“Info 100” 11: 45,04. 00 “ÊÙµ³·Çñ”
Дата канвертавання15.03.2016
Памер108.86 Kb.
31.03.14 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.50 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

10.45 “Info 100”

11:45,04.00 “ÊÙµ³·Çñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Î³ÝË»Éáí Ïñ³ÏáóÁ”

14.00 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

14.45, 06.00 ¶/ü “ºñÏÝùÇ ¨ »ñÏñÇ ÙÇ稓

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.50,02.00 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

17.15,02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

18.00 “¶³ÕïÝÇ ÃÕóå³Ý³Ï”

18.40 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

21.20 ì/ü “ÐÇÝ Ðáõݳëï³Ý. Ú³ëáÝÁ ¨ ³ñ·áݳíáñ¹Ý»ñÁ”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “ÆÝã Çٳݳ녔


31.03.14 Понедельник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð
9.15 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

09.50 “Круглый стол”

10.45 “Info 100”

11.45,04.00 “Редактор’’

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Опережая выстрель”

14.00 “По тропам света”

14.45, 06.00 Х/Ф “Между небом и землей”

16.35 Манкакан еркир

16.50,02.00 “Àìàéíêàïàòêåð”

17.15,02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

18.00 “Секретная папка”

18.40 “Åðêèðè øàáàòû”

21.20 Д/Ф “Древняя Греция: Ясон и Аргонавты”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Как знать…”

01.04.14 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

10.45 “Info 100”

12:00,01.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

12.50 Ð/ê “Î³ÝË»Éáí Ïñ³ÏáóÁ”

14.00, 06.00 ¶/ü “ÆÝã Çٳݳ녔

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

21.20 “س»ëïñá ßááõ”

23.40 ¶/ü “´³ñÇ ³é³íáï”

01.04.14 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Êóëüòóðà Àðìåíèè”

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Ãðîìîãëàñíî”

10.45 “Info 100”

12.00,01.50 “Остановка для двоих”

12.50 Сериал “Опережая выстрель”

14.00,06.00 Х/Ф “Как знать…”

16.35 Манкакан еркир

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Поколение возрождения”

19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

21.20 ”Маестро шоу”

23.40 Х/Ф “Доброе утро”
02.04.14 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê ““²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00,05.35 “гÛáõÑÇ”

14.45 , 06.00 ¶/ü “´³ñÇ ³é³íáï”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 ²åáÉÇïÇϳ

21.20 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

21.40 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

23.35 ¶/ü “гçáÕáõÃÛáõÝ, ÷áùñÇÏ”

02.04.14 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00,05.35 “Армянка”

14.45, 06.00 Х/Ф “Доброе утро”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 Àïîëèòèêà

21.20 “Портрет правосудия”

21.40 “Круглый стол”

23.35 Х/Ф “Прощай, детка, прощай”


03.04.14 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 гÛÇ áõÅÁ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00 “Ø»ñ ػͻñÁ”

14.45,05.35 ¶/ü “гçáÕáõÃÛáõÝ, ÷áùñÇÏ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

21.15,02.05 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “²Ý³ÝáõÝ”

03.04.14 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 Сила армян

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00 “Великие наши”

14.45, 05.35 Х/Ф “Прощай, детка, прощай”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 “Остановка для двоих”

21.15,02.05 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Аноним”


04.04.14 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

10.45 “Info 100”

11.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00, 06.00 ¶/ü “²Ý³ÝáõÝ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

21.20,04.00 “гÛáõÑÇ”

21.45,01.50 ²åáÉÇïÇϳ

23.35 ¶/ü “ØÇ Ñ³ÝÓÝíÇñ”

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”

04.04.14 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Поколение возрождения”

10.45 “Info 100”

11.45 “Круглый стол”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00, 06.00 Х/Ф “Аноним”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Телефутбол +”

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

21.20,04.00 “Армянка”

21.45,01.50 Àïîëèòèêà

23.35 Х/Ф “Не сдавайся”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”

05.04.14 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.45 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “ØÇ Ñ³ÝÓÝíÇñ”

16.50 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

20.00 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

21.20 “ÊÙµ³·Çñ”

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

22.35 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

23.20 ¶/ü “ä³ñëϳëï³ÝÇ ³ñù³Û³½ÝÁ. ųٳݳÏÇ ³í³½Ý»ñÁ”

05.04.14 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.45 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 “По тропам света”

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40, 06.00 Х/Ф “Не сдавайся”

16.50 “Телефутбол +”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

19.35 Êóëüòóðà Àðìåíèè

20.00 “Портрет правосудия”

21.20 “Редактор’’

22.00 “Сила армян”

22.35 “Еркирн у еркиры”

23.20 Х/Ф “Принц Персии: Пески времени”

06.04.14 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

13.30 “гÛáõÑÇ”

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “ä³ñëϳëï³ÝÇ ³ñù³Û³½ÝÁ. ųٳݳÏÇ ³í³½Ý»ñÁ”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

19.35 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “æ»ù. ÑëϳݻñÇ Ñáí³Ý³íáñÁ“
06.04.14 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

13.30 “Армянка”

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Принц Персии: Пески времени”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Поколение возрождения”

19.35 “Ãðîìîãëàñíî”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Åðêèðè øàáàòû”

22.30,04.30 “Джек – покровитель великанов”


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка