keskkonnafondi projekt “Peipsi järve valgala veemajandusprogrammi koostamine ja elluviimine”. 2006.

Üldplaneeringu lahendus ning materjalides toodud taustinformatsioon on piisav järelduste tegemiseks, pidades silmas keskkonnaseisundi tõenäolist muutust planeeritud meetmete osalise või täieliku rakendamise tingimustes. Esitatud seletuskiri ja planeeringu joonised annavad piisavalt täpselt edasi kavandatud tegevusi. Vara valla Emajõe Suursoo looduskaitseala osaüldplaneering, mis algatati Vara Vallavolikogu 16. novembri 2004 a. otsusega nr. 18, kuulub edaspidiselt käesoleva üldplaneeringu koosseisu ja menetletakse kogu valla territooriumi hõlmava üldplaneeringu raames.


Tartu maakonnaplaneering sätestab Tartu maakonna ruumilise arengu lähtekohad ja eesmärgid ning ruumistruktuuri kujundamise põhimõtted. Maakonna ruumistruktuuri kujundamisega püütakse maakonna kõikides piirkondades luua sõltumata halduspiiridest võrdväärsed elamistingimused. Maakonnaplaneeringu eesmärk on eelkõige toetada piirkondade iseseisvat arengut ja nendevaheliste kommunikatsioonide paranemist ning seeläbi saavutada piirkondade tasakaalustatud areng ning majandusliku ja sotsiaalse konkurentsivõime tõus. Maakonnaplaneeringu kohaselt peavad kõik planeeringuabinõud tagama keskkonna oluliste funktsioonide ja taastumisvõime säilimise.
Vara valla arengukava kohaselt on valla arengueesmärkideks on valla terviklik areng, looduslike ressursside mõistlik kasutamine, elukeskkonna meelepärasemaks muutmine nii kohalikele elanikele kui ka turistidele, olemasolevate asutuste ja eraettevõtete säilimine, jätkuv konkurentsivõimelise põhihariduse tagamine ja arenenud infrastruktuuri kindlustamine.

Seega vastavad üldplaneeringuga kavandatud tegevused Tartu maakonnaplaneeringuga sätestatud seisukohtadele ning Vara valla arengukavale.

2.4. Vara valla üldplaneeringu ja KSH eesmärgid
Vastavalt lähteülesandele on Vara valla üldplaneeringu koostamise eesmärgiks luua juriidiliselt korrektne dokument valla ehitustegevuse ja maakasutuse koordineerimiseks ja reguleerimiseks, et tagada:

- valla areng hinnatud elamispiirkonna ja puhkealana;

- tasakaalustatud looduskasutus;

- vajadustekohase sotsiaalse infrastruktuuri objektide rajamisvõimalus;

- keskkonnanõuetele vastava tehnilise infrastruktuuri rajamine;

- muinsus- ja looduskaitseobjektide ning rohealade säilimine ja ühendamine võrgustikuga;

- külaliikumisele kaasaaitamine ning seeläbi elava ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine.

Üldplaneering on tulevikus aluseks detailplaneeringute koostamisel ning seega ka tulevastele ehitusobjektidele. Üldplaneeringuga määratakse ka uued hoonestusalad, maakasutuse sihtotstarve ning maakasutuse piirangud, kruntide suurused ja hoonete üldarhitektuursed nõuded.


Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks valiti esmalt vastavalt kohalikule eripärale valdkonnad, millele avalduvat keskkonnamõju käesolevas dokumendis käsitletakse. Igas valdkonnas püstitati KSH eesmärgid (tabel 1), mille suhtes üldplaneeringu meetmete mõju hinnatakse. Nende hulgas on üksikult võttes valdavalt tegevused, millega kaasnevat keskkonnamõju ei ole vaja hinnata Keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse kohaselt. Kuid planeerimisprotsessis võib siiski osutuda vajalikuks neid analüüsida koosmõjus teiste tegevustega.
Tabel 1. KSH valdkonnad ja püstitatud eesmärgid Vara valla üldplaneeringu rakendamisega kaasnevate keskkonnamõjude hindamiseks.


KSH valdkond

KSH eesmärgid

Vesi ja veekogud

 • Hoida heitveereostust sellisel tasemel, et ei toimuks veekogude veekvaliteedi halvenemist

 • Hoida veekasutust sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist

 • Vältida pinnase, pinna- ja põhjavee saastumist

 • Säilitada ja vajadusel taastada veekogude hea seisund

Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik

 • Säilitada bioloogilist mitmekesisust

 • Hoida ära negatiivseid mõjusid kaitsealadele, kaitsealustele liikidele ja kaitstavatele loodusobjektidele

 • Tagada toimiv rohevõrgustik

Maastik ja kultuuripärand, sh väärtuslikud maastikud

 • Säilitada kultuurimälestisi ja kultuurilooliselt olulisi paiku

 • Säilitada kohalike maastike mitmekesisus ja omapära

 • Luua uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et need sobiksid keskkonda

 • Säilitada väärtuslikke maastikke

Elanikkonna heaolu ja tervis

 • Tagada elanikkonnale võimalused looduses viibida ja liikuda

 • Toetada tervislikke eluviise

 • Tõsta elanikkonna turvalisust

Sotsiaal-majanduslik sfäär

 • Tagada avalike teenuste kättesaadavus kõigile

 • Tagada spordi-, puhke- ja vabaaja veetmise võimaluste kättesaadavus kõigile

 • Arendada infrastruktuuri

 • Soodustada mitmekülgse ettevõtluse arengut
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка