“Info 100” 12. 50, 19. 35, 03. 00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý Ý·Á”
Дата канвертавання15.03.2016
Памер105.77 Kb.
14.07.14 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

11:45 “Info 100”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

14.45, 06.00 ¶/ü “²ÝûñÇ ÷³Ëáõëï”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.50,02.00 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

17.15,02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

17.50 “гÛáõÑÇ”

18.40 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

21.20 ì/ü “´»ñÙáõ¹Û³Ý »é³ÝÏÛáõÝÇ”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “13 –Çó 30”


14.07.14 Понедельник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

09.50 “POP музыка”

10.45 “Круглый стол”

11.45 “Info 100”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “По тропам света”

14.45, 06.00 Х/Ф “Идеальный побег”

16.35 Манкакан еркир

16.50,02.00 “Àìàéíêàïàòêåð”

17.15,02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

17.50 “Армянка”

18.40 “Åðêèðè øàáàòû”

21.20 Д/Ф “Бермудский треугольник”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Из 13 в 30”


15.07.14 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

12:00,01.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45, 06.00 ¶/ü “13 –Çó 30”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.45 “лùdzó˳Ք

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

21.20 ì/ü “20-ñ¹ ¹³ñÇ ³Ù»Ý³³ÕÙϳѳñáõÛó ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ”

21.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.40 ¶/ü “ä³ÑÇñ éÇÃÙÁ”

15.07.14 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Êóëüòóðà Àðìåíèè”

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

12.00,01.50 “Остановка для двоих”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “Севан 2014”

14.45,06.00 Х/Ф “Из 13 в 30”

16.35 Манкакан еркир

16.45 “Сказка - игра”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Свободный гражданин”

21.20 Д/Ф “Самые громкие преступления XX века”

21.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.40 Х/Ф “Держи ритм”
16.07.14 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.45 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45 , 06.00 ¶/ü “ä³ÑÇñ éÇÃÙÁ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 “²åáÉÇïÇϳ“

21.40 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

23.35 ¶/ü “ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÁ”

16.07.14 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.45 “Ãðîìîãëàñíî”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Держи ритм”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 “Àïîëèòèêà”

21.40 “Круглый стол”

23.35 Х/Ф “Обратная сторона правды”

17.07.14 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

10.50 “Info 100”

12.00 “гÛÇ áõÅÁ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45 , 06.00 ¶/ü “ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÁ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

19.00,04.00 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

21.20 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “²ÝѳÕÃÁ”

17.07.14 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Свободный гражданин”

10.50 “Info 100”

12.00 “Сила армян”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Обратная сторона правды”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

19.00, 04.00 “Остановка для двоих”

21.20 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Непокоренный”

18.07.14 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

10.45 “Info 100”

11.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45, 06.00 ¶/ü “²ÝѳÕÃÁ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

21.20,04.00 “гÛáõÑÇ”

21.45,01.50 “²åáÉÇïÇϳ“

23.35 ¶/ü “ü³Ý³ïÁ”

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”

18.07.14 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Ãðîìîãëàñíî”

10.45 “Info 100”

11.45 “Круглый стол”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Непокоренный”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

21.20,04.00 “Армянка”

21.45,01.50 “Àïîëèòèêà”

23.35 Х/Ф “Фанат”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”

19.07.14 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.45 “Info 100”

10.45 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “ü³Ý³ïÁ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

23.20 ¶/ü “¶É˳ϻñÝ»ñÁ”

19.07.14 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.45 “Info 100”

10.45 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 “По тропам света”

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40 , 06.00 Х/Ф “Фанат”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

20.00 “Портрет правосудия”

22.00 “Сила армян”

23.20 Х/Ф “Охотники за головами”


20.07.14 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.45 “Info 100”

10.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

13.30 “гÛáõÑÇ”

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “¶É˳ϻñÝ»ñÁ”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

19.35 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “øßí³ÍÝ»ñÁ”

01.10 ¶/ü ¶/ü “üñ³ÝÏ»Ýßï»ÛÝ”


20.07.14 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.45 “Info 100”

10.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

13.30 “Армянка”

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Охотники за головами”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Свободный гражданин”

19.35 “Ãðîìîãëàñíî”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Åðêèðè øàáàòû”

22.30,04.30 Х/Ф “Унесенные”

01.10 Х/Ф “Франкенштейн”


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка