Israel är det enda land om vilket Gud upprepade gånger säger, profetiskt, förlösande Det här är Mitt”
Дата канвертавання21.04.2016
Памер31.62 Kb.
VARFÖR ska vi stå tillsammans med Israel idag?

Av Jack Hayford
Israel är det enda land om vilket Gud upprepade gånger säger, profetiskt, förlösande - "Det här är Mitt” Gud refererar till Israel som Han inte gör med något annat land på jorden. Israel restes upp till att vara ett ljus för hedningarna.
Kyrkan var vid starten praktiskt taget helt och hållet judisk, och förblev så fram till att evangeliet började spridas.

Så småningom spreds evangeliet till Antiokia - där den första hednaförsamlingen startades – och därifrån spreds sedan evangeliet till övriga världen.

I Romarbrevet kapitel 9 till 11 behandlar aposteln Paulus frågan om Guds omsorg och syfte med judarna.

Dessa tre kapitel har en särställning i Bibeln och ger en teologisk utläggning kring hur Guds ser på judarna.

Judarna var "förstlingsfrukten” ... det "första folket" (genom Abraham) som förstod vad det innebär att ha ett förbund med Gud.

De vidarebefordrade sedan rikedomen i denna sanning till världen, och genom dem kom också Messias in i vår värld.

Guds Ord kallar judarna för "roten" och hedningarna för "grenar."

Vi påminns om att även om "för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron” så ska vi inte bli högfärdiga, utan frukta: "Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig.."

Och när hedningarna i fullt antal kommit in skall hela Israel bli frälst. (V. 11:16-27)
Vi lever i en allvarsam tid i historien som kallar oss, som troende på Jesus Kristus, att ta ställning för Israel. Vi kan vara människor som lever i den allra sista tiden.

Vi skall inte vara passiva i mötet med det profetiska, vi är kallade att be med passion, att stå i förbön och att tjäna i enlighet med Frälsarens ord om att det inte är vår sak att spekulera över när slutet kommer. Det är vårt ansvar att tjäna Guds rike tills Han kommer. (Luk 19:13).


Det här handlar inte om politik, det handlar om Guds ord ... men de politiska konsekvenserna är extremt dramatiska. Skriften säger att det skall komma en tid när alla nationer i världen kommer att vända sig mot Israel.

Det är inte svårt att tänka sig att detta mycket väl kan komma att hända i vår tid och därför är det så viktigt att understryka varför vi skall stå med Israel idag.


ÅTTA SKÄL VARFÖR VI SKA STÅ UPP FÖR ISRAEL
1) Varje troende har ett ansvar att prioritera judarna i det vi värderar och att tacka Gud av hjärtat för det som Gud har gjort genom dem som folk.
Att förstå grunden till vårt fokus på judarna har att göra med att förstå Guds gudomliga ordningar och det som Gud har sagt.

Det handlar om ett folk och ett land.


• Varje troende har ett ansvar att göra judarna till en prioriterad fråga eftersom Gud har gjort det.
• Herren valde ett folk ... Han började med att välja en man vid namn Abraham. Herren sa att genom Abrahams säd (tillsammans med sin fru Sara, som skulle föda löftesbarnet Isak) skall alla folk på jorden bli välsignade ...och alla människor få tillgång till den gudomliga välsignelsen från Gud den Allsmäktige.
• I Första Moseboken 12:3 säger Herren i förbundet Han sluter med Abraham:

Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."


o Detta gäller inte bara ett folk (judarna), utan det avser även ett land

(Israel).


o Gud kommer att döma nationerna för deras beslut/ställningstaganden, precis som Han gör med individer.
• Herren valde dem för ett syfte: ”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena.

De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen."(Rom 9:4-5)


o Barnaskapet: Guds gudomliga val av Abrahams säd till ett folk.

o Härligheten: den manifesterade närvaron av Gud som uppenbarar sig själv.

o Förbundet: åtaganden som Gud gör:
�� Det Abrahamitiska förbundet ... Gud säger: Jag ska ge er ett folk och ett land, och genom denna säd skall jordens nationer bli välsignade. (Första Moseboken 17)

�� Det Mosaiska förbundet... uppenbarelsen av lagen, given som undervisning i syfte att leda oss till Kristus: återlösning genom Lammets blod.

�� Det nya förbundet ... I Jeremia och Hesekiel, säger Gud med nästan identiska ord: För det kommer en tid då jag ska ta min lag och jag skall sluta ett nytt förbund med dig, och jag skall låta min Ande komma in i dig.
o Den största gåvan: Den underbara gåvan som Jesus är till mänskligheten. Gud älskade så, att Han utgav sin enfödde Son ... Han gav Honom genom judarna, och Han kom som en jude.
Jesus själv sa till den samariska kvinnan: "Frälsningen kommer från judarna."

Så Skriften talar mycket tydligt till oss: det handlar om rötterna till allt somhar att göra med Guds uppenbarelse för mänskligheten.

Beviset för detta är själva existensen av judarna som ett folk och det faktum att de har återuppstått som en nation

Idag står kampen kring Jerusalem, över Israel, över judarnas närvaro och deras rätt till att ha ett land.

Det finns få nationer som är villiga att göra ett varaktigt åtagande om att stå med judarna och Israel, men Bibeln säger att Gud ska hedra dem som gör det.


2) Vår plats i Guds förevarande ordning förenar oss oupplösligt med judarna som ett folk och därmed med Israels land enligt Ordet.
När vi sätter vår tro till Återlösaren som kom genom judarna, ställer vi oss i raden av dem som har förlitat sig på Gud i enlighet med Hans uppenbarade nåd och förlösande ändamål.
• Skriften förklarar att, andligt sett, så blir du jude när du tar emot Herren (Rom 2:28-29, Gal 3:26-29).
• Om du är en troende, så är det inte förenligt med Skriftens hela innehåll att du intar en passiv hållning till judarna och Israel.
3) Gud har gjort unika uttalande om landet Israel som aldrig har upphävts:
• 3 Mos 25:23 - Marken tillhör Herren och det är Han som råder över den: ”När ni säljer jord, skall ni inte sälja den för all framtid, ty landet är mitt.”
• 5 Mos 32:43 -

Jubla, ni hednafolk med hans folk…och bringar försoning för sitt land, sitt folk.”


• 2 Krön 7:20 - Gud säger om människorna vänder sig från Mig "då skall jag rycka upp dem ur mitt land, det som jag har givit dem”
• Psalm 85:1-3 - "För sångmästaren , en psalm av Koras söner. HERRE, förr var du nådig mot ditt land, du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning, du övertäckte all dess synd. Sela.”
• Jes 8:8 - Denna mark tillhör Fadern och det tillhör Hans Messias:

... Med sina utbredda vingar skall den täcka ditt land i hela dess vidd, Immanuel."


• Jer 2:7 - Herren säger till folket varför Jerusalem kommer att bli ödelagt:

Jag förde er in i det bördiga landet och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd.”


• Hes 38:16 - Gud talar till människor i den sista tiden som sätter sig upp mot Israel. Gud talar om en konfrontation som kommer att äga rum i Hans land. "Du skall dra upp mot mitt folk Israel…Jag skall låta dig komma över Mitt land, för att hednafolken skall lära känna Mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig..”
• Joel 1:6, 2:18, 3:02 - Tre gånger i denna bok sägs det om landet att det tillhör Herren. "Ty ett hednafolk har dragit upp över mitt land…” (1:6),

Då fylldes HERREN av nitälskan för sitt land…” (2:18), ” skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.” (3:2)


• Hosea 9:3 - Handlar om hur folket sprids:

De skall inte få bo i HERRENS land. Efraim måste vända tillbaka till Egypten, och i Assyrien skall de tvingas äta oren mat.”


• Sak 9:16 - "HERREN, deras Gud, skall frälsa dem på den dagen, ty de är hans hjord, hans folk. De är ädelstenar i en krona, strålande över hans land.”
När vi talar om Israel så handlar det om:

1) ett stycke land som Gud har uttalat något om och 2) Guds folk till vilka Han har gett marken.

Det är en viktig sak för alltings Skapare, och det är inte förhandlingsbart. Saker som Gud har sagt specifikt för Israel har aldrig upphävts.
• Marken inte bara tillhör Gud, utan Gud har också överlåtit den till Abraham och hans efterkommande för evig tid via Isak. (Första Moseboken 17:7-8)
"Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig…så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla…” (Jes 54:8-10)
• Att Israel förlorat styret över landet genom synd och genom att folket spridits, förändrar inte Guds löften om att landet för evigt är deras.

(Läs Hes 37:1-28)


4) Israels har varken startat den nuvarande konflikten eller upprätthåller den för att få mer land.
Den allmänna inställningen i världen i dag är att se på palestinierna som de svagare, men i själva verket försvarar Israel landet utifrån det mandat de fick 1917 och som bekräftades av FN´s generalförsamling 1948.

Det palestinska målet är inte att få ett hemland, utan att fördriva Israel helt och hållet från landet.

För att öka opinionen mot Israel, har de resursstarka omgivande arabiska nationer aldrig erbjudit skydd åt palestinierna. De flesta runt om i världen vet inte det, och ingen bry sig om att berätta för dem heller eftersom sympatier

styrs av andra krafter.


5) Att stå upp för Israel är inte att motsätta sig det arabiska folket som helhet eller att motsätta sig rättigheter till ett fredligt, politiskt säkert och välmående liv för de arabers som bor i Israel.
Gud har inte fördomar mot någon människa, och absolut inte mot araber som är avkomma till Ismael, den andre sonen till Hans utvalda ledare Abraham. Att stå upp för Israel kräver inte en anti-arabisk hållning och att vi skall vara kärlekslösa mot andra folk.
6) Den obevekliga fientligheten från olika delar av arabvärlden har inte bara politiska

orsaker, utan drivs av andliga krafter som inte kommer att bli nöjda förrän Israel upphör att existera.
De krafter som vänder sig mot Israel är inte bara de människor som inte gillar judar. Vi är fångade i en ström av andliga krafter som är större än det mänskliga, krafter som inte kan störtas politiskt eller genom kraftfull övertalning.

Dessa krafter kan endast brytas genom förbön då välden och makter måste böja sig.


7) Samma ande som styr denna fiendskap är motståndare till både kristna och judar och med tiden kommer det till slut att bli förföljelse för båda.
Precis som Skriften säger är det två vittnen som kommer att dödas i Jerusalem i den allra yttersta tiden. (Upp. 11) Det har funnits två vittnen som har stått upp för

Gud genom historien - judarna och de kristna.

Hatet och fiendskapen är lika riktat mot troende som det är mot Israel,

eftersom det finns en ande i världen som är emot allt som kallas Gud och allting

som har med Honom att göra.
• Gud som Skapare - som är värd vår tillbedjan.

• Gud som Domare - som vi skall stå ansvariga inför.

• Gud som Återupprättare – som har visat sig genom sin Son, Jesus.

• Gud som moralisk Lagstiftare för hela mänskligheten - som vi står ansvariga inför genom vår livsstil.


8) Ett bibliskt uppdrag och ett gudomligt löfte kallar oss att stå i tro, bedja med förväntan och att stödja.
Vi är kallade att stå med Israel i dag eftersom vi kan vara människor av den sista tiden.

Herren har kallat oss till att vara människor med moral och biblisk övertygelse, vandra i visdom och känna Hans Ord.

Han kommer att hedra dem som gör ett varaktigt åtagande om att stå tillsammans med det land som Han unikt kallar för sitt. (Psalm 122:6).
KONKRETA SAKER DU KAN GÖRA FÖR ATT ”STP UPP FÖR ISRAEL”
1) Utrusta dig med tillförlitlig information, undvik trångsynthet och tillåt inte "blinda

fläckar”. Var uppmärksam på den hållning dagspressen har. Var kritisk till rapporter utan att bli paranoid.

Sätt dig in i grunderna i Mellanösterns historia, och speciellt det senaste århundradets.
2) Var trofast mot Bibelns uppmaning att "be för fred i Jerusalem "(Ps 122:6), och att vår nation skall styras i ljuset av I Mos 12:1-3 ... "Jag skall välsigna dem som välsignar dig ..."
3) Be Gud visa dig om du skall resa till Israel som ett sätt att visa praktiskt stöd.
4) Visa judar vänskap. Bekräfta att du, som troende, står med Israel som ett led i din bibelbaserade överlåtelse till Gud.
5) Var nådefull mot alla, även om det kan vara så att radikala muslimer kan ha anknytning till terrorism.
Var aktiv för det är en otroligt viktig tid. Vi ser idag att det närmar sig snabbt att alla jordens nationer vänder sig mot Israel och mot dem som fortfarande står tillsammans med Israel

Den avgörande frågan kommer att bli "Vem är för Kristus och Hans vägar och vem är det inte?"Herren har kallat oss till att vara ett folk som berör andra människor och som står på en moralisk och biblisk grund i avgörande frågor ... och det här är en.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка