Інфармацыйная функцыя дзяржавы
Дата канвертавання25.06.2016
Памер49.94 Kb.
Інфармацыйная функцыя дзяржавы

Інфармацыя - гэта адзіны рэсурс, які ў ходзе эвалюцыі чалавечага грамадства не змяншаецца, а наадварот пастаянна павялічваецца. Інфармацыя існавала заўсёды.

У розных галінах ведаў ідзе актыўны, поўнамаштабны працэс пазнання і практычнага асваення каштоўнасці феномена «інфармацыя»

Усё гэта спрыяе актыўнаму вывучэнні інфармацыйных працэсаў. Катэгорыя «інфармацыя» стала выкарыстоўвацца ў многіх навуках як натуральнага, так і гуманітарнага профілю, дазволіла па-новаму паглядзець на становішча той ці іншай тэорыі [1, c. 59].

Не абышла уплывам інфармацыйная тэорыя і юрыспрудэнцыю, у тым ліку і тэорыю права. Тэрмін "інфармацыя" быў уведзены ў юрыдычную навуку ў канцы 60-х гадоў XX ст. ў сувязі з спробамі прымянення дасягненняў кібернетыкі і тэорыі інфармацыі для аналізу інфармацыйна-прававых працэсаў [3, с. 30].

Дзейнасць дзяржавы па забеспячэнні грамадства і грамадзян аб'ектыўнай, актуальнай, даступнай для ўспрымання інфармацыяй ўтварае самастойны функцыянальны напрамак - інфармацыйную функцыю. На гэта накіроўвае Асноўны закон краіны. Згодна з 2-м артыкулам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, «Чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы».

Асаблівая роля належыць гарантыям, замацаваным у артыкуле 33 Канстытуцыі РБ, дзе, у прыватнасці, адлюстраваны агульнапрызнаныя ў сусветнай супольнасці прававыя стандарты: «Кожнаму гарантуецца свабода меркаванняў, перакананняў і іх свабоднае выказванне. Ніхто не можа быць прымушаны да выказвання сваіх перакананняў або адмовы ад іх.

Манапалізацыя сродкаў масавай інфармацыі дзяржавай, грамадскімі аб'яднаннямі або асобнымі грамадзянамі, а таксама цэнзура не дапускаюцца ».

Цалкам зразумела, што размова ў канстытуцыйных палажэннях ідзе не толькі аб гарантыях законнасці, але і аб асаблівай змястоўнай характарыстыцы дзяржавы - пра яго інфармацыйна-прававым вымярэнні.

Інфармацыйная функцыя – абумоўлены патрэбамі сацыяльна-палітычнага развіцця комплексны напрамак дзейнасці дзяржаўнага механізму па забеспячэнні грамадзян, іх аб'яднанняў, у цэлым грамадства і дзяржавы актуальнай ў пэўны часовай перыяд публічна значнай інфармацыяй з дапамогай яе вытворчасці, распаўсюджання і кантролю ў заканадаўча ўстаноўленых формах.

Інфармацыйная функцыя выступае вынікам трансфармацыі ідэалагічнай функцыі дзяржавы, якая ў сучасных умовах фактычна страціла сваё сацыяльнае прызначэнне, а ў святле палажэнняў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь уступае ў супярэчнасць з прынцыпамі шматпартыйнасці і ідэалагічнага разнастайнасці, забаронай цэнзуры. З пазіцыі генезісу объективация інфармацыйнай функцыі, «выспявання» яе сацыяльнай ролі адбываецца па шляху ад «прыватнага» да «агульнаму» - за заканадаўчай фіксацыяй паўнамоцтваў асобных органаў дзяржавы варта іх інтэграцыя (перапляценне, падключэнне), якія прыводзяць да сынтэзу общесистемного, комплекснага ў рамках дзяржаўнага механізму напрамкі дзейнасці. Пераважная частка функцый дзяржавы ў сваім генезісу праходзіць шлях ад пастаноўкі общесоциальной, агульнадзяржаўнай задачы з наступнай экстрапаляцыі і канкрэтызацыяй яе ў функцыянальным арсенале асобных дзяржаўных органаў [2, с. 42].

Месца інфармацыйнай функцыі ў сістэме функцый дзяржавы вызначаецца яе сувяззю з іншымі функцыямі, аб'ектыўнымі перадумовамі фарміравання і развіцця, перспектывамі змястоўнага напаўнення ў сучасных рэаліях дзяржаўнай і грамадскай дыялектык. Яе функцыянальныя ўзаемасувязі з эканамічнай, сацыяльнай, экалагічнай, культурна-адукацыйнай функцыямі, функцыямі абароны правоў і свабод чалавека і грамадзяніна, міжнароднай інтэграцыі зафіксаваныя ў прамой ці ўскоснай формах ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Рэалізацыя інфармацыйнай функцыі дзяржавы ажыццяўляецца з дапамогай комплексу вытворных ад яе подфункций элементаў механізму дзяржавы. Механізм рэалізацыі інфармацыйнай функцыі - макра - альбо микросовокупность палітыка-прававых сродкаў, метадаў, спосабаў і прыёмаў ажыццяўлення публічнай улады ў інфармацыйнай сферы, вызначаныя з знешнімі і ўнутранымі ўмовамі функцыянавання дзяржаўнага механізму ў канкрэтным тэрытарыяльна-часовым прасторы [3, c.34].

Формы (сродкі, прыёмы) рэалізацыі інфармацыйнай функцыі дыферэнцыруюцца: у залежнасці ад віду дзейнасці (правотворческие, арганізацыйна-выканаўчыя, праваахоўныя); ў залежнасці ад сферы прававога рэгулявання (публічна-прававыя і частноправовые); на падставе выкарыстоўваецца спосабу прававога рэгулявання (дазволу, забароны , обязывания); па ўвазе інфармацыйнай прадукцыі (масавыя, спецыялізаваныя); у залежнасці ад спосабу дасягненні мэты інфармацыйнага забеспячэння адрасатаў (канкрэтна-осведомительные, абстрактна-паведамляльныя); па мэтавым зместу якая прадастаўляецца інфармацыі (формы прававога, эканамічнага, сацыяльнага, нацыянальна-культурнай і палітычнага характару); у залежнасці ад узроўню палітыка-тэрытарыяльнай рэалізацыі (формы і метады федэральнай, рэгіянальнага, муніцыпальнага узроўняў); па працягласці рэалізацыі (пастаянныя, часовыя); у залежнасці ад прававой асновы рэалізацыі інфармацыйнай функцыі (унутрыдзяржаўныя, міжнародна-прававыя); па складу дзяржаўных органаў (односоставные, сумесныя); па прагназаванасць рэалізацыі (планавыя, сітуацыйныя); па спосабе знешняй объективации (вербальные, дакументальна-текстуальные, конклюдентные, сімвалічныя) [4, c. 60].

Фактарамі, якія перашкаджаюць эфектыўнай рэалізацыі дзяржавай інфармацыйнай функцыі, выступаюць:

а) адсутнасць нацыянальнай канцэпцыі інфармацыйнага развіцця краіны;

б) бессістэмным нарматыўнай прававой базы рэгламентацыі дзейнасці дзяржавы ў інфармацыйнай асяроддзі;

ў) недастатковая галоснасць у рабоце дзяржаўных органаў; нізкая ролю навуковай дактрыны ў пытаннях рэалізацыі інфармацыйнай функцыі;

Шляхі павышэння эфектыўнасці рэалізацыі Рэспублікай Беларусь інфармацыйнай функцыі:

а) сістэматызацыя нарматыўнай прававой базы;

б) актывізацыя дзяржаўнай падтрымкі сродкаў масавай інфармацыі;

ў) заканадаўчае пашырэнне сферы аказання інфармацыйнай дапамогі;

г) ўзмацненне ролі інстытутаў грамадзянскай супольнасці ў працэсе рэалізацыі інфармацыйнай функцыі;

д) ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічных, фінансавых, арганізацыйна-прававых і навуковых асноў інфарматызацыі.

У заключэнне адзначым, што інфармацыйная функцыя дзяржавы адлюстроўвае эвалюцыю і дынаміку канкрэтных з'яў і працэсаў, якія адбываюцца, адбываліся або будуць адбывацца ў сацыяльнай рэчаіснасці. Па-за дзяржаўнага інфармацыйнага забеспячэння многія гуманітарныя мэты аказваюцца недасяжныя, застаюцца неразрашоннымі праблемы абароны правоў і свабод грамадзян.
СПІС ВЫКАРАСТАВАННЫХ КРЫНІЦ
1. Васенина Алевтина Николаевна. Информационная функция современного Российского государства : диссертация кандидата юридических наук : 12.00.01 / Васенина Алевтина Николаевна; [Место защиты: Нижегородская академия МВД РФ]. - Нижний Новгород, 2008. - 218 с.

2. Корельский В.М. Функции государства // Теория государства и права / Под ред. В.М.Корельского, В.Д. Перевалова. - Москва: НОРМА – ИНФРА*М, 1998. -121с.

3. Просвирнин, Ю. Г.Информационная функция государства /Ю. Г.

Просвирнин/Журнал российского права. -2002. - № 3. - С. 29- 354. Федосеева Н.Н. Информационная функция современного государства/Юрист. - Москава.: Юрист, 2007, № 6. - С. 58-62
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка