Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду інформація про недержавний пенсійний фонд
старонка1/3
Дата канвертавання22.04.2016
Памер440.58 Kb.
  1   2   3
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЛАУРУС»


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35234147

Код території за КОАТУУ

8036100000

Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 №216059 від 21.06.2007 р.

Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

12102059, ПФ № 99

Банківські реквізити

п/р № 26504235 АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335

Електронна адреса

www.dragon-am.com

Поштова адреса

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д

Контактні реквізити

Тел.: (044) 490-20-21, ф.: (044) 490-20-23, E-mail: info@dragon-am.com2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

(у разі, якщо засновником є юридична особа)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

339364963. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*

Повне найменування

Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав

Місцезнаходження

Дата укладення договору з радою пенсійного фонду

АДМ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

33936496

13.02.2007р., Серія АБ № 115942,

Державною комісією з регулювання ринків

фінансових послуг України


01033,

м. Київ,

вул. Саксаганського,

буд. 36, корп. Д01.11.2007р.

КУА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

33936496

05.05.2011р., Серія АВ №581211, видана

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України01033,

м. Київ,


вул. Саксаганського,

буд.36, корп. Д01.11.2007р

З

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»

14305909

24.11.2009р., Серія АВ № 498040, видана

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України01011, м. Київ,

вул. Лєскова, 901.11.2007р.

А

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр»

21647622


Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0439 згідно рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., та продовженого рішенням №221/3 від 04.11.2010р.

03150, м. Київ,

вул. Червоноармійська, буд. 84, кв. 1520.02.2008р.

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма)4. Інформація про активи пенсійного фонду та їх використання


4.1 Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду

Пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду

Усього за звітний рік (грн.)

Пенсійні внески від фізичних осіб 

136 475,26

Пенсійні внески від юридичних осіб

402 589,00

Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого недержавного пенсійного фонду)  

0

Загальна сума надходжень до пенсійного фонду

539 064,26

Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду 

472 060,324.2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду

Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)

Всього за звітний рік (грн.)

Здійснені:

Х

Х

   пенсійні виплати на визначений строк

0

0

   одноразові пенсійні виплати

1

9 401,86

Перераховані пенсійні кошти до:

Х

Х

   іншого недержавного пенсійного фонду

0

0

   страховика

0

0

   банківської установи

0

0

Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними виплатами учасників

0

0

Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів

0

0

Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками 

1

9 401,86


4.3 Витрати пов’язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

N з/п

Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

Усього за звітний рік (грн.)

1.

Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації

16 441,52

2.

Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду 

45 538,71

3.

Оплата послуг зберігача

7 617,62

4.

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

2 000,00

5.

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість )

1 100,00


6.

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення

1 650,28

7.

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду

1 411,22

8.

Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р.1 +р.2 + р.3 + р.4 + р.5 + р.6 + р.7)

75 759,35


БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2010 РОКУ

Форма № 1Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

2

3

4

I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи: 

       залишкова вартість 

010 

-

-

     первісна вартість 

011 

-

-

 накопичена амортизація

012 

( - )

( - )

Незавершене будівництво 

020 

-

-

Основні засоби: 

  

-

-

     залишкова вартість 

030 

-

-

     первісна вартість 

031 

-

-

     знос 

032 

( - )

( - )

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції: 

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040

-

-

інші фінансові інвестиції 

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість  

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи 

060

-

-

Інші необоротні активи 

070

-

-

Усього за розділом I 

080

-

-

II. Оборотні активи


Запаси: 


   виробничі запаси 

100

-

-

поточні біологічні активи

110

-

-

    незавершене виробництво 

120

-

-

    готова продукція 

130

-

-

    товари 

140

-

-

Векселі одержані 

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 


     чиста реалізаційна вартість 

160

-

-

     первісна вартість 

161

-

-

     резерв сумнівних боргів 

162

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 


     з бюджетом 

170

-

-

     за виданими авансами  

180

-

-

     з нарахованих доходів 

190

3

54

     із внутрішніх розрахунків 

200

-

-

Ін. поточна дебіторська заборгованість 

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції 

220

979

1 234

Грошові кошти та їх еквіваленти: 
-

-

     в національній валюті  

230

183

805

у т.ч. в касі

231

-

-

     в іноземній валюті  

240

-

-

Інші оборотні активи 

250

-

-

Усього за розділом II 

260

1 165

2 093

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та

групи вибуття

275

-

-

Баланс 

280

1 165

2 093
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка