Izbornom veću biološkog fakulteta univerziteta u beogradu
Дата канвертавання26.04.2016
Памер157.8 Kb.
IZBORNOM VEĆU

BIOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU


Na I redovnoj sednici Izbornog veća Biološkog fakulteta, održanoj 11. oktobra 2013. godine, određeni smo u komisiju za izbor u zvanje jednog nastavnika za užu naučnu oblast Morfologija, sistematika i filogenija životinja na Katedri za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja (Institut za zoologiju). Na konkurs, koji je objavljen u listu „Poslovi“ 23. oktobra 2013. godine, prijavio se samo dr Saša Marić, docent. Na osnovu priložene dokumentacije, kao i višegodišnjeg uvida u nastavni i naučno-istraživački rad kandidata, podnosimo Izbornom veću
IZVEŠTAJ


Osnovni biografski podaci
Dr Saša P. Marić je rođen 01.03.1975. godine u Arilju. Osnovnu školu završio je u Kosjeriću a srednju Poljoprivrednu školu u Požegi. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu (studijska grupa Biologija), upisao je 1994. godine, ali je pohađanje prvog semestara započeo 1995. godine, nakon odsluženja vojnog roka. Diplomirao je 4. februara 2000. godine, sa prosečnom ocenom 9,15.

Od 15. aprila 2000. godine zaposlen je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent pripravnik, na Katedri za Morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja.

Magistarski rad pod nazivom “Morfološka varijabilnost pastrmki (subfamilia Salmoninae) – značaj za biološku konzervaciju”, odbranio je 4.10.2002. godine, na Institutu za zoologiju Biološkog fakulteta.

U zvanje asistenta biran je 15.04.2003. godine na Katedri za Morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja na predmetima Uporedna morfologija i sistematika hordata (studijska grupa Biologija), Uporedna morfologija vertebrata (studijska grupa Molekularna biologija i fiziologija) i Sistematika i filogenija životinja (studijska grupa Ekologija i zaštita životne sredine).

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Evolucijska istorija kompleksa potočne pastrmke Salmo trutta L. 1758 na području Republike Srbije i značaj za ribarstvo”, odbranio je 4.10.2005. godine, na Institutu za zoologiju Biološkog fakulteta.

U zvanje docenta biran je 22.12.2006. godine na Univerzitetu u Beogradu – Biološki fakultet, za užu naučnu oblast: Morfologija, sistematika i filogenija životinja. U isto zvanje reizabran je 28.10.2011. godine.

Od oktobra 2006. do aprila 2007. godine boravio je na postdoktorskim studijama na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, stipendiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Saša Marić je član Balkan Trout Restauration Group (www.balkan-trout.com).

Do sada je bio učesnik više domaćih i međunarodnih projekata. Sarađuje sa velikim brojem stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

NASTAVNI RAD
Osnovne nastavne aktivnosti

Udžbenička literatura (udžbenici, skripta, praktikumi):

Objavljen praktikum ili pomoćni udžbenik (M92)

Pre izbora u zvanje docenta:


 1. Simonović, P., Tomović, Lj., Radojičić, J., Krizmanić, I. & Marić, S. (2004). Sistematika Vertebrata – praktikum. NNK International, Beograd, pp. 1-111. 14

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Marić, S., Krizmanić, I., Tomović, Lj. & Simonović, P. (2006). Morfologija hordata – praktikum (CD). Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 1-469. 14

Posle reizbora u zvanje docenta:

 1. Jović, J. & Marić, S. (2012). Molekularna sistematika – praktikum. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 1-46. 14

Mentorstva za odbranu magistarskih radova (M102):Posle reizbora u zvanje docenta:

 1. Milica Dajović (2013). „Morfometrijska analiza i polni dimorfizam crvendaća (Erithacus rubecula L.) na području Srbije“. Komisija: Doc. dr Saša Marić, prof. dr Ljiljana Tomović, dr Sonja Đorđević i dr Saša Marinković. 8

Mentorstva za odbranu master radova:Posle reizbora u zvanje docenta:

 1. Mišić Nemanja (2013). „Genetička diferencijacija populacija potočne pastrmke (Salmo trutta) Republike Tatarstan - Ruska Federacija“. Komisija: Doc. dr Saša Marić, prof. dr Ljiljana Tomović, dr Jelena Jović. 4

Mentorstva za odbranu diplomskih radova (104):Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Milovanović Mirjana (2009). „Biologija, stanje i perspektive populacija jesetarskih vrsta riba (Fam: Acipenseridae) sa posebnim osvrtom na morunu (Huso huso L.1758) u slivu Dunava“. Komisija: Doc. dr Saša Marić, Sonja Đorđević. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 4

 2. Predojević Dragana (2010). „Alohtone i invazivne vrste riba u Dunavu sa posebnim osvrtom na mere kontrole i suzbijanja invazivnih vrsta u Srbiji“ Komisija: Doc. dr Saša Marić, prof. dr Predrag Simonović,. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 4

 3. Luković Emina (2010). „Stanje i perspektive populacija mladice (Hucho hucho L.1758) na teritoriji Republike Srbije, uz poseban osvrt na programe revitalizacije populacija mladice u gornjem toku Dunava i Drave“ Komisija: Doc. dr Saša Marić, prof. dr Predrag Simonović. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 4

Učešće u komisijama:
Za odbranu magistarske teze (112):

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Ognjanović, D. (2008). „Morfološke karakteristike i ribarstveni status fonda kečige Acipenser ruthenus L. (Chondrostei: Acipenseriformes) u srednjem toku Dunava u Srbiji”. Komisija: Prof. dr Predrag Simonović, doc. dr Goran Marković, doc. dr Vera Nikolić, doc. dr Saša Marić. 3

Za odbranu diplomskog rada (114):Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Pavlović Jelena (2000). “Morfologija glavenog skeleta potočne pastrmke (Salmo trutta L.)”. Komisija: Doc. dr Predrag Simonović, Saša Marić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 2

 2. Jojić Vida (2000). “Varijabilnost morfometrijskih karaktera glavenog skeleta potočne pastrmke (Salmo trutta L.)”. Komisija: Doc. dr Predrag Simonović, Saša Marić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 2

 3. Stefanović Nadežda (2001). “Fenetički odnosi populacija pastrmke (Salmo trutta) i mladice (Hucho hucho)”. Komisija: Doc. dr Predrag Simonović, mr Ljiljana Tomović, Saša Marić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 2

 4. Mančić Snežana (2002). “Geografska varijabilnost šumske žabe (Rana dalmatina) na području centralnog Balkana” Komisija: Prof. dr Miloš Kalezić, Saša Marić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 2

 5. Dajović Milica (2004). “Ptice ribnjaka Mika Alas i zaštita biodiverziteta” Komisija: Dr Saša Marinković, Stefan Skorić, mr Saša Marić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 2

 6. Milena Furtula (2004). “Prostorno - vremenska distribucija roda Neogobius u Dunavu na teritoriji Srbije”. Komisija: Prof. dr Predrag Simonović, mr Aleksandar Hegediš, mr Saša Marić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 2

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Boris Novaković (2008). „Monitoring kolonije beloglavog supa Gyps fulvus (Hablizl, 1783) u klisuri reke Trešnjice“. Komisija: Dr Saša Marinković, dr Saša Marić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 2

 2. Marica Radivojac (2008). „Ptice priobalja Beograda“. Komisija: Dr Saša Marinković, dr Saša Marić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 2

Učešće u pedagoškom radu sa učenicima srednjih školaPre izbora u zvanje docenta

 1. Učešće u pedagoškom radu sa učenicima srednjih škola u Istraživačkoj stanici Petnica, 2000 - 2001. godine. 1


Držanje nastave na kursevima :

Pre izbora u zvanje docenta:

(М123) Uporedna morfologija i sistematika hordata (2000-2008) 2

(М123) Uporedna morfologija Vertebrata (2000-2006) 2

(М123) Sistematika i filogenija životinja(2000-2006) 2Posle izbora u zvanje docenta:

(М123) Uporedna morfologija i sistematika hordata (2000-2008) 2

(М123) Uporedna morfologija Vertebrata (2000-2007) 2

(М123) Sistematika i filogenija životinja (2000-2007) 2

(М121) Sistematika i filogenija hordata (2008-) 6

(М121) Anatomija i morfologija životinja (2007-) 6

(М121) Molekularna sistematika (doktorske studije); (2006-) 6

(М121) Uvod u ihtiologiju (2009-2010) 6

(М122) Stručno - istraživački prijekat (2009-) 4

Posle reizbora u zvanje docenta:

(М121) Terenski i laboratorijski pratkikum (master studije); (2012-) 6

(М122) Biologija odabranog taksona I (master studije); (2012-) 4

(М122) Biologija odabranog taksona II (master studije); (2012-) 4Ostale nastavne aktivnosti
Recenzija udžbenika kategorije M90

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P. (2011). Uvod u ihtiologiju. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Recenzenti: Prof. dr Stevan Maletin, doc. dr Vera Nikolić, doc. dr i Milica Ritovska doc. dr Saša Marić. 2Rezultati studentskih anketa
Školska godina 2008/2009.

Uporedna morfologija i sistematika hordata 4.85

Sistematika i filogenija hordata 4.79

Anatomija i morfologija životinja 4.65

Uvod u ihtiologiju 4.86
Školska godina 2009/2010.

Sistematika i filogenija hordata 4.88

Anatomija i morfologija životinja 4.62

Uvod u ihtiologiju 4.85


Školska godina 2010/2011.

Sistematika i filogenija hordata 4.52


Srednja ocena svih predmeta u periodu od 2008. do 2011. godine iznosi: 4.75

NASTAVNI RAD NAKON IZBORA U ZVANJE DOCENTAOsnovne nastavne aktivnosti
Udžbenička literatura (udžbenici, skripta, praktikumi)

Objavljen praktikum ili pomoćni udžbenik (M92): 2 x 14 = 28

Mentorstva za odbranu magistarskih teza (102): 1 x 8 = 8

Mentorstva za odbranu master radova: 1 x 4 = 4

Mentorstva za odbranu diplomskih radova (104): 3 x 4 = 12

Učešće u komisijama za odbranu magistarskih teza (M112): 1 x 3 = 3

Učešće u komisijama za odbranu diplomskih radova (M114): 2 x 2 = 4

Držanje nastave na kursevima (M121): 5 x 6 = 30

Držanje nastave na kursevima (M122): 3 x 4 = 12

Držanje nastave na kursevima (M123): 3 x 2 = 6
Ostale nastavne aktivnosti
Recenzija udžbenika kategorije M90: 1 x 2 = 2
Ukupnan broj bodova: 109
II. Naučno-istraživački rad
Dosadašnja istraživanja dr Saše Marića uglavnom su vezana za probleme morfološke i genetičke diferencijacije, kao i filogenije i filogeografije populacija različitih grupa riba. Većina njegovih istraživanja sprovedena je u cilju rešavanja taksonomskih problema, kao i populacione i konzervacione biologije. Takođe, kandidat je aktivan u rešavanju aktuelnih problema filogeografije Salmonida sa teritorije Balkanskog poluostrva.
Osnovne naučne aktivnosti
Poglavlje u knjizi, pregledni rad u monografiji ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti kategorije M41

M44

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P., Simić, V., Nikolić, V. & S. Marić (2009). Various aspects of water status of the Danube River and its tributaries (the Sava, Tisa and Velika Morava) in Serbia analyzed after the structure of fish communities assessed from the samples taken during the JDS2 expedition. Pp. 241-265. In: Simonović, P., Simić, V. S. Simić & M. Paunović (eds.). The Danube in Serbia - The Results of National Program of the Second Joint Danube Survey. Republic of Serbia, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, University of Belgrade, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, Belgrade & University of Kragujevac, Faculty of Science, Kragujevac. 2

Radovi međunarodnog značaja:M21

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Marić, S., Sušnik, S., Simonović, P. & Snoj, A. (2006). Phylogeographic study of brown trout from Serbia, based on mitochondrial DNA control region analysis. Genetics, Selection, Evolution, 38: 411-430. 8

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Rozman, T., Dovč, P., Marić, S., Kokalj-Vokač, N., Erjavec-Škerget, A., Rab, P. & Snoj, A. (2008). Evidence for two transferrin loci in the Salmo trutta genome. Animal Genetics, 39: 577-585. 8

 2. Snoj, A., Marić, S., Berrebi, P., Crivelli, J. A., Shumka, S. & Sušnik, S. (2009). Genetic architecture of trout from Albania as revealed by mtDNA control region variation. Genetics, Selection, Evolution, 41: 22. 8

 3. Weiss, S., Marić, S. & Snoj, A. (2011). Regional structure despite limited mtDNA sequence diversity found in the endangered Huchen, Hucho hucho (Linnaeus, 1758). Hydrobiologia, 658: 103-110. 8

 4. Marić, S., Razpet, A., Nikolić V. & Simonović, P. (2011). Genetic differentiation of European grayling (Thymallus thymallus) populations in Serbia, based on mitochondrial and nuclear DNA analyses. Genetics Selection Evolution, 43: 2. 8

Posle reizbora u zvanje docenta:

 1. Snoj, A., Marić, S., Sušnik Bajec, S., Berrebi, P., Janjani, S. & Schöffmann, J. (2011). Phylogeographic structure and demographic patterns of brown trout in North-West Africa. Molecular Phylogenetics and Evolution, 61: 203-211. 8

 2. Marić, S., Kalamujić, B., Snoj, A., Razpet, A., Lukić-Bilela, L., Pojskić, N. & Sušnik Bajec, S. (2012). Genetic variation of European grayling (Thymallus thymallus) populations in the Western Balkans. Hydrobiologia, 691: 225-237. 8

 3. Sekulić, N., Marić, S., Galambos, L., Radošević, D. & Krpo-Ćetković, J. (2013). New distribution data and population structure of the European mudminnow Umbra krameri in Serbia and Bosnia and Herzegovina. Journal of Fish Biology, 83: 659-666 8


M22

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P., Marić, S. & Nikolić, V. (2007). Trout Salmo spp. complex in Serbia and adjacent regions of western Balkans: reconstruction of evolutionary history from external morphology. Journal of Fish Biology, 70 (Supplement C): 359-380 5


M23

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Marić, S., Nikolić, V. & Simnović, P. (2004). Pilot study on the morphological identity of wild brown trout (Salmo trutta) stocks in the streams of the Danube river basin (Serbia). Folia Zoologica, 53 (4): 411-416. 3

 2. Simonović, P., Budakov, L., Nikolić, V. & Marić, S. (2005). Recent record of the ship sturgeon Acipenser nudiventris in the middle Danube (Serbia). Biologia, 60 (2): 231-233. 3

 3. Nikolić, P. V., Simonović, D. P. & Marić, P. S. (2006). Occurrence of Chilodonella hexasticha (Ciliophora, Protista) on farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) throughout the season. Acta Veterinaria, 56 (1): 55-61. 3

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Marić, S., Snoj, A., Nikolić, V. & Simonović, P. (2006). Genetic differentiation of trout (Salmo spp.) populations in Serbia ascertained using RFLP technique on PCR amplified control region of mitochondrial DNA. Acta Veterinaria, 56 (5-6): 423-430. 3

 2. Razpet, A., Marić, S., Parapot, T., Nikolić, V. & Simonović, P. (2007). Re-evaluation of Salmo data by Gridelli (1936) - description of stocking, hybridization and repopulation in the River Soča basin. Italian Journal of Zoology, 74 (1): 63-70. 3

 3. Marić, S., Simonović, P. & Razpet, A. (2010). Genetic characterization of broodstock brown trout from Bled fish-farm, Slovenia. Periodicum biologorum, 112 (2): 145-148. 3

 4. Simonović, P., Nikolić, V., Tošić, A. & Marić, S. (2011). Length-weight relationship in adult huchen Hucho hucho (L., 1758) from Drina River, Serbia. Biologia, 66 (1): 156-159. 3

Posle reizbora u zvanje docenta:

 1. Marić, S., Nikolić, V., Tomović, L. & Simonović, P. (2011). Morphological differentiation of trout (subf. Salmoninae) based on characteristics of head skeleton. Italian Journal of Zoology, 78 (4): 455-463. 3

 2. Marešová, E., Delić, A., Kostov, V., Marić, S., Mendel, J. & Šanda, R. (2011). Genetic diversity of Sabanejewia balcanica (Actinopterygii: Cobitidae) in the western Balkans and comparison with other regions. Folia Zoologica, 60 (4): 332-339. 3

 3. Marić, S., Nikolić, V., Tošić, A. & Simonović, P. (2012). Record of the brown trout Salmo trutta L., 1758 in the main riverbed of the Serbian part of the Danube River. Journal of Applied Ichthyology, 28: 135-137. 3


M23a

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Marić, S., Hegediš, A., Nikolić, V. & Simonović, P. (2004). Conservation Status of Two Eastern Balkan Endemic Fish Species in Serbia and a Proposal for Their Protection. Acta Zoologica Bulgarica, 56 (2): 213-222. 2

 2. Simonović, P., Marić, S. & Nikolić, V. (2005). Morphological Differentiation of Salmonines (Subfamily Salmoninae) with Emphasis on Trout Salmo spp. Stocks in Serbia and Adjacent Regions. Acta Zoologica Bulgarica, 57 (3): 341-362. 2

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P., Marić, S. & Nikolić, V. (2006). Occurrence of paddlefish Polyodon spathula (Walbaum, 1792) in the Serbian part of lower River Danube. Aquatic Invasions, 1 (3): 183-185. 2


M33

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Nikolić, P. V., Simonović, D. P., Stanković, M. S. & Marić, P. S. (2002). Chemical and Bacteriological Analysis of the Water from Three Springs from Estern Serbia (Danube Basin). IAD Limnological Reports, 34: 429-433. 1

 2. Simonović, P., Mijović, Č., Nikolić, V & Marić, S. (2005). Pregled održivog ribarstvenog korišćenja ribljeg fonda Srbije. Zbornik radova saopštenih na međunarodnom simpozijumu “Životna sredina ka Evropi”, Beograd 05-08. jun, 77-82. 1

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Nikolić, V., Đikanović, V., Paunović, M., Marić, S. & Simonović P. (2010). Parasitic infections in pond-reared rainbow trout Oncorhynchus mykiss in eastern Serbia. Zbornik radova, 1. Međunarodni simpozij ribarstva i ribolovnog turizma 23-24. jun 2010. godine, Centar za ribarstvo "Neretva" Konjic, Boračko jezero, Bosna i Hercegovina, 245-247. 1

Posle reizbora u zvanje docenta:

 1. Askeyev, V. O., Askeyev, V. I., Monahov, P. S., Marić, S., Snoj, A., Yanyabaev, M. N., Askeyev, O. A. & Galimova, N. D. (2013). Historical and current distribution of the four species and forms Salmoniformes on the territory of Volga and Ural basin. The Dinamics of Modern Ecosystems in The Holocene: Proceeding The Third Russian Scientific Conference with International Participation. Kazan, 12-15. March, 15-23. 1

Radovi nacionalnog značaja:M51

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P., Marić, S. & Nikolić, V. (2006). Records of amur sleeper Perccottus glenii (Odontobutidae) in Serbia and its recent status. Archives of Biological Sciences Belgrade, Vol. 58, (1): 7P-8P. 2

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P. & Marić, S. (2006). Comments on article of Simić and Šorić about new data on ichthyofauna of Serbia. Archives of Biological Sciences Belgrade, Vol. 58, (4): 45P-46P. 2

M52

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P., Marić, S. & Nikolić, V. (2000). Growth characteristics of huchen Hucho hucho (L.) from Rivers Drina, Una and Sana. Acta biologica Iugoslavica – Ekologija Belgrade, 35 (2): 123 - 126. 1.5


M63

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Simnović, P., Nikolić, V., Radojičić J. & Marić S. (2000). Ribarstvena ocena gornjeg, salmonidnog dela reke Mlave. Zbornik radova, saopštenih na IV Jugoslovenskom simpozijumu "Ribarstvo Jugoslavije", Vršac, 69 - 79. 0.5

Radovi objavljeni u izvodima:M34

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Nikolić, V., Simonović, P. & Marić, S. (2003). The stucture and dynamics of the ectobionate community of pond-reared rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). The Sixth International Symposium on Fish Parasites, Bloemfontein, South Africa from 22-26. September 2003. Book of Abstracts, p. 208. 0.5

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Nikolić, V., Simonović, P. & Marić, S. (2007). Apiosomosis in trout fishery in eastern Serbia. 13th International Conference of fish and shellfish diseases,Grado, Italy from 17-21. September 2007. Book of Abstracts, p. 168. 0.5

 2. Marić, S., Nikolić, V & Simonović, P. (2009). Genetic structure of huchen (Hucho hucho) assessed using mtDNA (control region and NADH1 gens) and prospect fisheries management with its stocks in Serbia. COMBAFF – 1st Conference on Conservation & Management of Balkan Freshwater Fishes, Ohrid – Macedonia from 20-24. May. Abstract Book, p. 33-34. 0.5

 3. Rozman, T., Marić, S. & Snoj, A. (2009). Phylogeny of Salmonidae family based on duplicated transferrin gene. Joint Congress of the Slovenian Biochemical Society and the Genetic Society of Slovenia, Otočec – Slovenia from 20-23. September 2009. Abstract Book, p. 177. 0.5

 4. Marić, S., Nikolić, V. & Simonović, P. (2010). Genetic differentiation of European grayling (Thymallus thymallus) populations in Serbia, based on mitochondrial and nuclear DNA analysis. International Conference on “Environment and Biodiversity”, Belgrade from 22-24. April, 2010. Abstract Book, p. 123-124. 0.5

 5. Marić, S., Nikolić, V. & Simonović, P. (2010). Occurence of the mitochondrial DNA control region haplotype ADcs11 in brown trout (Salmo trutta L. 1758) from the Restelička River (Adriatic drainage - Kosovo - Serbia). IV International Symposium of Ecologists of Montenegro, Budva – Montenegro from 06-10. October 2010. Abstract Book, p. 41. 0.5

Posle reizbora u zvanje docenta:

 1. Marić, S., Razpet, A. Nikolić, V., Snoj, A. & Simonović, P. (2012). Genetic diversity of the Huchen (Hucho hucho) in Serbia. II International Hucho Symposium; Species of the genus Hucho Günther, 1866: population status, conservation, biology, ecology, genetics and culture, Łopuszna – Poland from 19 -22. September, 2012. Abstract Book, p. 35-36. 0.5

 2. Nikolić, V., Tosić, A., Skraba, D., Simonović P. & Marić, S. (2012). Ectobionts on whild salmonids in Serbia. 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia, with International Participation, Ohrid, from 12-15. October 2012. Book of Abstracts, p. 171. 0.5

 3. Snoj, A., Marić, S., Sušnik Bajec, S., Berrebi, P., Janjani, S., Ghamizi, M., & Schöffmann, J. (2012). La truite commune marocaine (Salmo trutta): Polymorphisme génétique (Analyse de l’ADN mitochondrial). 3ème Congrès de Zoologie et d’Ichtyologie, Marrakech – Morocco from 06-10. Novembre 2012. Recueil des Resumes, p. 113-114. 0.5


M64

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Nikolić, V., Marić, S., Hegediš, A. & Simonović, P. (2002). Faunistika i ribolov u slivu reke Strume na teritoriji Srbije. V Simpozijum o ribarstvu Jugoslaije. 02-06. oktobar 2002. Bar. Zbornik izvoda: 89-90. 0.2

 2. Nikolić, V., Simonović, P. & Marić, S. (2004). Apiozomoza u pastrmskim ribnjacima istočne Srbije. VI Simpozijum o ribarstvu Srbije i Crne Gore. 01-03. novembar 2004. Bajina Bašta. Zbornik izvoda: 48-49. 0.2

disertacije i teze:

Odbranjena doktorska disertacija (M71)

Marić, P. S. (2005). “Evolucijska istorija kompleksa potočne pastrmke Salmo trutta L., 1758 na području Republike Srbije i značaj za ribarstvo”. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 6
odbranjena magistarska teza (M72)

Marić, P. S. (2002). “Morfološka varijabilnost pastrmki (subfamilia Salmoninae) – značaj za biološku konzervaciju”. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 3

Ostale naučne aktivnosti
Rukovođenje međunarodnim projektom:

Posle izbora u zvanje docenta:


 1. Bilateralni projekat: “Utvrđivanje genetičke strukture mladice (Hucho hucho), ugrožene salmonidne vrste dunavskog sliva”. Rukovodilac: Doc. dr Saša Mar. Ministarstavo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Republike Slovenije, 2008-2009. 6

Učešće u međunarodnom projektu:Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Projekat: “Freshwater fisheries on bordering - pilot study with a holistic regional approach”. Rukovodilac: dr Mirjana Lenthardt. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (Uprava za zaštitu životne sredine) u saradnji sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, pod pokroviteljstvom Norveške vlade, 2004-2005. 2

 2. Bilateralni projekat: “Zaštita kompleksa potočne pastrmke Salmo trutta l., 1758 na području Republike Srbije”. Rukovodilac: Prof. dr Predrag Simonović. Ministarstavo nauke i tehnologije Republike Srbije i Republike Slovenije, 2004-2005. 2

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Bilateralni projekat: “Upotreba DNA mikrosatelita kao genetičkih markera za utvrđivanje autohtonosti populacija potočne pastrmke Salmo trutta L. 1758 na području Republike Srbije”. Rukovodilac: Prof. dr Predrag Simonović. Ministarstavo nauke i tehnologije Republike Srbije i Republike Slovenije, 2006-2007. 2

 2. Projekat: “Joint Danube survey 2”. Rukovodilac: Prof. dr Predrag Simonović. International commission for the protection of the Danube River, 2007. 2

Rukovođenje nacionalnim projektom:Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Projekat: “Istraživanjе životnog ciklusa i populacionih karakteristika mladice u Srbiji”. Rukovodilac: Dr Saša Marić. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2006-2008. 3

Učešće u nacionalnom projektu:Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Projekat 1536: “Konzervacija diverziteta kompleksa autohtone pastrmke Salmo trutta L., 1758 na području Republike Srbije”. Rukovodilac: Prof. dr Predrag Simonović. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije, 2001-2005. 1

 2. Projekat: “Biodiverzitet faune kolousta i riba sliva reke Strume na teritoriji Republike Srbije”. Rukovodilac: Prof. dr Predrag Simonović. Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline, 2002. 1

 3. Projekat: “Evolucija u heterogenim sredinama”. Rukovodilac: Dr Aljoša Tarasjev. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2006-2010. 1

Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Projekat: “Evolucija u heterogenim sredinama”. Rukovodilac: Dr Aljoša Tarasjev. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2006-2010. 1

 2. Projekat: “Izrada programa istraživanja riba, vodozemaca i gmizavaca za predeo izuzetnih odlika „Veliko Ratno ostrvo“ Rukovodilac: Prof. dr Predrag Simonović. JKP “Zelenilo – Beograd”, 2007-2009. 1

 3. Projekat: “Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta”. Rukovodilac: Prof. dr Predrag Simonović. Ministarstavo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011 (januar - oktobar). 1

 4. Projekat: “Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda Srbije”. Rukovodilac: Dr Mirjana Lenhardt. Ministarstavo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, oktobar 2011-2014. 1

Recenzija publikacije kategorije M20Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Manuscript: 114-10-C; Biologia, Bratislava. 1

 2. Manuscript: ABS 97-10; Archives of Biological Sciences, Belgrade. 1

 3. Manuscript: ABS 20-11; Archives of Biological Sciences, Belgrade. 1

Posle reizbora u zvanje docenta:

 1. Manuscript: MS 11-262; Journal of Fish Biology. 1

 2. Manuscript ID BJLS-2338; Biological Journal of the Linnean Society. 1

 3. Manuscript ID APF-722; Archives of Polish Fisheries. 1

Stručni radovi:


M66a

Pre izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P., Nikolić, V., Hegedić, A. & Marić, S. (2002). Biodiverzitet faune kolousta i riba sliva reke Strume na teritoriji Republike Srbije. Izveštaj projekta. Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline, Beograd, 8 str. 0.2

 2. Marić, S., Nikolić, V., Hegediš, A. & Simonović, P. (2003). Srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskom području „Drina“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Organizacije sportskih ribolovaca «Mladica» Bajina Bašta, „Drina“ Ljubovija, „Drinsko jezero“ Mali Zvornik, «Drina» Loznica, 69 str. 0.2

 3. Marić, S., Nikolić, V. & Simonović, P. (2003). Srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskom području „Timok“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i ZOSR „Timočka krajina“, Beograd - Zaječar. 0.2

 4. Marić, S., Nikolić, V., Hegediš, A. & Simonović, P. (2003). Srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskom području „Sava I“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i JP „Srbijašume“, Beograd. 0.2

 5. Marić, S., Nikolić, V., Hegediš, A. & Simonović, P. (2003). Srednjeročni program unapređenja ribarstva na ribarskom području „Sava II“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i JP „Srbijašume“, Beograd. 0.2

 6. Marić, S., Nikolić, V., Hegediš, A. & Simonović, P. (2003). Srednjeročni program unapređenja ribarstva na ribarskom području „Dunav II“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i JP „Srbijašume“, Beograd. 0.2

 7. Marić, S., Nikolić, V., Hegediš, A. & Simonović, P. (2003). Srednjeročni program unapređenja ribarstva na ribarskom području „Dunav III“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i JP „Srbijašume“, Beograd. 0.2

 8. Marić, S., Nikolić, V., Hegediš, A. & Simonović, P. (2003). Srednjeročni program unapređenja ribarstva na ribarskom području „Dunav IV“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i JP „Srbijašume“, Beograd. 0.2

 9. Simonović, P., Marić, S., & Nikolić, V. (2003). Srednjeročni program unapređenja ribarstva na području zaštićenog prirodnog dobra reke „Gradac“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Zaštićeno prirodno dobro „Gradac“, Beograd – Valjevo. 0.2

 10. Marić, S., Nikolić, V., & Simonović, P. (2003). Srednjeročni program unapređenja ribarstva na delu ribarskog područja „Dunav II“ za period 2003.-2007. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i JP „Nacionalni park fruška Gora“, Beograd – Sremska Kamenica. 0.2

 11. Marić, S., Nikolić, V. & Simonović, P. (2005). Srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskom području Nacionalnog parka „Đerdap“ za period 2006.-2010. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i JP Nacionalni park „Đerdap“, Beograd – Donji Milanovac. 0.2Posle izbora u zvanje docenta:

 1. Simonović, P., Marić, S., Nikolić, V. & Lazarević, N. (2008). Srednjoročni program unapređenja ribarstva na delu ribarskog područja „Srbija Istok“ za period 2008.-2012. godina. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i ZSR „Timočka krajina“, Beograd - Zaječar. 0.2

 2. Marić, S., Nikolić, V., Paunović, M. & Simonović, P. (2009). Istraživanje životnog ciklusa i populacionih karakteristika mladice u Srbiji. Izveštaj projekta. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Beograd, 63 str. 0.2

 3. Simonović, P., Nikolić, V. & Marić, S. (2009). Program upravljanja Ribarskim područjem „Labudovo okno“ u Specijalnom rezervata prirode „Deliblatska peščara“ za period 2010.-2019. godine. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i JP „Vojvodinašume“, Beograd - Petrovaradin. 0.2

Citiranost:
Marić, S., Nikolić, V. & Simnović, P. (2004). Pilot study on the morphological identity of wild brown trout (Salmo trutta) stocks in the streams of the Danube river basin (Serbia). Folia Zoologica, 53 (4): 411-416.

 1. Akbarzadeh, A., Farahmand, H., Shabani, A.A., Karami, M., Kaboli, M., Abbasi, K. & Rafiee, G. R. (2009). Morphological variation of the pikeperch Sander lucioperca (L.) in the southern Caspian Sea, using a truss system. Journal of Applied Ichthyology, 25 (5): 576-582.

 2. Bud, I., Dombi, I. L. & Vlǎdǎu, V. V. (2009). The geographic isolation impact on evolution of some morpho-physiological features in the brown trout (Salmo trutta fario Linnaeus). AACL Bioflux, 2 (1): 31-50.

 3. Yakubu, A. & Okunsebor, S. A. (2011). Morphometric Differentiation of Two Nigerian Fish Species (Oreochromis niloticus and Lates niloticus) Using Principal Components and Discriminant Analysis. International Journal Of Morphology, 29 (4): 1429-1434.


Simonović, P., Budakov, L., Nikolić, V. & Marić, S. (2005). Recent record of the ship sturgeon Acipenser nudiventris in the middle Danube (Serbia). Biologia Bratislava, 60 (2): 231-233.

 1. Jarić, I., Lenhardt, M., Cvijanović, G. & Ebenhard, T. (2009). Acipenser sturio and Acipenser nudiventris in the Danube - extant or extinct?. Journal of Applied Ichthyology, 25 (2): 137-141.

 2. Lenhardt, M., Jarić, I., Cvijanović, G. & Smederevac-Lalić, M. (2008). The key threats to sturgeons and measures for their protection in the lower Danube region. NATO Advanced Research Workshop on Rescue on Sturgeon Species by Means of Transboundaryb Integrated Water Management of the Ural River Basin, JUN 13-16, 2007 Orenburg, RUSSIA. Nato Science for Peace and Security Series C - Environmental Security: 87-96.


Marić, S., Sušnik, S., Simonović, P. & Snoj, A. (2006). Phylogeographic study of brown trout from Serbia, based on mitochondrial DNA control region analysis. Genetics, Selection, Evolution, 38: 411-430.

 1. Sotiropoulos, K., Eleftherakos, K., Džukić, G., Kalezić, M. L., Legakis, A., Polymeni, R. M. (2007). Phylogeny and biogeography of the alpine newt Mesotriton alpestris (Salamandridae, Caudata), inferred from mtDNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 45 (1), pp. 211-226.

 2. Griffiths, A. M., Bright, D. & Stevens, J. R. (2009) Complete mitochondrial control region sequences indicate a distinct variety of brown trout Salmo trutta in the Aral Sea. Journal of Fish Biology, 74 (5): 1136-1142.

 3. Lo Brutto, S., Hristovski, N. & Arculeo, M. (2010) Genetic divergence between morphological forms of brown trout Salmo trutta L. in the Balkan region of Macedonia. Journal of Fish Biology, 76 (5): 1220-1227.

 4. Apostolidis, A. P., Gelia, D. & Mamuris, Z. (2011). Genetic diversify among Balkan trout populations based on RAPD analysis. Russian Journal of Genetics, 47 (8): 973-978.

 5. DeFaveri, J., Zanella, L. N., Zanella, D., Mrakovčić, M. & Merila, J. (2012). Phylogeography of isolated freshwater three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus populations in the Adriatic Sea basin. Journal of Fish Biology, 80 (1): 61-85.

 6. Kohout, J., Jaskova, I., Papousek, I., Sediva, A. & Slechta, V. (2012). Effects of stocking on the genetic structure of brown trout, Salmo trutta, in Central Europe inferred from mitochondrial and nuclear DNA markers. Fisheries Management and Ecology, 19 (3): 252-263.

 7. Hashemzadeh, S. I., Farahmand, H., Abdoli, A., Bernatchez, L., Primmer, C. R., Swatdipong, A., Karami, M. & Khalili, B. (2012). Phylogenetic status of brown trout Salmo trutta populations in five rivers from the southern Caspian Sea and two inland lake basins, Iran: a morphogenetic approach. Journal of Fish Biology, 81: 1479-1500.


Simonović, P., Marić, S. & Nikolić, V. (2007). Trout Salmo spp. complex in Serbia and adjacent regions of western Balkans: reconstruction of evolutionary history from external morphology. Journal of Fish Biology, 70 (Supplement C): 359-380.

 1. Cano, J.M., Mäkinen, H.S., Leinonen, T., Freyhof, J., Merilä, J. (2008). Extreme neutral genetic and morphological divergence supports classification of Adriatic three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) populations as distinct conservation units. Biological Conservation, 141 (4), pp. 1055-1066.

 2. Lo Brutto, S., Hristovski, N. & Arculeo, M. (2010). Genetic divergence between morphological forms of brown trout Salmo trutta L. in the Balkan region of Macedonia. Journal of Fish Biology, 76 (5): 1220-1227.

 3. Apostolidis, A. P., Gelia, D. & Mamuris, Z. (2011). Genetic diversify among Balkan trout populations based on RAPD analysis. Russian Journal of Genetics, 47 (8): 973-978.

 4. Apostolidis, A. P., Stoumboudi, M. Th., Kalogianni, E., Cote, G. & Bernatchez, L. (2011). Genetic divergence among native trout Salmo trutta populations from southern Balkans based on mitochondrial DNA and microsatellite variation. Journal of Fish Biology, 79 (7): 1950-1960.

 5. Drinan, T. J., McGinnity, P., Coughlan, J. P., Cross, T. F. & Harrison, S. S. (2012). Morphological variability of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta in different river environments. Ecology of Freshwater Fish, 21 (3): 420-432.


Razpet, A., Marić, S., Parapot, T., Nikolić, V. & Simonović, P. (2007). Re-evaluation of Salmo data by Gridelli (1936) - description of stocking, hybridization and repopulation in the River Soča basin. Italian Journal of Zoology, 74 (1): 63-70.

 1. Pizzul, E., Bertoli, M., Basset, A., Vignes, F., Calligaris, M. & Tibaldi, E. (2009) Energy densities of brown trout (Salmo trutta) and its main prey items in an alpine stream of the Slizza Basin (Northwest Italy). Journal of Freshwater Ecology, 24 (3): 403-410.

 2. Meraner, A., Gratton, P., Baraldi, F. & Gandolfi, A. (2013). Nothing but a trace left? Autochthony and conservation status of Northern Adriatic Salmo trutta inferred from PCR multiplexing, mtDNA control region sequencing and microsatellite analysis. Hydrobiologia, 702 (1): 201-213.


Rozman, T., Dovč, P., Marić, S., Kokalj-Vokač, N., Erjavec-Škerget, A., Rab, P. & Snoj, A. (2008). Evidence for two transferrin loci in the Salmo trutta genome. Animal Genetics, 39: 577-585.

 1. Andersen, O., De Rosa, M. C., Pirolli, D. & Tooming-Klunderud, A., Petersen, P.E.; Andre, C. (2011). Polymorphism, selection and tandem duplication of transferrin genes in Atlantic cod (Gadus morhua) - Conserved synteny between fish monolobal and tetrapod bilobal transferrin loci. Bmc Genetics, 12 (51).


Snoj, A., Marić, S., Berrebi, P., Crivelli, J. A., Shumka, S. & Sušnik, S. (2009). Genetic architecture of trout from Albania as revealed by mtDNA control region variation. Genetics, Selection, Evolution, 41: 22.

 1. Lo Brutto, S., Hristovski, N. & Arculeo, M. (2010). Genetic divergence between morphological forms of brown trout Salmo trutta L. in the Balkan region of Macedonia. Journal of Fish Biology, 76 (5): 1220-1227.

 2. Delling, B. (2010) Diversity of western and southern Balkan trouts, with the description of a new species from the Louros River, Greece (Teleostei: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 21 (4): 331-344.

 3. Apostolidis, A. P. Stoumboudi, M. Th. Kalogianni, E., Cote, G. & Bernatchez, L. (2011). Genetic divergence among native trout Salmo trutta populations from southern Balkans based on mitochondrial DNA and microsatellite variation. Journal of Fish Biology, 79 (7): 1950-1960.

 4. Vincenzi, S., Crivelli, A. J., Jesensek, D. & De Leo, G. A. (2012). Translocation of stream-dwelling salmonids in headwaters: insights from a 15-year reintroduction experience. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 22 (2): 437-455.

 5. Hashemzadeh, S. I., Farahmand, H., Abdoli, A., Bernatchez, L., Primmer, C. R., Swatdipong, A., Karami, M. & Khalili, B. (2012). Phylogenetic status of brown trout Salmo trutta populations in five rivers from the southern Caspian Sea and two inland lake basins, Iran: a morphogenetic approach. Journal of Fish Biology, 81: 1479-1500.


Marić, S., Simonović, P. & Razpet, A. (2010). Genetic characterization of broodstock brown trout from Bled fish-farm, Slovenia. Periodicum biologorum, 112 (2): 145-148.

 1. Pustovrh, G., Bajec, S.S. & Snoj, A (2012). A set of SNPs for Salmo trutta and its application in supplementary breeding programs. Aquaculture, 370: 102-108


Snoj, A., Marić, S., Sušnik Bajec, S., Berrebi, P., Janjani, S. & Schöffmann, J. (2011). Phylogeographic structure and demographic patterns of brown trout in North-West Africa. Molecular Phylogenetics and Evolution, 61: 203-211.

 1. Hashemzadeh, S. I., Farahmand, H., Abdoli, A., Bernatchez, L., Primmer, C. R., Swatdipong, A., Karami, M. & Khalili, B. (2012). Phylogenetic status of brown trout Salmo trutta populations in five rivers from the southern Caspian Sea and two inland lake basins, Iran: a morphogenetic approach. Journal of Fish Biology, 81: 1479-1500.

 2. Querci, G., Pecchioli, E., Leonzio, C., Frati, F. & Nardi, F. (2013). Molecular characterization and hybridization in Salmo (trutta) macrostigma morphotypes from Central Italy. Hydrobiologia, 702 (1): 191-200.

 3. Lercetau-Köhler, E., Schliewen, U., Kopun, T., Weiss, S. (2013). Genetic variation in brown trout Salmo trutta across the Danube, Rhine, and Elbe headwaters: a failure of the phlyogeographic paradigm? BMC Evolutonary Biology, 13:176 (http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/176).


Marić, S., Razpet, A., Nikolić V. & Simonović, P. (2011). Genetic differentiation of European grayling (Thymallus thymallus) populations in Serbia, based on mitochondrial and nuclear DNA analyses. Genetics Selection Evolution, 43: 2.

 1. Weiss, S.J., Kopun, T. & Sušnik Bajec, S. (2013). Assessing natural and disturbed population structure in European grayling Thymallus thymallus: Melding phylogeographic, population genetic and jurisdictional perspectives for conservation planning. Journal of Fish Biology, 82 (2): 505-521.


Weiss, S., Marić, S. & Snoj, A. (2011). Regional structure despite limited mtDNA sequence diversity found in the endangered Huchen, Hucho hucho (Linnaeus, 1758). Hydrobiologia, 658: 103-110.

  1. Balakirev, E.S., Romanov, N.S., Mikheev, P.B., Ayala, F.J. (2013). Mitochondrial DNA Variation and Introgression in Siberian Taimen Hucho taimen. PLoS ONE 8 (8): e71147. doi:10.1371/journal.pone.0071147.


NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD POSLE IZBORA U ZVANJE DOCENTA
Osnovne naučne aktivnosti


 1. Poglavlje u knjizi, pregledni rad u monografiji ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti kategorije M41 (M44): 1 x 2 = 2

 2. Radovi međunarodnog značaja kategorije M21: 7 x 8 = 56

 3. Radovi međunarodnog značaja kategorije M22: 1 x 5 = 5

 4. Radovi međunarodnog značaja kategorije M23: 7 x 3 = 21

 5. Radovi međunarodnog značaja kategorije M23a: 1 x 2 = 2

 6. Radovi međunarodnog značaja kategorije M33: 2 x 1 = 2

 7. Radovi nacionalnog značaja kategorije M51: 1 x 2 = 2

 8. Radovi objavljeni u izvodima kategorije M34: 8 x 0.5 = 4


Ostale naučne aktivnosti


 1. Rukovođenje međunarodnim projektom: 1 x 6 = 6

 2. Učešće u međunarodnom projektu: 2 x 2 = 4

 3. Rukovođenje nacionalnim projektom: 1 x 3 = 3

 4. Učešće u nacionalnom projektu: 4 x 1 = 4

 5. Recenzija publikacije kategorije M20: 6 x 1 = 6

 6. Stručni radovi: 3 x 0.2 = 0.6


Ukupnan broj bodova: 117.6

Ukupnan broj citata preuzetih sa Kobsona (bez autocitata i heterocitata): 31

Pregled radova
Do sada, najznačajniji deo istraživanja dr Saše Marića bio je usmeren na rešavanje problema genetičke i morfološke diferencijacije salmonida sa teritorije Balkanskog poluostrva.

U radovima br. 1, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 18 i 19 kao i u doktorskoj disertaciji, molekularnim analizama informativnih regiona mitohondrijalne i jedarne DNK utvrđena je genetička struktura populacija potočne pastrmke, lipljana, mladice i balkanskog vijuna, uglavnom sa teritorije Balkanskog poluostrva, mada je jedna studija uključivala i populacije pastrmki izvan evropskog kontinenta (rad br. 6). Dobijeni rezultati pružili su uvid u filogeografsku i populacionu strukturu, i omogućili su razjašnjavanje pojedinih filogenetskih i taksonomskih nedoumica, kao i davanje smernica za preduzimanje konzervacionih aktivnosti. Iz oblasti genomike (rad br. 2), otkriveno je prisusvo dva transferinska lokusa u genomu potočne pastrmke.

U radu br. 14, predstavljeni su rezultati re-evaluacije Gridelijevih podataka iz 1936. godine, za vrste roda Salmo iz reke Soče, upotrebom morfoloških i genetičkih analiza. Morfološke analize spoljašnjeg oblika tela i glavenog skeleta pastrmskih vrsta sa teritorije Balkanskog poluostrva bile su predmet istraživanja magistarske teze kao i radova br. 9, 10, 17 i 21. U navedenim radovima, univarijantnim i multivarijantnim statističkim analizama na odabranom setu morfoloških karaktera, utvrđeni su fenetički odnosi i rekonstruisana je evoluciona istorija predstavnika podfamilije Salmoninae.

Takođe, u oblasti faunistike kandidat je publikovao radove u kojima su predstavljeni prvi ili veoma retki nalazi pojedinih taksona za neku teritoriju (radovi br. 8, 11, 12, 22, 27 i 28). U radu br. 26 predstavljena je istorijska i recentna distribucija predstavnika familije Salmonidae iz slivnog područja Volge i Urala.

Iz oblasti ribarstvene biologije u radovima br. 16 i 29, analizirani su dužinsko težinski odnosi i karakteristike rasta mladice, što su veoma bitni parametri za održivo upravljanje populacijama riba. Problemi održivog korišćenja i upravljanja ribljim fondom, konzervacioni statusi i zaštita, bili su predmet analiza u nekoliko radova (br. 20, 24 i 30). Istraživanja u oblasti kvaliteta vode i parazitskih infekcija dužičaste pastrmke predstavljeni su radovima br. 23 i 25.

Posebno ukazujemo na veoma perspektivan pravac istraživanja dr Saše Marića u oblasti populacione biologije riba iz porodice Salmonidae, koji je, između ostalog, važan za rešavanje problema zaštite i očuvanja ove grupe riba. Ova istraživanja uključuju morfološke i genetičke analize, zatim karakteristike životne istorije (rast), karakteristike staništa, kao i održivo upravljanje ribljim fondom.


IV. Zaključak i mišljenje komisije
Komisija konstatuje da je dr Saša Marić u nastavnom radu ostvario ukupno: 142 boda, od čega 109 bodova nakon izbora u zvanje docenta i 40 bodova nakon reizbora. U naučno-istraživačkom radu kandidat je ostvario ukupno: 163.7 bodova, od čega 117.6 bodova nakon izbora u zvanje docenta (82 iz kategorija M21, M22, M23) i 38.5 bodova od reizbora (33 iz kategorija M21, M22, M23).

Članovi komisije smatraju da je dr Saša Marić veoma savestan i uspešan univerzitetski nastavnik. To je potvrđeno u anonimnim anketama studenata koji su pozitivno ocenili njegov rad. Posebno ističemo njegov rad u pisanju praktikuma iz oblasti sistematike i morfologije kičmenjaka, i molekularne sistematike. Bio je mentor jedne magistarske teze, jednog master rada i tri diplomska rada. Učestvovao je u jednoj komisiji za odbranu magistarske teze i u osam komisija za odbranu diplomskih radova.

U pogledu naučno-istraživačkog rada, dr Saša Marić je do sada objavio 22 rada u međunarodnim časopisima (osam iz kategorije M21, jedan iz kategorije M22, deset iz kategorije M23 i tri iz kategorije M23a), četiri rada sa skupova međunarodnog značaja štampana u celini, tri u domaćim časopisima (dva iz kategorije M51 i jedan iz kategorije M52), jedno poglavlje u monografiji od nacionalnog značaja (kategorija M44) i jedan rad sa skupova nacionalnog značaja štampan u celini. Prezentovao je devet saopštenja na međunarodnim kongresima (kategorija M34) i dva na nacionalnim kongresima (kategorija M64). Učestvovao je u realizaciji 14 stručnih radova. Bio je recenzent za pet međunarodnih časopisa. Rukovodio je jednim međunarodnim i jednim nacionalnim projektom. Učestvovao je u realizaciji četiri međunarodna i sedam nacionalnih projekata. Prema podacima preuzetih sa Kobsona, njegovi radovi su citirani 31 put. Iz ovog pregleda se može zaključiti da je dr Saša Marić bio uspešan u istraživačkom delu svojih aktivnosti, na šta ukazuje broj štampanih radova, kao i renome časopisa u kojima je objavio rezultate istraživanja.

Ceneći kvalitet nastavno-pedagoškog rada, kao i naučni doprinos dr Saše Marića, Komisija sa zadovoljstvom predlaže Nastavno-naučnom veću Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu da izabere dr Sašu Marića u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Morfologija, sistematika i filogenija životinja.


08. novembar 2013. godine

Komisija:


_______________________

Dr Ljiljana Tomović, vanredni profesor

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Institut za biološka istraživanja »Siniša Stanković« Univerziteta u Beogradu


_______________________

Dr Ana Ivanović, vanredni profesor

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
_______________________

Dr Aleksandra Korać, redovni profesor

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
_______________________

Dr Mirjana Lenhardt, naučni savetnik

Institut za biološka istraživanja »Siniša Stanković« Univerziteta u Beogradu

Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u BeograduБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка