Instuderingsfrågor och övningsuppgifter vad innebär lönsamhet? Svar
Дата канвертавання22.04.2016
Памер60.55 Kb.
INSTUDERINGSFRÅGOR OCH ÖVNINGSUPPGIFTER
1. Vad innebär lönsamhet?

Svar: Det är ett mått där man ställer resultatet i förhållande till det i företaget arbetande kapitalet. Det ligger till grund för många av de viktigaste besluten i ett företag, ex. expansion, nedläggning.
2. Vilken är skillnaden mellan begreppen "resultat" och "lönsamhet"? Hur mäter man i allmänhet resultat respektive lönsamhet?
Svar:

Resultat = Intäkter - Kostnader

Resultatet - vinsten eller förlusten – är ett absolut mått. Resultaten är skillnaden mellan intäkter och kostnader.
Lönsamhet = Resultat / Resursinsats

Lönsamhetsmåttet är resultatet i förhållande till det i företaget arbetande kapitalet.


Skillnaden: Ex: två olika företag har en lika stor vinst på 5 Mkr. För Nisses Mekaniska verkstad anses detta vara mycket lönsamt, medan det anses vara katastrofalt för SKF, detta pga den stora skillnaden i resursinsats.
3. Definiera följande begrepp:
Svar:

Utgift När ett företag anskaffar resurser/Uppstår när fakturan erhålls och bokförs

Utbetalning Vid betalningstillfället, ex när ett företag betalar för en vara.

Kostnad Värdet av förbrukade resurser under en viss period ex ett år

Inkomst När ett företag säljer varor eller tjänster skapas inkomster/Uppstår vid försäljningstillfället, när fakturan sänds & bokförs

Inbetalning Vid betalningstillfället, ex när ett företag betalar för en vara.

Intäkt Värdet av tillverkade/levererade prestationer under viss period

4. Vad skiljer begreppsparen kostnad-intäkt från utbetalning-inbetalning? (Diskutera och jämför begreppen!)
Svar:

Begreppen inbetalning och utbetalning avser betalningsströmmar och uppstår när pengar betalas in till respektive betalas ut av företaget.

Kostnader & Intäkter är värdet av förbrukade/levererade resurser/prestationer under en period.

5. Vad är en periodiserad utgift?

Ex. Vi anskaffar en maskin, kostnaden för den blir 500 000 kr. Maskinen har en livslängd på 5 år, då räknar vi med en värdeminskning på 100000 kr/år. Kostnaden blir då 100000 kr/år och utgiften periodiseras på 5 år. Kostnader är alltså periodiserade utgifter.


6. Ge exempel på de båda begreppen utgift och kostnad från din egen privatekonomi. Vad är t ex utgift och vad är kostnad för en bil?

Se ovan


7. Vad är skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader?

De totala rörliga kostnaderna förändras när verksamhetsvolymen förändras.

De totala fasta kostnaderna förblir oförändrade när verksamhetsvolymen förändras.

8. Vilka typer av rörliga kostnader känner du till? Beskriv m h a diagram hur dessa kostnader utvecklas i förhållande till produktionsvolym både vad gäller totala kostnader och kostnader per styck. Ge även exempel på kostnader för de olika typerna.

Typer av rörliga kostnader: Proportionellt rörliga kostnader, Progressivt rörliga kostnader, Degressivt rörliga kostnader. Se sid 105,106


9. Genomför samma analys som i föregående uppgift för de olika typer av fasta kostnader som du känner till.

Typer av fasta kostnader: Helt fasta kostnader, Driftsbetingade fasta kostnader, Halvfasta kostnader.


10. Vad är reversibla resp. irreversibla kostnader?

Reversibel kostnad: uppstår när volymen ökar och den återgår till en lägre nivå då volymen åter minskar.

Irreversibel kostnad (återgångströg): uppstår när volymen ökar, men återgår inte till en lägre nivå då volymen minskar.

11. Diskutera vilka av följande kostnader som vanligtvis är rörliga och vilka som är fasta.

a. Lagerhyra- fast

b. Arbetslön (ackord)- rörlig

c. Elström-

d. Provision till försäljare-

e. Reklamkostnader- fast

f. Avskrivningar på fabriksbyggnader- fast
12. Ge exempel (dvs förklara inte begreppen) på en proportionell rörlig kostnad, en progressivt rörlig kostnad, en degressivt rörlig kostnad samt en halvfast kostnad.

Proportionell rörlig kostnad – material kostnad

Progressivt rörlig kostnad -

Degressivt rörlig kostnad -

Halvfast kostnad – kostnad för större lokaler

13. Är löner en fast och/eller rörlig kostnad? Motivera och ge exempel!

Arbetarlöner betraktas ofta som en rörlig kostnad. För att detta skall gälla krävs att lönerna är rena ackordslöner samt att det finns en möjlighet att fritt flytta arbetskraften mellan olika tillverkningsprocesser. Då dessa förutsättningar ej är uppfyllda är det i kortsiktiga beslutssituationer riktigare att behandla alla löner som fasta.


14. Rita upp ett resultatdiagram och märk ut alla viktiga termer.

15. Vad är kritisk punkt och säkerhetsmarginal?

Kritiska punkten är den punkt där totala intäkter är lika stora som totala kostnader.

Säkerhetsmarginalen är skillnaden mellan totala intäkter och den kritiska omsättningen, utryckt i kronor.

16. Redogör för begreppet periodkalkyl (divisionskalkyl) och när en sådan kan användas!

En periodkalkyl går ut på att kalkylera periodens kostnader och sedan beräkna kostnaden per produkt. Den används när man i ett företag tillverkar bara en produkt eller ett antal likartade produkter och man vill kalkylera självkostnaden för den/dessa.17. Vilka fördelar ger vid produktkalkylering en normalkalkyl i stället för en genomsnittskalkyl? Och vilka är nackdelarna?

+ Stabilare prispolitik18. Varför ger en beräkning av självkostnaden enligt normalkalkyl samma resultat oavsett vilken produktionsvolym man utgår ifrån?

Normalkalkylen eliminerar den inverkan av förändringar som sysselsättningsgrad har på självkostnaden. Företagets fasta kostnader slås alltid ut på en normal mängd oavsett produktionens verkliga storlek. Dettas medför att produktens kalkylerade självkostnad under längre tidsperioder blir stabilare än om genomsnittskalkylen använts.19. Vad innebär över- och underabsorption av fasta kostnader? I vilket sammanhang talar man om detta?

Om försäljningspriset precis täcker självkostnaden får företaget under perioder med låg sysselsättning inte full täckning för sina fasta kostnader (undertäckning eller underabsorption).

Vid hög sysselsättning får företaget täckning för ett högre belopp än det som de verkliga fasta kostnaderna uppgår till (överteckning eller överabsorption).
20. Redogör översiktligt för påläggskalkyleringens grundprinciper!

Vid påläggskalkylering fördelas de indirekta kostnaderna på produkterna via pålägg. Påläggskalkylering används främst i företag där kostnaderna för företagets resurser är gemensamma för flera av företagets produkter.
21. Ge exempel på:

a. direkta kostnader!

b. indirekta kostnader!


 1. Direkta löner (dL), Direkt material (dM), speciella direkta tillverkningskostnader t ex patentkostnader, speciella direkta försäljningskostnader t ex provisioner

 2. Materialomkostnader (MO) t ex kostnader för lagerlokal, försäkring

Tillverkningsomkostnader (TO) t ex löner till personal i planerings- och konstruktionsavdelningarna, avskrivningar på maskiner och byggnader.

Administrationsomkostnader (AO) kostnader för företagsledning, ekonomiavdelning, personalavdelning.

Försäljningsomkostnader (FO) Löner till försäljningsledning och försäljare (ej provision) , reklam

22. Vilka är de vanligaste fördelningsgrunderna för:
a. materialomkostnader?

direkta


b. tillverkningsomkostnader?

?

c. affärsomkostnader?

indirekta
23. Ange vilket kostnadsslag följande kostnader ska hänföras till i en självkostnadskalkyl för ett tillverkningsföretag.
Kostnad

Kostnadsslag

a.

Kostnader för administrationsavdelningen

AOF

b.

Kostnader för försäljningsorganisationen (reklam, hyra)

FOF

c.

Provision till försäljare

SdfK

d.

Kostnader för skärvätska, svarvstål och annat förbruknings-

material i tillverkningenTOR

e.

Reparations- och underhållskostnader för maskiner, verktyg och inventarier

TOF

f.

Avskrivningar på och räntor för företagets maskinpark

TOF

g.

Kostnader för råvaruförrådet

MOF

h.

Kostnader för inköpsavdelningen

MOF

i.

Licensavgifter

SdtK

j.

Löner till tjänstemän i tillverkningsavdelning

TOF

k.

Lön till förman för tillverkningsavdelningen

TOF

l.

Ackordlöner till arbetare

dL

m.

Kostnader för råvaror och komponenter

dM


24. Vilka företag kan ha nytta av ABC-metoden, dvs vilka särdrag kan urskiljas hos dessa företag?

Moderna företag, särskilt tillverkningsföretag där de indirekta gemensamma kostnaderna är stora i förhållande till de direkta kostnaderna. När dessa indirekta kostnaderna blir stora jämfört med totalkostnaderna ökar svårigheten att göra en korrekt kostnadsfördelning.25. Beskriv fördelar och nackdelar med så kallad ABC-kalkylering, dvs vad kan bli bättre och vad riskerar att försämras vid övergång till ABC-kalkylering. Väg sedan fördelarna mot nackdelarna och kom med ett slutligt omdöme.
Fördelar

 • Skapar bättre precision i kostnadskalkyleringen och därmed ett bättre underlag för prissättningen.

 • Ökar möjligheten att bedöma vilka aktiviteter som bidrar till kundvärdet och vilka som inte gör det.26. Vad är skillnaden mellan sär- och samkostnader?

Särkostnader är kostnader som orsakas av ett visst beslut, ex ny produkt i tillverkning eller ta bort produktion av en produkt (kan vara RK såväl som FK). Samkostnader påverkas ej av ett beslut. Sam- och särkostnaderna bestäms således av beslutssituationen. Kostnader som i en viss beslutssituation är särkostnader kan i en annan vara samkostnader.

27. Diskutera vilka kostnader som kan vara särkostnader och vilka som kan vara samkostnader i samband med en partiell inskränkning av produktionen i t ex en mekanisk verkstad. På vilket sätt skiljer de sig från en totalkostnadsanalys?

28. Definiera termen täckningsbidrag! (särintäkter – särkostnader)

Ofta beräknar man TB på olika nivåer ex artikelnivå produktnivå och produktgruppsnivå. Det är också vanligt att dela in det i TB1 (särintäkter – RK) och TB2 (särintäkter – RK – FK)29. Vad är en investerings internränta?

En investerings internränta är den årliga avkastning investeringen ger på det satsade kapitalet. Ju högre internränta desto lönsammare investering.30. Ett av de stora problemen i samband med investeringskalkylering är osäkra data. Hur kan man komplettera sin kalkyl i syfte att minska detta problem?
31. Nämn och förklara kortfattat några olika möjligheter ett företag har för att reducera sitt behov av rörelsekapital.

Kapital rationalisering och JIT som beskrivs längre ner


32. Beskriv för- och nackdelar med att använda payoff-metoden vid investeringsbedömningar.
Fördelar

 • Enkel att använda

 • Man behöver endast uppskatta konsekvenserna under återbetalningstiden

 • Man slipper uppskatta kalkylräntan


Nackdelar

 • Den är missvisande eftersom man inte tar hänsyn till tiden efter återbetalningstide, den gynnar kortsiktiga investeringar

 • Den bortser från fördelarna med inbetalningar som sker i ett tidigt skede eftersom den inte beaktar när inbetalningarna sker


33. Vad är ett företags kalkylränta?

Är ett uttryck för det krav ett företag ställer på förräntningen på satsat kapital.Vad bestämmer storleken på kalkylräntan?

 • den ränta till vilken företaget kan låna kapital

 • förräntningen på företagets alternativa möjligheter att placera kapital

 • den risk som är förknippad med investeringen (inflation, realränta och risk)34.

Vilka slag av kapitalbehov har ett företag?

Anläggningskapital, rörelsekapital, säkerhetskapital.35.

Ett företag behöver kapital for att kunna existera.

Varför behövs rörelsekapital?

Utbetalningar som löner, råmaterial, telefon måste betalas även om företaget inte hunnit få in pengar från försäljning av sin produkt. Efter hand börjar företaget få in pengar och kan då finansiera vissa delar som löner, material mm. Men behov av rörelsekapital kommer alltid att finnas då kapital binds i: • råvarulager

 • PIA

 • färdigvarulager

 • kundfordringar

Ge tre exempel på "var" rörelsekapitalet behövs i företaget.

Råmaterial, löner, reklam, telefon osv36. Vad är:

Kapitalrationalisering?

Handlar om att minska lager utan att störa produktionens ”flyt”. (undvika onödigt kapital i rörelsen).


JIT (Just In Time)?

Japansk filosofi om materialstyrning som bl a syftar till små lager eller i idealfallet helt eliminera behovet av lager.


Cash management?

Handlar om hur man hanterar likvida medel och syftar till att öka effektiviteten i: • företagets in- och utbetalningssystem.

 • hantering av kundfordringar och leverentörsskulder

 • kortfristig upplåning, samt valutaförvaltning


37.

Att minska kundfordringarnas genomsnittliga bindningstid är ett sätt för företag att förbättra sin likviditet och minska det bundna kapitalet.

På vilka olika sätt kan man angripa detta problem for att nå målet?

(Ledning: I vilka olika delar kan man dela upp den totala kredittiden, dvs vad kan minskas och hur?)

38. Vilka nyckeltal brukar man använda för att bedöma hur kapitalet utnyttjas vad gäller varulager?

Svar:

Lager i procent av omsättning (%)

Lageromsättningshastighet (ggr)

Genomsnittlig lagringstid (tid)


39. Företag finansierar normalt sin verksamhet med en kombination av eget och främmande kapital. Redogör för skillnaderna mellan eget och främmande kapital vad avser löptid, säkerhet, avkastning och inflytande.

Svar:

Löptiden DFK har begränsad löptid. DEK har obegränsad löptid

Säkerhet Långivarna kräver en viss säkerhet i form av borgen eller pant. Ägarna har ingen sådan säkerhet. DEK är sk. Riskkapital

Avkastning DFK har avtalsenlig rätt till bestämd avkastning. DEK:s säkerhet beror på hur företaget går, dess avkastning kan bli hög eller ingen.

Inflytande Ägarna har det dominerande inflytande. Långivarna har begränsat inflytande.


40. Vad innebär det att lämna säkerhet? Vilka slag av säkerhet skiljer man mellan?

Sid. 254 och 255


41. Redogör översiktligt för hur eget kapital kan tillföras i ett företag.

Det kan öka genom att man kvarhåller vinstmedel i företaget.

I aktiebolag kan detta ske genom nyemission

42. Redogör för vilka motiv ett företag kan ha för att göra en nyemission respektive en fondemission.

Nyemission


 • Det tillförda kapitalet kan användas lönsamt, företaget har goda affärsidéer.

 • Företaget behöver mer kapital för att finansiera fortsatt växt och utveckling.

 • Företaget behöver öka andelen eget kapital för att kunna skaffa mer främmande kapital.


Fondemission

 • Företaget vill öka säkerheten gentemot långivarna genom att överföra disponibla medel till det icke utdelningsbara aktiekapitalet.

 • Företaget vill öka det synliga egna kapitalet (genom uppskrrivning av anläggningstillgångar) vilket ger ett stabilt intryck vid senare upplåning.


43. Blir en aktieägare rikare genom en nyemission? Genom en fondemission? Motivera kort ditt svar.

Arbetsorganisation
1a) Ange en formel för att skapa effektiva förändringar. Förklara de ingående parametrarna.
EF = FF + AF + KL
EF = Effektiv förändring

FF = Att människor förstår förändringen

AF = Att människor accepterar förändringen

KL = Att det är kvalitet i lösningarna
b) Förklara produktionssytemet processtillverkning
Löpande band / processtillverkning

Produkten flyttas i ett förutbestämt flöde ex bilfabrik, vilket ger hög mekaniseringsgrad och snabbt produktflöde.


Fördelar

 • Låga kostnader per producerad enhet

 • Ger möjligheter att använda specialutrustning

 • Bra materialflödenNackdelar

 • Låg produktflexibilitet

 • Störningskänslig

 • Repetitivt arbete


c) Redogör för begreppet nettomonteringstid

Är den värdeskapande tiden på varje stationAndra förluster kan här vara hanteringgsförluster (tid att hämta material och verktyg) och balanseringförluster (den tid som inte kan utnyttjas för montering på resp station).


d) Redogör för begreppet ”Kulturens nivåer” (Vad är det? Vilka är det?)
Vad är en organisations kultur?

• Organisationens inre liv. M a o sättet att leva, tänka, handla och vara i just den organisationen

• Kulturen påverkar organisationenseffektivitet

• Intresset väcktes under tidigt 80-tal


Vilka är de?

Artefakter

– Det man ser av en kultur. Språk, mode, myter, ritualer och ceremonier

Gemensamma värderingar och handlingsmönster

– Strategier, mål, organisation

Grundläggande värderingar

– Sådant vi inte ser eller ens tänker på. Viktigaste nivån.
2) Vilka är de fem koordineringsmekanismerna och vad innebär de?

• Ömsesidig anpassning

Direkt tillsyn

• Standardisering av arbetsprocessen

• Standardisering av resultat

• Standardisering av färdigheter (kompetens)


3) Beskriv human Relations (t ex huvudprinciper, organisationsstruktur)

• Försök att öka produktionen med hjälp av ändrade fysiska förhållanden

• Produktionen ökade oavsett om förhållandena blev bättre eller sämre

• Visade att produktionen inte bara beror på hur de tekniska/administrativa systemen byggs upp

• Satte människan i centrum


 1. Ledarskap – önskevärda ledarbeteenden som Rubenowitz besktiver gällande ”den ideale ledaren”.

• En positiv människosyn

• Social mognad och vidsynhet

• God intelligens

• Prestationsmotivation
 1. Grupputveckling/Ledarskap

Ledarstilar: Auktoritär, Demokratisk, ”Låt gå”
Den bästa ledarstilen: • Produktionsorienterad i stabila miljöer

• Relationsorienterad i komplexa miljöer

• Bra med bådadera

• Situationsanpassat ledarskap
 1. Den psykosociala arbetsmiljön

Faktorer som har betydelse: • Autonomi

Feedback

• Variation i färdigheter

• Uppgiftsidentitet

• Uppgiftens betydelse


 1. Hertzbergs tvåfaktorteori:

• Hygienfaktorer – skapar vantrivsel om de inte uppfylls• Motivationsfaktorer – skapar motivation vid ”större mängd”База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка