“Info 100” 11: 45,04. 00 “ÊÙµ³·Çñ”
Дата канвертавання17.03.2016
Памер108.12 Kb.
14.04.14 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.50 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

10.45 “Info 100”

11:45,04.00 “ÊÙµ³·Çñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

14.45, 06.00 ¶/ü “ÆÝï»É»ÏïÇ ·áñͳÏÇó“

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.50,02.00 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

17.15,02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

17.50 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

18.40 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

21.20 ì/ü “îñáÛ³. лñáëÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “æ»ù. ÑëϳݻñÇ Ñáí³Ý³íáñÁ”

14.04.14 Понедельник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

09.50 “Круглый стол”

10.45 “Info 100”

11.45,04.00 “Редактор’’

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00 “По тропам света”

14.45, 06.00 Х/Ф “Коэффицент интеллекта”

16.35 Манкакан еркир

16.50,02.00 “Àìàéíêàïàòêåð”

17.15,02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

17.50 “Еркирн у еркиры”

18.40 “Åðêèðè øàáàòû”

21.20 Д/Ф “Троя: время героев”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Джек - покоритель великанов”

15.04.14 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

10.45 “Info 100”

12:00,01.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00, 06.00 ¶/ü “æ»ù. ÑëϳݻñÇ Ñáí³Ý³íáñÁ”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

21.20 “س»ëïñá ßááõ”

23.40 ¶/ü “ºñÏáõ »Õµ³Ûñ”

15.04.14 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Êóëüòóðà Àðìåíèè”

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Ãðîìîãëàñíî”

10.45 “Info 100”

12.00,01.50 “Остановка для двоих”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00,06.00 Х/Ф “Джек - покоритель великанов”

16.35 Манкакан еркир

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Поколение возрождения”

21.20 ”Маестро шоу”

23.40 Х/Ф “Два брата”


16.04.14 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00,05.35 “гÛáõÑÇ”

14.45 , 06.00 ¶/ü ºñÏáõ »Õµ³Ûñ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 ²åáÉÇïÇϳ

21.20 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

21.40 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

23.35 ¶/ü “îáñ”

16.04.14 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00,05.35 “Армянка”

14.45, 06.00 Х/Ф “Два брата”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 Àïîëèòèêà

21.20 “Портрет правосудия”

21.40 “Круглый стол”

23.35 Х/Ф “Тор”

17.04.14 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 гÛÇ áõÅÁ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00 “Ø»ñ ػͻñÁ”

14.45,05.35 ¶/ü “îáñ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

21.15,02.05 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “îáñ 2. ˳í³ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ”

17.04.14 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 Сила армян

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00 “Великие наши”

14.45, 05.35 Х/Ф “Тор”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 “Остановка для двоих”

21.15,02.05 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Тор 2 . царство тьмы”

18.04.14 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

10.45 “Info 100”

11.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00, 06.00 ¶/ü “îáñ 2. ˳í³ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

21.20,04.00 “гÛáõÑÇ”

21.45,01.50 ²åáÉÇïÇϳ

23.35 ¶/ü “ÆÙÁ, ùáÝÁ ¨ Ù»ñÁ”

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”

18.04.14 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Поколение возрождения”

10.45 “Info 100”

11.45 “Круглый стол”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00, 06.00 Х/Ф “Тор 2 . царство тьмы”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Телефутбол +”

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

21.20,04.00 “Армянка”

21.45,01.50 Àïîëèòèêà

23.35 Х/Ф “Твои, мои и наши”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”

19.04.14 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.45 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “ÆÙÁ, ùáÝÁ ¨ Ù»ñÁ”

16.50 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

20.00 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

21.20 “ÊÙµ³·Çñ”

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

22.35 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

23.20 ¶/ü “سñdz, ²ëïÍá áñ¹áõ Ù³ÛñÁ”

19.04.14 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.45 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 “По тропам света”

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40, 06.00 Х/Ф “Твои, мои и наши”

16.50 “Телефутбол +”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

19.35 Êóëüòóðà Àðìåíèè

20.00 “Портрет правосудия”

21.20 “Редактор’’

22.00 “Сила армян”

22.35 “Еркирн у еркиры”

23.20 Х/Ф “Мария, мать сына Божьего”

20.04.14 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

13.30 “гÛáõÑÇ”

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “سñdz, ²ëïÍá áñ¹áõ Ù³ÛñÁ”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

19.35 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “êÇñ³í»åÇ ³í³ñïÁ“


20.04.14 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

13.30 “Армянка”

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Мария, мать сына Божьего”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Поколение возрождения”

19.35 “Ãðîìîãëàñíî”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Åðêèðè øàáàòû”

22.30,04.30 Х/Ф “Конец романа”


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка